กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

<<<<ประกาศ !! นักศึกษาระดับปริญญาตรี>>>>
สามารถยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 1 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 22 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยอื่น ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เริ่มเวลา 09.00 น. - 22 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


กำหนดการสำคัญ....
สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์