ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ตามโครงการคัดเลืกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558


กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์


Announcement