การโอนหน่วยกิต/การเทียบโอนหน่วย/การเทียบโอนผลการเรียนนอกระบบฯ
<<<< (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี)>>>>


เข้าสู่ระบบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 22 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 22 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 1 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์