ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
ขออนุญาตลากิจทำอย่างไร


ขออนุญาตลากิจทำอย่างไรมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลการลากิจในระบบ CMU-MIS แล้วสั่งพิมพ์
2. นำใบขออนุญาตลากิจให้ผู้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อ  แล้วจึงนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขอความเห็น
3.ส่งใบขออนุญาตลากิจแก่หน่วยบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ควรขออนุญาตลากิจก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
4.ผู้ขออนุญาตลากิจสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลาได้ในระบบ CMU-MIS และระบบ E-office


ข้อความนี้มีประโยชน์กับท่านในระดับใด

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีประโยชน์