สำนักทะเบียนฯ ขอหยุดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา (Counter Service) ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 (1 วัน)
คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
และเข้ารับการทดสอบเชิงวิชาการและทดสอบเชิงปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนฯ ปีการศึกษา 2558กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์