นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 943071-9 ต่อ 112
Email :

นายธนสาร เมืองสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
โทรศัพท์ : 053-943071-9 ต่อ 140
Email :

นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 943071-9 ต่อ 141
Email :

นายมรกต กาวินจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
โทรศัพท์ : 943071-9 ต่อ 142
Email :

นายนครินทร์ แก้วญานะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 943071 ต่อ 138
Email :

นายสังเวียน กุณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 3071 ต่อ 140
Email :

นางสาวอสมา ต๊ะคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 3071 ต่อ 139
Email :

นายณัฐพงษ์ มังคละศรี
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :
Email :

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
โทรศัพท์ : 3071 ต่อ 142
Email :

นายณัฐชา เหลืองอรุณชัย
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :
Email :