ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตามโครงการคัดเลืกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

ประกาศ.. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตามโครงการคัดเลืกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬา ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์


Announcement