ขั้นตอนหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทุกประเภทการรับเข้าศึกษา (ยกเว้นระบบรับตรง Admission) ปีการศึกษา 2558

 

วิธีดูผลคะแนนโควตาภาคเหนือรายบุคคล ปีการศึกษา 2558
โดยการส่ง SMS พิมพ์ ข้อความดังนี้
score วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วรรค ตามด้วยเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก
เช่น score 1509912345678 1010000 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545111
***หมายเหตุ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>