ตรวจสอบการลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือสูงกว่า

ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนกระบวนวิชา และปฏิบัติดังนี้
1. สำนักทะเบียนและประมวลผลได้ยกเลิกกระบวนวิชาที่ตรวจสอบพบว่า ลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาที่ได้รับอักษรลำดับขั้น C หรือสูงกว่า :
        ในกรณีนี้ หากการลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวซ้ำฯจริง ซึ่งผิดเงื่อนไขฯ ห้ามไม่ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก
    หากลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล่าวอีก สำนักทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าว ก่อนสรุปผล ใบมชท.50
2. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านเงื่อนไขฯได้ ตามข้อบังคับฯที่บังคับใช้ :
         ให้นักศึกษาเพิ่มกระบวนวิชาดังกล่าวในช่วงเพิ่มกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET (26 มีนาคม - 6 เมษายน 2555)
    และแจ้งรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขฯ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล
    โทร. 053-943071 ต่อ 143 (ในวันและเวลาทำการ), E-mail : supunnee@reg.cmu.ac.th
    เพื่อไม่ให้ยกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าว ก่อนสรุปผล ใบมชท.50


ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555


ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา อักษรลำดับขั้น
ชลิตดา เชน 510810015 351451 AGRI PROB AND POLICIES C
วิภาดา พิณโนเอก 511512093 061309 RELF SCULPTURE FOR ART ED A
อัจฉรี ศรีติ๊บ 520110485 001202 ENGL IN PROF CONTEXTS A
สดารา ศรีวิลัย 521512159 061309 RELF SCULPTURE FOR ART ED A
สิรินทิพย์ รังษี 521512163 019102 BEGINNING CHINESE II C
อรุณฉัตร เขตบรรพต 521512192 061309 RELF SCULPTURE FOR ART ED A
จิรัมพร มนุญญา 530410088 013203 SOCIAL PSYCHOLOGY B+
พฤทธิ์ ดาวจร 530510571 001202 ENGL IN PROF CONTEXTS C
นวภัทร์ ทองล้น 531110042 203152 ORG CHEM FOR HEA SCI C
กุลวดี ปันฟ้า 531910093 208271 ELEM STAT FOR SOC SC I C
ศศิรัสมิ์ ก้อนจันทร์เทศ 540310053 001101 LISTENING AND SPEAKING IN ENGL C+
พัชรา สัตราช 540510121 206112 CALCULUS 2 C
วัฒนพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ 540510156 206112 CALCULUS 2 C
ปรมาภรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์ 540510277 001102 READING AND WRITING IN ENGL B+
พิมพ์นารา สารปิง 540510526 205103 PHYSICAL GEOLOGY C
จริยาพัชร์ เจริญธนาสุทธิ 540510531 205103 PHYSICAL GEOLOGY C
วันเฉลิม สวยสด 540510550 013110 PSYCHOLOGY AND DAILY LIFE B
สมศักดิ์ ปุ่มทองเจริญ 540510706 206112 CALCULUS 2 C+
กิติมาพร รัตนดวง 540510736 206112 CALCULUS 2 C
ปองเพชรญ์ อิ่นแก้ว 540610217 206162 CAL ENG II C
ณัฐนันท์ พรหมสุข 540610601 206162 CAL ENG II C
พีรวัฒน์ จันทรังษี 540610630 206162 CAL ENG II C
อุทุมพร สุปินะ 540810059 203111 CHEMISTRY I C
กิตติ ทรงสุข 540810084 203111 CHEMISTRY I C+
ขจรศักดิ์ เดียวสุขประเสริฐ 540810096 203111 CHEMISTRY I C
วรลักษณ์ เริญกาศ 540810281 203111 CHEMISTRY I C
อนุสรา อุตรการ 541310259 203104 GENERAL CHEMISTRY II C
เพ็ญพิสุทธิ์ มูลใจ 541310294 203108 GEN CHEM LAB II C

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2555