ประกาศ.. ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางกีฬาและสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 จากเดิมวันที่ 30 มกราคม 2558 เป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

 
ประกาศผลสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

วิธีดูผลคะแนนโควตาภาคเหนือรายบุคคล ปีการศึกษา 2558
โดยการส่ง SMS พิมพ์ ข้อความดังนี้
score วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วรรค ตามด้วยเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก
เช่น score 1509912345678 1010000 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545111
***หมายเหตุ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท