วิธีดูผลคะแนนโควตาภาคเหนือรายบุคคล ปีการศึกษา 2557


โดยการส่ง SMS พิมพ์ ข้อความดังนี้ ... SCORE วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วรรค ตามด้วยเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก
เช่น SCORE 1509912345678 1010000 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545111


ระบบจะส่งข้อมูลคะแนนโควตารายบุคคล กลับไปยังโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ ภาษาไทย = 39, สังคมศึกษา = 38, ภาษาอังกฤษ = 39, วิทยาศาสตร์ 1 = 67, คณิตศาสตร์ 1 = 27, ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ = 90

หมายเหตุ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


ข่าวประชาสัมพันธ์


Announcement