ประกาศ สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 1/2558
เริ่มบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่ 23 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
คลิกที่นี่เพื่อกรอกทะเบียนประวัติกำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์