ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FAQ ของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันนี้
 
คำถามที่ถูกถามบ่อย

[078] ออกรหัสกรณีนักศึกษาเปลี่ยนแผน/ย้ายแผนทำอย่างไร
[080] หลังจากสำนักทะเบียนฯ จัดทำฐานข้อมูลตารางสอนทางระบบ Internet และจัดพิมพ์ มชท.30 แล้ว คณะจะยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางสอนได้อีกหรือไม่ และดำเนินการอย่างไร ช่วงใดบ้าง
[081] หากนักศึกษาต้องการเรียนซ้ำ (Regrade) แต่กระบวนวิชานั้นได้เปิดสอนตามรหัสกระบวนวิชาใหม่ ซึ่งได้มีการอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนรหัส คณะต้องดำเนินการอย่างไร
[083] การสมัครโควตาถ้าเลือกคณะผิดแล้วเปลี่ยนใจจะเลือกใหม่ได้ไหมคะ
[086] นักเรียนชั้น ม.5 สอบ GAT/PAT เดือนมีนาคมได้หรือไม่
[088] การเปิดสอนกระบวนวิชาในภาคฤดูร้อน มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอย่างไรบ้าง
[090] การสมัครสอบ O-NET ของนักเรียนสายสามัญต้องสมัครเองหรือทางโรงเรียนสมัครให้คะ
[091] คณะแจ้งการเปิดสอนในภาคฤดูร้อนไปแล้ว ทำไมกระบวนวิชาที่แจ้งเปิดสอนไม่ปรากฎในคู่มือ มชท.30
[092] ผลการสอบ O-NET เก็บไว้ได้กี่ปีครับ
[093] ผลการสอบ GAT/PAT เก็บไว้ได้กี่ปีคะ
[095] ค่านิยมองค์กรของสำนักทะเบียนฯ
[097] หากมีการเปิดกระบวนวิชาแล้ว 1 ตอนซึ่งมีกำหนดสอบไล่เป็นแบบปกติ แต่ได้มีการเปิดตอนกระบวนวิชาเพิ่มเติมอีกหนึ่งตอนในภายหลัง กำหนดการสอบไล่ยังคงต้องใช้วัน เวลาสอบเดิม หรือกำหนดอย่างไร
[099] อาจารย์ผู้สอนมีความประสงค์จะขอเลื่อนสอบไล่ก่อนกำหนดของมหาวิทยาลัย จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
[102] อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานและเก็บคะแนนมาตลอดภาคการศึกษาแล้ว จะขอไม่จัดสอบไล่ได้หรือไม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร
Previous1 2 3 4 5 6 Nextข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ / 6 หน้า