ายชื่อนักศึกษา ลงทะเบียนกระบวนวิชา น้อย - เกิน กว่าข้อบังคับฯ

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ให้นักศึกษาตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา และปฏิบัติดังนี้
1. การลงทะเบียนน้อยกว่า ข้อบังคับฯ กำหนด

    ให้นักศึกษาติดต่องานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขอลงทะเบียนน้อยกว่าข้อบังคับฯ
2. การลงทะเบียนเกินกว่า ข้อบังคับฯ กำหนด

    2.1 ให้นักศึกษายื่นถอนกระบวนวิชาใดวิชาหนึ่ง จนกระทั่งเหลือจำนวนหน่วยกิตเท่ากับหรือน้อยกว่า 22 หน่วยกิต

    2.2 ในกรณีที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาติดต่องานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อขอลงทะเบียนเกินกว่าข้อบังคับฯ
หากนักศึกษาไม่ขออนุมัติลงทะเบียนน้อยหรือเกินกว่าข้อบังคับฯ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนผิดเงื่อนไขฯ จะเป็นโมฆะ และได้รับอักษร W

ไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษา (สำหรับคณะ)
1. รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนน้อยกว่า ข้อบังคับฯ กำหนด
2. รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเกินกว่า ข้อบังคับฯ กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2552

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ
ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หน่วยกิต ชื่อคณะ สาขาวิชา
น.ส. ธนิตา พุ่มพวง 4501405 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ธนะ โกกนท 4601027 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ศุภวัฒน์ จิโนรส 4601190 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. ปนัดดา แท้สูงเนิน 4701633 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
น.ส. จิราวรรณ เวียงยา 4801020 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พรนวลผจง หลวงวังโพธิ์ 4801059 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. หนึ่งวดี ขุนทอง 4801099 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย อนิวรรตน์ คิวฝอ 4801102 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ประภาพรรณ ดาวราม 4801194 3 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นาย ปิยะพงษ์ มอญแสง 4801195 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. พัชราภรณ์ ฟักนาค 4801196 3 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. กนกวรรณ มีพรหม 4801210 3 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นาย ธวัช ตั้งสิชฌนกุล 4801403 3 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. สินีนาฏ สิงห์ราช 4801423 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. นิญาณี แซ่ฉั่ว 4801441 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. วันวิสาข์ ประสานวรกิจกุล 4801538 3 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
นาย พงษ์พันธ์ มะโนแปง 4801577 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย พีรวัฒน์ ปัญญา 4801580 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ภิญโญ จีระยา 4801583 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย สราพงษ์ แสงก่ำ 4801596 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ณิทธิ อัตถะโยธิน 4801628 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
น.ส. หทัยทิพย์ เดชธรรม 4801691 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
น.ส. กิตติกา ลิมปริวัฒนา 490110007 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. เกศินี พิสฐศาสน์ 490110009 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย โกญจนารถ คชสาร 490110011 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. จิรนันท์ สิทธิเดชกุลศิลป์ 490110017 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ณัฐพร เกลียวสีนาค 490110028 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ณัทยา อาภัศราพงศ์ 490110029 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ดลยา เปี่ยมสุวรรณ์ 490110030 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ธีรนุช ศิริวิทยากร 490110038 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. นลินี สุขอภัย 490110039 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พิชญา วชิรยศ 490110058 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พิณทิพย์ จักขุเรือง 490110059 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ภาณุ ธราวรรณ 490110064 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ศุภกรานต์ คำมุง 490110093 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สิรตา โรจน์วิมลการ 490110095 5 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุภิญญดา กิติชัยวรรณ 490110100 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุมินตรา มาคล้าย 490110101 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อัญชนา พรรณรังษี 490110110 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อาภาภรณ์ รอทอง 490110113 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัชพล แก้วอิ่น 490110192 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. ธิดา ตันติภูษาวงศ์ 490110195 5 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. นิรัชฎา ชมภูพาน 490110201 7 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. ปภัสรา แสงบุญเรือง 490110203 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. ศิริพร วรรณชัย 490110211 3 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. สุกัญญา ชุ่มจิตต์ 490110214 3 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. สุขหรรษา ยศแสน 490110215 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. อินทุอร ศรีบริบูรณ์ 490110221 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. ลภัสรดา ใจซื่อ 490110227 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
นาย ปัญจพล มโนหาญ 490110236 3 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. พิไลภรณ์ พงศ์พิสุทธิ์กุล 490110244 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. สุดารัตน์ แก้วเกตุ 490110257 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. ฐานิต อิสระมงคลพันธุ์ 490110269 6 มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
น.ส. ธันยกร นิลเวศน์ 490110273 3 มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
น.ส. ปิยนันท์ รัตนกุล 490110277 3 มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
น.ส. สุธีรา พันธุ 490110290 6 มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
น.ส. กนกนภ นามวงษ์ 490110295 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. จุฬารัตน์ พานิชผล 490110298 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
นาย ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ 490110300 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. ธัญวรัตน์ คงมั่น 490110303 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. ณัฐพร พรมโย 490110304 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
นาย ธนะกิจ อินยาโส 490110308 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. เปรมฤทัย ติ๊บตึง 490110312 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. ณัฐกฤตา กันทะวงษ์ 490110313 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. เพ็ญวิสา ประกอบการ 490110316 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. ศศิภรณ์ คำเกิด 490110318 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. สุพัตรา คำแก้ว 490110320 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. ธัญพิมล คำลือเกียรติ์ 490110323 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. อรอุษา สุขจันทร์ 490110324 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. อลิศา เปียงตั้ง 490110326 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
นาย เพลิงสุริยเทพ มลาวราช รามางกูร ณ โคตะปุระ 490110328 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. กิตติยา สุทธนู 490110330 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ชลิกา เหมะรัชตะ 490110334 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ 490110335 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ธนากร โตสุวรรณ์ 490110338 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ผกามาศ ปานดิษฐ์ 490110341 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ผกาวรรณ นันทะเสน 490110342 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ผุสดารัตน์ วัชรศุภรณ์ 490110343 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ผุสดี วงค์ธิดา 490110344 3 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. พรรณิสาร์ ขันใส 490110345 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. เพ็ญนภา กำปั่นทอง 490110349 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. มัญชรี ลำนวล 490110351 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. มัลลิกา ยะธะนะ 490110352 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. มุตทิตา พลธรรมคุณ 490110354 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. เยาวรินทร์ อ้วนเฝือ 490110355 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ระวิวรรณ หลาวทอง 490110356 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ลลนา เกิดมั่น 490110357 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วรรณิศา พรินทรากูล 490110358 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วิกานดา สาตรา 490110359 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. แววนภา โกศลดิลก 490110361 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศยามล ฤทธิแสง 490110362 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศรุตยา เจริญพรพานิชกุล 490110363 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศศิธร มูลเดิน 490110364 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศาธิมา มีโชค 490110365 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ศานติ จาริเพ็ญ 490110366 7 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศิรินทรา ตุ้ยหล้า 490110367 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ษมาศม คุปต์กาญจนากุล 490110368 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. สินีนาฏ ไชยวงศ์ 490110369 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. สุชรรษา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 490110370 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย อนุสรณ์ สุขกันตะ 490110371 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. อมรทิพย์ สายก้อน 490110373 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. กนกวรรณ ผลดี 490110442 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. จันทรา ใจแช่มชื่นมาก 490110444 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. นฤมล โต๊ะอ่อน 490110452 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. ปิยารัตน์ ชุมชวลิต 490110459 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. พัชรินทร์ ชัยเลิศ 490110461 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
น.ส. วันปรีดี คำรพมิ่ง 490110463 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
นาย ภัทรวิทย์ วรวัลย์ 500112049 8 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
นาย เฉลิมรัชฏ์ อินปั๋นแก้ว 520110019 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วราภรณ์ ตาถาดี 4602130 2 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ศุภธร ลาภกองศิลป์ 4602136 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ชนินทร์ ขาวสะอาด 4702021 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. กรรณิการ์ รัตนไพบูลย์ 4702122 7 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. กรรณิการ์ เกลียวกลม 4802001 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. จารุวรรณ อินต๊ะเทพ 4802002 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. จุฑาลักษณ์ เพชรประดับ 4802003 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. กันตาณัชช์ ฮะบางแขม 4802004 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ดวงพร ปลั่งศรีนนท์ 4802005 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย บัญชา แสงเอ้ย 4802006 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย บัณฑิต ถาใจ 4802007 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย วิโรจน์ เต็มสุนทรวารี 4802011 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ศรัญญา ค้าไม้ 4802012 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. สร้อยนรินทร์ คุมคำ 4802014 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. จิราภรณ์ คิดคำส่วน 4802018 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ธิดารักษ์ รัตนมณี 4802019 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
นาย ปฐมพงษ์ เชื้อเมืองพาน 4802020 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พัชรี ภู่สาระ 4802021 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พัณณิตา สุจา 4802022 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ภณิตา วรรณมาศ 4802023 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ภัคญดา แสงสุรีย์ 4802024 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. วิลาสินี ดีอุ่น 4802025 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ศรีสุดา ไชยสมบัติ 4802026 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. สุดารัตน์ ปัญญาเจริญ 4802027 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. สุวิกา แสนปัญญา 4802028 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. หทัยชนก จิตชยานนท์ 4802029 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. กัณฑิมา รอดเวียง 4802030 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ดนยา อาบวารี 4802031 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ธิดารัตน์ ไกรศรีแก้ว 4802032 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. นภาพร อิ่นอ้าย 4802033 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. นาถตยา วจีกรรม 4802034 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. มัชฌิมา วิงวอน 4802035 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. วรินดา อินทจักร์ 4802036 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. วิภาดา บุญเป็ง 4802037 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. อนุสรา โพฤทธิ์ 4802039 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. จตุพร ทรัพย์รุ่งโรจน์ 4802040 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. เจนจิรา โสภณจิตร 4802041 3 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ชรินภรณ์ สัจจธรรมวดี 4802044 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ณัฐพงศ์ สิงห์แก้ว 4802045 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ดิศราพร ดวงวะนา 4802046 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ธิภาพรรณ มีแสงเงิน 4802047 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. พิชามญชุ์ พลับผล 4802051 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นาย ยุทธนา ปิงหล้า 4802052 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. รัดเกล้า สุธรรมแจ่ม 4802053 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วาสนา สิทธิ 4802054 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ศิริลักษณ์ จีจู 4802057 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. เสาวลักษณ์ คนสูง 4802059 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นาย ชนัตชัย ศรีสมาน 4802063 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ณิชนันทน์ ก่อวาณิชกุล 4802064 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. นริตา ใบโพธิ์ 4802066 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ปราณี วางหา 4802067 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ปรียานุช วงศ์แปง 4802068 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พัชรา สายแปง 4802070 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พิณใจ ทองเจริญ 4802071 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พิมพ์พรรณ รัจรัญ 4802072 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พิมพิมล มณีวรรณ์ 4802073 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. มัชชิมาพร อินทุวัน 4802074 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย ฤทธิรณ กันทะคำ 4802076 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. วัชราภรณ์ พญาวงษ์ 4802077 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. วิจิตตรี ภักดี 4802078 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ 4802079 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. สายน้ำผึ้ง ใจวงค์เป็ง 4802080 8 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย สิริวัฒน์ หนองน้ำ 4802081 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. นรีพร ขุ่ยอาภัย 4802086 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. แพรวนภา สารกา 4802088 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย ภาณุพงค์ ทรงเผ่า 4802089 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. วรารัตน์ วุฒิอินทร์ 4802090 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย ศรัญญู ศรีวิลัย 4802092 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. สาวิตรี มีฉวี 4802094 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย อัยยรัช เผือทะนา 4802096 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย อาทิตย์ หาญพังงู 4802097 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. กมลวรรณ ประสิทธิธรรม 4802099 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. ชัชดาภรณ์ คำบุรี 4802102 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
นาย ณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล 4802104 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ณิชนันทน์ ปินอุทัง 4802105 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. เบญจวรรณ ใจแก้ว 4802106 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. พรพรรณ นันต๊ะภูมิ 4802107 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. พัชรี ธรรมสุข 4802108 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. เพียงตา อภิวงศ์ 4802109 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. มินตรา สุภาพ 4802110 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. เยาวลักษณ์ แดนไกล 4802111 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. วารุณี ศรีไม้ 4802112 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. ศรินทร์ทิพย์ พรมมา 4802113 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. ศศิญาพร ตันดี 4802114 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. สิริรัตน์ สิทธิ 4802115 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. สุคนธ์ทิพย์ ตานา 4802116 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. สุภาพร โตภาณุรักษ์ 4802117 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. สุรางค์ โอสถานนท์ 4802118 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. จินตนา หนองปิงคำ 4802122 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ชัยชาญ แดงสุวรรณ 4802124 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. มินทร์ตรา พูลเพิ่ม 4802127 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นาย ศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ 4802129 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ปรัชญ์ มาวิเลิศ 4802132 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. รัตติกาล กินณรงค์ 4802133 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย วิสิฐ พรหมเผ่า 4802135 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย อติยศ ผลสมบูรณ์ 4802136 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. กัลยาณี โพธิเต็ง 4802137 8 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
น.ส. จริยารัสมิ์ เชี่ยวเวช 4802139 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
น.ส. จุฑามาศ เตชะ 4802140 8 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
น.ส. จุฑามาศ ศรีวงค์ 4802141 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
น.ส. นราพร ญาณไพศาล 4802145 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
นาย ปราชญา เปรมสุริยนันท์ 4802146 8 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
น.ส. พรพรรณ เนตรขำ 4802147 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ลลิตตา เทือกชัยคำ 4802149 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วันเมษา กาวิชัย 4802151 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ศศิธร สายศร 4802153 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุพรรณี คงดีได้ 4802155 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
น.ส. หนึ่งฤทัย ชัยชนะ 4802156 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
น.ส. เกศินี ปุงปี่แก้ว 4802158 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย นบธรรม ธัมภวัฒน์ 4802160 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ชานน นพศรี 4802161 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. ดรุณี พิงคำ 4802162 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. เบญจพร ไทรพรรณ 4802163 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. พัทธมน ภิงคารวัฒน์ 4802164 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. ยุรีพร หาญยุทธ 4802165 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. สนธิยา ทิศลาว 4802166 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. เกวลี เขื่อนแก้ว 4802168 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย คงอมร เหมรัตน์รักษ์ 4802169 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย จิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์ 4802170 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. จิรัชยา เจริญมณี 4802171 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. พนิดา มณีจันทร์ 4802172 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย พิทยา ดวงตาดำ 4802173 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย นัทธวัธน์ โยธา 4802174 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย สิทธิพงศ์ กาศโอสถ 4802175 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. สุดคนึง อดเหนียว 4802176 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. อรพรรณ ทิพนี 4802177 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. อัลิปรียา นามวงศ์พรหม 4802178 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. กมลรัตน์ อุปการ 4802179 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ปิยะวัฒน์ ทะนันไชย 4802180 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สายชล หาญเจริญกิจ 4802181 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. กรรณิกา แสนบรรณหาร 4802182 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ขวัญชนก อุ่นสกล 4802183 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย จักรพันธ์ มะโน 4802184 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. จิราวรรณ พร้อมญาติ 4802185 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ตรัยขวัญ วงศ์ศรีดา 4802187 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. นิรามัย เจริญสุขทวีบุญ 4802189 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พรพิมล น้อยธรรมราช 4802190 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พรสุรีย์ สว่างถาวรกุล 4802191 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ภัทรวิน แจ้งใจ 4802193 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ลินดา ชุมภูศรี 4802194 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วรางคณา ทองสุข 4802195 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วัชโรบล มานพ 4802197 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วันทนีย์ สุวรรณลพ 4802198 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วัลภา วงศ์อัมไชย 4802199 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วัสยา จันทร์ดิษฐ 4802200 5 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย สราวุธ สายจันทร์ 4802202 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุพิศ หงส์สิงขร 4802203 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุรีวัลย์ แปงการิยา 4802204 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อรวรรณ สมเมือง 4802205 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อลิษา อินจันทร์ 4802206 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อักษรา ชุ่มอินจักร 4802207 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อุทุมพร ศักดิ์โสภิน 4802208 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย โองการ ชมวิศรุตกุล 4802209 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. กนกพร มีชัย 4802210 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. กรรณิการ์ นวลพนัส 4802211 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ธัญญารัตน์ พวงมาลา 4802213 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. พลอยพิม อำพันธ์สี 4802214 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. วราภรณ์ โกอนันต์ตระกูล 4802216 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. ศศิวิมล เมืองเงิน 4802217 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. ศิรินทิพย์ รุมารถ 4802218 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. สุชีรา เครือพันธ์ 4802219 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
นาย อภิวัฒน์ สอนสุกอง 4802221 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. อาภรพรรณ์ ไชยวารินทร์ 4802222 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
นาย กุลชาติ ชัยมงคล 4802223 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. จินห์จุฑา แจ้คำ 4802224 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. เจียรนัย อินต๊ะจักร์ 4802225 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย เฉลิมพันธุ์ คำฮอม 4802226 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ณัฐธัญ ฟองมาลา 4802228 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย แมน ตนภู 4802230 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย ยุรนันท์ สถานป่า 4802231 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ศรีทอง ศรีโกศลสิริเลิศ 4802233 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. สุพัตรา มาลัย 4802234 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย ฉัตรมงคล มูลศรี 4802235 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ปิโยรส ใจเอื้อ 4802236 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. มัสลิน ธิอูป 4802238 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. รุ่งอรุณ โพธิกลาง 4802239 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วิรงรอง ช้างเนียม 4802240 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วิไลลักษณ์ ขันจันทร์ 4802241 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ศิริพร ทิพวรรณ์ 4802242 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย สามารถ ใสญาติ 4802243 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. กมลรัตน์ เชี่ยวพานิชย์ 4802244 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. กาญจนา สมมิตร 4802245 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ชัยบดี ไชยพรหม 4802247 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ดนุเทพ เทพยศ 4802248 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ดุษฎี พงษ์ตานี 4802249 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. นภาพร มณีเป็ญ 4802250 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. นวลปรางค์ พองนวล 4802251 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. นันทิกา ฟูสีกุล 4802252 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐพัฒฐ์ สุธางศุ์รัตนสกุล 4802253 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ปฐมพงษ์ กันทะยศ 4802254 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ปวีณา สง่าศรี 4802255 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ปาณิสรา พิมพิรัตน์ 4802256 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. พัชราภรณ์ สีชาติ 4802258 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ภัทรวรรณ ตรียสรศัย 4802259 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ภุมรินทร์ คงผาสุข 4802260 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วรัญญา ชัยชนะพูนผล 4802262 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. วรางคณา เป็นมูล 4802263 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. สุมาลี แซ่วะ 4802264 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. เสาวลักษณ์ ศรนุวัตร 4802266 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย สัมฤทธิ์ บุญถิ่น 4802268 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย คมสันต์ ธุรี 4802269 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย โฆษิต อิทธิวุฒิ 4802270 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย เจนภพ ยศบุญเรือง 4802272 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ชญานันท์ คิดดี 4802273 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ชนกพร ใจขวาง 4802274 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ชลัญญา แนบสนิทธรรม 4802275 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย ธนวัฒน์ เชียงทอง 4802277 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ธิดารัตน์ พุทธิมา 4802278 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ธีราพร สุภา 4802279 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. มนัสนันท์ บุญยัง 4802281 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. นิภาพร สุริยะวงค์ 4802282 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. นิโลบล เหล่าเขตกิจ 4802283 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย พีรวุฒิ บูรณเครือ 4802285 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. เพ็ญนภา ชัยมงคล 4802286 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. มลทิรา อินชัยยงค์ 4802287 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย มานพ แซ่เติ๋น 4802288 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ยานุมาศ ยศเรือนคำ 4802289 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. วราภรณ์ กุณาบุตร 4802291 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. วราภรณ์ ภาคสุโพธิ์ 4802292 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย วุฒิชัย นันตา 4802294 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ศิริญา สุวรรณศร 4802295 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย สมชาย พันธุ์สันติกุล 4802297 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. สุมาลี อ๋อมชัยกาศ 4802298 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. สุรางคณา ศรีสวัสดิ์ 4802299 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. อัญญารัตน์ คำก้อน 4802300 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย วีรพงศ์ ปินะเจริญ 4802302 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. เพ็ญวลี อินทร์รัตน์ 4802303 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ประทุมพร น้อยทู 4802304 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
นาย วิทวัส พีระวงศ์ 4802305 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. สกาวรัตน์ แก้วบุญปัน 4802306 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ฐิติมา ญาณะวงษา 490210007 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. บุศรินทร์ อินทวงศ์ 490210009 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ปวีณา กันถิน 490210013 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ปาณิศา สุริยะวงศ์ตระการ 490210014 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. พิมพาพรรณ ทองกิ่ง 490210017 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. พีรยา ตาให้ 490210018 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ขวัญนภา กุณาวงศ์ 490210029 8 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พรภวิษย์ ธูปเทียนมณี 490210031 8 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. เรณู มูลงาม 490210036 5 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
นาย ธีระพงษ์ โชติศรี 490210053 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. เพชร ก๋าวงศ์ 490210148 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ภควันต์ จันทรวงค์ 490210150 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ภคิน วัฒนสุนทร 490210151 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. ลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ 490210176 7 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. อัจฉรีย์ คงกิจติเจริญ 490210185 7 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย อัครพล คำขัติ 490210232 8 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย 490210243 8 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. มณฑิรา จินะโสติ 490210262 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ณัฐพร เทือกเถาสาร 490210271 8 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ศิริวรรณ กาศอุดม 490210276 8 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. กัณทิมา หมวกสันเทียะ 4403035 3 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
นาย สันติ ศรีมูล 4403042 6 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
นาย จิตรพงศ์ อยู่เจริญ 4503018 3 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นาย อภิชาติ ขันธวิธิ 4603015 6 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
นาย เลอสรร จำหมาย 4603034 6 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
น.ส. กนกรัตน์ แย้มเนียม 4703001 3 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
นาย แทนพันธุ์ คณะเจริญ 4703073 3 วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
น.ส. ฉฎาภา อินทกุล 4803054 6 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
น.ส. นินิน นาคบัลลังก์ 4803060 3 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
นาย ปฐมพงษ์ ภู่บุบผา 4803061 6 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
น.ส. สิขเรศ เชาว์สุรินทร์ 4803077 6 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
น.ส. เอมิกา เชมนะศิริ 490310025 3 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
นาย นำโชค ศิริกุลเสถียร 500310031 6 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นาย อะลีฟ นีละไพจิตร 500310047 3 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นาย พัฒนพล สุทธนู 520310122 6 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
น.ส. ธณัฏฐา ประสพโชคชัย 4804179 5 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นาย เป็นหนึ่ง นัยนา 4804197 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นาย ภานุวัฒน์ โชติชญาน์นันท์ 4804234 3 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
น.ส. กุลวดี บุญนำ 490410093 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นาย จักรพงศ์ บุญเรือง 490410095 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ชนิกา ขาวนวล 490410102 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ดารารัตน์ สิงห์วรรณ์ 490410110 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ศิรินันท์ หวังสุข 490410160 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. กมลภัทร รังษี 490410176 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. กฤษณา จันทวงค์ 490410178 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. กัลยากร เชวงสุข 490410180 3 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. ชนิกานต์ จอมใจ 490410191 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. ณัฐญาณี จาติเกตุ 490410197 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. พัชริดา เกิดแสง 490410220 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. พิศสุภางค์ สุขสัน 490410221 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. ภีรยา คัมภีร์เวช 490410223 3 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. วิรัลพัชร มาพวง 490410226 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. ศศิภา คำก่ำ 490410230 3 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. สุรินดา สายเสียง 490410234 3 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. มิวา โคชิจิ 490414001 3 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
น.ส. สุพัฒนา พุ่มพิศ 520410068 7 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นาย ชูพงศ์ พิชยภิญโญ 4505214 3 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
นาย วิทวัส ขาวอิ่น 4505517 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย รุ่งโรจน์ ยารังฝั้น 4605050 3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
นาย สุภวัฒน์ ตั้งศรีสุข 4605622 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. วชิราพรรณ วรชิน 4705122 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. พัชราภรณ์ จี้ฟู 4705455 7 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
นาย ธัชกร วงค์ฉายา 4705520 7 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
น.ส. วิภาวี สายสุวรรณ 4705653 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย กรณิศ แก่นการ 4705687 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย กานต์ ศรีวิเชียร 4705689 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. กีรติกานต์ ไชยโคตร 4805035 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ธิดารัตน์ ศิริกิจ 4805074 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. นารีนารถ ภารังกูล 4805080 8 วิทยาศาสตร์ เคมี
นาย ธีรชัย เจริญสุข 4805390 3 วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
นาย ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 4805440 3 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
นาย ศุภณัฐ วงษ์พันธุ์ 4805491 6 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
น.ส. ชนกชนม์ ไชยญาติ 4805565 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ณิชานันท์ สะบก 4805571 3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย บรรณวิทย์ ปุรณะวิทย์ 4805582 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย สมพร แซ่ผ่าน 4805629 6 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ฉัตรชัย บุญเทียมทัด 4805660 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ดนัยกฤต ลีลาวิจิตร 4805671 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ดนุวัช ใชยนวล 4805672 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย นาวี ใจอินถา 4805687 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย บุญศักดิ์ จันตะพรม 4805690 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย พงศ์ธร คงเชวงทรัพย์ 4805695 7 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ภาสกร วรกมล 4805707 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. อุทุมพร กอบแก้ว 4805741 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์ 490510003 5 วิทยาศาสตร์ เคมี
นาย สุทธิชาติ เกิดผล 490510010 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
นาย สุรเชษฐ์ สายวุฒิกุล 490510011 3 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. กนกวรรณ คิวฝอ 490510013 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. กฤตยมนต์ ปัญญากรณ์ 490510018 6 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. เกศรินทร์ ขัติยะ 490510027 8 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. เกษศิรินทร์ นิระกิจ 490510028 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. จีรวรรณ แก้วกันทะ 490510034 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. จุธารัตน์ วีเกษ 490510035 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ชฎารัตน์ สุนันต๊ะ 490510040 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ชนาภา นามะยอม 490510042 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ชาลินี สุจิตร์ 490510048 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย ณัฐวุฒิ เทียมแสน 490510056 6 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย ดนู วิทย์สุภากร 490510057 6 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย ธนวัฒน์ เพ็งสุวรรณ์ 490510065 5 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ธีรนันท์ สุทธาชัย 490510069 6 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. เนาวรัตน์ เข็มวิชัย 490510074 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. บัณฑิตา เพ็ญศรี 490510076 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. เบญจวรรณ อนันต๊ะ 490510079 3 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. ปฐมา อุดมสันติ 490510080 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ปัฐมา ธรรมปัญญา 490510086 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล 490510094 8 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. พัชราพร จามรี 490510096 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. พิมพ์ฉัตร ตังคะวัฒนะไพบูลย์ 490510105 5 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. ภรณ์ทิพย์ แซ่หลี่ 490510112 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ภิญญ์วิภา ปัญญาใส 490510117 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. มาณวิกา อินยาวิเลิศ 490510126 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ศศิธร ทองดี 490510153 5 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. สิริมา ว่องไวโรจน์ 490510165 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. สุปราณี คุณา 490510171 8 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย เสกสิทธิ์ ปิติปฏิมารัตน์ 490510176 5 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. เสาวลักษณ์ ซิงห์ 490510177 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. อรไพลิน ภู่หอมเจริญ 490510187 4 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. อาริตา ญาณะโรจน์ 490510197 8 วิทยาศาสตร์ เคมี
นาย เอกลักษณ์ อินประดิษฐ์ 490510200 4 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. โปรดปราน เพ็งน้อย 490510206 8 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
นาย เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่ 490510239 8 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
น.ส. ชิตศุภางค์ เขียวสลับ 490510243 7 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
น.ส. ดารารัตน์ มิตรวงษา 490510252 8 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
น.ส. ปรียาพร บุตรบุญชู 490510278 8 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
น.ส. ศุภวรรณ ทรวง 490510330 7 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
นาย จิรัชย์ คำวัน 490510420 7 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
น.ส. พูนภัทรา สายวานิชย์ 490510530 5 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
นาย สาคร จิตติวัฒนกุล 490510585 8 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
น.ส. ธันย์ชนก เหลืองเจริญกุล 490510640 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย จิตรกร บุญเรือง 490510661 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ธดาภา บุญวิจิตร 490510691 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. นิศาชล สิทธิโรจน์ 490510709 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ประภัสสร คำเขื่อน 490510714 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ปริญญา ของทิพย์ 490510715 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. มันทนา เชื้อคำลือ 490510729 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย วัชระ สาลี 490510740 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ศลิษา ลิมปิชัย 490510754 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. ศุภลักษณ์ ชูสุวรรณ 490510763 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. เสาวลักษณ์ รัตนสิริปัญญา 490510771 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย พงศธร ฟองตา 490510788 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. กาญจนา ศรีนวลอ้าย 490510797 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. งามจิต คำปวน 490510807 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย จิรศักดิ์ มูลรังษี 490510809 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ชูศักดิ์ นันธิกุล 490510815 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย นพดล อินทร์พรหม 490510836 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ปณิธิ พันธุ์วุฒิ 490510843 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. ภรณ์ทิพย์ วงษ์สุรีย์รัตน์ 490510862 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. รัตน์เก้า กันทะ 490510871 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. ศิริยาพร ศรีชุม 490510886 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. บัวคำ อุ่นใจ 520510677 3 วิทยาศาสตร์
นาย รัฐา เกษไชย 4506311 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ศุภวัฒน์ จันทร์คำ 4506382 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย ธีรพงษ์ วุฒิงาม 4606068 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย สุธี สุวรรณใจ 4606179 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ทวีทรัพย์ ถิรารางค์กูล 4606367 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ปิยะพงศ์ เมธีรัตนโสภณ 4606563 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย พงศ์เทพ ผกากาศ 4606618 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย อังกูรรัตน์ นาคีรักษ์ 4706214 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นาย ธนพันธ์ น้อยสอน 4706275 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส. ชลธิฌา โถชัยคำ 4706369 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ณัฐพงษ์ บุญแก้ว 4706381 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ธนพงษ์ เลิศธนาผล 4706398 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย ศักดิ์ศรี กันทะลา 4706477 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย อัครวัฒน์ อัศววัฒนะสุข 4706578 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. พรเพ็ญ พุทธวงค์ 4706633 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย วิทู กุฎมพี 4706648 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย สิทธิศักดิ์ เชื้อเมืองพาน 4706654 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย ไพรวัลย์ ราชศักดิ์ 4706774 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นาย ASSANEE BURANUPAKORN 4706900 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย กิตติกร พลโภชน์ 4806011 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิชาติ ปินตา 4806223 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ธนชัย โอวิทยากุล 4806279 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย ธีระพงษ์ เมืองก้อน 4806291 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
นาย ฉัตรชัย จินะวรรณ์ 4806400 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ชาญ ตั้งมั่นคงวรกูล 4806404 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา 4806411 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย กาณฑ์ เกษรบัวขาว 4806428 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
น.ส. พัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ 4806467 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นาย มาศนิตย์ ปานผดุง 4806485 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย สุภรัตน สุริยคำ 4806527 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
นาย ดนุพล พิทักษ์ชัยอนันต์ 4806596 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย วรวิทย์ ปูหนุก 4806611 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย วาฑิต พุทธปวน 4806613 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
น.ส. วิจิตรา วัชรศุภรณ์ 4806614 2 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย ศศิพงษ์ สุโฆษสมิต 4806617 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย ศุภกร ดวงอินทร์ 4806618 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย คณินท์ วัฒนหฤทัย 4806630 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
น.ส. ภัสภางค์ อุกธวัง 4806713 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย อรรถพล พินยงค์ 4806733 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย ธนา จำปาทอง 490610094 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย นครินทร์ แซ่โง้ว 490610104 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ปฐมพงษ์ สมฤทธิ์ 490610123 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
น.ส. สุกรรณี แก้วเจริญ 490610232 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. คนัมพร อัศวศิริโรจน์ 490610290 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย เจริญชัย ทวีอภิรดีเสนา 490610298 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ญานนท์ หล่อภัทรพงศ์ 490610306 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช 490610309 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ณฐพล บาระมีชัย 490610311 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ทินรัตน์ กระฎุมพร 490610321 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย นนทวัฒน์ คลังเพชร 490610335 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย นรเศรษฐ์ ไชยวงค์ 490610336 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ผดุงพงศ์ ขุ่ยอาภัย 490610344 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย พนัส พลพุทธรักษ์ 490610348 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย รัฐพงศ์ คำพรรษา 490610368 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย รุจน์ อิศรเสนาณอยุธยา 490610369 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส. วรรณพร บุญยวง 490610374 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส. วิช-ศรา จริยากรกุล 490610381 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส. ศรินย์พร ชัยวิศิษฎ์ 490610386 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย พิชญ์ บุญญะศานต์ 490610532 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 490610638 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย วรวิทย์ สมิทธิเวทย์วงศ์ 490610661 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
น.ส. วิรงรอง มงคลธง 490612097 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย มนเฑียร มากเมือง 510610194 4 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
น.ส. ปิยะธิดา วัฒนาพันธุ์ 510612146 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย กานต์ แก้วสว่างนภา 520610015 8 วิศวกรรมศาสตร์
นาย เฉลิมพล เกลียวกลม 520610363 8 วิศวกรรมศาสตร์
นาย ร่มฉัตร ชูโชติ 520612104 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย อภิสิทธิ์ สีมา 520612168 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย สมควร แสงสว่าง 4508275 6 เกษตรศาสตร์ โรคพืช
นาย นิติกานต์ กาญจนสาวิตรี 4608151 7 เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
นาย อชิรวิทย์ จันทร์เสี่ยน 4608311 3 เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
นาย ณัฐพงษ์ ทาศักดิ์ 4708010 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย จักรกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ 4708083 3 เกษตรศาสตร์ พืชสวน
นาย ไวณวิณ รังกลาง 4708260 8 เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
น.ส. สิริประภา ตาทน 4708286 6 เกษตรศาสตร์ โรคพืช
นาย สุทธิชัย ถาวรวงศ์ 4708296 7 เกษตรศาสตร์ โรคพืช
นาย กิตติศักดิ์ ใจเที่ยง 4808005 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
น.ส. อักษรวดี บุณฑริกบุตร 4808048 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
น.ส. ศศิธร นิ่มเฉลิม 4808272 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย วชิรพงศ์ ทรงคำ 490810258 4 เกษตรศาสตร์ พืชไร่
น.ส. นฤมล พงษ์อนันต์กุล 520810022 1 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
น.ส. วารุณี เงินแก้ว 520810296 8 เกษตรศาสตร์
น.ส. สิริขวัญ สงวนผล 4510141 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. มัทรีญา เภาศรี 4610167 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นวรัตน์ เครือเขื่อนเพ็ชร 4710056 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ฟิลิปดา สุริยะเจริญ 4710161 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ชนิกานต์ สมิตะสิริ 4710506 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ฐาปนัท นาคครุฑ 4710508 2 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ภัทรมน อรุณสำราญ 4710527 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กนกวรรณ เกียรติสิน 4810003 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย กฤษฏิ์ อ่อนเรียบร้อย 4810004 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย กิตติพันธ์ เจนกิติวรพงศ์ 4810005 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กิตติรัตน์ สันยาย 4810006 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กุลนิษฐ์ วิไลวรรณ 4810007 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จงกลนี เทพศิริ 4810008 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จตุพร กิติคุณ 4810009 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี 4810010 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จิรวัฒน์ พุทธรักษา 4810011 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ชมัยพร ทองอ่อน 4810014 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ชัยพร ขยายวงศ์ 4810016 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ชินวัฒน์ โยธาใหญ่ 4810017 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์ 4810018 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ฐณวัฒน์ สุวัชราพันธ์ 4810019 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ฐานิศร มหัตนิรันดร์กุล 4810020 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ฐิติกร ไชยแก้ว 4810021 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ณัฐพล ชุ่มแสง 4810022 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ณัฐพล ธรรมใจกูล 4810023 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ณัฐภัทร ลี้ประเสริฐ 4810024 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ดุษฎี ดีพิจารณ์ 4810025 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ดุษฎี นัยชิต 4810026 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ทยิตา สุทธิโรจน์พัฒนา 4810028 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ทอกาญจน์ กิจเจริญสิน 4810030 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ธนิศา ทองยศ 4810032 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ธรรม สุขเกื้อ 4810033 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ธวัชวงษ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง 4810034 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ธิดาภรณ์ จ่าแสน 4810036 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ธีรพันธุ์ กันธิยะ 4810037 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ธีระพล ต่ายฝอย 4810038 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นลัทพร ทายะติ 4810039 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นิตาภา อินชัย 4810041 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นิลุบล ราหุรักษ์ 4810042 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ปฐมพงศ์ ชูสกุลพัฒนา 4810043 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ปฐมพงษ์ คงไพ่ 4810044 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ปรวัตร สันตโยภาส 4810045 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ปาณิศา จันทร 4810046 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ผาณิต ทรงวุฒิ 4810048 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พรพรรณ แซ่โค้ว 4810049 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พลอย วนะเกียรติกุล 4810051 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พลอยแพรว สมฤทธิ์ 4810052 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พัชรภรณ์ ตันสุวรรณรัตน์ 4810053 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย พันชัย พันธ์จินดา 4810054 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พิชญานิน องค์ตระกูลอารี 4810056 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พิมพา แก้วขจรสิริกุล 4810059 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย พีรวิทย์ สักกะวงศ์ 4810061 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. แพรทอง ใจแก้วแดง 4810062 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ภณิดา คนยัง 4810064 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ภัทราวรรณ วาทิกทินกร 4810065 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณภัทร เมธีพัฒนากิจ 4810066 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย รัชชพล ตยุติวุฒิกุล 4810068 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. รัชญา ฤาชัยตระกูล 4810069 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. รุ่งนภา ปาลี 4810070 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย เรวัต วงศ์ฟูตัน 4810071 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย กิตติพัทธ์ แซ่โง้ว 4810072 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ลลิตา เสียงจันทร์ 4810073 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วรกัญญา พินิจ 4810074 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย วโรดม หิริโอตัปปะ 4810075 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วิภาพร เลาหศักดิ์ถาวร 4810076 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย วีรวัฒน์ สวัสดิ์ประดิษฐ์ 4810077 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย วุฒิประกร หล้าอี่ 4810078 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศรินรัตน์ พีระรัศมี 4810080 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศิวาพร โชคล้ำเลิศ 4810083 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ศุภสวัสดิ์ ชำนิชัชวาล 4810084 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สาลินี จันทราภิรมย์ 4810086 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สิทธิชัย สุวรรณจักร 4810087 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ศิวกรณ์ กองกุณะ 4810088 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุธาทิพย์ ชัยศรี 4810090 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุธาทิพย์ พญาแขม 4810091 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุธามาศ เมธีรัตนาพิพัฒน์ 4810092 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย เสริมวิศิษฐ์ ร่มเย็น 4810094 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อนุช กุลจงเจริญเลิศ 4810096 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อภิญญา เชาว์สุโข 4810097 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อมรรัตน์ คุณาเจริญทรัพย์ 4810098 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อรชุมา นาคสุริยะ 4810099 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อรนภา ธิปัตดี 4810100 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อรนุมา เวชมณีกร 4810101 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อรรฆพล พรพรหม 4810102 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อัจฉรา แสนศรีสวัสดิ์ 4810105 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อัจชนก แสนไชย 4810106 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อัฏฐเศรษฐ์ กันสืบ 4810108 3 เภสัชศาสตร์ บริบาลเภสัชกรรม
นาย อาณันย์ พิชัยพรหม 4810109 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อุกฤษฏ์ ดวงงาม 4810110 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. เอกธิดา ดวงอุไร 4810111 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย จิรวัตร ปิ่นคำ 4810117 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จุไรภรณ์ ช่วยจิตต์ 4810119 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. เจนจีรา วงศ์อ้ายตาล 4810120 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ชายพิทย์พงศ์ ทองพิเศษ 4810123 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ธนกาญจน์ สิงห์ลอ 4810128 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ปิยพัทธ์ โอวาท 4810134 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย พงศ์ศิริ พรนวม 4810136 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. มลธิชา ชราชิต 4810140 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สัตยา สัจจัง 4810143 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สุทธิพงษ์ จิตอนันตวิทยา 4810145 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อาภานันท์ ภาคอัต 4810152 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อุทัย อาวารักษ์ 4810153 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กมลทิพย์ สนธิ 4810500 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย กฤษฎา คงไพจิตรวงศ์ 4810501 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย กลวิชญ์ ลิขิตมาศกุล 4810502 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กุลชลีนันท์ เกียรติคุณานนท์ 4810504 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. เกศินี ตั้งกงพานิช 4810506 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. คะนึงนิตย์ ชูช่วย 4810508 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จิตติมา ดาบทอง 4810510 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ชนัญชิดา คงประจักษ์ 4810513 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ชุติมา ผาสุข 4810517 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ฐิตา อภิชาตะจุฑาพันธุ์ 4810518 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณภัทร ธีรจรัส 4810521 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ณัฐกร สุภิทะ 4810522 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณัฐนารี มินทะขัติ 4810523 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นภัสนันท์ คำอู๋ 4810524 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นฤมล ศรีทองอุ่น 4810525 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ปิญาภรณ์ นามวงสา 4810532 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พรปวีณ์ ศรีมณี 4810535 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พรพรรณ ส่งสัมพันธ์ 4810536 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พรหมพร สุวัฒนาธรรมกุล 4810537 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พาณี ชัยจันดี 4810539 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. พิชญาพร รัศมี 4810540 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย พิศาลวิช สินธารัตนะ 4810542 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. มนฤดี บุญแก้ว 4810545 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ระวิวรรณ ใจจา 4810548 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. รัชฎาภรณ์ คำพันธ์ 4810549 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. รัชนีกร ทองสถิตย์ 4810550 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วรพรรณ เลาหวัฒน์ 4810552 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วรลักษณ์ พุ่มยี่สุ่น 4810555 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย วรวัฒน์ ภู่ประเสริฐ 4810556 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วราพร เขียวงาม 4810557 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วิลาสิณี ดุนโคกสูง 4810561 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศศิวิมล ปลายขอก 4810563 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศุภธิดา ศุภวารี 4810564 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ศุภสิทธิ์ คุตตวัส 4810565 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สถิตมาส จันทร์ปลั่ง 4810566 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สมศักดิ์ คำมั่น 4810567 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สลักพร ด่านพิทักษ์ 4810569 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สิริมา วัชรดารา 4810572 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุกัญญา คูหา 4810573 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สุเมธ จอมแพ่ง 4810575 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุวิมล สมวงษ์อินทร์ 4810577 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย เสกสรรค์ สงครามสงค์ 4810578 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. โสฐิตา จำปางาม 4810579 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. หทัยทิพย์ หมีเทพ 4810580 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อนุสสรา สีรักษา 4810581 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อมรรักษ์ พัฒน์ดิศักดิ์กุล 4810582 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อรณิช พรหมบุบผา 4810583 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อัจฉรา เทพจิตร 4810584 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณัฐณิชา ธรรมนิยม 4810586 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อิทธิพล เต็กจินดา 4810587 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อินทิรา วัฒนญาณนนท์ 4810588 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. จุฬาลักษณ์ เครือตัน 4810593 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ชลธิชา หน่อกันทา 4810594 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ฐาปณีย์ ไสสุวรรณ 4810595 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย นครินทร์ อินศร 4810596 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. นรินทรา นุตาดี 4810597 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ปกรณ์กิจ วงศราวิทย์ 4810598 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ปิยะพร หงษ์จุ้ย 4810601 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร 4810603 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย พิชิตพงศ์ มังคลาด 4810604 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย ภัทธนากร ใจตุรงค์ 4810605 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. รัชนี สีสำนาน 4810606 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ลลนา ศิริเขียว 4810607 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วลัยพร ลาธุลี 4810608 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. วิภาภัทร การะกัน 4810609 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศิริกาญจน์ กันยะมูล 4810611 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. หฤทัย วงษ์ลา 4810612 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อนิสา ปิงเมือง 4810613 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อนุกูล ล่ามคำ 4810614 5 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. กรพัชร สัพทเสวี 521010004 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย นิธิพัฒน์ ศรีธรรมพินิจ 521010048 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. สุวจี สิริเวชชะพันธ์ 521010099 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. อเล็กซานดรา คาเดท 521010108 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย จุติ กันทาดง 4811026 4 เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
นาย ตุลวรรธน์ อินตุ่น 4811160 8 เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด
นาย บริพัฒน์ หน้างาม 4811290 8 เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
น.ส. หิรัญญา ปินตานา 4811321 8 เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
นาย อรรถพล อุดมพร 491110254 5 เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค
น.ส. วรรณิศา สุขใจ 4712081 3 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ธัญภรณ์ พุทธิกุล 4812045 8 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ลัดดาพร จงกล 4812113 6 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ฐิติพร แสงพลอย 491210029 4 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ชนกภัทร อัฑฒ์ตระกูล 521210031 8 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ณิชกานต์ ไชยชมภู 4713089 6 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
น.ส. อัญชลี ตรีเลิศลัญจกร 4813129 6 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
นาย ธนกฤต คำมี 4813190 7 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการบรรจุ
น.ส. วริศรียา สุยะลังกา 491310084 7 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
น.ส. กัญญาพิชญ์ ลือชูวงศ์ 491310158 6 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นาย กัมพล หลำพรม 521410006 2 สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
นาย วรุตม์ คูรุ่งเรือง 4715177 3 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. ศิรินภา ใจเทพ 4715284 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย ปัณณพัฒน์ คเชนทร์สุรพันธ์ 4815147 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. วราภรณ์ มอญแสง 4815214 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย ทรงพล แสนสนิท 4815515 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. เบญจวรรณ แสงศรีจันทร์ 4815527 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ภัทร์ไพลิน อภิวงค์งาม 4815551 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ศศิธร แก้วสังข์ไชย 4815557 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย อภิเชษฐ์ เขียวเครือ 4815573 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ชมพูนุท ศรีเทพ 4815598 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย พีระพัฒน์ นิติกุลเกยูร 4815626 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. เกวลิน ทองเกล็ด 491510027 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. จิรปิยา ใจการณ์ 491510039 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. ณัฏจิรา โยนิจ 491510076 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย ณัฐพงศ์ ตันหยงมัด 491510080 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. นงราม อภิชัย 491510113 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. นิลยา จอมหนิ้ว 491510132 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. พัชรินทร์ ซองเงิน 491510165 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย เพิ่มยศ ตันสกุล 491510181 3 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. สุภาภรณ์ เงินเย็น 491510266 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย อานนท์ ฝั้นคำอ้าย 491510301 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. วีวิกา อย่างเจริญ 491510306 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. พัทธ์วิรา ธีรปณิธิพัฒน์ 491512053 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. กนิษฐา สุวรรณเนตร 501512156 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. อิศวรา ยินดี 511512234 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. สุนารี อินทร์น้อย 521512166 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. ชโลทร บุญภมร 4816017 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ชาญวิทย์ เดชคง 4816020 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ธนพล ไพสิฐสุวรรณ 4816039 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย สุรกิจ สุขพัฒนานรากุล 4816109 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ณทชล เทพมณี 4816555 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. สิริรัตน์ ภิรมย์ 4816600 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. ซาธีณ นิติกุลวรรักษ์ 491610027 8 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. สุภัสสรา วิชาเจริญ 491610053 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. นพรัตน์ ทองส่งศรี 491610055 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. นิสรีน เอมวัธนา 491610060 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ปริภัทร เที่ยงใจ 491610065 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. สุนันทา ลุงคะ 491610143 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. สุพิณญา มณีขัติย์ 491610145 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. อรทัย เต็มใจ 491610153 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. อรพรรณ พระบาลี 491610155 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ณัฐพงศ์ ปานแป้น 491660014 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย อนวัช ซามัน 491660073 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ปิยะชัย อินทรโชติ 511660074 6 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. นิภารัตน์ ชัยสิริพัฒนา 521610055 1 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. KANAKO TAKEDOMI 521614001 3 เศรษฐศาสตร์
นาย ภาคภูมิ แก้มทอง 4717046 3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. รัตนาภรณ์ อภัยราช 4717049 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. จิราภรณ์ สุหอม 4817008 3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาย รัตน จันทร์ประสิทธิ์ 4817045 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาย วรรณศิลป์ หลวงใหญ่ 4817048 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ทิพาภรณ์ ทองสง่า 4818313 3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นิสิตา ภิญโญ 4818323 3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ไอรดา เทศะแพทย์ 4818368 3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กนกวรรณ พริบไหว 491810001 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กมลชนก จำเนียรสุขสกุล 491810002 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กรกนก ช่างปั้น 491810003 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กรรณิกา มอรอยอ 491810004 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์ 491810005 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กานต์ ยุวกาญจน์ 491810007 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ฐิติชญาน์ สุภาเดช 491810008 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กุลตรี ทิพย์ประยูร 491810009 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย เกรียงไกร บุญมั่ง 491810010 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ขจีจิต ศรีบุรี 491810011 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ขจีวรรณ นวลบุญเรือง 491810012 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ขนิษฐา เขียวปั้น 491810013 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อิสรีย์ ควรประเสริฐ 491810014 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จันทรา ใหแก้ว 491810015 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จามจุรี วงษ์จักร 491810016 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จุฑาทิพย์ วุฒิวัฒน์โกวิท 491810018 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จุฬาลักษณ์ กุณะจันทร์ 491810019 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ฉัตรบดินทร์ สร้อยแก้ว 491810021 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ชนิตย์นารถ บุญเพลิง 491810022 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ชมพจน์พงศ์ ฤทธิ์รณศักดิ์ 491810023 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. โชติรส ถาวรวัฒนะ 491810025 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณัชชา พรหมศรี 491810028 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณัฏฐา เกิดช่วย 491810029 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณัฐพร ดวงศรี 491810030 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ดวงกมล ทองดี 491810031 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ดวงแก้ว หาญจักรคำ 491810032 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ดวงทิพย์ ทวีศรี 491810033 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ดวงหทัย ปริตา 491810034 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ทัศนีย์ มากคล้าย 491810038 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ทิชานันท์ จำปี 491810039 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ทิพย์สุดา มะสิทธิ์ 491810040 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธนธรณ สรวยสุวรรณ 491810041 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธนาพร สัปปพันธ์ 491810042 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธัชนภา ลาภะกูล 491810044 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธัญลักษณ์ ฉิมดี 491810045 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ธันวารักษ์ สุวคนธ์ 491810046 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธิชาภัทร ดำรงรัตน์นุวงศ์ 491810047 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย นพสร แก้วศรีคำ 491810049 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นันทิยา สุประการ 491810050 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นิชาภา จางวิบูลย์ 491810051 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นิภาวรรณ พึ่งพักตร์ 491810052 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. บุษกร บุญเป็ง 491810053 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปฏิมาภิกา พิทยรังสรรค์ 491810054 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ประณีต วรรณวิภูษิต 491810055 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ปริวัฒน์ วิเชียรโชติ 491810056 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปรียาพันธ์ มูลเจริญ 491810057 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปองกานต์ จองไพจิตรสกุล 491810059 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปิยนุช ปินตาแจ่ม 491810061 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปิยะดา ปุกคะ 491810062 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ผุสดี โกมาสถิตย์ 491810063 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ฝนทิพย์ กำลังยิ่ง 491810064 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พงศธร สีฆสัมบันน์ 491810065 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กัญญ์วรา ศิริสมบูรณ์เวช 491810067 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พรรณิดา ปานแจ่ม 491810068 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พรหมธิดา บุญเลิศ 491810069 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พสธร ปุณณะหิตานนท์ 491810070 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พัฒนีมาศ นาคผจญ 491810071 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พิพัฒน์พงศ์ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ 491810072 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พิมพ์ชนก สังฆะพันธ์ 491810073 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เพ็ญศรี โหราชิต 491810074 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ 491810076 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภรณ์ทิพย์ นาคทอง 491810077 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภัทร ศรีสัจจะเลิศวาจา 491810078 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ 491810079 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภัทรพล ประสิทธิ์ 491810080 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภาณิน กรุดสุพัฒน์ 491810082 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภาณิน วรวิทย์รัตนกุล 491810083 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มนสิชา วงค์เรือน 491810084 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ยมล อัศวตรีรัตนกุล 491810087 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ยุวดี มณีวรรณ 491810088 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รติมา บุญสร้าง 491810089 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รัตติยา ใจเสาร์ 491810090 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. โรสนี แกสมาน 491810092 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วรกัญญา ไชยปะ 491810094 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วรางคณา โคตะวงษ์ 491810095 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วันวิสาข์ แสงทอง 491810097 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์ 491810099 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วิลาสินี สุวรรณกุล 491810100 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ศรัญญา วงค์ประชัน 491810102 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ศุภดาลัด ธรรมวงศ์ 491810105 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รวิเมธีร์ ประคองใจ 491810106 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สมปรารถนา สุขใจ 491810107 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ส่องแสง ศรีหมื่น 491810108 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สัจจวัชร ดวงเมือง 491810109 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สายทิพย์ หลากสุขถม 491810110 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สายนที ใจหอม 491810111 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สิรินุช ป้อมน้อย 491810112 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สิวลี อัศวพิศาลบูลย์ 491810113 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สุดารัตน์ แก่นใจ 491810116 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สุทธิพงศ์ สุยะการ 491810117 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณภัชชา นิลแก้ว 491810118 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มกรพรรณ พักตร์ผ่องศรี 491810119 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อดิเดช ชัยวัฒนกุล 491810120 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อนรรฆพร อภิลักษมีวรรณ์ 491810121 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อนุวัฒน์ มูลคำ 491810123 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อภิชญา พิเชียรเสถียร 491810124 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อรรถวุฒิ ศิริปัญญา 491810126 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อรอุมา วงษ์ถวิล 491810127 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อริษา อัครนฤนาท 491810128 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อรุโณทัย มารมย์ 491810129 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ณัฏฐ์ พฤตยานนท์ บุญรอด 491810130 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อักษราภัค เพ็งจันทร์ 491810131 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อัจฉรีย์ แก้วทิพย์ 491810132 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อานนท์ กันทะวัง 491810133 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พรชรินทร์ สมแก้ว 491810134 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อารินทร์ทิพย์ ปันภิมล 491810135 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย เอกสิทธิ์ เจตมะณีรัตน์ 491810136 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปิยากร จันทร์เทพ 491810138 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วรรณกนก สุขพันธ์ 491810139 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ชยาภา ชัยชนะฉิมพลี 491810140 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย รพิชา ถาวรวรานนท์ 491810141 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย จักรกฤษณ์ ยาวิละ 491810142 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภาคภูมิ วิโยค 491810143 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธนัชชา กัมปนาทแสนยากร 491810144 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นัชชา บรรณจักร์ 491810145 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ศลิษา สรรพานิช 491810146 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กรองทอง คนเที่ยง 491810147 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สาวิตรี บุญยรัตน์ 491810148 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อัจฉรา เมตตารักษ์ 491810151 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย จักรพันธ์ โนจ๊ะ 501810018 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กฤษกร หงษ์วิไล 491910003 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. คันทรารัตน์ พันนพพงศ์ 491910007 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. จินดารัตน์ วงค์คำ 491910011 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ชลรัตน์ ยอดออน 491910013 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ฐิติมา รัตนชมภู 491910017 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ณัฎฐา จาตุประยูร 491910019 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ณัฐวดี แซ่ลิ้ม 491910021 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ดวงกมล เปรมศรี 491910022 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ธีระวัฒน์ วิชัยยา 491910027 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. นภัสวรรณ ชุมพร 491910029 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. นิตยา ธนกรสกุล 491910031 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. เบญจธรรม พรมสุวรรณ์ 491910034 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พัชรีรัตน์ ประกายแสงเพชร 491910042 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พิชญา ศิริพันธุ์ 491910043 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พิรุณพร มโนเจริญ 491910045 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ภัทรียา หงษ์ศักดิ์ 491910050 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. รจนา รถไฟ 491910054 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย วสันต์ ครรชิตศิริกุล 491910058 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. วินิตา เพชรวสันต์ 491910060 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ศศิวิมล บุญยืน 491910063 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ศิวาพร บุญช่วย 491910066 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย สิทธิพงษ์ คำเผ่า 491910070 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. สุภาวดี รอดสวัสดิ์ 491910073 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. หทัยชนก จตุพรพิทักษ์ 491910078 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย อดุล อ่อนละมูล 491910079 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. อรอนงค์ โคตร์สันเทียะ 491910081 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. อัศราภรณ์ พรมมา 491910083 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. กนกพร ธรรมใจ 491910086 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. กรรณิกา ดีฉนวน 491910087 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย กฤษณะพงศ์ อาวาส 491910088 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. กัญญารัตน์ พันธุ์เจริญ 491910089 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. กัลยา มากพิณ 491910090 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ขนิษฐา เนตรพรม 491910092 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ขวัญตา ทองพัฒน์ 491910093 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. คณิตา ชะอุ่ม 491910095 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย คมสัน สนัส 491910096 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. จริยา กันทากาศ 491910098 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. จิรภิญญา ไชยกันทา 491910102 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. เจนจิรา สารพันธ์ 491910104 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ชนนิกานต์ เครือยั่งยืน 491910107 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ชนม์นิภา อาจหาญ 491910108 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ณัฐสิทธิ์ สงวนสุข 491910115 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ณัฐสินี ใจแก้ว 491910116 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ต้อม คำตุ้ย 491910120 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย เทอดเกียรติ ตาสม 491910122 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ธัญวรรณ ฤทธิ์ไทสงค์ 491910124 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ธีรยุทธ วิจารณ์ปรีชา 491910126 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ธีระวุฒิ บุญปอด 491910127 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. นราธิป แสนจา 491910129 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ทิพย์สุคนธ์ ปานาที 491910133 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. นิภาพรรณ ตรีเสียน 491910135 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. นิโลบล ประสาท 491910136 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. นิศากร แป้นเกิด 491910137 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย บริภัณฑ์ ปิมสาร 491910138 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. เบญจพร บ่อยกระโทก 491910140 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ประภาพร แสงฤทธิ์ 491910141 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ปริญญา โปธา 491910142 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. พรพรรณ พิมพิสาร 491910145 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พลพันธ์ แช่มช้อย 491910147 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พายัพ บ้านสระ 491910148 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. พิชญา มาฟู 491910150 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พีรศักดิ์ ดาวสุข 491910151 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ภาคภูมิ วารปรีดี 491910154 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. รสสุคนธ์ สร้อยคำ 491910160 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย รังสรรค์ แก้วบ้านดอน 491910161 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วัชรพงษ์ หนูชัย 491910164 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วิษณุพงษ์ สาริกานนท์ 491910165 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ศักดิ์ชัย หงษ์จ่าง 491910167 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ศิริภา บ้านสระ 491910168 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ศิริยา รำลึก 491910169 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สุธิพงษ์ เกตุพร 491910173 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. สุพรรณี บุญฟู 491910174 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. สุภาวดี ตะมะเสน 491910175 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สุวิทย์ ขันไข 491910176 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. สุวิมล หน่อท้าว 491910177 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย หัตถชัย คำดวงดาว 491910179 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. อนัญญา รวมสุข 491910181 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. อมรรัตน์ ปัญญา 491910184 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. อรอุมา นุยภูเขียว 491910185 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. อัจฉรา พุฒิมา 491910187 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย อาสาฬ์ ศรีเทพ 491910191 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ดลมงคล วรรณวิสุทธิ 491910196 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ภัทรเมธว์ อนุเวช 491910200 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. อัญญาดา อนุวงศ์เจริญ 501910194 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พงศ์ภัค ประภากรมณฑล 521912035 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การระหว่างประเทศ
น.ส. ตุลนัชชา เขียวแก้ว 4620680 3 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย เตชวัฒน์ งามเขตต์ 4820526 3 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย ภราดร อุดมการ 4820569 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาง กนกวรรณ คิทสัน 492012112 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย คณินทร์ เกิดสมศรี 522012028 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย อาติยะ ทองลับแก้ว 522012219 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
น.ส. สุรีย์รัตน์ เหลืองศิริ 492110042 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. โสมลดา โลหนันทน์ 492110044 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. พรรณวลี ดวงจิรประภา 492112057 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วีร์ จิรพงศ์เจริญลาภ 502115047 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. กุลนาถ นภาพงษ์ 512110009 8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. ศิกาญจน์ ธนทิตย์ 512110099 8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
นาย ศุภชัย ตรีอารยะพงศ์ 512110103 8 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. จิณณพัต อินทนนท์ 512112003 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ณรงค์ชัย ชัยกิตติพร 512112006 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. ปิลันธน์ธร ตัณฑ์สุทธิวงศ์ 522112025 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ทิชากรณ์ วงศ์ใหญ์ 522115023 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นาย ปรัณ พิชัยวงศ์ 522115043 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ
ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หน่วยกิต ชื่อคณะ สาขาวิชา
น.ส. ญาตาวีมินทร์ ฟุ่งปัญญาวงศ์ 510110098 24 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย เสกสรรค์ กุณณะกัน 4702313 24 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย ธวัชชัย จินแดง 490210208 24 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรันดร์ ตนพร้อม 500210134 24 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย พชร ต่ายทรัพย์ 510310072 24 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
น.ส. สิรินทร์พร ตันกสิกิจ 510310140 24 วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
นาย เจนศักดิ์ดา จาระณะ 4804166 24 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ทศนันท์ แซ่เตีย 490510830 25 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ทัยพรรณ วงค์ไชย 500510663 23 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ศุภณัฐ สันติกูล 510510024 24 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ผกาวรรณ อุตมงค์ 510510666 23 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย พัชรพงศ์ อินนุ่มพันธุ์ 490610146 25 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย สมพงศ์ กันทมาโนช 490610592 24 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ภีรเศรษฐ วงค์ทิพย์ 490610658 23 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นาย ศิรกูร พรหมเพ็ชร 490610704 23 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย สุภาพ สุทธนี 490610710 23 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
น.ส. นันทนัช แสงชูไทย 490612290 25 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. หยาดพิรุณ ชัยวงค์ 490612305 25 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. นิตยา ยิ่งเจริญ 500610111 23 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย วรมิฎฐ์ พรมแก้วงาม 500610195 23 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ชัยชนะ ยอดคำ 500612038 25 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย วราพงษ์ ชัยชาญวิศิษฏ์ 500612220 25 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย คมกฤษ ตระกูลจันทร์แสง 490810076 23 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
น.ส. ฑิตยา บำรุงรัตน์ 490810123 25 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
นาย วุฒิชัย ปินตานำ 490810281 23 เกษตรศาสตร์ โรคพืช
น.ส. กนิษฐา กรวยทอง 500810074 24 เกษตรศาสตร์ พืชสวน
นาย ไกรเศรษฐ์ ว่องวรภัทร 501310005 23 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นาย ไผ่ สุคันธรัต 501310026 23 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส. ณัฐพันธุ์ มีสัตย์ 4815076 24 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. กฤติยาณี บัวพงษ์ 4815584 24 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ณภัทร ศิริรังษี 4815602 24 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. กาญจนาภา เจริญสุข 491510022 24 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย ภาธร สุดวง 491510188 24 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย อนุฤทธิ์ สุวรรณพงษ์กูล 491510281 24 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ชุลีพร ชัยคำ 501510040 23 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย พงษ์พัฒน์ สุขเกษม 501512085 24 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. อังคนา อินทร 521512274 24 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย ญาณนันท์ ศรีเทพ 4816132 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย อนุสรณ์ ต๊ะวรรณ 491610151 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ต่อตระกูล สีทอง 491612033 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. เพกา ตาใจ 501612102 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ลิขิต วงศ์อำนาจ 501612118 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย วิศรุต เทพทองปัน 501612128 24 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย ลภน นวชิระ 521810109 23 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พัชนี จองเจน 492012094 24 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย อธิพัฒน์ บุราพันธ์ 492012107 24 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
น.ส. ฐิติยา แก้วคำปา 502110129 24 วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2552