ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
ขออนุญาตลาป่วยทำอย่างไร


ขออนุญาตลาป่วยทำอย่างไรมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลการลาป่วยในระบบ CMU-MIS แล้วสั่งพิมพ์
2. นำใบขออนุญาตลาป่วยนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขอความเห็น
3.ส่งใบขออนุญาตลาป่วยแก่หน่วยบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ควรขออนุญาตลาป่วยก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันหรือยื่นภายหลังจากวันที่ป่วยโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถดำเนินการได้
4.การลาป่วยที่มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง ผู้ที่ลาป่วยต้องแนบใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าป่วยจริง
5.ผู้ขออนุญาตลาป่วยสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลาได้ในระบบ CMU-MIS และระบบ E-office


ข้อความนี้มีประโยชน์กับท่านในระดับใด

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีประโยชน์