ตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียน/เพิ่มกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา และปฏิบัติดังนี้
1. สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ยกเลิกกระบวนวิชาที่ตรวจสอบพบว่า ลงทะเบียนโดยไม่ผ่านเงื่อนไขฯ :
        ในกรณีนี้ หากการลงทะเบียนกระบวนวิชาไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ห้ามไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก
    หากลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก สำนักทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าว ก่อนสรุปผล ใบมชท.50
2. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านเงื่อนไขฯ :
         ให้นักศึกษาแจ้งรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขฯ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล
    โทร. 053-943071 ต่อ 143 (ในวันและเวลาทำการ), E-mail : mongkol@reg.cmu.ac.th
    และขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ ผ่านคณะนักศึกษาสังกัด มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล


ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2555


ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว กระบวนวิชา เงื่อนไขฯ
เกษราภรณ์ ใหม่คำหล้า 520210021 062470 4y
จุไรลักษณ์ จาปัญญะ 520210022 062470 4y
ชิดชนก ชัยประสิทธิ์ 520210023 062470 4y
บัญชรี ตาสิงห์ 520210025 062470 4y
เบญจมาศ ฟูคำ 520210026 062470 4y
ผทัยกาญจน์ วงค์สุริยะ 520210030 062470 4y
พิรานันท์ ขมหวาน 520210032 062470 4y
ณัฐจิรา แสงทอง 520210037 062470 4y
รัตนา คำต่อม 520210041 062470 4y
สุรีพัชร สร้อยสุวรรณ 520210044 062470 4y
หนึ่งฤทัย ใจเปี้ย 520210045 062470 4y
สายฝน กันแย้ม 521660092 062470 4y
นิรมล เสนาธรรม 530210288 066411 3y
กนกวรรณ ปริมิตร 530210368 066411 3y
สุกฤษฏิ์ ศรีมา 530210390 066411 3y
ภูพิงค์ ตันเกษม 530310211 100304 100100
ศักรินทร์ ปัญญาภวกุลชัย 530310221 100304 100100
อัศวเทพ วงศ์วรรณ 530310237 100304 100100
วรกร เป้าบุญปรุง 510310137 110224 110101
สิทธัตสา วิเลพล 532012116 177400 3y
ช้องนาง เล็กสมบูรณ์ 541510053 202108 High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing
วรดา ภัทรพลากร 541510203 202108 High School Biology; Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture, Pharmacy and Nursing
เมทินี สุรินา 541310049 206112 206111
ชุติมันต์ ทาระเวทไพบูรณ์ 520810095 352499 4y
ณัฐพงศ์ สายบัว 500810142 356451 356303 and (203345 or (211315 and 211319))
รัตติกาล ปิ่นสุวรรณ 530310163 359481 359210 or 359211
วิศรุต สมบุญมี 530310169 359481 359210 or 359211
วิสชุนีย์ ชโลธร 530310170 359481 359210 or 359211
ศุภกานต์ ไชยนวล 530310172 359481 359210 or 359211
สุจินดา ตันดี 530310175 359481 359210 or 359211
แสงตะวัน โพธิโยธิน 530310177 359481 359210 or 359211
ทัศนีย์ ปัญญาคำ 530510202 359481 359210 or 359211
บุษกร มะโนรี 530510275 359481 359210 or 359211
กนกนันทน์ ลิ้มวัฒนา 530810001 359481 359210 or 359211
ณิชมน คีรีต๊ะ 530810015 359481 359210 or 359211
ธนพร พิสิฐมุกดา 530810016 359481 359210 or 359211
วาสิฏฐี แก้วสุข 530810039 359481 359210 or 359211
ปาริชาต ขอดแสงมา 521010057 462582 462442
ธีราวรรณ มะโนวรรณา 511512163 701295 701100 for non-majors only
วรัตถ์ เพชรกัปป์ 511512210 701295 701100 for non-majors only
ทศพร วิธุรวานิชย์ 521512064 701295 701100 for non-majors only
สุธาสินี หมุนแทน 521512165 701295 701100 for non-majors only

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2555