นายณรงค์เดช วิโรจน์สกลกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8937
Email :

นายธนสาร เมืองสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ)
โทรศัพท์ : 0-5394-8940
Email :

นายพิเชฐ จันทรเสนาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ : 0-5394-8941
Email :

นายมรกต กาวินจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
โทรศัพท์ : 0-5394-8940
Email :

นายนครินทร์ แก้วญานะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8937
Email :

นายสังเวียน กุณา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8939
Email :

นางสาวอสมา ต๊ะคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8939
Email :

นายณัฐพงษ์ มังคละศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8938
Email :

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
โทรศัพท์ : 0-5394-8952
Email :

นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ : 0-5394-8938
Email :