ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
การขออนุญาตลาคลอดบุตรทำอย่างไร


การขออนุญาตลาคลอดบุตรทำอย่างไรมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลการลาคลอดบุตรในระบบ CMU-MIS แล้วสั่งพิมพ์
2. นำใบขออนุญาตลาคลอดบุตรให้ผู้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อ  แล้วจึงนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อขอความเห็น
3.ส่งใบขออนุญาตลาคลอดบุตรแก่หน่วยบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้สามารถขออนุญาตลาคลอดบุตรได้เป็นเวลา 90 วัน
4.ผู้ขออนุญาตลาคลอดบุตรสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลาได้ในระบบ CMU-MIS และระบบ E-office

หมายเหตุ
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  สามารถลาคลอดได้ 90 วันโดยได้รับค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สามารถลาคลอดได้ 90 วันโดยได้รับค่าจ้าง 45 วันและอีก 45 วันได้รับจากกองทุนประกันสังคม


ข้อความนี้มีประโยชน์กับท่านในระดับใด

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีประโยชน์