ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
การลงเลขที่รับหนังสือทำอย่างไร


การลงเลขที่รับหนังสือทำอย่างไร1. รับหนังสือเข้าจากผู้รับ-ส่งเอกสาร

2. แยกหนังสือตามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. ประทับเลขที่  วันที่  และเวลาที่รับบนหนังสือเข้า

4. ลงเลขที่รับในโปรแกรมระบบงานสารบรรณ

5. ออกรายงานหนังสือเข้า

6. ส่งหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมลงลายมือชื่อรับหนังสือในรายงานหนังสือเข้า

7. เก็บสำเนารายงานหนังสือเข้าเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

 


ข้อความนี้มีประโยชน์กับท่านในระดับใด

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีประโยชน์