ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายสถาบันต้องชำระเท่าไร


ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายสถาบันต้องชำระเท่าไรค่าธธรมเนียมการโอนย้ายสถาบัน

-นักศึกษาต่างสถาบัน  ตัองชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต  5,000  บาท ค่าสมัคร 300 บาท


ข้อความนี้มีประโยชน์กับท่านในระดับใด

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีประโยชน์