รายงานค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของสำนักทะเบียนและประมวลผล

ลำดับ
รายการ
ปี พ.ศ.
หน่วย
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
1
การใช้กระแสไฟฟ้า ยูนิต 104,830.00 107,140.00 107,127.00 110,989.00 108,979.00 117,470.00 100,435.00 102,921.00 94,493.00 143,060.00 150,882.00 77,439.00
2
ค่ากระแสไฟฟ้า บาท 328,441.00 370,141.00 362,513.00 371,205.00 392,459.00 424,282.00 364,873.00 413,805.00 404,755.00 626,466.00 643,104.00 402,489.00
3
การใช้น้ำประปา ยูนิต 2,894.00 3,171.00 2,257.00 2,814.00 2,162.00 2,216.00 2,198.00 2,116.00 2,282.00 1,137.00 1,157.00 468.00
4
ค่าน้ำประปา บาท 10,027.50 11,007.50 7,780.50 9,768.50 7,549.50 7,756.00 7,693.00 11,483.50 13,692.00 6,822.00 6,942.00 2,808.00
5
ค่าโทรศัพท์และค่าเช่าวงจร DID บาท 24,079.82 22,426.67 19,935.71 19,593.85 17,964.77 18,505.65 17,488.08 16,713.96 17,043.51 16,558.28 15,410.17 7,409.75
6
ค่าโทรศัพท์หมายเลข 892212, 892388, 892389, 221156 บาท 19,965.68 18,812.19 13,916.87 10,253.22 7,794.00 5,214.25 6,031.25 5,364.00 5,608.25 4,895.50 4,039.75 0.00
7
ค่าไปรษณีย์ บาท 295,542.00 231,517.00 257,316.00 274,046.00 296,732.00 319,800.00 335,821.00 259,830.73 258,002.69 238,201.00 261,892.00 23,345.00
8
ค่าน้ำมันเบนซิน 91 ลิตร 74.46 15.62 23.56 24.75 26.12 24.53 26.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9
ค่าน้ำมันเบนซิน 91 บาท 1,980.00 420.00 700.00 900.00 900.00 900.32 1,108.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
ค่าน้ำมันเบนซิน 95 ลิตร 1,801.43 2,030.73 1,882.45 203.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11
ค่าน้ำมันเบนซิน 95 บาท 44,422.00 56,992.00 55,754.00 6,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
ค่าน้ำมันดีเซล ลิตร 553.76 117.20 320.31 420.00 155.00 150.00 110.00 254.00 913.00 763.00 905.00 940.60
13
ค่าน้ำมันดีเซล บาท 11,537.00 3,799.80 8,540.40 14,478.80 4,178.95 4,439.50 3,375.90 7,929.26 27,730.94 23,179.87 22,333.23 21,395.16
14
ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 ลิตร 0.00 0.00 0.00 1,344.82 1,343.19 1,638.82 1,299.38 1,173.00 604.00 542.18 281.69 211.09
15
ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 บาท 0.00 0.00 0.00 39,962.00 37,447.28 53,834.56 48,218.73 460.36 2,728.84 5,699.43 7,878.16 5,239.30
16
ค่าบำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ บาท 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16,800.00