รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติดังนี้
1. กรณีมีค่าหน่วยกิตที่ต้องชำระเพิ่ม ให้มาชำระเงินที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล

     ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เท่านั้น หากไม่มาชำระเงินในช่วงเวลา ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มกระบวนวิชาและการอนุมัติเพิ่มวิชาเป็นโมฆะ
2. กรณีนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย

     ให้ติดต่อรับหลักฐานใบเสร็จเพิ่มกระบวนวิชาที่งานบริการการศึกษาของนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว กระบวนวิชา ลำดับที่ คณะ
นายธนะ โกกนท 4601027 050106 1577 มนุษยศาสตร์
นายศุภวัฒน์ จิโนรส 4601190 010202 1578 มนุษยศาสตร์
นายศุภวัฒน์ จิโนรส 4601190 010305 1579 มนุษยศาสตร์
นายษัษฐพรรษ เตื่อยสีชัง 4601490 204100 0175 มนุษยศาสตร์
นายษัษฐพรรษ เตื่อยสีชัง 4601490 009103 1116 มนุษยศาสตร์
นายอภินันท์ คำปันนา 4701096 006216 0176 มนุษยศาสตร์
นายเรืองยศ ชนไธสง 4801137 006216 1580 มนุษยศาสตร์
นายธนภัทร พระเทพ 4801438 104130 1581 มนุษยศาสตร์
นางสาวกานต์นภัส แซ่หลี่ 490110296 011367 1117 มนุษยศาสตร์
นางสาวชลาลัย ยศสุพรหม 490110299 011457 1118 มนุษยศาสตร์
นายพีรณัฐ สมบูรณ์ใจ 490110394 006203 0177 มนุษยศาสตร์
นายพีรณัฐ สมบูรณ์ใจ 490110394 014382 0178 มนุษยศาสตร์
นางสาวธัญนันท์ อาสว่าง 490110415 001410 0179 มนุษยศาสตร์
นางสาววนาลี ณ เชียงใหม่ 490110430 001230 1119 มนุษยศาสตร์
นางสาวรัตนาภรณ์ คำผา 490110477 013204 0180 มนุษยศาสตร์
นายคมวิช วรรณวิจิตร 500110020 851202 0181 มนุษยศาสตร์
นางสาวธนศิริน พันสุขะ 500110036 011362 1120 มนุษยศาสตร์
นายปรเมษฐ แก้วเศวตวัฒนกุล 500110054 851104 0182 มนุษยศาสตร์
นางสาวปริชญา มากมาสิน 500110055 001296 0183 มนุษยศาสตร์
นางสาวพีรนุช สิรยานุวัฒนกุล 500110065 851202 0184 มนุษยศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู 500110066 001296 0185 มนุษยศาสตร์
นางสาววันวิสา เสาร์ใจ 500110087 004314 1121 มนุษยศาสตร์
นางสาววันวิสา เสาร์ใจ 500110087 013103 1122 มนุษยศาสตร์
นางสาวสิริลดา ธรรมกุล 500110102 057316 0186 มนุษยศาสตร์
นางสาวสิริลดา ธรรมกุล 500110102 078444 0187 มนุษยศาสตร์
นางสาวอรุณี บุญมี 500110112 011100 1123 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิตชญา วิทยา 500110122 006226 1582 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิตชญา วิทยา 500110122 006338 1583 มนุษยศาสตร์
นางสาวตะวัน ปทุมเพชร 500110128 177402 0188 มนุษยศาสตร์
นางสาวนันทวัน คำบุรี 500110135 001250 0189 มนุษยศาสตร์
นางสาวอรไพลิน พันธุ์มณี 500110147 008213 0190 มนุษยศาสตร์
นางสาวสาธิตา ชัยวงค์ 500110157 006341 1124 มนุษยศาสตร์
นางสาวสาธิตา ชัยวงค์ 500110157 108210 1584 มนุษยศาสตร์
นางสาวจามจุรีย์ อินทวงค์ 500110165 011356 0191 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิรีรัตน์ ณ ลำปาง 500110166 001311 0192 มนุษยศาสตร์
นางสาวนิภาพรรณ เจริญศรี 500110174 001311 0193 มนุษยศาสตร์
นางสาวนิภาพรรณ เจริญศรี 500110174 011356 0194 มนุษยศาสตร์
นางสาวเบญจรัตน์ สงวนวงค์ 500110176 001310 1125 มนุษยศาสตร์
นางสาววรรณพร ปีตะนีละผลิน 500110183 001310 1126 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุนิพิฐ นันทชัย 500110188 001230 0195 มนุษยศาสตร์
นายคุณากร กากูล 500110197 001250 1585 มนุษยศาสตร์
นายคุณากร กากูล 500110197 001312 1586 มนุษยศาสตร์
นายคุณากร กากูล 500110197 012273 1587 มนุษยศาสตร์
นางสาวชนิกานต์ กล่ำสกุล 500110202 004499 1127 มนุษยศาสตร์
นางสาวชนิกานต์ กล่ำสกุล 500110202 851204 1588 มนุษยศาสตร์
นายดนัยวุฒิ ธรรมขัณฑ์ 500110203 006428 1589 มนุษยศาสตร์
นางสาววิมลมาส อินต๊ะ 500110226 004499 1128 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุภารัตน์ สังขวรรณ 500110299 705326 0196 มนุษยศาสตร์
นายพงศธร ภูเทพ 500110325 011369 1590 มนุษยศาสตร์
นายภูมิภัทร ไชยเดชา 500110331 011457 1591 มนุษยศาสตร์
นายวัฒนศักดิ์ สีกระสอน 500110333 011457 0197 มนุษยศาสตร์
นางสาวภรณ์ทิพย์ แซ่ลิ้ม 500110456 103215 1592 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก ชีวินวงศ์สถาพร 500110464 021101 0198 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก ชีวินวงศ์สถาพร 500110464 206100 0199 มนุษยศาสตร์
นางสาวกิตติญานี นิติกานต์การุณ 500110466 006126 0200 มนุษยศาสตร์
นางสาวจารุวรรณ นันต๊ะจันทร์ 500110468 019411 0201 มนุษยศาสตร์
นางสาวมาริสสา นันทะชาติ 500110480 006126 1593 มนุษยศาสตร์
นายวรกานต์ ศรีเรือง 500110482 001410 1594 มนุษยศาสตร์
นายวรกานต์ ศรีเรือง 500110482 014302 1595 มนุษยศาสตร์
นายวศิน พรหมสุรินทร์ 500110485 019411 1129 มนุษยศาสตร์
นายธีร์ ดุษฎีพร 500110582 851104 0202 มนุษยศาสตร์
นายปราโมทย์ เมฆรารัตน์ 500110584 006216 0203 มนุษยศาสตร์
นางสาวปาจรีย์ ออกวะลา 500112039 018395 1130 มนุษยศาสตร์
นายณัชพล จันทร์วิรัช 510110028 057128 1131 มนุษยศาสตร์
นายณัชพล จันทร์วิรัช 510110028 057307 1132 มนุษยศาสตร์
นางสาวภิญญดา อิสระภาพ 510110060 177321 0204 มนุษยศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ ไชยะถา 510110142 705331 1596 มนุษยศาสตร์
นางสาวศจี อุทัยรักษ์ 510110158 126101 1133 มนุษยศาสตร์
นายยุทธภูมิ ชื่นจิตร 510110222 014270 1597 มนุษยศาสตร์
นายยุทธภูมิ ชื่นจิตร 510110222 357110 1598 มนุษยศาสตร์
นายณฐกร เปล่งศรี 510110248 176101 0205 มนุษยศาสตร์
นางสาวกัชวรรณ สุขหวาน 510110280 851273 1599 มนุษยศาสตร์
นายปิยะวุฒิ รังเพีย 510110291 851273 1600 มนุษยศาสตร์
นางสาวนุชนาถ ทันใจ 510110323 160242 1601 มนุษยศาสตร์
นางสาวปานวาด ฉลองสัพพัญญู 510110328 006143 0206 มนุษยศาสตร์
นางสาวสิริวรรณ เขียวสี 510110344 006143 0207 มนุษยศาสตร์
นางสาวดรวรรณ ลีนะสมิต 510110359 079444 1134 มนุษยศาสตร์
นางสาวธันย์ชนก สุชาติ 510110364 014483 0208 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิชญดา ผกากรอง 510110369 014483 0209 มนุษยศาสตร์
นางสาวนิธิกาญจน์ ขจรโมทย์ 510110401 018352 0210 มนุษยศาสตร์
นางสาวมนัญญา ดอกจันทร์แย้ม 510110433 701204 1135 มนุษยศาสตร์
นางสาววิมลวรรณ กิมวัฒนานุกุล 510110437 701204 0211 มนุษยศาสตร์
นางสาวปาริชาต วัฒนะบุตร 510110464 008324 0212 มนุษยศาสตร์
นางสาวปาริชาต วัฒนะบุตร 510110464 008325 0213 มนุษยศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ วันโพนทอง 520110001 057127 0214 มนุษยศาสตร์
นางสาวกีรติ แย้มนิยม 520110009 001314 0215 มนุษยศาสตร์
นายจรูญ แสนเมือง 520110012 057127 1136 มนุษยศาสตร์
นางสาวเจียงหลุ่ย จ๋านะ 520110016 057127 0216 มนุษยศาสตร์
นางสาวธัญชนก ศรีนาค 520110044 057125 1137 มนุษยศาสตร์
นางสาวปิยนันท์ พรพลวัฒน์ 520110061 057128 1138 มนุษยศาสตร์
นายปิยวัฒน์ อนันต์ชัยพัทธนา 520110063 057125 1139 มนุษยศาสตร์
นายวรัญญู ดวงใจ 520110088 001314 0217 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุภาวี ไกรทอง 520110099 057125 1140 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิดาภา รัตนวิชัย 520110115 851104 1141 มนุษยศาสตร์
นางสาวธนาสิริ บุญเฉลิม 520110122 001352 0218 มนุษยศาสตร์
นางสาวธนาสิริ บุญเฉลิม 520110122 851202 0219 มนุษยศาสตร์
นายนิติชัย หลวงแก้ว 520110125 001118 1602 มนุษยศาสตร์
นายนิติชัย หลวงแก้ว 520110125 001352 1603 มนุษยศาสตร์
นางสาวปาริฉัตร วงศ์เจริญ 520110128 851202 0220 มนุษยศาสตร์
นางสาวผจงจิตร พ่วงแย้ม 520110130 851104 1142 มนุษยศาสตร์
นางสาวผจงจิตร พ่วงแย้ม 520110130 001118 1604 มนุษยศาสตร์
นางสาวพฤกษชาติ ทะนุการ 520110132 001118 1143 มนุษยศาสตร์
นางสาวพฤกษชาติ ทะนุการ 520110132 001352 1144 มนุษยศาสตร์
นางสาวไพจิตร ไชยะพล 520110133 001202 0221 มนุษยศาสตร์
นางสาวไพจิตร ไชยะพล 520110133 176211 0222 มนุษยศาสตร์
นางสาวเภาวรัตน์ สัมฤทธิ์ 520110136 013203 1605 มนุษยศาสตร์
นางสาวเภาวรัตน์ สัมฤทธิ์ 520110136 013208 1606 มนุษยศาสตร์
นางสาวโมตี โกตาเมย์ 520110137 020107 0223 มนุษยศาสตร์
นางสาวโมตี โกตาเมย์ 520110137 001118 1145 มนุษยศาสตร์
นางสาวโมตี โกตาเมย์ 520110137 001352 1146 มนุษยศาสตร์
นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรีหมื่น 520110139 114101 1607 มนุษยศาสตร์
นายวสันต์ เต็งกวน 520110147 001352 1147 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก กัลยา 520110160 057131 1148 มนุษยศาสตร์
นางสาวกอแก้ว พงศ์พันธุ์ 520110162 013103 0224 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิตพิสุทธิ์ มีธรรม 520110164 001118 1149 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิตพิสุทธิ์ มีธรรม 520110164 001352 1150 มนุษยศาสตร์
นางสาวเนตรนภา กลิ่นสังข์ 520110173 057131 1151 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิรดา อาจสมัย 520110185 057131 1152 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุทธาทิพ วัชรโชติ 520110187 001118 1153 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุทธาทิพ วัชรโชติ 520110187 001352 1154 มนุษยศาสตร์
นางสาววริษา ไชยวงค์ 520110214 018112 1608 มนุษยศาสตร์
นายสุชัจจ์ บุญมีพิพิธ 520110219 011154 1609 มนุษยศาสตร์
นายธีระศักดิ์ กำเนิดศุภผล 520110230 013209 1155 มนุษยศาสตร์
นางสาวนิสายชล ศิริวาท 520110234 057127 0225 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรชนก มีมานัส 520110237 013209 1156 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรธิดา แก้วมา 520110239 006341 1610 มนุษยศาสตร์
นายพิชิต จินาแก้ว 520110242 001118 0226 มนุษยศาสตร์
นายพิชิต จินาแก้ว 520110242 001212 0227 มนุษยศาสตร์
นายพิชิต จินาแก้ว 520110242 001352 0228 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิราวัลย์ สนสวัสดิ์ 520110244 006332 0229 มนุษยศาสตร์
นายภาณุ ลาภะกูล 520110245 006226 1157 มนุษยศาสตร์
นายภูมรินทร์ สุปินราษฎร์ 520110246 006332 0230 มนุษยศาสตร์
นายภูมรินทร์ สุปินราษฎร์ 520110246 013207 0231 มนุษยศาสตร์
นางสาวมยุรี อะกะเรือน 520110248 006226 0232 มนุษยศาสตร์
นางสาววาสนา ชมชื่น 520110250 013209 1158 มนุษยศาสตร์
นางสาววิรัญญา ปัญโญกิจ 520110252 001118 1159 มนุษยศาสตร์
นางสาววิรัญญา ปัญโญกิจ 520110252 001352 1160 มนุษยศาสตร์
นางสาวอรพรรณ ปันทะนัง 520110264 057127 1161 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก มาแสงตา 520110267 057106 1162 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก มาแสงตา 520110267 057107 1163 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก มาแสงตา 520110267 057108 1164 มนุษยศาสตร์
นางสาวกฤตยา กินาสม 520110268 057131 1165 มนุษยศาสตร์
นางสาวกฤตยา กินาสม 520110268 057135 1166 มนุษยศาสตร์
นางสาวกฤตยา กินาสม 520110268 057136 1167 มนุษยศาสตร์
นางสาวธีร์จุฑา เมฆิน 520110285 176220 1611 มนุษยศาสตร์
นางสาวอรพรรณ มาอินทร์ 520110313 013103 1168 มนุษยศาสตร์
นางสาวชนนิกานต์ จันทร์มณี 520110317 011153 1612 มนุษยศาสตร์
นายภูไท ศรีเสน 520110332 006126 0233 มนุษยศาสตร์
นายวิสุทธิพงษ์ พูลวิหก 520110339 011356 0234 มนุษยศาสตร์
นายวิสุทธิพงษ์ พูลวิหก 520110339 011367 0235 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิรินทิพย์ วงศ์สุข 520110341 100200 2129 มนุษยศาสตร์
นางสาวสกุลกาญจน์ ใจหาญ 520110343 006126 0236 มนุษยศาสตร์
นางสาวกรกนก ติยะคุณ 520110348 160242 1613 มนุษยศาสตร์
นางสาวจุติพร แซ่เอี้ย 520110352 160242 1614 มนุษยศาสตร์
นางสาวณัฐญาณี สิงห์แก้ว 520110355 160242 1615 มนุษยศาสตร์
นางสาวดารากร ทองสง่า 520110357 160242 1616 มนุษยศาสตร์
นายต้นสาย วิจิตรเลิศพัฒนา 520110358 160242 1617 มนุษยศาสตร์
นางสาวทิพย์จุฑา ขอจิตต์เมตต์ 520110359 160242 1618 มนุษยศาสตร์
นางสาวนันท์หทัย ไชยรัตน์วัฒนา 520110360 160242 2130 มนุษยศาสตร์
นางสาวนารีรัตน์ พรหมณะ 520110361 013204 0237 มนุษยศาสตร์
นายปรีชา จันทร์เรือง 520110362 160242 1619 มนุษยศาสตร์
นางสาวปรียารัตน์ ตาวินโน 520110363 160242 1620 มนุษยศาสตร์
นางสาวพันธุ์โสภิณ สุภาพพานิช 520110368 160242 1621 มนุษยศาสตร์
นางสาวภรภัค ถิรัฏฐานกุล 520110371 160242 1622 มนุษยศาสตร์
นางสาวภัทราพีร์ เสรีส่งคุณ 520110373 160242 1623 มนุษยศาสตร์
นายภูษิต รัตนประชารมย์ 520110375 160242 1624 มนุษยศาสตร์
นางสาวเมธาวี พิจิตรวิไลเลิศ 520110376 160242 1625 มนุษยศาสตร์
นางสาวรมณีย์ พรหมสุวรรณ์ 520110377 160242 1626 มนุษยศาสตร์
นางสาววันวิสา กันจินะ 520110378 160242 1627 มนุษยศาสตร์
นางสาวศศิธร คุณยศยิ่ง 520110380 160242 1628 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิราภรณ์ สวัสดิ์ศรี 520110382 160242 1629 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุปรีย์ ทองฉิม 520110386 160242 1630 มนุษยศาสตร์
นางสาวอัจฉรีย์ อนุพันธ์ 520110388 160242 1631 มนุษยศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ จินะกาศ 520110392 014371 1169 มนุษยศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ จินะกาศ 520110392 057131 1170 มนุษยศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ จินะกาศ 520110392 100201 1171 มนุษยศาสตร์
นายฉัตรชัย ขันทะบุตร 520110393 001202 1172 มนุษยศาสตร์
นายฉัตรชัย ขันทะบุตร 520110393 014302 1173 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรรณทิวา พวงมาลัย 520110405 014371 1174 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรรณทิวา พวงมาลัย 520110405 057131 1175 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรรณทิวา พวงมาลัย 520110405 100201 1176 มนุษยศาสตร์
นางสาวเพ็ญศรี ราชคม 520110406 014371 1177 มนุษยศาสตร์
นางสาวเพ็ญศรี ราชคม 520110406 057131 1178 มนุษยศาสตร์
นางสาวเพ็ญศรี ราชคม 520110406 100201 1179 มนุษยศาสตร์
นางสาวเมรินทร์ จิตระบือธรรม 520110409 051302 1180 มนุษยศาสตร์
นางสาวศศิธร เที่ยงตรง 520110414 057131 0238 มนุษยศาสตร์
นางสาวศุภรัตน์ ก๋องสี 520110415 001210 0239 มนุษยศาสตร์
นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ 520110416 057412 0240 มนุษยศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ วาดอักษร 520110495 001310 1181 มนุษยศาสตร์
นางสาววชิรญาณ์ หีบนาค 520110525 001310 1182 มนุษยศาสตร์
นางสาวอัจฉรา จวบศรี 520110536 057127 1632 มนุษยศาสตร์
นางสาววิลาวัลย์ ชูหนู 520110539 057108 1633 มนุษยศาสตร์
นางสาววิลาวัลย์ ชูหนู 520110539 057131 1634 มนุษยศาสตร์
นายกฤษณพงศ์ สินธพทอง 530110112 057131 1635 มนุษยศาสตร์
นางสาววนัสนันท์ กันทะวงศ์ 530110144 127100 1636 มนุษยศาสตร์
นางสาววินิตตา นวลปรางค์ 530110145 057131 1637 มนุษยศาสตร์
นางสาวทิติกัญญา อรรถปรียางกูร 530110194 851104 2131 มนุษยศาสตร์
นางสาวมานิสา เกตุจันต๊ะ 530110205 052305 1638 มนุษยศาสตร์
นางสาวมานิสา เกตุจันต๊ะ 530110205 052313 1639 มนุษยศาสตร์
นางสาวมานิสา เกตุจันต๊ะ 530110205 074100 1640 มนุษยศาสตร์
นางสาวมานิสา เกตุจันต๊ะ 530110205 154104 1641 มนุษยศาสตร์
นางสาววันทนี ขุนรินชา 530110210 052305 1642 มนุษยศาสตร์
นางสาววันทนี ขุนรินชา 530110210 074100 1643 มนุษยศาสตร์
นางสาววันทนี ขุนรินชา 530110210 154104 1644 มนุษยศาสตร์
นางสาวอลิสา เนียมกุล 530110222 021101 0241 มนุษยศาสตร์
นายจิรวัฒน์ มติศิลป์ 530110229 006133 1645 มนุษยศาสตร์
นางสาวกชกร รุ่งรัตนนภากุล 530110264 751101 1183 มนุษยศาสตร์
นายตุลย์ บุญศิริ 530110321 006103 0242 มนุษยศาสตร์
นายตุลย์ บุญศิริ 530110321 006133 0243 มนุษยศาสตร์
นายตุลย์ บุญศิริ 530110321 006253 0244 มนุษยศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน 530110341 050112 0245 มนุษยศาสตร์
นายพงษ์ศักดิ์ นันศิริ 530110405 057131 1646 มนุษยศาสตร์
นายพงษ์ศักดิ์ นันศิริ 530110405 100201 1647 มนุษยศาสตร์
นางสาวไอพนา โอภาสนาวี 530110427 014210 1184 มนุษยศาสตร์
นางสาวนิศารัตน์ ชัยสิทธิ์ 530110438 751100 1185 มนุษยศาสตร์
Ms.NI ZHANG 530115501 025202 0246 มนุษยศาสตร์
Ms.QIU YANG 530115502 025202 0247 มนุษยศาสตร์
Mr.XINGYU CHEN 530115504 025202 0248 มนุษยศาสตร์
นายใจ ศิริวารัตน์ 490210005 052313 1740 ศึกษาศาสตร์
นายอรรถพงษ์ ประดิษฐ์พงษ์ 490210198 014483 2077 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอารีรัตน์ เชื้ออ้วน 490210205 014483 1234 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ สุขกาย 490210244 014210 2078 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ สุขกาย 490210244 014270 2079 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนาฎอนงค์ สุขกาย 490210244 067442 2080 ศึกษาศาสตร์
นายธวัชชัย บุญเป็ง 500210007 079476 1235 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเพ็ญวิสา วิชารักษ์ 500210029 057316 1741 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอาภาพรรณ อินทรประจักษ์ 500210089 001361 1742 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอารีรัตน์ มะโนชัย 500210090 077401 1011 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกายทิพย์ ทองกลาง 500210091 057307 1743 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุกัญญา สำรอง 500210103 057307 1744 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 500210104 057412 1236 ศึกษาศาสตร์
นายอนุชา วงศ์ใจ 500210122 064424 1745 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอภิญญา ปานนาค 500210126 100304 1237 ศึกษาศาสตร์
นายฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ 500210130 100500 1012 ศึกษาศาสตร์
นายฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ 500210130 057257 1238 ศึกษาศาสตร์
นายทนงศักดิ์ มณีกาศ 500210131 100500 2141 ศึกษาศาสตร์
นายปริญญา ทองน้อย 500210135 057336 1746 ศึกษาศาสตร์
นางสาววัลลภา เอื้ออารี 500210142 100305 1239 ศึกษาศาสตร์
นายวุฒิไกร ขันแก้ว 500210144 001102 2081 ศึกษาศาสตร์
นายวุฒิไกร ขันแก้ว 500210144 057371 2082 ศึกษาศาสตร์
นายวุฒิไกร ขันแก้ว 500210144 074407 2083 ศึกษาศาสตร์
นายชนะชัย ภมรชัยสกุล 500210149 051412 1240 ศึกษาศาสตร์
นายชนะชัย ภมรชัยสกุล 500210149 057201 2084 ศึกษาศาสตร์
นายณัฐวิทย์ อินทะรังษี 500210150 074409 2085 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์ปั้น 500210151 074402 1013 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐสุดา ทรัพย์ปั้น 500210151 100400 1014 ศึกษาศาสตร์
นายธนากร เขื่อนมณี 500210152 057225 1747 ศึกษาศาสตร์
นายธนากร เขื่อนมณี 500210152 074409 2086 ศึกษาศาสตร์
นายเกรียงไกร เทียมแสน 500210162 074409 1241 ศึกษาศาสตร์
นายเฉลิมพล มาเป็ง 500210163 074409 1242 ศึกษาศาสตร์
นายณัฐพล นิเวศน์วรการ 500210164 074409 1243 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธนารัตน์ แก้วกลม 500210167 074409 1748 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนิภาวรรณ มหาไม้ 500210168 074409 1244 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปรียานุช มอญแสง 500210169 074409 1245 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรรณทิพย์ เกษณา 500210170 074409 1246 ศึกษาศาสตร์
นายวชิรวิทย์ สุดสายเขียว 500210171 074409 1247 ศึกษาศาสตร์
นายวชิรวิทย์ สุดสายเขียว 500210171 851371 1248 ศึกษาศาสตร์
นายวัชรพงศ์ หอมนาน 500210175 206100 1249 ศึกษาศาสตร์
นายวรวุฒิ ศรีอดิศักดิ์ 500210176 074402 1015 ศึกษาศาสตร์
นายวรวุฒิ ศรีอดิศักดิ์ 500210176 074409 1016 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี 500210179 051412 1250 ศึกษาศาสตร์
นายณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 500210183 154261 1017 ศึกษาศาสตร์
นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์ 500210186 014381 1018 ศึกษาศาสตร์
นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์ 500210186 014382 1019 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุวิภา สุขเหล็ก 500210204 014322 1020 ศึกษาศาสตร์
นายเพชรพิชัย แสนโซ้ง 500210216 001352 1021 ศึกษาศาสตร์
นายเพชรพิชัย แสนโซ้ง 500210216 051412 1022 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพิราวรรณ ปันใจแก้ว 500210221 001410 1251 ศึกษาศาสตร์
นางสาวภรณ์ทิพา จิตชัยนพคุณ 500210222 001361 1749 ศึกษาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ พูดตรง 500210229 001361 2087 ศึกษาศาสตร์
นางสาววารุณี แสงดา 500210232 066498 1750 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเหมือนฝัน จันทรักษา 500210238 051412 1252 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนริศรา หม้อคำมูล 500210242 051412 1253 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรรณรัตน์ สุภาพันธ์ 500210243 051412 1254 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอาริศา เปียงอุตร 500210247 051412 1255 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ ใจตา 500210248 051412 1256 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปิยาภรณ์ หน่อใหม่ 500210252 051412 1257 ศึกษาศาสตร์
นายพงศ์เกษม เตชะสาย 500210253 051412 1258 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรติญา เชียงราน 500210291 014410 1023 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรติญา เชียงราน 500210291 014481 1024 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกาญจนา เจริญสุข 500210334 110233 1025 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนัฐพร โออิน 510210008 051300 1259 ศึกษาศาสตร์
นายปรัชญา ปู่ก้อน 510210009 004271 1026 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิยามล เขื่อนเก้า 510210014 051300 1260 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอันธิกา จักรบุญมา 510210019 004271 1027 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุชาดา โกละนันท์ 510210054 702317 1028 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนวพรรษ จิระนันทราพร 510210069 100401 1261 ศึกษาศาสตร์
นายวงศกร นวลเนตร 510210076 001313 2088 ศึกษาศาสตร์
นายวงศกร นวลเนตร 510210076 006216 2089 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิริพร ใจมา 510210078 074301 2090 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสมฤทัย เทศวิศาล 510210080 074303 1262 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกมลทิพย์ อินวรรณ์ 510210101 079444 1263 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจุฑารัตน์ สุขมี 510210105 079444 1264 ศึกษาศาสตร์
นายธีระวัฒน์ กองแก้ว 510210106 079444 1265 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอัจฉรา ญาณตาล 510210122 051300 1266 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอัจฉรา ญาณตาล 510210122 079444 1267 ศึกษาศาสตร์
นายภานุพงศ์ ศรีพรม 510210127 055401 1268 ศึกษาศาสตร์
นายวุทธิ รักแต่งาม 510210130 057228 1269 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ คำปัน 510210163 074409 1029 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ คำปัน 510210163 078444 1030 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจตุพร ต้นเฮือด 510210164 074409 1271 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจุไรรัตน์ คำหล้า 510210166 074409 2142 ศึกษาศาสตร์
นางสาวดวงเนตร ดวงปินตา 510210167 074409 1272 ศึกษาศาสตร์
นางสาวดวงเนตร ดวงปินตา 510210167 078444 1273 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนิลุบล สิทธิบุญมา 510210171 074409 1270 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพลอย ครุฑน้อย 510210173 074409 1274 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพิกุลทอง แปงตำ 510210174 074409 1275 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสมฐิญาพรรณ สัณหาภิรมย์กุล 510210176 074409 1031 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสมฐิญาพรรณ สัณหาภิรมย์กุล 510210176 078444 1032 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสหราช งามเมืองปัก 510210177 074409 1033 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอนันตพร พรมทอง 510210180 074409 1034 ศึกษาศาสตร์
นางสาววิลาสินี สิงห์บัว 510210194 006216 1035 ศึกษาศาสตร์
นายอิสยาห์ กองเงิน 510210227 057416 2091 ศึกษาศาสตร์
นายนพรัตน์ สว่างพื้น 510210240 004271 1276 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอมาวสี วิริยะนุเคราะห์ 510210259 004271 1277 ศึกษาศาสตร์
นายธนากร พ่วงพลับ 520210086 006338 1036 ศึกษาศาสตร์
นายเขมวรรษ โคตรสิทธิ์ 520210095 100100 1751 ศึกษาศาสตร์
นางสาวภิญประภา ใจทน 520210104 079380 1278 ศึกษาศาสตร์
นางสาวภิญประภา ใจทน 520210104 079374 1279 ศึกษาศาสตร์
นายก้องเกียรติ ไชยอำมาตย์ 520210108 057201 2092 ศึกษาศาสตร์
นายองอาจ หมื่นคำ 520210130 100301 1037 ศึกษาศาสตร์
นางสาววรรณนิกา น้าทิพากร 520210158 204100 1038 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ 520210182 059420 1752 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ 520210182 100303 1753 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอำไพ ปัญญาปวน 520210188 014321 2093 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอิชยา มาลา 520210189 014321 1280 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอิชยา มาลา 520210189 100303 1281 ศึกษาศาสตร์
นางสาววรัญชญา เสือแฟง 520210216 100204 1282 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชนาภรณ์ มณฑาทอง 520210221 050112 1283 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชนาภรณ์ มณฑาทอง 520210221 050113 1284 ศึกษาศาสตร์
นายสุรศักดิ์ วังมา 520210294 099100 2094 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจตุพร แสงศรีจันทร์ 520210318 057135 2095 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจตุพร แสงศรีจันทร์ 520210318 100203 2096 ศึกษาศาสตร์
นายกันต์ธีร์ ธนกาญจน์มั่งมี 530210002 057131 1285 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี 530210092 006126 1286 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมนฑิรา เรือนมูล 530210096 006126 1287 ศึกษาศาสตร์
นายรณชัย พรมชัย 530210097 006126 1288 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์ 530210103 006126 1289 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณิชา ฤกษ์จิรัฐติกาล 530210107 006126 1290 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทัศนวรรณ คำแปง 530210109 006253 1039 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตน์วรา ติง 530210113 006126 1291 ศึกษาศาสตร์
นางสาววิมลสิริ กันทาธรรม 530210115 006126 1292 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิรินภา สารขาว 530210139 100100 1754 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิรินภา สารขาว 530210139 100201 1755 ศึกษาศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ์ 530210141 100100 1756 ศึกษาศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ์ 530210141 100101 1757 ศึกษาศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจวรณ์ 530210141 100201 1758 ศึกษาศาสตร์
นายจิรายุ มหายศ 530210144 100201 1759 ศึกษาศาสตร์
นายยุทธศักดิ์ ติ๊บปะละวงศ์ 530210153 100201 1760 ศึกษาศาสตร์
นายอภิชิต รูปดี 530210154 100201 1761 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเจนจิรา รุ่งอินทร์ 530210172 057131 1293 ศึกษาศาสตร์
นายนพรัตน์ พรมวงค์ 530210181 057361 1294 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรุ่งฟ้า ดอนพิมพา 530210212 057131 1295 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเกวลี ปัญโญใหญ่ 530210216 074201 1762 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐชวลัญช์ ปิ่นแก้ว 530210219 074201 1763 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรรณภัค เยาวสัย 530210227 074201 1764 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรลภัส กันทะวงค์ 530210228 074201 1765 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพัชรา ใจมา 530210230 074201 1766 ศึกษาศาสตร์
นายภาณุพงศ์ เหมืองจา 530210233 074201 1767 ศึกษาศาสตร์
นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์ 530210236 074201 1768 ศึกษาศาสตร์
นายวิทวัส นกกลาง 530210237 074201 1769 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไข่คำ 530210238 074201 1770 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรรณิกา ตุ่นแก้ว 530210250 100201 2097 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปัทมา กันติสินธุ์ 530210289 100200 1771 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปารณีย์ บาตรโพธิ์ 530210290 100200 1772 ศึกษาศาสตร์
นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี 530210301 014270 2098 ศึกษาศาสตร์
นางสาวโสภาพรรณ หนองกาวี 530210301 057135 2099 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชนิตา สังข์คำ 530210304 100201 1296 ศึกษาศาสตร์
นางสาวน้ำฝน แซ่หลี 530210306 057131 1297 ศึกษาศาสตร์
นางสาวคัทลียา วงศ์สุภา 530210316 100201 2100 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจีรวรรณ ปินตาใส 530210317 057132 2101 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทักษพรรณพร กระตุดนาค 530210318 100201 1040 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอาภัสภรณ์ กันศรีเวียง 530210331 154104 1298 ศึกษาศาสตร์
นายภิญโญ ขียา 530210341 100201 1299 ศึกษาศาสตร์
นายกฤษดา โรจนสุทธิยานนท์ 530210352 100201 1773 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกัณทิมา หมวกสันเทียะ 4403035 113405 0013 วิจิตรศิลป์
นายคมสัน สวัสดิรักษา 4803015 001201 2049 วิจิตรศิลป์
นายคมสัน สวัสดิรักษา 4803015 011257 2050 วิจิตรศิลป์
นายนนทลี ธรรมลังกา 4803109 104435 1648 วิจิตรศิลป์
นายกาพปรีดี ฉัตรโชติกวงศ์ 490310001 061401 0014 วิจิตรศิลป์
นายกัมปนาท นวติกุล 490310017 020101 2051 วิจิตรศิลป์
นายธนมิตร เรืองหิรัญ 500310003 001201 2052 วิจิตรศิลป์
นางสาวธันยพร เทพกุนา 500310004 101490 0015 วิจิตรศิลป์
นายชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ 500310021 001201 2053 วิจิตรศิลป์
นายณัฎฐกร ทองมีสี 500310022 001201 2054 วิจิตรศิลป์
นายณัฎฐกร ทองมีสี 500310022 207100 2055 วิจิตรศิลป์
นายณัฏฐ์ หน่อสุวรรณ 500310023 001201 2056 วิจิตรศิลป์
นายณัฐพงศ์ พรรจิต 500310024 001206 2057 วิจิตรศิลป์
นายภาสกร ปวงคำ 500310058 108210 1649 วิจิตรศิลป์
นายวาณิชย์ วชิระชาติ 500310061 101313 0016 วิจิตรศิลป์
นายภาณุพงศ์ กองมณี 500310074 006133 1650 วิจิตรศิลป์
นางสาวอารีรัตน์ พิบูรณ์ 500310081 001201 0017 วิจิตรศิลป์
นางสาวอารีรัตน์ พิบูรณ์ 500310081 050104 0018 วิจิตรศิลป์
นางสาวไพลิน ปริ่นปรีชา 500310102 057131 0019 วิจิตรศิลป์
นายอภิวัฒน์ หลิ่มเทศ 500310112 051421 1651 วิจิตรศิลป์
นายอภิวัฒน์ หลิ่มเทศ 500310112 602100 1652 วิจิตรศิลป์
นายณัฐพงศ์ เมนะรุจิ 500310117 061317 0020 วิจิตรศิลป์
นายณัฐพงศ์ เมนะรุจิ 500310117 061403 0021 วิจิตรศิลป์
นางสาวจุฬารัตน์ แสงรัศมี 510310004 202100 2058 วิจิตรศิลป์
นายณัฐชา ม่านทอง 510310032 105425 2059 วิจิตรศิลป์
นายณัฐวิทย์ สุพรรณรัตน์ 510310035 105425 2060 วิจิตรศิลป์
นายทิพรัตน์ อ่ำอยู่ 510310036 001206 1653 วิจิตรศิลป์
นายทิพรัตน์ อ่ำอยู่ 510310036 105425 1654 วิจิตรศิลป์
นายธนกร ตีระเมธี 510310037 105425 2061 วิจิตรศิลป์
นายนนทนันท์ อินทรจักร์ 510310042 105425 2062 วิจิตรศิลป์
นายประพันธ์ ขาตา 510310044 105425 2063 วิจิตรศิลป์
นายสมพงศ์ บานเย็น 510310052 105425 2064 วิจิตรศิลป์
นางสาวทรงภรณ์ พิศวง 510310066 105425 2065 วิจิตรศิลป์
นายธีรชัย ชัยยอง 510310068 105425 1655 วิจิตรศิลป์
นายปริวัฒน์ มาตี๋ 510310070 105425 2066 วิจิตรศิลป์
นายพชร ต่ายทรัพย์ 510310072 108321 1661 วิจิตรศิลป์
นางสาววิไลวรรณ แถมพยัคฆ์ 510310078 001206 1656 วิจิตรศิลป์
นายศุภมิตร ดูงาม 510310080 105425 1657 วิจิตรศิลป์
นางสาวสุภานันท์ ทาสม 510310082 101323 2067 วิจิตรศิลป์
นางสาวกะรัต จูงศิริวัฒน์ 510310084 001210 2068 วิจิตรศิลป์
นางสาวกานต์พิชชา ผิวอ่อน 510310086 001210 1658 วิจิตรศิลป์
นายจิรายุส ปินตา 510310089 104340 1659 วิจิตรศิลป์
นางสาวธัญพร ศรีมา 510310093 110421 1660 วิจิตรศิลป์
นายปณต กองอินทร์ 510310097 001201 2069 วิจิตรศิลป์
นายชินกฤต เชื้ออินต๊ะ 510310124 108321 1662 วิจิตรศิลป์
นายชินกฤต เชื้ออินต๊ะ 510310124 108417 1663 วิจิตรศิลป์
นางสาวทิพย์มณี ทองกลาง 520310046 101213 2070 วิจิตรศิลป์
นายอำนวยชัย ยาสมุทร 520310066 101213 2071 วิจิตรศิลป์
นางสาวขนิษฐา แสนวรรณ์ 520310067 110221 1664 วิจิตรศิลป์
นายสุวินท์ ธรรมสโรช 520310095 105323 1665 วิจิตรศิลป์
นางสาวอทิตยา พลายมี 520310098 101213 1666 วิจิตรศิลป์
นายกฤษณะพร ปิ่นทอง 520310103 104436 0022 วิจิตรศิลป์
นายชวกร หน่อรัตน์ 520310113 104310 0023 วิจิตรศิลป์
นางสาวณัฐญานิกา นามวงศ์ 520310116 571111 0024 วิจิตรศิลป์
นางสาวเมทินี กุหลาบซ้อน 520310129 571111 0025 วิจิตรศิลป์
นางสาวสุรีมาศ ชุมภูหมุด 520310138 013110 2072 วิจิตรศิลป์
นายอนุชา จริยา 520310140 104130 0026 วิจิตรศิลป์
นางสาววลี แสงวิมลมาส 520310164 108210 1667 วิจิตรศิลป์
นายกฤตนพ ขันธคีรีวัฒน์ 520310175 114213 1668 วิจิตรศิลป์
นายนคเรศ การคนซื่อ 520310190 057201 1669 วิจิตรศิลป์
นายนคเรศ การคนซื่อ 520310190 057420 1670 วิจิตรศิลป์
นางสาวอรุณศิริ อุ้งประภากรณ์ 530310031 001101 1671 วิจิตรศิลป์
นางสาวเจนจิรา โรจนพุทธิ 530310037 011369 1672 วิจิตรศิลป์
นายดิลกพัฒน์ วีระทรัพย์ 530310041 127100 0027 วิจิตรศิลป์
นายดิลกพัฒน์ วีระทรัพย์ 530310041 703103 0028 วิจิตรศิลป์
นางสาวภคินี ดวงคำ 530310050 011369 1673 วิจิตรศิลป์
นางสาวณัฏฐกานต์ สังข์เครือ 530310072 050100 1674 วิจิตรศิลป์
นายจรัญ ปัญญา 530310105 104130 1675 วิจิตรศิลป์
นายจรัญ ปัญญา 530310105 004271 1676 วิจิตรศิลป์
นายเฉลิมชัย แสงศรีจันทร์ 530310108 104130 1677 วิจิตรศิลป์
นายเฉลิมชัย แสงศรีจันทร์ 530310108 004271 1678 วิจิตรศิลป์
นายชนะภัย ไชยวงศ์ 530310110 104130 1679 วิจิตรศิลป์
นายชนะภัย ไชยวงศ์ 530310110 004271 1680 วิจิตรศิลป์
นายธวัชชัย หินเดช 530310120 004271 1681 วิจิตรศิลป์
นายธวัชชัย หินเดช 530310120 104130 1682 วิจิตรศิลป์
นายภาณุเดช อาภิชัย 530310133 104130 1683 วิจิตรศิลป์
นายภาณุเดช อาภิชัย 530310133 004271 1684 วิจิตรศิลป์
นายชัยวัฒน์ ทองปลิว 530310188 061317 1685 วิจิตรศิลป์
นายชัยวัฒน์ ทองปลิว 530310188 061403 2073 วิจิตรศิลป์
นายทศวรรษ แซ่ย่าง 530310193 061317 2074 วิจิตรศิลป์
นายทศวรรษ แซ่ย่าง 530310193 061403 2075 วิจิตรศิลป์
นางสาวณภิตา อภิรักษ์เมธา 490410081 851371 0257 สังคมศาสตร์
นางสาวธนาภรณ์ สุ่มใจยา 500410031 851273 0258 สังคมศาสตร์
นางสาววิรัญญา บุญชัย 500410066 751345 0259 สังคมศาสตร์
นางสาววิริญา คำชัย 500410067 851371 0260 สังคมศาสตร์
นางสาวสิรินทิพย์ เทียมศิลปชัย 500410077 751345 0261 สังคมศาสตร์
นางสาวกนกพร อิษฎากร 500410090 851104 0262 สังคมศาสตร์
นางสาวจิดาภา แต้พานิช 500410101 160242 0263 สังคมศาสตร์
นายธำรงรัตน์ เตโช 500410117 006307 0264 สังคมศาสตร์
นางสาวปรางทิพย์ ฤกษ์วิเศษสุข 500410131 103271 0265 สังคมศาสตร์
นายเฟื่องวุฒิ วงศ์ไข่ 500410146 101205 0266 สังคมศาสตร์
นายภัทรพงศ์ สมมิตร 500410148 751345 0267 สังคมศาสตร์
นายวรรณเกียรติ กิริยา 500410159 101205 0268 สังคมศาสตร์
นางสาวศิรินยา เมตตา 500410164 128302 1300 สังคมศาสตร์
นายคมสัน เหล็กเพ็ชร 500410184 011362 0269 สังคมศาสตร์
นางสาวณัฏฐณิฌา กรุณา 500410186 057316 0270 สังคมศาสตร์
นางสาวณัฐธิดา ดวงแก้ว 500410193 076466 0271 สังคมศาสตร์
นายณัฐพงศ์ สุรวัฒนาวรรณ 500410194 076466 0272 สังคมศาสตร์
นางสาวพลอยชมพู ศิลประสิทธิ์ 500410212 160242 0273 สังคมศาสตร์
นางสาวพิงค์วดี น้อยอ่ำ 500410215 128201 0274 สังคมศาสตร์
นางสาวพิงค์วดี น้อยอ่ำ 500410215 702211 0275 สังคมศาสตร์
นางสาวรัชตวรรณ มิ่งเชื้อ 500410219 074100 0276 สังคมศาสตร์
นางสาววรวรรณ พรมมะ 500410222 057316 0277 สังคมศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ใจเป็ง 500410225 011362 0278 สังคมศาสตร์
นางสาวจันจิรา ภู่สุวรรณ์ 510410009 154492 0279 สังคมศาสตร์
นายชาญณรงค์ ปัญญาเทพ 510410016 154261 1301 สังคมศาสตร์
นางสาวธวัลรัตน์ วลีธนาพันธ์ 510410024 154492 0280 สังคมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เพื่อนฝูง 510410035 001206 1302 สังคมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เพื่อนฝูง 510410035 006305 1303 สังคมศาสตร์
นางสาวเกศษณี พรมมา 510410081 013204 0281 สังคมศาสตร์
นางสาวจิรวรรณ มุ่งจิต 510410084 013204 0282 สังคมศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ จอมแปง 510410108 013207 0283 สังคมศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ จอมแปง 510410108 013209 0284 สังคมศาสตร์
นายภูมิพัฒน์ ชวชาติ 510410178 127213 0285 สังคมศาสตร์
นายยศนันทน์ สุวรรณ 510410193 126326 0286 สังคมศาสตร์
นางสาวสุจิตรา อิ่มใจ 510410205 176100 1304 สังคมศาสตร์
นายกรพัฒน์ สุวรรณพันธ์ 520410086 009103 0287 สังคมศาสตร์
นายกรพัฒน์ สุวรรณพันธ์ 520410086 057101 1305 สังคมศาสตร์
นางสาวกุศลาภรณ์ กันทวงค์ 520410094 160341 0288 สังคมศาสตร์
นางสาวกุศลาภรณ์ กันทวงค์ 520410094 177181 0289 สังคมศาสตร์
นายคีตวัฒน์ พรมปาน 520410095 159311 0290 สังคมศาสตร์
นางสาวจารุวรรณ์ ธรรมมี 520410097 160242 1306 สังคมศาสตร์
นางสาวจุติพร ทรัพย์ปัญญาญาณ 520410100 160341 0291 สังคมศาสตร์
นางสาวชณัฐนันท์ คำทะแจ่ม 520410103 013203 1307 สังคมศาสตร์
นางสาวชณัฐนันท์ คำทะแจ่ม 520410103 013208 1308 สังคมศาสตร์
นางสาวณัฐพัชร์ ผาทอง 520410106 160242 1309 สังคมศาสตร์
นางสาวธิดาทิพย์ ญาณะวัฒน์ 520410111 201114 0292 สังคมศาสตร์
นางสาวธิดาทิพย์ ญาณะวัฒน์ 520410111 206109 0293 สังคมศาสตร์
นางสาวนวพร อินทร์ผลเล็ก 520410118 160242 1310 สังคมศาสตร์
นายภัทรชนน สมฤทธิ์ 520410128 160242 0294 สังคมศาสตร์
นายภัทรชนน สมฤทธิ์ 520410128 160341 1311 สังคมศาสตร์
นายวรเชษฐ มะโนหาญ 520410133 057235 0295 สังคมศาสตร์
นายวรเชษฐ มะโนหาญ 520410133 057361 0296 สังคมศาสตร์
นายวรเชษฐ มะโนหาญ 520410133 159311 0297 สังคมศาสตร์
นางสาววัลนิดา ใจคำ 520410134 160341 0298 สังคมศาสตร์
นางสาววัลนิดา ใจคำ 520410134 177181 0299 สังคมศาสตร์
นายศิริมงคล พรหมหิตร 520410137 159412 1312 สังคมศาสตร์
นางสาวอังสุมาลิน อินทราชา 520410158 001202 0300 สังคมศาสตร์
นางสาวกมลพร คำมีบุญช่วย 520410163 159353 0301 สังคมศาสตร์
นางสาวชนิกา ศิริรักษ์ 520410175 127213 0302 สังคมศาสตร์
นางสาวทิวากร ดำอ่อน 520410186 001118 0303 สังคมศาสตร์
นางสาวทิวากร ดำอ่อน 520410186 001352 0304 สังคมศาสตร์
นางสาวธันย์ชนก สุเรนทรางกูร 520410189 851375 0305 สังคมศาสตร์
นางสาวธารารัตน์ ชูทอง 520410190 001202 1313 สังคมศาสตร์
นางสาววิลาสินี สุริยา 520410210 851375 1314 สังคมศาสตร์
นายสุทธิกุล กุลสุทธิเสถียร 520410216 061407 0306 สังคมศาสตร์
นายสุรสิทธิ์ คำภิบาล 530410152 357110 0307 สังคมศาสตร์
นางสาวอัจฉรา โพธิ์สวัสดิ์ 530410160 159101 0308 สังคมศาสตร์
นางสาววิลาวัลย์ ทัศนชน 530410212 057131 1315 สังคมศาสตร์
นายกฤษฎาเดช สันโดษ 4805029 203223 0309 วิทยาศาสตร์
นายกฤษฎาเดช สันโดษ 4805029 203304 0310 วิทยาศาสตร์
นายธนโชติ เกียรติบรรจง 4805069 352311 0311 วิทยาศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ อินทร์นาง 4805161 057131 0572 วิทยาศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ อินทร์นาง 4805161 057213 0573 วิทยาศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ อินทร์นาง 4805161 602100 0574 วิทยาศาสตร์
นายเฉลิมพล สืบแสน 4805217 215491 1415 วิทยาศาสตร์
นางสาวศุภษร เหลืองสุวรรณ 4805334 012173 0001 วิทยาศาสตร์
นายคมสันจณ์ สมพฤกษ์ 490510409 210221 0163 วิทยาศาสตร์
นายคมสันจณ์ สมพฤกษ์ 490510409 210344 0312 วิทยาศาสตร์
นางสาวพรนิดา สิงห์สุธี 490510510 210344 0164 วิทยาศาสตร์
นางสาวพรนิดา สิงห์สุธี 490510510 210221 0313 วิทยาศาสตร์
นายกิตติ์ชนม์ รัตนประเสริฐ 490510727 701204 0002 วิทยาศาสตร์
นางสาวมณัชยา จิตต์สะอาด 500510130 057111 0314 วิทยาศาสตร์
นางสาวมณัชยา จิตต์สะอาด 500510130 057213 0315 วิทยาศาสตร์
นางสาวมนัญญา จันทฤาวัฒน์ 500510132 203435 0575 วิทยาศาสตร์
นางสาวรัตนภรณ์ โชติจำลอง 500510139 057111 0316 วิทยาศาสตร์
นางสาวปรีญามนต์ คำแก้ว 500510207 206381 0317 วิทยาศาสตร์
นางสาวปรีญามนต์ คำแก้ว 500510207 206421 0318 วิทยาศาสตร์
นายก้องแสง ภูวินศักดิ์สกุล 500510215 214494 0576 วิทยาศาสตร์
นางสาวชลลดา เวชวิกูล 500510236 214494 0577 วิทยาศาสตร์
นายณัฐพงษ์ หลวงเทพ 500510245 006216 0578 วิทยาศาสตร์
นางสาวรุ่งนภา ศรีริวิจิตชัย 500510299 202494 0319 วิทยาศาสตร์
นางสาววรุฬห์กาญจน์ ศุภวิมลพันธุ์ 500510304 057126 0320 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุพรรณี มีสัตย์ 500510324 202405 0321 วิทยาศาสตร์
นายสุรชัย มูลมวล 500510326 214494 0579 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฏฐ์นภัส อาคำ 500510345 202493 0003 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฏฐ์นภัส อาคำ 500510345 013103 0580 วิทยาศาสตร์
นางสาววริยา ฐิติวัฒนาการ 500510367 057107 0165 วิทยาศาสตร์
นายชนิสร ตรีวรรณไพศาล 500510405 057127 0581 วิทยาศาสตร์
นายชัยธวัช เยาว์พรหมสิริ 500510411 205482 1416 วิทยาศาสตร์
นายปรเมษฐ บัวเผื่อน 500510470 176101 0322 วิทยาศาสตร์
นางสาวมานิตา เขียวเกษม 500510509 751101 1417 วิทยาศาสตร์
นายวัชนันท์ เรืองกูล 500510526 210499 0166 วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริพร นามวงค์ 500510546 205421 0167 วิทยาศาสตร์
นายอาคม อมรใฝ่ยุทธนา 500510596 012173 0323 วิทยาศาสตร์
นางสาวเกศา ชื่นวงค์ 500510625 057111 0324 วิทยาศาสตร์
นางสาวจริยา ตาแสน 500510630 020101 0325 วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ วรรณสุ 500510649 206390 0326 วิทยาศาสตร์
นางสาวมัลลิกา วีระพลชัย 500510700 020101 0327 วิทยาศาสตร์
นางสาววริศรา วรรณวัตน์ 500510710 020102 0328 วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ แซ่ตัน 500510718 051421 0582 วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ แซ่ตัน 500510718 176101 0583 วิทยาศาสตร์
นางสาวหฤทัย มงคล 500510748 051412 0584 วิทยาศาสตร์
นางสาวอังคณา ปาเงิน 500510755 051412 0585 วิทยาศาสตร์
นายอิสระ ศรีแก้ว 500510762 206499 0004 วิทยาศาสตร์
นายธนวิทย์ สัจจพงษ์ 500510807 057128 1418 วิทยาศาสตร์
นางสาวภัทรสุดา ชุติมันต์กุลดิลก 500510834 204462 0586 วิทยาศาสตร์
นางสาวภัทรสุดา ชุติมันต์กุลดิลก 500510834 204497 0587 วิทยาศาสตร์
นางสาวอรุณี คีรีสัตยกุล 500510866 751100 0329 วิทยาศาสตร์
นางสาวเทิดขวัญ เทพสาร 510510006 061309 1419 วิทยาศาสตร์
นางสาวปวีณา หงษ์โต 510510107 705344 0330 วิทยาศาสตร์
นายสุมิตร คัทรี 510510188 017102 0331 วิทยาศาสตร์
นางสาวอารยา เงินยิ่ง 510510203 203316 0005 วิทยาศาสตร์
นางสาวธิดารัตน์ พุทธวงศ์ 510510267 602301 0332 วิทยาศาสตร์
นางสาวประทุมพร ไฝเพชร 510510279 215371 0333 วิทยาศาสตร์
นางสาวประภาพร นาคพงษ์ 510510281 602301 0588 วิทยาศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์เกษม 510510299 602301 0334 วิทยาศาสตร์
นางสาวพันธุ์ทิพย์ วงศ์ทิพย์ 510510300 602301 0335 วิทยาศาสตร์
นายอรรถพงษ์ ต๊ะศรี 510510347 602301 0336 วิทยาศาสตร์
นายมณฑล วงศ์ผัด 510510432 210352 0337 วิทยาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ ทองทิพย์ 510510442 210352 0338 วิทยาศาสตร์
นางสาววิลาสินี กิ่งก้ำ 510510452 210352 0339 วิทยาศาสตร์
นางสาวช่อผกา เรือนสถาพร 510510514 078444 0168 วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ แก้วเทพ 510510515 202112 0340 วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ แก้วเทพ 510510515 206217 0341 วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ แก้วเทพ 510510515 206331 0342 วิทยาศาสตร์
นายชัยวัฒน์ แก้วเทพ 510510515 206341 0343 วิทยาศาสตร์
นายบุรินทร์ พึ่งกลั่น 510510532 078444 0169 วิทยาศาสตร์
นายบุรินทร์ พึ่งกลั่น 510510532 103271 0170 วิทยาศาสตร์
นายปรัชญา ไชยชมภู 510510538 103271 0589 วิทยาศาสตร์
นางสาวปรีดานันต์ มณีวงศ์ 510510539 078444 0590 วิทยาศาสตร์
นางสาวผกามาศ เกิดสงค์ 510510543 078444 0591 วิทยาศาสตร์
นายพีรพัฒน์ รัตนรัตน์ 510510551 103271 0592 วิทยาศาสตร์
นายพีรพัฒน์ รัตนรัตน์ 510510551 751101 0593 วิทยาศาสตร์
นางสาวภาณุมาศ โกวิน 510510552 078444 0594 วิทยาศาสตร์
นายศิริชาญ อติวรรณาพัฒน์ 510510568 103271 0595 วิทยาศาสตร์
นางสาวอภิษฎา เตือนสกุล 510510579 103271 0344 วิทยาศาสตร์
นางสาวกนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ 510510597 701211 0345 วิทยาศาสตร์
นางสาวกรลัดดา จงรักษ์ 510510603 701211 0346 วิทยาศาสตร์
นางสาวดวงเพชร แสงสว่าง 510510642 176101 0347 วิทยาศาสตร์
นางสาวดวงเพชร แสงสว่าง 510510642 705331 0348 วิทยาศาสตร์
นางสาวทิพย์สุดา ศรียากุล 510510644 703351 1420 วิทยาศาสตร์
นางสาวธารีรัตน์ ดวงใน 510510650 703351 1421 วิทยาศาสตร์
นางสาวธิติมาพร รอดย้อย 510510652 703351 1422 วิทยาศาสตร์
นายพิสันติ์ ศรีสุขา 510510679 103271 0006 วิทยาศาสตร์
นางสาวมัคครินพร ศรีวิชัยมูล 510510686 701211 0349 วิทยาศาสตร์
นางสาวระวีวรรณ จันนันโท 510510691 057420 0596 วิทยาศาสตร์
นายเศรษฐวุฒิ ใหญ่โต 510510715 078444 1423 วิทยาศาสตร์
นายอาทิตย์ ดวงชาทม 510510734 103271 0350 วิทยาศาสตร์
นายจินตวัฒน์ จิรกิจจำรูญ 510510738 204219 0351 วิทยาศาสตร์
นายณัฐพล ตันอุตม์ 510510739 204433 0352 วิทยาศาสตร์
นายนิธิศ ศรีบุญยงค์ 520510095 001202 0353 วิทยาศาสตร์
นายนิธิศ ศรีบุญยงค์ 520510095 001352 0354 วิทยาศาสตร์
นายพงศภัค ต้นเถา 520510115 202112 0597 วิทยาศาสตร์
นายพงศภัค ต้นเถา 520510115 203208 0598 วิทยาศาสตร์
นายพงศภัค ต้นเถา 520510115 203226 0599 วิทยาศาสตร์
นายพงศภัค ต้นเถา 520510115 203229 0600 วิทยาศาสตร์
นายพงศภัค ต้นเถา 520510115 205204 0601 วิทยาศาสตร์
นายวิศวะ เชียงแรง 520510159 208263 0355 วิทยาศาสตร์
นางสาวช่อผกา ใจรัตน์ 520510245 154100 0356 วิทยาศาสตร์
นางสาวฐนิสา หวั่งประดิษฐ์ 520510252 057307 0171 วิทยาศาสตร์
นางสาวณฐกาญจน์ ณ เชียงใหม่ 520510253 751100 0357 วิทยาศาสตร์
นางสาวได้พร คันธวัน 520510261 751100 0358 วิทยาศาสตร์
นางสาวทิพวรรณ์ สุทธสม 520510266 057307 0172 วิทยาศาสตร์
นางสาวนิภาพร สิมมา 520510279 013209 0359 วิทยาศาสตร์
นางสาวปรียารัตน์ ใจหงษ์ 520510284 057307 0173 วิทยาศาสตร์
นางสาวภาวิณี พรหมหาญ 520510302 057307 0602 วิทยาศาสตร์
นางสาวมัตติกา จันทร์ลือ 520510304 057307 0603 วิทยาศาสตร์
นางสาวมัลริการ์ แก้วสุวรรณ์ 520510305 203239 1424 วิทยาศาสตร์
นายวิฆเณศ ทองเกล็ด 520510316 001202 0360 วิทยาศาสตร์
นางสาวอารีย์ วงศ์บุญชัยเลิศ 520510341 154100 0361 วิทยาศาสตร์
นางสาวกรณิกา เวียงลอ 520510354 057136 0604 วิทยาศาสตร์
นางสาวขนิษฐา อินยาวิเลิศ 520510360 154100 0362 วิทยาศาสตร์
นางสาวเบญจพร พานเจริญกุล 520510407 057135 0605 วิทยาศาสตร์
นางสาวเบญจพร พานเจริญกุล 520510407 057136 0606 วิทยาศาสตร์
นางสาววนิดา สินธบัณฑิต 520510435 057135 0607 วิทยาศาสตร์
นางสาววนิดา สินธบัณฑิต 520510435 057136 0608 วิทยาศาสตร์
นายสิทธิพงศ์ กันทาเดช 520510456 154100 0363 วิทยาศาสตร์
นางสาวสินาภรณ์ จะหละ 520510457 057213 1425 วิทยาศาสตร์
นางสาวสิริวิภา ผ่องผดุง 520510458 057213 1426 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุดาวรรณ ถามถ้วน 520510459 057213 1427 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุพัตรา น้ำพี้ 520510461 057213 1428 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาวัลย์ มูลสมสาย 520510462 057213 1429 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาวิณี กล้าจริง 520510463 057213 1430 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาวินีย์ เมืองมูล 520510464 057213 1431 วิทยาศาสตร์
นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุล 520510615 701100 0174 วิทยาศาสตร์
นางสาวกัญญาภัค จูฑพลกุล 520510615 202112 0364 วิทยาศาสตร์
นายณัฐพงษ์ วงค์เลย 520510649 078444 0365 วิทยาศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ชัยยอง 520510650 078444 1432 วิทยาศาสตร์
นางสาวพรนิภา ไชยเครื่อง 530510114 203111 0007 วิทยาศาสตร์
นายภูพิงค์ สุจริตกุล 530510303 013103 1433 วิทยาศาสตร์
นางสาวเด่นนภา ปัสตัน 530510683 208264 0609 วิทยาศาสตร์
นายธัชชัย ขอบรูป 530510688 751100 0610 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร ปัญญาญะ 530510767 208264 0366 วิทยาศาสตร์
นายเอกวิทย์ อิ้มอนงค์ 530510793 057111 0367 วิทยาศาสตร์
นายเอกวิทย์ อิ้มอนงค์ 530510793 206111 0368 วิทยาศาสตร์
นางสาวขวัญหทัย เครือคำขาว 530510809 057135 1434 วิทยาศาสตร์
นางสาวจินดา ฟองจันทร์ตา 530510812 057135 1435 วิทยาศาสตร์
นายเจษฎา จองแค 530510817 057135 1436 วิทยาศาสตร์
นางสาวเชิญขวัญ แซ่ว่าง 530510822 057135 0611 วิทยาศาสตร์
นายธนสาร วิกาหะ 530510831 057131 0369 วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญญลักษณ์ พฤกษ์ทยานนท์ 530510836 057131 0370 วิทยาศาสตร์
นางสาวนฤมล นทีไพรวัลย์ 530510844 057126 0612 วิทยาศาสตร์
นางสาวนฤมล นทีไพรวัลย์ 530510844 057135 0613 วิทยาศาสตร์
นางสาวเพียงเกล็ดดาว มณีขัติย์ 530510860 057126 1437 วิทยาศาสตร์
นางสาวเพียงเกล็ดดาว มณีขัติย์ 530510860 057135 1438 วิทยาศาสตร์
นางสาวศุลีพร สีภา 530510886 057135 0614 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุวิมล ศรีบุรี 530510894 057126 0615 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุวิมล ศรีบุรี 530510894 057135 0616 วิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง 530510896 100201 0371 วิทยาศาสตร์
นายอานันท์ นิลสนธิ 530510904 057108 1439 วิทยาศาสตร์
นายอานันท์ นิลสนธิ 530510904 057129 1440 วิทยาศาสตร์
นายอานันท์ นิลสนธิ 530510904 057131 1441 วิทยาศาสตร์
นายอานันท์ นิลสนธิ 530510904 057201 1442 วิทยาศาสตร์
นายอานันท์ นิลสนธิ 530510904 206111 1443 วิทยาศาสตร์
นายณฐพล เสลาหอม 4606301 252443 0372 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิลาศ อายุศรี 4606476 251363 0373 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิลาศ อายุศรี 4606476 251419 0374 วิศวกรรมศาสตร์
นายจุฑาภัทร วัฒนานันท์ 4606543 255300 0375 วิศวกรรมศาสตร์
นายจุฑาภัทร วัฒนานันท์ 4606543 255421 0376 วิศวกรรมศาสตร์
นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 4706139 254457 0377 วิศวกรรมศาสตร์
นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 4706139 254496 0617 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุรักษ์ ศรีสุวรรณ 4706204 254222 1824 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุรักษ์ ศรีสุวรรณ 4706204 254352 1825 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชญ์ งามผ่องใส 4706517 057103 0618 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชญ์ งามผ่องใส 4706517 057123 0619 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชญ์ งามผ่องใส 4706517 057135 0620 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชญ์ งามผ่องใส 4706517 057134 1826 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุรุพงษ์ ลีรัมย์ 4706520 251469 1827 วิศวกรรมศาสตร์
นายกีรติ รักษาธรรม 4706592 255300 0378 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนแดน หมื่นใจ 4806032 254496 0379 วิศวกรรมศาสตร์
นายณรงค์พล บุษมงคล 4806047 254373 0380 วิศวกรรมศาสตร์
นายณรงค์พล บุษมงคล 4806047 254496 0621 วิศวกรรมศาสตร์
นายมรุต แซ่หวาน 4806138 254496 1828 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรวรรณ โปร่งจิต 4806155 255300 0381 วิศวกรรมศาสตร์
นายศักดิ์ดา พงษ์ทวีกุล 4806178 254496 1829 วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศกร คันธา 4806315 252401 0622 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรทัศน์ ประกรณ์ 4806393 254496 0623 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรทัศน์ ประกรณ์ 4806393 254457 0624 วิศวกรรมศาสตร์
นายชลชัย คำถวาย 4806401 357110 0382 วิศวกรรมศาสตร์
นายชาญ ตั้งมั่นคงวรกูล 4806404 057111 0383 วิศวกรรมศาสตร์
นายชาญ ตั้งมั่นคงวรกูล 4806404 057132 0384 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ เรืองเดช 4806412 254282 1830 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนาคาร ศรีฝั้น 4806427 251417 1831 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนาคาร ศรีฝั้น 4806427 251452 1832 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนาคาร ศรีฝั้น 4806427 254282 1833 วิศวกรรมศาสตร์
นายปฐมภัทร์ ทินวัฒน์ 4806447 251419 1834 วิศวกรรมศาสตร์
นายพนัส แก้วพรมเจริญ 4806459 253455 1835 วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศกร แสนหมุด 4806563 254496 1836 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสรพงศ์ แจ้งศรี 4806589 357110 0385 วิศวกรรมศาสตร์
นายกนกศักดิ์ ปัญญาโสภา 4806590 057134 0386 วิศวกรรมศาสตร์
นายกนกศักดิ์ ปัญญาโสภา 4806590 057135 0387 วิศวกรรมศาสตร์
นายอานนท์ เทือกศิริ 4806625 256491 0388 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนารีรัตน์ อ้ายตุ้ย 4806700 255300 0389 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุรัสวดี จันโท 4806785 261498 1837 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุรัสวดี จันโท 4806785 259107 1838 วิศวกรรมศาสตร์
นายกรวิทย์ มาสง่า 490610004 254496 0625 วิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติพงศ์ ทวีคุณ 490610015 254496 0626 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเกศกนก ใจแก้ว 490610023 255300 0390 วิศวกรรมศาสตร์
นายจักรพล สุขหอม 490610037 255491 0391 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนะพล รัตนัง 490610055 254496 0392 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐาปน ธงไชย 490610070 254445 0393 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนากร ณน่าน 490610096 254496 0627 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรัชญา ห่านตระกูล 490610128 254496 1839 วิศวกรรมศาสตร์
นายภูมิฐาน เอกธุวะปราณี 490610162 254496 0394 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรฉัตร คำปันโย 490610184 254496 0628 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัฒนา วรรณขาว 490610191 254496 0395 วิศวกรรมศาสตร์
นายศักดิ์สิทธิ์ พิศมร 490610215 254496 0396 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิษฏ์ ชนะชัยชน 490610221 254496 0397 วิศวกรรมศาสตร์
นายสถาปนา จะบัง 490610223 254496 0398 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุทธิพงศ์ ใจอินทร์ 490610237 254496 0399 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอัมราลักษณ์ ใจเมือง 490610265 255300 0400 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิศรา กาศมณี 490610271 255300 0401 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย 490610272 255432 0402 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสระพงษ์ กำจัดภัย 490610272 255460 0403 วิศวกรรมศาสตร์
นายเอกรินทร์ อินทร์เหลา 490610277 254496 0404 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชุติมา เสนาธรรม 490610304 252448 0405 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐนภัทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 490610314 206362 0406 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐนภัทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 490610314 252448 0407 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐนภัทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 490610314 252493 0408 วิศวกรรมศาสตร์
นายเกียรติชัย แต่งผิว 490610431 255300 0409 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพล สุริยา 490610474 254282 0410 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัทรกร ทองตีฆา 490610538 061309 0629 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัทรชัย ดำเนินกิตติกุล 490610539 251419 0630 วิศวกรรมศาสตร์
นายมนตรี แสนบูราณ 490610543 251461 0411 วิศวกรรมศาสตร์
นายวุฒิกร ประมล 490610577 057131 0412 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุพรรณิการ์ อุดมจรัสเดช 490610608 253416 0631 วิศวกรรมศาสตร์
นายจักรกฤษ รัตนา 490610679 259203 0413 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจษฎา มาตย์วิเศษ 490610683 206362 1840 วิศวกรรมศาสตร์
นายธเนศ เตียประพงษ์ 490610687 256317 1841 วิศวกรรมศาสตร์
นายธเนศ เตียประพงษ์ 490610687 208263 1842 วิศวกรรมศาสตร์
นายธเนศ เตียประพงษ์ 490610687 001205 1843 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสิรจิตต์ นาคประไพ 490612104 255300 0414 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจีรนันท์ ชาประวัง 490612123 261498 0415 วิศวกรรมศาสตร์
นายพลกฤษณ สุรสิทธิ์ 490612151 006325 1844 วิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถพล พุทธนานุวัฒน์ 490612186 206261 0632 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤษดา อินต๊ะวิกูล 490612232 254282 1845 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธิติกานต์ จริงจิตร 490612235 076466 0633 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธิติกานต์ จริงจิตร 490612235 079384 0634 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธิติมา ประภาศิริสุลี 490612236 079384 0635 วิศวกรรมศาสตร์
นายกุลชาติ ไชยสุ 490612256 006325 1846 วิศวกรรมศาสตร์
นายภานุพงศ์ เตจ๊ะ 490612271 254496 0416 วิศวกรรมศาสตร์
นายสหณัฐ คันทะวงค์ 490612279 254496 1847 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันทนัช แสงชูไทย 490612290 079384 0636 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันทนัช แสงชูไทย 490612290 079388 0637 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันทนัช แสงชูไทย 490612290 079466 0638 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันทนัช แสงชูไทย 490612290 255300 0639 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวหยาดพิรุณ ชัยวงค์ 490612305 079388 1848 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวหยาดพิรุณ ชัยวงค์ 490612305 255300 1849 วิศวกรรมศาสตร์
นายจำรูญ ธีรสาธร 500610037 254232 1850 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจนณรงค์ ถานา 500610046 254476 1851 วิศวกรรมศาสตร์
นายชีวิน ทาแกง 500610060 254496 0417 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐิติพงศ์ จันทร์มณี 500610062 254496 0418 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐญาณี เอ็งไพบูลย์ 500610066 255340 1852 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐญาณี เอ็งไพบูลย์ 500610066 255416 1853 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐญาณี เอ็งไพบูลย์ 500610066 255422 1854 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐญาณี เอ็งไพบูลย์ 500610066 255432 1855 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพล บุพการะกุล 500610068 255300 0419 วิศวกรรมศาสตร์
นายดลดนัย ใจวรรณา 500610070 254496 1856 วิศวกรรมศาสตร์
นายตวงทรัพย์ ไกรพล 500610073 255340 0420 วิศวกรรมศาสตร์
นายตวงทรัพย์ ไกรพล 500610073 255416 0421 วิศวกรรมศาสตร์
นายตวงทรัพย์ ไกรพล 500610073 255435 0422 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนวรรธน์ ภูงามเชิง 500610087 254206 1857 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีรมนตรี สุวรรณ 500610098 255300 0423 วิศวกรรมศาสตร์
นายนครินทร์ ชินโชติกร 500610101 255300 0424 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิตยา ยิ่งเจริญ 500610111 255300 0425 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวผลินพร ตาสา 500610134 254352 0640 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวผลินพร ตาสา 500610134 254334 0641 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิสณห์ ปวงขจร 500610155 255300 0426 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเพ็ญนภา บัวพา 500610159 254445 1858 วิศวกรรมศาสตร์
นายภควัฒน์ คำเครื่อง 500610165 057307 0642 วิศวกรรมศาสตร์
นายวสันต์ บุญเรืองกาศ 500610203 254496 1859 วิศวกรรมศาสตร์
นายวีระยุทธ กันธิวงค์ 500610218 254490 0643 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุฒิ ชุมภูอินตา 500610222 254412 0427 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุฒิ ชุมภูอินตา 500610222 254496 1860 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุธ ขันทะสีมา 500610223 254496 1861 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศศิวิมล สุระวิโรจน์ 500610225 255491 0428 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวโศรญา หอมกุหลาบ 500610233 255300 0429 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุชานุช เผ่นโผน 500610243 002103 0430 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุนารี ใจมา 500610251 254438 0644 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรพันธ์ เลาวือ 500610256 254446 0645 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุชา น่ารัก 500610259 255300 0431 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสระ พงษ์สวรรค์ 500610278 602103 0432 วิศวกรรมศาสตร์
นายเกษมพันธ์ คูตระกูล 500610293 011153 0646 วิศวกรรมศาสตร์
นายจักรพงฐ์ พลเจริญสุข 500610298 252390 1862 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจิรานันท์ กันทะรัญ 500610302 204100 0647 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปวีณา อยู่ซับซ้อน 500610352 057131 1863 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปวีณา อยู่ซับซ้อน 500610352 057135 1864 วิศวกรรมศาสตร์
นายภราดร ทองศิริ 500610369 254282 0433 วิศวกรรมศาสตร์
นายภิญโญ ทาเกิด 500610373 602102 0434 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิลปชัย วงษ์กาวิน 500610403 252390 0435 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสาธินี แสนยะ 500610411 252493 1865 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรชัช ตระการศิรินนท์ 500610419 103271 0436 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุรีรัตย์ ศิริกาญจนากุล 500610420 204100 0437 วิศวกรรมศาสตร์
นายอดิศิษฏ์ ใสสม 500610423 204100 0648 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิตรพล อินเอี่ยม 500610477 251418 0438 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชลลิกา อินถาบุตร 500610487 255300 0439 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองชื่น 500610505 074101 1866 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนิต เชิดบำรุง 500610525 001202 0440 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีรพงศ์ วงศ์อาษา 500610535 074100 1867 วิศวกรรมศาสตร์
นายนพฤทธิ์ จุมปา 500610542 254282 0441 วิศวกรรมศาสตร์
นายนรเศรษฐ์ ทองยา 500610543 251499 0649 วิศวกรรมศาสตร์
นายนรุตม์ พรมอุทัย 500610545 251499 1868 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิกร วีระนิติกุล 500610546 251418 0442 วิศวกรรมศาสตร์
นายไพโรจน์ พัฒนเพ็ญ 500610575 251418 0443 วิศวกรรมศาสตร์
นายไพศาล ถนอมใจ 500610576 251418 0444 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววนิดา อินปั๋น 500610601 057316 0650 วิศวกรรมศาสตร์
นายกริช ภัทรศยกุล 500610619 251418 0445 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุฒิ วงษา 500610622 074100 1869 วิศวกรรมศาสตร์
นายสายัณห์ อยู่เจริญ 500610640 251499 0651 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสรา ธงไชย 500610675 251452 0446 วิศวกรรมศาสตร์
นายชัยณรงค์ วงศ์ปวน 500610683 207105 0447 วิศวกรรมศาสตร์
นายนฤเบศร์ ลิ้มตระกูล 500610696 057307 0448 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรุฒ สุทธาวาศ 500610705 057307 0449 วิศวกรรมศาสตร์
นายชาติชาย เลาหสินนุรักษ์ 500610724 006305 0450 วิศวกรรมศาสตร์
นายชาติชาย เลาหสินนุรักษ์ 500610724 510100 1870 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพัฒน์ วัฒนพันธ์ 500610729 251241 1871 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะ ผลเจริญ 500610741 252282 1872 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 057128 1873 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 254282 1874 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 256332 1875 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอารีย์รัช หล้าอิน 500610760 256317 0451 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤษฎา โหละสุต  เพทที 500612003 254496 0452 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวัฒน์ กุศลวัฒนะ 500612013 207105 1876 วิศวกรรมศาสตร์
นายจารุพงษ์ คำวงศ์ปิน 500612034 255300 0453 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีรวัฒน์ สุวรรณวัจณ์ 500612049 255435 0454 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีร์ธวัช เจียวก๊ก 500612093 261493 1877 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรภา บุษกรเรืองรัตน์ 500612101 261493 0652 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรัญญู แสงขัติ 500612103 261493 1878 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอรนิตย์ สกุลอินทร์ 500612108 261493 1879 วิศวกรรมศาสตร์
นายปริวรรต เขื่อนแก้ว 500612132 006325 0455 วิศวกรรมศาสตร์
นายสัณห์ คำเต็ม 500612137 254352 0456 วิศวกรรมศาสตร์
นายสัณห์ คำเต็ม 500612137 259102 0457 วิศวกรรมศาสตร์
นายอฎิศร เพ็งไธสง 500612196 255300 0458 วิศวกรรมศาสตร์
นายอฎิศร เพ็งไธสง 500612196 255491 1880 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ จาดสกุล 500612218 079388 1881 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรทิพย์ จาดสกุล 500612218 206161 1882 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิศเรศ เกียรติกูล 500612230 079388 1883 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิโรจ ผ่องศรี 500612234 254282 0653 วิศวกรรมศาสตร์
นายจอห์นนี่ สเวนสทรุพ 500615004 254435 1884 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐ แสงวิวัฒน์เจริญ 500615006 254435 1885 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิธิรุจ สายคำฟู 500615017 001102 1886 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิธิรุจ สายคำฟู 500615017 254435 1887 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรัชญ์ โนชัยวงศ์ 500615020 254435 1888 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรัญญู กตัญญู 500615028 254325 0459 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิธาศิณี หอสถิตย์กุล 500615032 207110 1889 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิธาศิณี หอสถิตย์กุล 500615032 254422 1890 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิธาศิณี หอสถิตย์กุล 500615032 254325 1891 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกฤติยา พรหมรุ่งเรือง 510610006 061309 1892 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรนาถ จิรบวร 510610033 013204 1893 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรวัฒน์ ยวงนุ่น 510610036 254373 1894 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจษฎาภรณ์ มหาวงศนันท์ 510610048 751100 0460 วิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย นันตา 510610051 057305 1895 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐธนพัฒน์ แก้ววงษ์ 510610079 254457 1896 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพันธุ์ ตั้งวันเจริญ 510610085 057131 1897 วิศวกรรมศาสตร์
นายติงติง แซ่หวู่ 510610095 254371 0461 วิศวกรรมศาสตร์
นายธวัชชัย ไชยลังการ 510610104 255491 0462 วิศวกรรมศาสตร์
นายนวกร ช่างสม 510610126 057307 0654 วิศวกรรมศาสตร์
นายภูริภัทร์ ลิ้มสุวรรณ 510610191 254476 0655 วิศวกรรมศาสตร์
นายมรุพงศ์ จันทรัตน์ 510610199 208263 0463 วิศวกรรมศาสตร์
นายมรุพงศ์ จันทรัตน์ 510610199 254205 0464 วิศวกรรมศาสตร์
นายรพีภัทร เขาสมบูรณ์ 510610211 013103 1898 วิศวกรรมศาสตร์
นายรพีภัทร เขาสมบูรณ์ 510610211 103273 1899 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัชระ ศรีวิชัย 510610230 254231 1900 วิศวกรรมศาสตร์
นายชัชฤทธิ์ รินคำ 510610275 255300 0465 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุรักษ์ ครึ่งธิ 510610293 254334 0466 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอรญา จันทะวัน 510610296 251381 0467 วิศวกรรมศาสตร์
นายอริย์ธัช โอวาทศักดิ์ 510610305 254476 0656 วิศวกรรมศาสตร์
นายเอกชัย อัตประชา 510610314 074101 0657 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฏธิตา ศุกระศร 510610350 261476 0468 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐกมล ลิ้มพิทยา 510610352 252211 0469 วิศวกรรมศาสตร์
นายเอกภูมิ พงษ์กิจพิศาล 510610481 259101 1901 วิศวกรรมศาสตร์
นายกีฬาวุธ บุญทา 510610490 208263 0470 วิศวกรรมศาสตร์
นายกีฬาวุธ บุญทา 510610490 251211 0471 วิศวกรรมศาสตร์
นายกีฬาวุธ บุญทา 510610490 259203 0472 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐิติณัฐ เมืองทอง 510610510 103271 0473 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ สุวัฒนวนิช 510610513 206261 0474 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล ตระกูลชัย 510610522 103271 0475 วิศวกรรมศาสตร์
นายธวัช สังข์บุณยนิธิ 510610528 602102 1902 วิศวกรรมศาสตร์
นายวีระชัย สุราภา 510610570 057111 1903 วิศวกรรมศาสตร์
นายคีตา วุฒิมาปกรณ์ 510610605 251381 0476 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนวีร์ ประพันธ์ 510610609 057107 1904 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนวีร์ ประพันธ์ 510610609 057307 1905 วิศวกรรมศาสตร์
นายสำเร็จ ชวชาติ 510610635 206362 0477 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวมนิดา สิทธิมาตย์ 510610662 079444 1906 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤตยชญ์ วงศ์ทวิภพ 510610674 251261 0478 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรวัฒน์ พิมเทพ 510610684 255340 0479 วิศวกรรมศาสตร์
นายนที ปาระมี 510610704 251261 1907 วิศวกรรมศาสตร์
นายนัฐรินทร์ มูลสาร 510610707 079444 1908 วิศวกรรมศาสตร์
นายนัฐรินทร์ มูลสาร 510610707 254282 1909 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิชา สุทธิบุตร 510610709 251261 0480 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพิภาดา สกนธ์กำแหง 510610721 057131 0658 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวมิ่งขวัญ สุขโกษา 510610725 251261 0481 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุชีรา สามเพชรเจริญ 510610735 602100 0482 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุภาพร วงษ์บุญชา 510610742 251261 0483 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุภาพร วงษ์บุญชา 510610742 602100 0484 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนา 510610745 251261 0485 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนา 510610745 057131 0659 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐกานต์ จันพรมมิน 510612017 076466 1910 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวัฒน์ นาทองไชย 510612020 076466 1911 วิศวกรรมศาสตร์
นายยุทธนา ศรียาบ 510612049 254261 0486 วิศวกรรมศาสตร์
นายกันต์ สังขกร 510612087 254211 0660 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนันท์กฤตา ขัตตะวงษ์ 510612132 255460 0487 วิศวกรรมศาสตร์
นายพชร วนรัตน์ 510612149 001202 0661 วิศวกรรมศาสตร์
นายพชร วนรัตน์ 510612149 255461 0662 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพิมพ์วาณี ขวัญกลัด 510612157 076466 0663 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววิอัญญา กล้าวรางกูร 510612182 076466 0488 วิศวกรรมศาสตร์
นายสิรวิชญ์ เฮงทับทิม 510612190 079384 1912 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุดารัตน์ แสงพิชัย 510612192 079384 1913 วิศวกรรมศาสตร์
นายกณวรรธน์ พัฒนาวาณิชย์ 510612501 267410 0664 วิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติพงศ์ เจริญเกตุ 510612502 267410 0665 วิศวกรรมศาสตร์
นายคเชนทร์ ตั้งเจียมศรี 510612503 267410 0666 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจำลองลักษณ์ ตนการณ์ 510612504 267491 0667 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรวัฒน์ ติ๊บหลวง 510612505 267491 0668 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจษฎา เสมอกิจ 510612506 267491 0669 วิศวกรรมศาสตร์
นายชัยพร เชื้อดวงทิพย์ 510612507 267491 0670 วิศวกรรมศาสตร์
นายเชิดชัย ยาใจ 510612508 267491 0671 วิศวกรรมศาสตร์
นายทศพล ปันมูล 510612510 267491 0672 วิศวกรรมศาสตร์
นายทินกร แก้วพนัส 510612511 267491 0673 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนากร ปันทะรส 510612512 267491 0674 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนาวุฒิ ยาวิชัย 510612513 267491 0675 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีรศักดิ์ ศรีมา 510612514 267491 0676 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีระวัฒน์ วิเศษคุณ 510612515 267491 0677 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิคม วรรณภิระ 510612516 267491 0678 วิศวกรรมศาสตร์
นายบรรเจิด ซองซะลัย 510612517 267491 0679 วิศวกรรมศาสตร์
นายบุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว 510612518 267491 0680 วิศวกรรมศาสตร์
นายประชาชาติ ไชยอุปละ 510612520 267491 0681 วิศวกรรมศาสตร์
นายประมวล ปุ๊ดภาษี 510612521 267491 0682 วิศวกรรมศาสตร์
นายประสิทธิ์ ตาจักร์ 510612522 267491 0683 วิศวกรรมศาสตร์
นายประเสริฐ ศรีไชยมูล 510612523 267491 0684 วิศวกรรมศาสตร์
นายพรชัย คำวิลัย 510612524 267491 0685 วิศวกรรมศาสตร์
นายพรศักดิ์ วังคีรี 510612525 267491 0686 วิศวกรรมศาสตร์
นายพลวัฒน์ ธนูมาศ 510612526 267491 0687 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชัย บุตรจุมปา 510612527 267491 0688 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัฏพงศ์ มงคลเทพ 510612528 267491 0689 วิศวกรรมศาสตร์
นายภานุวัฒน์ วงค์ชมภู 510612529 267491 0690 วิศวกรรมศาสตร์
นายมนัส วังคำฟู 510612530 267491 0691 วิศวกรรมศาสตร์
นางรสสุคนธ์ เหมือนศิริ 510612531 267491 0692 วิศวกรรมศาสตร์
นายรุ่งตะวัน กันทะอู 510612532 267491 0693 วิศวกรรมศาสตร์
นายรุ่งทิวาห์ อุ่นคำ 510612533 267491 0694 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรวุฒิ สุใจโรจน์ 510612534 267491 0695 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัฒนา อิ่มพวง 510612535 267491 0696 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิญญู วงค์ทันใจ 510612536 267491 0697 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิทวน เป็งตา 510612538 267491 0698 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิรัตน์ นุ่นวาระ 510612539 267491 0699 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิวัฒน์ บุญมาทอง 510612540 267491 0700 วิศวกรรมศาสตร์
นายวีระพล จีนาวงศ์ 510612542 267491 0701 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิริพงษ์. ศรีอำภัย 510612544 267491 0702 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฎฐวัฒน์ การเพียร 510612545 267491 0703 วิศวกรรมศาสตร์
นายสหภาพ ปังประเสริฐ 510612547 267491 0704 วิศวกรรมศาสตร์
นายสิริทรรศน์ ปัญญาสุรจิต 510612548 267491 0705 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุทธิพันธ์ อินต๊ะปุก 510612549 267491 0706 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุธรรม สุวรรณ 510612550 267491 0707 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุพจน์ ปัญญายิ่ง 510612551 267491 0708 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรพงษ์ เตจ๊ะสา 510612552 267491 0709 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรศักดิ์ สิทธิสม 510612553 267491 0710 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุวัฒน์ ปาละมี 510612554 267491 0711 วิศวกรรมศาสตร์
นายเสกสรร สาธร 510612555 267491 0712 วิศวกรรมศาสตร์
นายเสรี มาสวัสดิ์ 510612556 267491 0713 วิศวกรรมศาสตร์
นายอดุลย์ สวนป่า 510612557 267491 0714 วิศวกรรมศาสตร์
นายอติชาต ชูวงศ์ 510612558 267491 0715 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนันต์ เหมืองจา 510612559 267491 0716 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุวัฒน์ ศิริ 510612560 267491 0717 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิสิทธิ์ หล้าเมา 510612561 267491 0718 วิศวกรรมศาสตร์
นายทินกร ทองคำปิน 510612562 267491 0719 วิศวกรรมศาสตร์
Mr.PHONGSATHON PHIKUL 510615025 255330 1914 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาณุวัตร์ กันธะรินทร์ 510615029 254214 0720 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาณุวัตร์ กันธะรินทร์ 510615029 254372 0721 วิศวกรรมศาสตร์
นายกานต์ แก้วสว่างนภา 520610015 057131 0489 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจตุพร วงษ์สา 520610028 078444 0490 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐชญา ศิริไพบูลย์ 520610067 078444 0722 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวตรีสุคนธ์ ศรีสวัสดิ์ 520610090 057111 0723 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล เชื้อพลายเวช 520610099 057307 0491 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ไพบูลย์ 520610107 057110 0492 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธัญลักษณ์ พงษ์ไพบูลย์ 520610107 057413 0493 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธัณย์สิตา ธีรจรัสพงษ์ 520610109 254232 0724 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธันยมัย คงการค้า 520610110 254232 0494 วิศวกรรมศาสตร์
นายธันวา มณีเมือง 520610111 254232 0725 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะณัฐ จองป้อ 520610161 357110 0495 วิศวกรรมศาสตร์
นายพจนกร สุขวุฒิชัย 520610173 254232 0496 วิศวกรรมศาสตร์
นายพฤทธิ์พงศ์ พรหมใจ 520610183 057106 0497 วิศวกรรมศาสตร์
นายพัฒพงษ์ พุทธา 520610187 254232 0498 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิษณุ วงศ์ชัย 520610195 254232 0499 วิศวกรรมศาสตร์
นายภานุวัฒน์ มัชฌิโม 520610213 357110 0500 วิศวกรรมศาสตร์
นายยุทธการ สังหาร 520610223 254232 0501 วิศวกรรมศาสตร์
นายรณชัย เดชคุณมาก 520610229 260200 1915 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัฐพล คำมูล 520610234 206162 0502 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุฒิ เหมือนวงศ์ 520610275 254232 0503 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุริยัณห์ กองไธสง 520610305 254222 0504 วิศวกรรมศาสตร์
นายอนุชา พงศ์กรกัมพล 520610314 254206 0505 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิชาติ รินคำ 520610320 259102 1916 วิศวกรรมศาสตร์
นายอัคนี วัชราพิพัฒน์พันธ์ 520610329 154100 1917 วิศวกรรมศาสตร์
นายรภัทรธรณ์ ศรียาบ 520610337 254232 0506 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกมลชนก วัชรินทร์ 520610340 057132 0507 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเชาวทิพย์ ยอดบุ่น 520610374 255201 0508 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปริมประภา หลักเพ็ชร์ 520610421 252211 0509 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิสสรณ์ พลภาณุมาศ 520610568 109112 1918 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรรษชล ซื่อประสิทธิ์ 520610582 057109 0726 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์ 520610583 057109 0727 วิศวกรรมศาสตร์
นายโยธิน สายสุวรรณ 520610600 206100 0510 วิศวกรรมศาสตร์
นายโยธิน สายสุวรรณ 520610600 751100 0511 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจตนา คำปาเชื้อ 520610651 251381 0512 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจตนา คำปาเชื้อ 520610651 260211 0513 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจตนา คำปาเชื้อ 520610651 602100 0514 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรุ่งนภา ขอบขันคำ 520610672 254214 0515 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิจักขณ์ วุทธานนท์ 520610675 207105 0516 วิศวกรรมศาสตร์
นายศุภฤกษ์ ธงเทียน 520610680 254232 0517 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุคนธรส อุดมจรัสเดช 520610683 057109 0728 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุคนธรส อุดมจรัสเดช 520610683 057111 0729 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุคนธรส อุดมจรัสเดช 520610683 057413 0730 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวโสภิดา กุลมาลา 520610685 254214 0518 วิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถพล กาญจนประโชติ 520610688 254214 0519 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิธิมัย เชิดฉิ่ง 520610712 057136 0520 วิศวกรรมศาสตร์
นายปริญญ์ เชื้อปรางค์ 520610713 207105 0521 วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศกร เสนะสุทธิพันธุ์ 520610716 057307 0522 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐชนก กิติกร 520610749 100305 0731 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ วุฒิสมบัติเจริญ 520610754 057131 0732 วิศวกรรมศาสตร์
นายธงไชย จุลอมรโชค 520610761 057131 0733 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนภาพร อวดสุข 520610767 259203 0523 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวเนตรนภา ช้างวงษ์ 520610771 100305 0734 วิศวกรรมศาสตร์
นายพฤฒิพงศ์ สินมีสุข 520610781 207105 0524 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพิมพกานต์ ลำคำ 520610785 206162 0525 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วอินตา 520610805 001202 0526 วิศวกรรมศาสตร์
นายชานนท์ ภิวันแก้ว 520612005 079388 1919 วิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถวุฒิ มหาพรหม 520612030 254261 0527 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวอลิษา จูตระกูล 520612031 254261 0528 วิศวกรรมศาสตร์
นายกันตภณ ปัญญาทอง 520612036 207105 0735 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจิตติมา โปธาคำ 520612041 255230 0529 วิศวกรรมศาสตร์
นายนฤดม สุดใจ 520612058 057135 1920 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววลัยลักษณ์ ภู่วิลัย 520612073 206261 0530 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววลัยลักษณ์ ภู่วิลัย 520612073 255201 0531 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววลัยลักษณ์ ภู่วิลัย 520612073 255230 0532 วิศวกรรมศาสตร์
นายชาญชัย วิไลลักษณ์เลิศ 520612087 254252 0736 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ วังคีรี 520612102 006228 1921 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ วังคีรี 520612102 006330 1922 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ วังคีรี 520612102 079384 1923 วิศวกรรมศาสตร์
นายศุภชัย ทาเกิด 520612108 006203 0533 วิศวกรรมศาสตร์
นายศุภชัย ทาเกิด 520612108 207105 1924 วิศวกรรมศาสตร์
นายสันติภาพ วารีอุดม 520612111 254206 1925 วิศวกรรมศาสตร์
นายสันติภาพ วารีอุดม 520612111 006228 1926 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววารุณี คำภิโร 520612157 006325 1927 วิศวกรรมศาสตร์
นายเทอดพงศ์ ทองพันธ์ 520615013 001102 1928 วิศวกรรมศาสตร์
นายเทอดพงศ์ ทองพันธ์ 520615013 254435 1929 วิศวกรรมศาสตร์
นายชโลธร ชวลิตชีวินกุล 530610045 001201 0534 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวฐัชชนม์ คำแดง 530610047 207105 0535 วิศวกรรมศาสตร์
นายณรงค์ชัย ศิริพัฒนานุกูลชัย 530610054 207105 0536 วิศวกรรมศาสตร์
นายดลยภพ เปี้ยปลูก 530610066 109112 1930 วิศวกรรมศาสตร์
นายพีรพัฒน์ สงวนโชควณิชย์ 530610153 012371 0537 วิศวกรรมศาสตร์
นายวีระศักดิ์ สุดสวาท 530610191 009103 0538 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิรักษ์ อุตส่าห์ 530610249 207105 0737 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจตุรพร พรหมสง่า 530610351 206162 0539 วิศวกรรมศาสตร์
นายจัตุรงค์ มุ่งมาตร 530610412 109112 1931 วิศวกรรมศาสตร์
นายนวพล พงษ์พูล 530610442 109112 1932 วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศธร เหล่ากสิการ 530610453 109112 1933 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิทธิพัทธ์ สุวรรณวัตต์ 530610514 057101 1934 วิศวกรรมศาสตร์
นายโอฬาร ลีลาศิลปศาสน์ 530610516 057129 0738 วิศวกรรมศาสตร์
นายคชพล เพิ่มพูล 530610521 109112 1935 วิศวกรรมศาสตร์
นายทวีศักดิ์ จิตพยัค 530610536 203103 1936 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุชาวดี วิรัตน์ 530610570 207105 0540 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุชาวดี วิรัตน์ 530610570 207116 0541 วิศวกรรมศาสตร์
นายกาโมทย์ บัวสุก 530610577 020705 0542 วิศวกรรมศาสตร์
นายกาโมทย์ บัวสุก 530610577 057128 0739 วิศวกรรมศาสตร์
นายกาโมทย์ บัวสุก 530610577 057305 0740 วิศวกรรมศาสตร์
นายณฐกร ปราบสมรชัย 530610581 057129 1937 วิศวกรรมศาสตร์
นายธรรศ ไทยเสถียร 530610587 057132 0741 วิศวกรรมศาสตร์
นายธรรศ ไทยเสถียร 530610587 057201 0742 วิศวกรรมศาสตร์
นายธรรศ ไทยเสถียร 530610587 057215 0743 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 203162 0543 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 203167 0544 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 206161 0545 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 207116 0546 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 259103 0547 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณยวิชญ์ ชมภูทอง 530610590 259106 0548 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัฐชัย สุขไหว 530610595 207105 0549 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรดนย์ อามะลิ 530610597 260211 0550 วิศวกรรมศาสตร์
นายวรดนย์ อามะลิ 530610597 057131 1938 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัชระ จิระอรรถกุล 530610598 207105 0551 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุกฤษฏ์ เอื้อประเสริฐ 530610603 057108 1939 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุกฤษฏ์ เอื้อประเสริฐ 530610603 057305 1940 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปรีญาพร ศรีอุทิศ 530610615 001102 0552 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิริมา ดินอะ 530610629 206161 0744 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนากานท์ ใจปา 530612011 207105 1941 วิศวกรรมศาสตร์
นายดนุพงษ์ เรืองศิลป์สุวิทย์ 530612018 006325 1942 วิศวกรรมศาสตร์
นายดนุพงษ์ เรืองศิลป์สุวิทย์ 530612018 006330 1943 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธารทิพย์ มาไพศาลทรัพย์ 530612023 207105 1944 วิศวกรรมศาสตร์
นายปฏิญญา สมบูรณ์ 530612029 006203 1945 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัถวี สมวถา 530612034 057135 0745 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัถวี สมวถา 530612034 254252 1946 วิศวกรรมศาสตร์
นายร่มฉัตร ชูโชติ 530612044 001102 1947 วิศวกรรมศาสตร์
นายร่มฉัตร ชูโชติ 530612044 006203 1948 วิศวกรรมศาสตร์
นายร่มฉัตร ชูโชติ 530612044 006325 1949 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัชต กลิ่นวงษ์ 530612045 207105 1950 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัชพนธ์ กุลภักดีสิงวร 530612046 057135 0746 วิศวกรรมศาสตร์
นายวสวรรธน์ บริสุทธิยางกูร 530612049 057135 1951 วิศวกรรมศาสตร์
นายวสันต์ จั่นตระกูล 530612050 057135 1952 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิรุฬ สะพรั่ง 530612052 001102 1953 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิรุฬ สะพรั่ง 530612052 057135 1954 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิรุฬ สะพรั่ง 530612052 254252 1955 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุชาวัฒน์ ชมชื่น 530612056 057135 1956 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุชาวัฒน์ ชมชื่น 530612056 254252 1957 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภินพ รัตน์เลิศลบ 530612061 207105 1958 วิศวกรรมศาสตร์
นายกรกฎ ถาวร 530612066 207105 1959 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐกรณ์ กล่อมใจ 530612078 006330 1960 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐกรณ์ กล่อมใจ 530612078 207105 1961 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ สีสวรรค์ 530612079 006330 1962 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ สีสวรรค์ 530612079 057135 1963 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ สีสวรรค์ 530612079 079384 1964 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 530612101 001102 1965 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 530612101 204100 1966 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 530612101 208271 1967 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 530612101 751100 1968 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรรณนิภา แสนสุข 530612109 207105 1969 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวภาสินี เป้าปะกิจ 530612117 006203 1970 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวภาสินี เป้าปะกิจ 530612117 006330 1971 วิศวกรรมศาสตร์
นายรุจ ทองแผ่ 530612118 006330 1972 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววิภาวี มณีชมภู 530612122 006203 1973 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววิภาวี มณีชมภู 530612122 006330 1974 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิศรุต วัฒนตระการ 530612123 057135 1975 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิประภา กันทาเขียว 530612127 006330 1976 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิรินันท์ ใจจริง 530612128 255351 0747 วิศวกรรมศาสตร์
นายสิทธิชัย หิรัญรติกุล 530612130 006203 0748 วิศวกรรมศาสตร์
นายสิทธิชัย หิรัญรติกุล 530612130 006330 0749 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิชาติ กันทะลอม 530612138 057135 1977 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิชาติ อินมา 530612139 006330 0553 วิศวกรรมศาสตร์
นายกษิณ พันธัย 530612145 207105 0750 วิศวกรรมศาสตร์
นายชิษณุพงศ์ หยุมปัญญา 530612152 207105 1978 วิศวกรรมศาสตร์
นายดลภัทร์ รินสินจ้อย 530612158 206161 1979 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัทรพล ตรีรัตนเวช 530612170 006203 1980 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัทรพล ตรีรัตนเวช 530612170 006330 1981 วิศวกรรมศาสตร์
นายภาคิณ ต้นธงชัย 530612171 259201 1982 วิศวกรรมศาสตร์
นายวชิร โชคตาเรือน 530612176 207105 1983 วิศวกรรมศาสตร์
นายวชิร โชคตาเรือน 530612176 006330 1984 วิศวกรรมศาสตร์
นายอติชาต อ่อนทรวง 530612188 006143 1985 วิศวกรรมศาสตร์
นายอติชาต อ่อนทรวง 530612188 006330 1986 วิศวกรรมศาสตร์
นายพันแสง จ่างตระกูล 530615009 001102 1987 วิศวกรรมศาสตร์
นายพันแสง จ่างตระกูล 530615009 207116 1988 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุรัชวดี สิงห์ชวาลา 530615015 001102 1989 วิศวกรรมศาสตร์
นายแอกเซล ยังดี 530615019 001102 1990 วิศวกรรมศาสตร์
นายแอกเซล ยังดี 530615019 207116 1991 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกนันตพัสตร์ กาญจนะวสิต 530710001 071416 1186 แพทยศาสตร์
นายกรภัทร ปุญญพัฒน์วรโชติ 530710002 006305 1187 แพทยศาสตร์
นายกฤติน รักชาติ 530710004 206171 1188 แพทยศาสตร์
นายกฤษฎา ทันตวิวัฒนานนท์ 530710005 751100 1189 แพทยศาสตร์
นางสาวกษิรา เชื้ออ้วน 530710007 006305 1190 แพทยศาสตร์
นายกิตติภณ คูสุวรรณ 530710011 057128 1191 แพทยศาสตร์
นายชานนท์ ฟ้าภิญโญ 530710028 571113 1192 แพทยศาสตร์
นายณธีพัฒน์ เกียรติปภาพงศ์ 530710036 206171 1193 แพทยศาสตร์
นายณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า 530710041 057128 1194 แพทยศาสตร์
นายทีฆทัศน์ หัวไผ่ 530710057 011153 1195 แพทยศาสตร์
นายธนกฤต ปิยเจริญกิจ 530710059 751100 1196 แพทยศาสตร์
นายธิติพงศ์ ตรีวุฒิ 530710067 751100 1197 แพทยศาสตร์
นายธีรเจต กิตติภูมิ 530710068 071416 1198 แพทยศาสตร์
นายปณิธาน ปันทะวัง 530710083 461100 1199 แพทยศาสตร์
นายประสิทธิ์ ชีวชุติรุ่งเรือง 530710085 751100 1200 แพทยศาสตร์
นางสาวปรารถนา แซ่โง้ว 530710087 057128 1201 แพทยศาสตร์
นางสาวปวรา วินัยโกศล 530710089 206171 1202 แพทยศาสตร์
นางสาวปาณิศา เกิดบัณฑิต 530710091 751100 1203 แพทยศาสตร์
นายพนมกร แซ่ลี้ 530710095 057128 1204 แพทยศาสตร์
นางสาวภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล 530710112 571113 1205 แพทยศาสตร์
นายภาณุพงศ์ โปธา 530710117 057128 1206 แพทยศาสตร์
นางสาวมัลลิกา รัตนวิจิตร 530710121 206171 1207 แพทยศาสตร์
นายวรรธนัย วรรณภาสชัยยง 530710134 751100 1208 แพทยศาสตร์
นายวสันต์ ธรรมาธร 530710140 057126 1209 แพทยศาสตร์
นายวิศรุต ประสิทธิ์แสงอารีย์ 530710144 571113 1210 แพทยศาสตร์
นางสาวศิรินารถ วงศ์สมบูรณ์ 530710147 751100 1211 แพทยศาสตร์
นางสาวสิริกันยา วิเศษคุปต์ 530710157 206171 1212 แพทยศาสตร์
นางสาวหทัยพร ใคร่ครวญ 530710167 751100 1213 แพทยศาสตร์
นายอรุษฆ์ นะลำเลียง 530710175 057128 1214 แพทยศาสตร์
นายอานันท์ ทิพย์ประเสริฐ 530710178 206171 1215 แพทยศาสตร์
นางสาวธีรตา วนาภิรักษ์ 530710188 006305 1216 แพทยศาสตร์
นายนำทัพ เหล็กกล้า 530710190 571113 1217 แพทยศาสตร์
นางสาวนิโลบล หงส์อัศวิน 530710191 206171 1218 แพทยศาสตร์
นางสาวปนัดดา ทิพย์เดช 530710192 571113 1219 แพทยศาสตร์
นางสาวรติมา พันธ์ไชยศรี 530710200 571113 1220 แพทยศาสตร์
นางสาวเขมภัทร เตชะสืบ 530710210 206171 1221 แพทยศาสตร์
นายภัทรวิชญ์ ์พรหมรักษ์ 530710224 176101 1222 แพทยศาสตร์
นายอินทัช ศรีอัสดร 530710234 006305 1223 แพทยศาสตร์
นายกรกต สมฤทธิ์ 530710235 009103 1224 แพทยศาสตร์
นายจาตุรนต์ ค้าปลาสด 530710239 206171 1225 แพทยศาสตร์
นางสาวเพียงฤทัย แก้วดวงตา 490810027 705326 1774 เกษตรศาสตร์
นางสาวมณีวรรณ กมลธง 490810031 705326 1775 เกษตรศาสตร์
นางสาวปัณฑิตา คำแสนใส 490810195 057107 1776 เกษตรศาสตร์
นางสาวปัณฑิตา คำแสนใส 490810195 357110 1777 เกษตรศาสตร์
นายจิราวัฒน์ สุริยจันทร์ 490810374 351431 1778 เกษตรศาสตร์
นางสาวปนัดดา แก้วเหรียญทอง 500810029 400190 1779 เกษตรศาสตร์
นายประชารักษ์ นุ่มดี 500810030 351431 1780 เกษตรศาสตร์
นายวรวิทย์ อุปนันท์ 500810042 103271 1781 เกษตรศาสตร์
นางสาวสิริมาพร ลีพรหมรัตน์ 500810059 400190 1782 เกษตรศาสตร์
นายเอกอนันท์ ยะปะนัน 500810070 078444 1783 เกษตรศาสตร์
นายกาญจนวัฒน์ ชาติเหมาะ 500810086 356498 1784 เกษตรศาสตร์
นายโกศลา สาสุจิตร 500810097 352441 1785 เกษตรศาสตร์
นางสาวคนึงนิตย์ พยาวัง 500810099 006203 1786 เกษตรศาสตร์
นายเจตภูมิ เขียวสุภา 500810116 057109 1787 เกษตรศาสตร์
นายชัยพร ขัดสงคราม 500810124 361351 1788 เกษตรศาสตร์
นายณัฐพงษ์ ใจก๋องแก้ว 500810143 356304 1789 เกษตรศาสตร์
นายธนพล จอมจันทร์ยอง 500810166 356497 1790 เกษตรศาสตร์
นายศรันยู ดีอุด 500810311 057109 1791 เกษตรศาสตร์
นางสาวสุจริตพรรณ บุญมี 500810341 361351 1792 เกษตรศาสตร์
นางสาวสุรนันท์ ทองสุข 500810359 352499 1793 เกษตรศาสตร์
นายสุวภัฏ สูรยกานต์กูล 500810364 176101 1794 เกษตรศาสตร์
นายอรรถพล คำแท่น 500810383 356449 1795 เกษตรศาสตร์
นายอรรถพล คำแท่น 500810383 356456 1796 เกษตรศาสตร์
นายอุดมพงษ์ ศรีคำมูล 500810396 356442 1797 เกษตรศาสตร์
นายอุดมพงษ์ ศรีคำมูล 500810396 356456 1798 เกษตรศาสตร์
นางสาวนิตยา จันทิพย์ 510810030 705344 1799 เกษตรศาสตร์
นางสาวไพลิน ไชยพันธุ์ 510810042 705211 1800 เกษตรศาสตร์
นางสาวพลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์ 510810195 359466 1801 เกษตรศาสตร์
นางสาวพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร 510810199 353471 1802 เกษตรศาสตร์
นางสาวรัตนาพร สันดุษิต 510810240 359466 1803 เกษตรศาสตร์
นางสาวไอริณ เกิดเอียง 510810337 359466 1804 เกษตรศาสตร์
นางสาวจามจุรี ยอดคำเหลือง 520810007 070406 1805 เกษตรศาสตร์
นายนัทธ์ กาศโอสถ 520810185 057133 1806 เกษตรศาสตร์
นายนัทธ์ กาศโอสถ 520810185 360212 1807 เกษตรศาสตร์
นางสาวกรรณิกา สุนิวัชรานุพงษ์ 530810002 057213 1808 เกษตรศาสตร์
นางสาวจิรัฐิพร บุญพ่วง 530810010 057213 1809 เกษตรศาสตร์
นายวีระพจน์ หนูอิ่ม 530810042 400190 1810 เกษตรศาสตร์
นายสุทธิรักษ์ อุปนันท์ 530810052 400190 1811 เกษตรศาสตร์
นายกฤษณกร สมบัติใหม่ 530810069 057121 1812 เกษตรศาสตร์
นางสาวจิรารัตน์ แสงศร 530810097 400100 1813 เกษตรศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ มะลิวัลย์ 530810099 400100 1814 เกษตรศาสตร์
นางสาวดวงกมล กันทะวงค์ 530810143 057131 1815 เกษตรศาสตร์
นางสาวตวงทิพย์ มงคลดี 530810145 057131 1816 เกษตรศาสตร์
นายทัชชัย วงศยา 530810150 057131 1817 เกษตรศาสตร์
นายพสุภวัฐ ทักษิณสุข 530810238 202111 1818 เกษตรศาสตร์
นางสาวยุวันดา ไวยะกา 530810273 157131 1819 เกษตรศาสตร์
นายศัศยา ทะรินทร์ 530810322 206181 1820 เกษตรศาสตร์
นายศัศยา ทะรินทร์ 530810322 353210 1821 เกษตรศาสตร์
นางสาวอนุสรา แว่นติ๊บ 530810369 400100 1822 เกษตรศาสตร์
นางสาวอมรเรศ สายตรง 530810372 400100 1823 เกษตรศาสตร์
นายทิวัตถ์ รัตนสุวรรณ 530910044 057305 2134 ทันตแพทยศาสตร์
นางสาวธัญญารัตน์ มณีรัตน์ 530910047 057305 2135 ทันตแพทยศาสตร์
นายพรรษกร แสงแก้ว 530910076 057305 2136 ทันตแพทยศาสตร์
นางสาวมนิชนัญญ์ บุญเป็ง 4810514 006143 2102 เภสัชศาสตร์
นางสาวมนิชนัญญ์ บุญเป็ง 4810514 057135 2103 เภสัชศาสตร์
นางสาวปรดา พรหมพิทักษ์กุล 4810530 462541 0861 เภสัชศาสตร์
นางสาวชลิศา ศิริสะอาด 491010030 462452 0862 เภสัชศาสตร์
นายมาวิน วาทินพิพัฒน์ 491010080 057128 2104 เภสัชศาสตร์
นายมาวิน วาทินพิพัฒน์ 491010080 057129 2105 เภสัชศาสตร์
นายมาวิน วาทินพิพัฒน์ 491010080 109100 2106 เภสัชศาสตร์
นายมาวิน วาทินพิพัฒน์ 491010080 176101 2107 เภสัชศาสตร์
นางสาวเกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์ 491012005 001202 2108 เภสัชศาสตร์
นางสาวณัฐวดี เลิศจิตติคุณ 491012017 461522 2109 เภสัชศาสตร์
นายณัฐวุฒิ สัตย์ซื่อ 491012020 461522 2110 เภสัชศาสตร์
นางสาวพลอยนารี แสงรัตน์วัชรา 491012032 461522 2111 เภสัชศาสตร์
นางสาวพิชญ์สินี ชินายศ 491012033 006143 0863 เภสัชศาสตร์
นางสาวพิชญ์สินี ชินายศ 491012033 050100 0864 เภสัชศาสตร์
นางสาวพิชญ์สินี ชินายศ 491012033 461522 2112 เภสัชศาสตร์
นางสาวกษิรา พิชญวรัญญู 491012044 001202 2113 เภสัชศาสตร์
นางสาวกษิรา พิชญวรัญญู 491012044 461522 2114 เภสัชศาสตร์
นางสาวศษิกุล เนือนสกุล 491012048 461522 2115 เภสัชศาสตร์
นางสาวเนาวรัตน์ มาประจง 501010141 462404 0865 เภสัชศาสตร์
นางสาวกรองกาญจน์ บุญครอง 501012004 001202 0866 เภสัชศาสตร์
นางสาวชัชนิตย์ รุ่งเรืองกุลดิษฐ์ 501012015 462405 0867 เภสัชศาสตร์
นายธนัช เชิงหอม 501012023 001102 2116 เภสัชศาสตร์
นางสาวปารมีย์ ทองอินทร์ 501012037 006143 2117 เภสัชศาสตร์
นางสาวปารมีย์ ทองอินทร์ 501012037 050100 2118 เภสัชศาสตร์
นางสาวปารมีย์ ทองอินทร์ 501012037 461341 2119 เภสัชศาสตร์
นางสาวฤชากร ลิขสิทธิ์ศุภการ 501012052 461341 0868 เภสัชศาสตร์
นายสุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 057135 2120 เภสัชศาสตร์
นายสุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 203204 2121 เภสัชศาสตร์
นายสุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 203208 2122 เภสัชศาสตร์
นายสุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 303242 2123 เภสัชศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ ศุภลักษณ์ 511010017 461341 0869 เภสัชศาสตร์
นายปรีดิ์ดนัย ยกสุวรรณ 511010056 461341 0870 เภสัชศาสตร์
นางสาวรัตนาวรรณ แสงศร 511010070 461341 0871 เภสัชศาสตร์
นายวิศรุต ศิริลำปาง 511010082 461341 0872 เภสัชศาสตร์
นางสาวศลิษา ลิบลับ 511010085 461354 0873 เภสัชศาสตร์
นายกษิชล สาลี่ 521010005 203204 0874 เภสัชศาสตร์
นายกษิชล สาลี่ 521010005 203208 0875 เภสัชศาสตร์
นางสาวกานดาพร จีนสมุทร 521010007 203204 0876 เภสัชศาสตร์
นางสาวกานดาพร จีนสมุทร 521010007 203208 0877 เภสัชศาสตร์
นางสาวกานต์ปริยา เมืองอินทร์ 521010008 203204 0878 เภสัชศาสตร์
นางสาวกานต์ปริยา เมืองอินทร์ 521010008 203208 0879 เภสัชศาสตร์
นายกิตติคุณ ยั่งยืน 521010009 203204 0880 เภสัชศาสตร์
นายกิตติคุณ ยั่งยืน 521010009 203208 0881 เภสัชศาสตร์
นางสาวกิรตีร์ ภักดี 521010010 203204 0882 เภสัชศาสตร์
นางสาวกิรตีร์ ภักดี 521010010 203208 0883 เภสัชศาสตร์
นายเกริกไกร แซ่ซื้อ 521010012 460201 0884 เภสัชศาสตร์
นางสาวขวัญธิดา ยาใจ 521010014 203204 0885 เภสัชศาสตร์
นางสาวขวัญธิดา ยาใจ 521010014 203208 0886 เภสัชศาสตร์
นางสาวเขมิกา มหาพรหม 521010015 460201 0887 เภสัชศาสตร์
นางสาวจิรัชญา สุริยะบุญ 521010018 460201 0888 เภสัชศาสตร์
นายจิราวัฒน์ สุวัตธิกะ 521010019 203204 0889 เภสัชศาสตร์
นายจิราวัฒน์ สุวัตธิกะ 521010019 203208 0890 เภสัชศาสตร์
นางสาวจุรีพร สุยะดี 521010021 460201 0891 เภสัชศาสตร์
นางสาวชนิดา พรหมพันธกรณ์ 521010024 203204 0892 เภสัชศาสตร์
นางสาวชนิดา พรหมพันธกรณ์ 521010024 203208 0893 เภสัชศาสตร์
นางสาวชุติมา สายยนต์ 521010028 203204 0894 เภสัชศาสตร์
นางสาวชุติมา สายยนต์ 521010028 203208 0895 เภสัชศาสตร์
นางสาวชุติมา สายยนต์ 521010028 460201 0896 เภสัชศาสตร์
นางสาวฐิติรัตน์ เจริญพงษ์ศิลป์ 521010029 203204 0897 เภสัชศาสตร์
นางสาวฐิติรัตน์ เจริญพงษ์ศิลป์ 521010029 203208 0898 เภสัชศาสตร์
นายดำรงศักดิ์ ชัยวงค์ 521010033 203204 0899 เภสัชศาสตร์
นายดำรงศักดิ์ ชัยวงค์ 521010033 203208 0900 เภสัชศาสตร์
นางสาวธนัฏฐา ฐิติวรรธนะ 521010038 203204 0901 เภสัชศาสตร์
นางสาวธนัฏฐา ฐิติวรรธนะ 521010038 203208 0902 เภสัชศาสตร์
นางสาวธนัดดา ขาวสอาด 521010039 203204 0903 เภสัชศาสตร์
นางสาวธนัดดา ขาวสอาด 521010039 203208 0904 เภสัชศาสตร์
นางสาวธัญญา เหมวงศ์กุล 521010041 203204 0905 เภสัชศาสตร์
นางสาวธัญญา เหมวงศ์กุล 521010041 203208 0906 เภสัชศาสตร์
นายธีรยุทธ ไชยฤทธิ์ 521010043 203204 0907 เภสัชศาสตร์
นายธีรยุทธ ไชยฤทธิ์ 521010043 203208 0908 เภสัชศาสตร์
นางสาวนวลชนก วงค์สัมพันธ์ 521010047 203204 0909 เภสัชศาสตร์
นางสาวนวลชนก วงค์สัมพันธ์ 521010047 203208 0910 เภสัชศาสตร์
นายบัญญวัต ตรียกูล 521010049 203204 0911 เภสัชศาสตร์
นายบัญญวัต ตรียกูล 521010049 203208 0912 เภสัชศาสตร์
นางสาวปนัฐดา กันทาเศษ 521010051 203204 0913 เภสัชศาสตร์
นางสาวปนัฐดา กันทาเศษ 521010051 203208 0914 เภสัชศาสตร์
นางสาวประภาพร เมธากิจตระกูล 521010053 203204 0915 เภสัชศาสตร์
นางสาวประภาพร เมธากิจตระกูล 521010053 203208 0916 เภสัชศาสตร์
นางสาวปวรรัตน์ ระบอบ 521010055 203204 0917 เภสัชศาสตร์
นางสาวปวรรัตน์ ระบอบ 521010055 203208 0918 เภสัชศาสตร์
นางสาวปุณฑริกา เยาว์สูงเนิน 521010058 203204 0919 เภสัชศาสตร์
นางสาวปุณฑริกา เยาว์สูงเนิน 521010058 203208 0920 เภสัชศาสตร์
นางสาวปุณณภา นนทิพงศ์ 521010059 203204 0921 เภสัชศาสตร์
นางสาวปุณณภา นนทิพงศ์ 521010059 203208 0922 เภสัชศาสตร์
นางสาวพิชญา ตรรกไพจิตร 521010063 203204 0923 เภสัชศาสตร์
นางสาวพิชญา ตรรกไพจิตร 521010063 203208 0924 เภสัชศาสตร์
นางสาวภัทรกร ดำรงไชย 521010066 203204 0925 เภสัชศาสตร์
นางสาวภัทรกร ดำรงไชย 521010066 203208 0926 เภสัชศาสตร์
นายภาณุพงศ์ พลโยธา 521010070 203204 0927 เภสัชศาสตร์
นายภาณุพงศ์ พลโยธา 521010070 203208 0928 เภสัชศาสตร์
นายภาณุพงษ์ ถวาย 521010071 203204 0929 เภสัชศาสตร์
นายภาณุพงษ์ ถวาย 521010071 203208 0930 เภสัชศาสตร์
นางสาวมัชฌิม ทิพจร 521010073 203204 0931 เภสัชศาสตร์
นางสาวมัชฌิม ทิพจร 521010073 203208 0932 เภสัชศาสตร์
นางสาวยุรดา เลาวพงศ์ 521010074 203204 0933 เภสัชศาสตร์
นางสาวยุรดา เลาวพงศ์ 521010074 203208 0934 เภสัชศาสตร์
นางสาวรวิวรรณ ปั๋นเงิน 521010075 203204 0935 เภสัชศาสตร์
นางสาวรวิวรรณ ปั๋นเงิน 521010075 203208 0936 เภสัชศาสตร์
นายวทัญญู ประยูรหงษ์ 521010076 203204 0937 เภสัชศาสตร์
นายวทัญญู ประยูรหงษ์ 521010076 203208 0938 เภสัชศาสตร์
นางสาววรกมล สมพันธุ์ 521010077 203204 0939 เภสัชศาสตร์
นางสาววรกมล สมพันธุ์ 521010077 203208 0940 เภสัชศาสตร์
นางสาววรรณพร แพทย์เกาะ 521010078 203204 0941 เภสัชศาสตร์
นางสาววรรณพร แพทย์เกาะ 521010078 203208 0942 เภสัชศาสตร์
นางสาววรรณภา วันดี 521010079 203204 0943 เภสัชศาสตร์
นางสาววรรณภา วันดี 521010079 203208 0944 เภสัชศาสตร์
นางสาววรัญญา สิริยศธำรง 521010080 203204 0945 เภสัชศาสตร์
นางสาววรัญญา สิริยศธำรง 521010080 203208 0946 เภสัชศาสตร์
นายวศิน ปาละบุญมา 521010081 203204 0947 เภสัชศาสตร์
นายวศิน ปาละบุญมา 521010081 203208 0948 เภสัชศาสตร์
นางสาววศินี คันธะมา 521010082 203204 0949 เภสัชศาสตร์
นางสาววศินี คันธะมา 521010082 203208 0950 เภสัชศาสตร์
นางสาวศรัญญา ปัญโญแก้ว 521010087 460201 0951 เภสัชศาสตร์
นางสาวศศิวิมล สายชุ่มอินทร์ 521010088 203204 0952 เภสัชศาสตร์
นางสาวศศิวิมล สายชุ่มอินทร์ 521010088 203208 0953 เภสัชศาสตร์
นางสาวศิริปรียา มีศิริ 521010089 203204 0954 เภสัชศาสตร์
นางสาวศิริปรียา มีศิริ 521010089 203208 0955 เภสัชศาสตร์
นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว 521010091 203204 0956 เภสัชศาสตร์
นางสาวศุทธินี ไชยแก้ว 521010091 203208 0957 เภสัชศาสตร์
นางสาวสมฤทัย เอื้อกิตติกุล 521010093 203204 0958 เภสัชศาสตร์
นางสาวสมฤทัย เอื้อกิตติกุล 521010093 203208 0959 เภสัชศาสตร์
นางสาวสมฤทัย เอื้อกิตติกุล 521010093 303242 0960 เภสัชศาสตร์
นางสาวสิริพร คงฆะรัตน์ 521010095 203204 0961 เภสัชศาสตร์
นางสาวสิริพร คงฆะรัตน์ 521010095 203208 0962 เภสัชศาสตร์
นางสาวอนันญา ธรรมกุล 521010101 203204 0963 เภสัชศาสตร์
นางสาวอนันญา ธรรมกุล 521010101 203208 0964 เภสัชศาสตร์
นางสาวอนันตญา ผัดดี 521010102 203204 0965 เภสัชศาสตร์
นางสาวอนันตญา ผัดดี 521010102 203208 0966 เภสัชศาสตร์
นายอนุพงษ์ วงค์ศรี 521010103 203204 0967 เภสัชศาสตร์
นายอนุพงษ์ วงค์ศรี 521010103 203208 0968 เภสัชศาสตร์
นายอภิเชษฐ์ เหมือนแก้ว 521010104 203204 0969 เภสัชศาสตร์
นายอภิเชษฐ์ เหมือนแก้ว 521010104 203208 0970 เภสัชศาสตร์
นางสาวอรอุมา บุญอินเขียว 521010107 203204 0971 เภสัชศาสตร์
นางสาวอรอุมา บุญอินเขียว 521010107 203208 0972 เภสัชศาสตร์
นางสาวอวิกา อุปรา 521010109 203204 0973 เภสัชศาสตร์
นางสาวอวิกา อุปรา 521010109 203208 0974 เภสัชศาสตร์
นางสาวอุบลพันธ์ ชัยชนะ 521010112 203204 0975 เภสัชศาสตร์
นางสาวอุบลพันธ์ ชัยชนะ 521010112 203208 0976 เภสัชศาสตร์
นางสาวกุลธิดา พลเยี่ยม 521010116 203204 0977 เภสัชศาสตร์
นางสาวกุลธิดา พลเยี่ยม 521010116 203208 0978 เภสัชศาสตร์
นายจิรายุทธ เมืองคำ 521010118 203204 0979 เภสัชศาสตร์
นายจิรายุทธ เมืองคำ 521010118 203208 0980 เภสัชศาสตร์
นางสาวชนินาถ เครือนวล 521010119 203204 0981 เภสัชศาสตร์
นางสาวชนินาถ เครือนวล 521010119 203208 0982 เภสัชศาสตร์
นางสาวชัญญานุช ชมภูแก้ว 521010123 203204 0983 เภสัชศาสตร์
นางสาวชัญญานุช ชมภูแก้ว 521010123 203208 0984 เภสัชศาสตร์
นายฐาปกรณ์ ชินศรี 521010124 203204 0985 เภสัชศาสตร์
นายฐาปกรณ์ ชินศรี 521010124 203208 0986 เภสัชศาสตร์
นางสาวณัชชา ไชยวุฒิ 521010125 203204 0987 เภสัชศาสตร์
นางสาวณัชชา ไชยวุฒิ 521010125 203208 0988 เภสัชศาสตร์
นางสาวณัฐกัญญา ศิริพิมพ์ 521010126 203204 0989 เภสัชศาสตร์
นางสาวณัฐกัญญา ศิริพิมพ์ 521010126 203208 0990 เภสัชศาสตร์
นายนรเศรษฐ์ แก้วคำเลิศ 521010133 203204 0991 เภสัชศาสตร์
นายนรเศรษฐ์ แก้วคำเลิศ 521010133 203208 0992 เภสัชศาสตร์
นายปิยะพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 521010139 203204 0993 เภสัชศาสตร์
นายปิยะพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 521010139 203208 0994 เภสัชศาสตร์
นางสาวรัชดาภรณ์ ปัญญา 521010151 203204 0995 เภสัชศาสตร์
นางสาวรัชดาภรณ์ ปัญญา 521010151 203208 0996 เภสัชศาสตร์
นางสาวศิริญา วงศ์วุฒิ 521010157 203204 0997 เภสัชศาสตร์
นางสาวศิริญา วงศ์วุฒิ 521010157 203208 0998 เภสัชศาสตร์
นางสาวศุจีพัชร บุษดาคำ 521010158 203204 0999 เภสัชศาสตร์
นางสาวศุจีพัชร บุษดาคำ 521010158 203208 1000 เภสัชศาสตร์
นางสาวสุชิตา สุภาวิลัย 521010160 203204 1001 เภสัชศาสตร์
นางสาวสุชิตา สุภาวิลัย 521010160 203208 1002 เภสัชศาสตร์
นายอนิวัตร ก้อนนาค 521010164 203204 1003 เภสัชศาสตร์
นายอนิวัตร ก้อนนาค 521010164 203208 1004 เภสัชศาสตร์
นายอนุวัฒน์ ยศบุตร 531010150 751100 1005 เภสัชศาสตร์
นายบริพัฒน์ หน้างาม 4811290 103271 1351 เทคนิคการแพทย์
นายบริพัฒน์ หน้างาม 4811290 510100 1352 เทคนิคการแพทย์
นายอาทิตย์ วงษ์บุญเพ็ง 491110130 207161 0100 เทคนิคการแพทย์
นางรวิประภา นิลสกุล 511110068 079388 1353 เทคนิคการแพทย์
นางสาวปาริชาติ ขามธาตุ 511110195 515336 0101 เทคนิคการแพทย์
นายกชกร อินต๊ะมูล 521110001 057121 0102 เทคนิคการแพทย์
นางณัฐฐา อินทรโสภา 521110022 207161 0103 เทคนิคการแพทย์
นางสาวพรพิมล พึ่งแย้ม 521110053 207161 0104 เทคนิคการแพทย์
นางสาวพุธิตา ชุมรักษา 521110063 207161 0105 เทคนิคการแพทย์
นางสาวรัชนีกร พลศิลป์ 521110072 207161 0106 เทคนิคการแพทย์
นางสาวอัญชลี ไชยศรี 521110103 207161 0107 เทคนิคการแพทย์
นายอาณัติ บัวรัตน์ 521110104 207161 0108 เทคนิคการแพทย์
นางสาวสุจิรา วงษ์ศิริ 521110276 208263 0109 เทคนิคการแพทย์
นายชากรณัช เขื่อนวัง 521110288 514202 0110 เทคนิคการแพทย์
นางสาวนันทวดี นาทิพย์ 531110044 013103 0111 เทคนิคการแพทย์
นางสาวนูรไอณี หมั่นสนิท 531110050 057110 0112 เทคนิคการแพทย์
นางสาวเบญจมาศ ภูมิสุขเจริญ 531110051 057110 0113 เทคนิคการแพทย์
นางสาววสุรัตน์ อินทร์แก้ว 531110082 013103 0114 เทคนิคการแพทย์
นางสาววสุรัตน์ อินทร์แก้ว 531110082 057110 0115 เทคนิคการแพทย์
นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาด 531110104 013103 0116 เทคนิคการแพทย์
นางสาวศิริวดี เชิมชัยภูมิ 531110168 751100 0117 เทคนิคการแพทย์
นางสาวภัทราพร จูเจี่ย 531110292 207161 0118 เทคนิคการแพทย์
นางสาวภัทริณ กังสนารักษ์ 531110293 207161 0119 เทคนิคการแพทย์
นายซาหิดี หะยาราแม 511210049 311224 1686 พยาบาลศาสตร์
Ms.HEMMAWAN SANGSUWAN 511215029 311224 1687 พยาบาลศาสตร์
Ms.FENG LU 511215501 556412 1688 พยาบาลศาสตร์
นางสาวกมลชนก ปันมูล 521210003 311224 1689 พยาบาลศาสตร์
นางสาวเก็จมณี เก่งพานิช 521210012 311224 1690 พยาบาลศาสตร์
นางสาวจันทกร ตุ้ยสิทธิ์ 521210016 362211 1691 พยาบาลศาสตร์
นายเจษฎา ไชยลังกา 521210028 050106 1692 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนภวรรณ สมบูรณ์ 521210064 057123 1693 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนุชจรินทร์ มีคาพันธุ์ 521210071 070409 1694 พยาบาลศาสตร์
นางสาวประกายดาว ทะตัน 521210076 057123 1695 พยาบาลศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ อุ่นใจ 521210090 014270 1696 พยาบาลศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ อุ่นใจ 521210090 057213 1697 พยาบาลศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ ทุมา 521210142 311224 1698 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสรญา สืบแย้ม 521210145 057129 1699 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสิริพร ศรีทองพุ่ม 521210149 057129 1700 พยาบาลศาสตร์
นางสาวผัสภรณ์ สุริย์วงศ์ 521215006 552294 1701 พยาบาลศาสตร์
นางสาวภัคจิรา ใจมั่น 521215009 552294 1702 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสายสุนีย์ มูลสถาน 521215016 208263 1703 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสายสุนีย์ มูลสถาน 521215016 311224 1704 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสิณาภรณ์ สิงห์น้อย 521215017 552294 1705 พยาบาลศาสตร์
นางสาวกัญญานัฐ เวียงนาค 531210009 207110 1706 พยาบาลศาสตร์
นางสาวคนึงนิจ สุดสม 531210022 207110 1707 พยาบาลศาสตร์
นางสาวจุฑาลักษณ์ ใจคำ 531210032 571111 1708 พยาบาลศาสตร์
นางสาวฐิตาภา กาญจนกามล 531210045 159100 1709 พยาบาลศาสตร์
นางสาวฐิติชญา คำแปลงตัน 531210046 159100 1710 พยาบาลศาสตร์
นางสาวณัฏฐกาญจน์ กันจะนะวงศ์ 531210047 159100 1711 พยาบาลศาสตร์
นางสาวณัฐกมล สมพะมิตร 531210049 159000 1712 พยาบาลศาสตร์
นางสาวติรยา อำนา 531210055 357110 1713 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนฤตา หงษ์สระ 531210080 011257 1714 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนัฐพร ปราชญ์อุดม 531210083 159100 1715 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนันทิดา นามราชา 531210084 159100 1716 พยาบาลศาสตร์
นางสาวน้ำทิพย์ อินทรกำแหง ณ ราชสีม 531210085 159100 1717 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนิรัชพร อินทะจักร์ 531210091 571111 1718 พยาบาลศาสตร์
นางสาวนูรีหย๊ะ สันหมาน 531210095 571111 1719 พยาบาลศาสตร์
นางสาวพิราภรณ์ ทองจาด 531210119 103271 1720 พยาบาลศาสตร์
นางสาวภัทราวรรณ วรรณเลิศ 531210124 103271 1721 พยาบาลศาสตร์
นางสาวมัทรี พงศ์สัมพันธ์ 531210132 057121 1722 พยาบาลศาสตร์
นางสาวเยาวลักษณ์ มะกอง 531210134 057121 1723 พยาบาลศาสตร์
นางสาวเยาวลักษณ์ มะกอง 531210134 159100 1724 พยาบาลศาสตร์
นางสาววันเพ็ญ จอมดวง 531210159 207110 1725 พยาบาลศาสตร์
นางสาววาสนา ศาสตรานุเคราะห์ 531210162 207110 1726 พยาบาลศาสตร์
นางสาววิภาวี อภิวรรณรัตน์ 531210166 127100 1727 พยาบาลศาสตร์
นางสาววิมลลักษณ์ ขจรจิตต์ 531210167 127100 1728 พยาบาลศาสตร์
นายวิสิฎฐ์ ปัญญามงคล 531210169 127100 1729 พยาบาลศาสตร์
นางสาวศดานันท์ พอใจ 531210172 057135 1730 พยาบาลศาสตร์
นางสาวศรินยา นางเมาะ 531210174 057135 1731 พยาบาลศาสตร์
นางสาวศศิประภา บุศย์แก้ว 531210175 057135 1732 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสกาวรัตน์ สุปินตา 531210183 057127 1733 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสกาวรัตน์ สุปินตา 531210183 159100 1734 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสุทารัตน์ เจริญ 531210197 571111 1735 พยาบาลศาสตร์
นายสุรชัย ใจคำมา 531210204 012371 1736 พยาบาลศาสตร์
นายสุรชัย ใจคำมา 531210204 074100 1737 พยาบาลศาสตร์
นางสาวอัมพวรรณ ใจตึง 531210231 207109 1738 พยาบาลศาสตร์
นางสาวอารีรัตน์ ทนทาน 531210233 207109 1739 พยาบาลศาสตร์
นางสาวณิชกานต์ ไชยชมภู 4713089 255351 2143 อุตสาหกรรมเกษตร
นายตรัยรัตน์ เครือวงค์ 491310222 603494 2144 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสมบุญ มณีศิริรัตน์ 491310299 606491 2145 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสมบุญ มณีศิริรัตน์ 491310299 606499 2146 อุตสาหกรรมเกษตร
นายไกรเศรษฐ์ ว่องวรภัทร 501310005 057128 2147 อุตสาหกรรมเกษตร
นายไผ่ สุคันธรัต 501310026 057128 2148 อุตสาหกรรมเกษตร
นายไผ่ สุคันธรัต 501310026 510100 2149 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์เวช 501310030 510110 2150 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววิรวัลย์ ตันติวัฒน์ 501310040 601423 2151 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเอื้อมลดา เอี่ยมสำอางค์ 501310053 601423 2152 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวดลธนวรรณ จันทร์แจ่มกระจ่าง 501310081 109100 2153 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสาริศา สุรพิพิธ 501310095 109100 2154 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรณี จริยาพจน์งาม 501310182 602103 2155 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุปรียา ศิริชัย 501310244 061309 2156 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุปรียา ศิริชัย 501310244 061313 2157 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกุลนิษฐ์ สืบวิสัย 501310260 013103 2158 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจิราพร อุ่นใจ 501310263 050100 2159 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจิราพร อุ่นใจ 501310263 603494 2160 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชนาภา ใจรัตน์ 501310265 505100 2161 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปทิตตา นันทขว้าง 501310282 013103 2162 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปภาพินท์ รุจิรักษ์ธาดา 501310283 006115 2163 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปภาพินท์ รุจิรักษ์ธาดา 501310283 013103 2164 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพันธริกา สุหฤทยา 501310296 013103 2165 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพันธริกา สุหฤทยา 501310296 604303 2166 อุตสาหกรรมเกษตร
นายศักดิ์ชัย เพ็ชรรัตน์ 501310310 603496 2167 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสุทธิโรจน์ วังดี 501310316 603495 2168 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุรัชนก แซ่จุง 501310317 603494 2169 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุวิมล ปัญญานะ 501310320 603494 2170 อุตสาหกรรมเกษตร
นายจตุพล ปันทะศรีวิชัย 501310330 751330 2171 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชัชณิต กาวิไชย 501310337 606371 2172 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชัชณิต กาวิไชย 501310337 606372 2173 อุตสาหกรรมเกษตร
นายเผดิมศักดิ์ สิทธิวัง 511310029 601424 2174 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพัชรี ปานศิลา 511310176 603200 2175 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกฤตยา ศรีมณี 511310203 603496 2176 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกาญจนา ตามัน 511310204 603496 2177 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกานต์พิชชา พิมพร 511310205 603496 2178 อุตสาหกรรมเกษตร
นายคฑาวุธ ศุกรภาส 511310206 603496 2179 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวคนธรส โอคะพันธ์ 511310207 603496 2180 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจิราวดี สายบุญยืน 511310208 009103 2181 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจิราวดี สายบุญยืน 511310208 603496 2182 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจีราพร จีระศักดิ์ 511310209 603496 2183 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชิดชนก ตุ่มทอง 511310212 603496 2184 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชุติมา นันตรัตน์ 511310213 603496 2185 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวฐิติภรณ์ อินต๊ะปวน 511310214 603496 2186 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวณัฐกานต์ ขวัญคง 511310215 603496 2187 อุตสาหกรรมเกษตร
นายณัฐพงษ์ ลือชา 511310216 603496 2188 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวแทนรัก คงศรีศักดิ์ 511310217 603496 2189 อุตสาหกรรมเกษตร
นายธีรวุฒิ ญาณโค 511310219 603496 2190 อุตสาหกรรมเกษตร
นายธีระวัฒน์ สิทธิเดช 511310220 603496 2191 อุตสาหกรรมเกษตร
นายนราวุฒิ ชัยนิพันธ์ 511310221 603496 2192 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวนันทินาถ คันธะวงศ์ 511310222 603496 2193 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวนิตยา อาสาจารย์ 511310223 603496 2194 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวบรรณฑวรรณ เสนาใน 511310225 603496 2195 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวบุศรินทร์ กายสิทธิ์ 511310226 603496 2196 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปวีณา วิชัย 511310229 603496 2197 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพรทิวา วันนา 511310231 603496 2198 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพัชรินทร์ เทพศิริ 511310232 603496 2199 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพาณิน ธำรงธัญวงศ์ 511310233 603496 2200 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิมพิวรรณ หมื่นศรี 511310234 603496 2201 อุตสาหกรรมเกษตร
นายภัทรวุฒิ ชอบทางศิลป์ 511310235 603496 2202 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัชฎาภรณ์ หาญสรเดช 511310236 603496 2203 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัชนี คำแดง 511310237 603496 2204 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวัชระ ลภิรัตนากูล 511310239 603496 2205 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววันเพ็ญ สิทธินนท์ 511310240 603496 2206 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววิภาวี ทองสุข 511310241 009103 2207 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววิภาวี ทองสุข 511310241 603496 2208 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศรุต เมธะพันธุ์ 511310242 603496 2209 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพิมพ์วลัญป์ สมบูรณ์ 511310243 603496 2210 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศิรินทิพย์ ใจสิทธิ์ 511310244 603496 2211 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสวรรณยา สุวรรณโณ 511310245 603496 2212 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสายชล ยศอาลัย 511310246 603496 2213 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสายละออง ชววิกรานต์ 511310247 603496 2214 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสายสุนีย์ ปันจันทร์ 511310248 603496 2215 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพรรณิการ์ ใจงาม 511310250 603496 2216 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุพัตรา โฉมศรี 511310251 603496 2217 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอรุณรัชฏ์ รุ่งเรือง 511310253 603496 2218 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอัจฉรียา เจริญฐิตวัฒน์ 511310254 603496 2219 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอาทิตยา สมพงษ์ 511310255 603496 2220 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอาทิตยา สมพงษ์ 511310255 604303 2221 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศศิพิมล นามแก้ว 511310287 061309 2222 อุตสาหกรรมเกษตร
นายศิณะพงศ์ สุรินทอง 521310044 003209 2223 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 202111 2224 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 203206 2225 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 203209 2226 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 510100 2227 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปณตวรรณ คำภา 521310080 204105 2228 อุตสาหกรรมเกษตร
นายปรมัตถ์ ทองคำคูณ 521310131 602121 2229 อุตสาหกรรมเกษตร
นายอมตะ รัตนชูวงศ์ 521310228 057125 2230 อุตสาหกรรมเกษตร
นายอมตะ รัตนชูวงศ์ 521310228 057128 2231 อุตสาหกรรมเกษตร
นายอมตะ รัตนชูวงศ์ 521310228 703103 2232 อุตสาหกรรมเกษตร
นายกริชกร วงค์มูล 521310236 057307 2233 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกุสุมา ใจหงอก 521310237 057301 2234 อุตสาหกรรมเกษตร
นายทีปต์ กมลวรานันท์ 521310252 605315 2235 อุตสาหกรรมเกษตร
นายรังสิมันต์ ดำเนินนิรันดร์ 521310279 602120 2236 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศรุตม์ ปวิตรปก 521310285 078444 2237 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสมชาย มูลนิล 531310096 057109 2238 อุตสาหกรรมเกษตร
นายสมชาย มูลนิล 531310096 079444 2239 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพรพิมล วงศ์ษา 531310141 207116 2240 อุตสาหกรรมเกษตร
นายพร้อมบุญ ทิพย์พรหมมา 531310143 357110 2241 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวรัตนาภรณ์ คิดข้างบน 531310149 207116 2242 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววิรตี ลือชา 531310153 207116 2243 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวศุจินทรา เขียวเพชร 531310161 207116 2244 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกันยารัตน์ วันเสาร์ 531310171 203103 2245 อุตสาหกรรมเกษตร
นายณัฐพงศ์ แปลกปลาด 531310250 610102 2246 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพีรญา บางโม้ 531310274 079466 2247 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศวนารถ งามขำ 531310283 203103 2248 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศวนารถ งามขำ 531310283 602102 2249 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศวนารถ งามขำ 531310283 602121 2250 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศวนารถ งามขำ 531310283 610102 2251 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวทิฆัมพร ศิริชัยเอกวัฒน์ 531310302 050100 2252 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวทิฆัมพร ศิริชัยเอกวัฒน์ 531310302 206103 2253 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกัณฑ์ชนก ภาณุเวศย์ 521410004 651232 0012 สัตวแพทยศาสตร์
นางสาวบุศรัตน์ หน่อปัน 531410033 204100 0249 สัตวแพทยศาสตร์
นางสาวพร้อมพันธ์ จันทร์แก้ว 531410043 204100 0250 สัตวแพทยศาสตร์
นางสาวรพีพร จิตรแก้ว 531410049 204100 0251 สัตวแพทยศาสตร์
นายเจษฎา บุญศิลป์ 4815507 204202 1444 บริหารธุรกิจ
นายเจษฎา บุญศิลป์ 4815507 702211 1445 บริหารธุรกิจ
นายภาคภูมิ ชัยสุทธิ 4815538 703343 1446 บริหารธุรกิจ
นายอาทิตย์ ไตรโยธี 4815575 702211 1447 บริหารธุรกิจ
นายอาทิตย์ ไตรโยธี 4815575 703434 1448 บริหารธุรกิจ
นายอาทิตย์ ไตรโยธี 4815575 705445 1449 บริหารธุรกิจ
นางสาวกชกร แจวเจริญ 4815580 703412 1450 บริหารธุรกิจ
นางสาวณภัทร ศิริรังษี 4815602 204202 1451 บริหารธุรกิจ
นางสาวณภัทร ศิริรังษี 4815602 701102 1452 บริหารธุรกิจ
นายณัฐภูมิ ศุภมงคล 4815605 204202 1453 บริหารธุรกิจ
นายสาธิต เลิศพลานันต์ 4815644 050100 1454 บริหารธุรกิจ
นายสาธิต เลิศพลานันต์ 4815644 204202 1455 บริหารธุรกิจ
นายสาธิต เลิศพลานันต์ 4815644 701102 1456 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรพรรณ ปิงธิ 4815652 703343 1457 บริหารธุรกิจ
นางสาวนิภาพร เกียรติรุ่งวิไลกุล 491510129 851309 0802 บริหารธุรกิจ
นายกรกช เกรียงเกตุกมล 491512001 703343 1458 บริหารธุรกิจ
นายกรภัทร์ ไวกวี 491512002 079384 1459 บริหารธุรกิจ
นายชนปทิน กิจวงศ์ภักดิ์ 491512008 705435 0803 บริหารธุรกิจ
นายศุภณัฐ ตรีรัตน์พิจราณ์ 491512062 705438 0804 บริหารธุรกิจ
นายศุภณัฐ ตรีรัตน์พิจราณ์ 491512062 751102 0805 บริหารธุรกิจ
นายศุภณัฐ ตรีรัตน์พิจราณ์ 491512062 702211 1041 บริหารธุรกิจ
นายศุภวาท สิริเวชชะพันธ์ 491512063 204202 1460 บริหารธุรกิจ
นายชัยรัตน์ กล้าหาญ 491512093 751102 0120 บริหารธุรกิจ
นางสาวกนกวรรณ สุรีฉัตรไชยยันต์ 501510005 701405 1042 บริหารธุรกิจ
นางสาวกมลทิพย์ ดาวแดน 501510007 109115 1043 บริหารธุรกิจ
นางสาวกมลวรรณ คำทิพย์ 501510008 703341 0806 บริหารธุรกิจ
นางสาวกรชนก ผุสสะวัณโณ 501510010 701341 1461 บริหารธุรกิจ
นางสาวชินตา ชินกลาง 501510037 703404 0121 บริหารธุรกิจ
นายฐานะ ธรรมทรงศนะ 501510042 006330 0807 บริหารธุรกิจ
นายณัฐพล วสันตพันธ์ 501510053 705438 0808 บริหารธุรกิจ
นายธเณศ ลีลามั่นคง 501510071 751202 0809 บริหารธุรกิจ
นายธนพงศ์ วงศ์จรรโลงศีล 501510073 076466 1462 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิชยา สุขพันธ์โพธาราม 501510092 701347 1463 บริหารธุรกิจ
นายธีรภัทร์ ประสิงห์ 501510093 057127 0810 บริหารธุรกิจ
นายบดินทร์ ดวงจิตต์ 501510113 702499 0122 บริหารธุรกิจ
นายบุณยชา ภัทรทิพากร 501510115 051421 1044 บริหารธุรกิจ
นายบุณยชา ภัทรทิพากร 501510115 057136 1045 บริหารธุรกิจ
นางสาวประพิมพรรณ ภูมณี 501510124 701341 1464 บริหารธุรกิจ
นางสาวปริย มงคลชาติ 501510125 057305 1465 บริหารธุรกิจ
นายปองสันต์ ไทยอุปถัมภ์ 501510130 703322 1046 บริหารธุรกิจ
นางสาวพนิตนันท์ ธิแปงวงศ์ 501510138 701347 1466 บริหารธุรกิจ
นางสาวพรธิดา จันทาพูน 501510139 701347 1467 บริหารธุรกิจ
นางสาวพราวรุ้ง พิสิษฐ์กุล 501510147 701347 0811 บริหารธุรกิจ
นายวัชรเดช สุรนันท์ 501510214 006305 1468 บริหารธุรกิจ
นายศิวาวุธ วงศ์เยาว์ 501510233 079388 0123 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา อินทร์ประสิทธิ์ 501510246 703445 1047 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุพิชชา ชุ่มมงคล 501510255 701347 1469 บริหารธุรกิจ
นางสาวหทัยภัทร ธรรมสอน 501510262 001312 0812 บริหารธุรกิจ
นายอณุกูร บัวทอง 501510264 702423 1048 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรพิชญ์ ใจธัญ 501510268 701347 0813 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรุณโรจน์ ปิ๋วสวัสดิ์ 501510272 001312 1049 บริหารธุรกิจ
นายอัษฎาวุธ กุยคำ 501510279 079388 1470 บริหารธุรกิจ
นางสาวอาทิตยา ชัยรัตน์ 501510282 001312 0814 บริหารธุรกิจ
นางสาวอาทิมา โอวาทศักดิ์ 501510283 701347 1471 บริหารธุรกิจ
นางสาวอินทิรา พงษ์ไพบูลย์ 501510284 079388 1050 บริหารธุรกิจ
นายปฏิภาณ ปวงคำ 501510293 006103 1051 บริหารธุรกิจ
นางสาวพรชนก ทมินเหมย 501510297 703211 1052 บริหารธุรกิจ
นางสาวจิตภินันท์ โรจน์เมธีรวี 501512015 204202 1472 บริหารธุรกิจ
นายเฉลิมพันธุ์ ไพโรจน์ 501512020 702211 0815 บริหารธุรกิจ
นางสาวฐิติยา กลบสันเทียะ 501512025 701341 1473 บริหารธุรกิจ
นายณฐพงษ์ พันธ์หารีย์ 501512027 109115 1474 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐวรรณ โกกิละวาที 501512035 703343 0816 บริหารธุรกิจ
นายวิณพัฒน์ แสงเพชรวัฒนกุล 501512040 204202 1475 บริหารธุรกิจ
นายธนกร ศรีตะวรรณ 501512042 208271 1476 บริหารธุรกิจ
นายธนพร โรจราธา 501512046 701421 0124 บริหารธุรกิจ
นายธนาวุฒิ นาถนิธิภูมิ 501512049 510100 0817 บริหารธุรกิจ
นางสาวธัญญลักษณ์ ฤทธิ์แรงกล้า 501512054 109115 1053 บริหารธุรกิจ
นางสาวธัญญลักษณ์ ฤทธิ์แรงกล้า 501512054 703343 1054 บริหารธุรกิจ
นายนคพล ตั้งใจจิต 501512055 703343 1477 บริหารธุรกิจ
นายนรินทร์ธร เป็งราชรอง 501512058 703343 1055 บริหารธุรกิจ
นางสาวพรทิพย์ ชวนไชยสิทธิ์ 501512087 204202 1478 บริหารธุรกิจ
นางสาวเพ็ญวิภา เอกพงศ์ 501512098 701341 0125 บริหารธุรกิจ
นายยิ่งใหญ่ ปัญจสวัสดิ์วงศ์ 501512105 204202 0818 บริหารธุรกิจ
นางสาววรวรรณ บุตรอามาตย์ 501512112 703461 1479 บริหารธุรกิจ
นายวัชระพล คงตุ้ย 501512116 703211 1056 บริหารธุรกิจ
นางสาววัลยา สุธาวา 501512119 701421 0126 บริหารธุรกิจ
นางสาวศรัณยา ผัดคำ 501512127 703211 0127 บริหารธุรกิจ
นางสาวศรารัตน์ กาบแก้ว 501512128 701499 1480 บริหารธุรกิจ
นางสาวศรารัตน์ กาบแก้ว 501512128 703445 1481 บริหารธุรกิจ
นางสาวสิริกาญจน์ ที่ปกาญจน์กุล 501512129 703343 1482 บริหารธุรกิจ
นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒจีน 501512145 510100 1483 บริหารธุรกิจ
นางสาวอัจฉราภรณ์ บัวใจ 501512152 510100 1484 บริหารธุรกิจ
นางสาวอัญชรินทร์ ขันแก้ว 501512153 705491 1485 บริหารธุรกิจ
นางสาวขจิตมณี เกิดเครือ 501512162 204202 1486 บริหารธุรกิจ
นางสาวสาธิยา แผนดี 501512176 705438 0819 บริหารธุรกิจ
นางสาวกนกวรรณ วะเท 511510005 705435 0820 บริหารธุรกิจ
นายกิตติพงษ์ นางทิน 511510021 705442 0821 บริหารธุรกิจ
นายกิตติพงษ์ นางทิน 511510021 703351 1057 บริหารธุรกิจ
นายจักรพงษ์ พรหมสนธิ์ 511510032 702423 0822 บริหารธุรกิจ
นายชนสิษฎ์ สุบิน 511510054 701211 1058 บริหารธุรกิจ
นางสาวฐิติมา ตารังษี 511510064 103271 0823 บริหารธุรกิจ
นางสาวณริศรา สุยะใหญ่ 511510067 703343 0824 บริหารธุรกิจ
นางสาวณริศรา สุยะใหญ่ 511510067 705431 0825 บริหารธุรกิจ
นางสาวณริศรา สุยะใหญ่ 511510067 705461 0826 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐณิชา จันที 511510073 001210 0827 บริหารธุรกิจ
นางสาวธวัลรัตน์ สีหราช 511510098 701341 0128 บริหารธุรกิจ
นายณัฐกร ติยะสุวรรณ 511510201 705445 0828 บริหารธุรกิจ
นางสาววรางคณา มาเทพ 511510206 013100 1059 บริหารธุรกิจ
นางสาววรางคณา มาเทพ 511510206 703343 1060 บริหารธุรกิจ
นางสาววรารัตน์ บรรณวัฒน์ 511510207 705442 1487 บริหารธุรกิจ
นางสาววรินทร จงโชคดี 511510208 705331 1488 บริหารธุรกิจ
นางสาวศศิวิมล เจริญหลาย 511510225 701344 0129 บริหารธุรกิจ
นางสาวกัญญาภัทร วงษ์ถา 511512005 705435 0130 บริหารธุรกิจ
นางสาวกัญญาภัทร วงษ์ถา 511512005 019101 1489 บริหารธุรกิจ
นางสาวกุลมิตรา เจริญเต็มเปี่ยม 511512011 705435 1490 บริหารธุรกิจ
นางสาวกุลสินี อินต๊ะ 511512012 701313 1491 บริหารธุรกิจ
นางสาวกุลสินี อินต๊ะ 511512012 702211 1492 บริหารธุรกิจ
นางสาวกุลสินี อินต๊ะ 511512012 703343 1493 บริหารธุรกิจ
นายฉัตรพันธุ์ ตันติพงษ์ 511512024 019101 0131 บริหารธุรกิจ
นายฉัตรพันธุ์ ตันติพงษ์ 511512024 019101 1494 บริหารธุรกิจ
นางสาวชนม์นิภา คุดค่ำ 511512025 079384 1495 บริหารธุรกิจ
นางสาวชนิศา สรรพศรี 511512026 019102 1496 บริหารธุรกิจ
นายกร ภัคโชติพงษ์ 511512032 703343 1497 บริหารธุรกิจ
นายกร ภัคโชติพงษ์ 511512032 705435 1498 บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ ดาวรัตนหงษ์ 511512036 701344 1499 บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ ดาวรัตนหงษ์ 511512036 705435 1500 บริหารธุรกิจ
นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ 511512044 703445 0829 บริหารธุรกิจ
นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์ 511512044 705435 1501 บริหารธุรกิจ
นางสาวนฤพร พรมสง่า 511512048 703412 0132 บริหารธุรกิจ
นายบพิธ เศรษฐกร 511512050 079444 0830 บริหารธุรกิจ
นายบพิธ เศรษฐกร 511512050 019101 1061 บริหารธุรกิจ
นางสาวบัวบูชา โพธิ์กัน 511512051 705435 1062 บริหารธุรกิจ
นางสาวพรทิวา กวีกิจสุนทร 511512059 705435 1502 บริหารธุรกิจ
นางสาวพรทิวา กวีกิจสุนทร 511512059 705438 1503 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิชญานิน ทิพย์รักษ์ 511512061 705445 1504 บริหารธุรกิจ
นายพิพัฒน์ สามอ้าย 511512063 703412 0133 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วลุ่มใหญ่ 511512065 701344 0134 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพ์มาดา วรเศรษฐ์พงศา 511512066 701341 0135 บริหารธุรกิจ
นายพีรพล ชวลิตสกุลเดช 511512067 019102 1505 บริหารธุรกิจ
นางสาวภัทราภรณ์ พุทธามาส 511512070 703404 1506 บริหารธุรกิจ
นางสาวมัฌชิมา วิสุทธิสวัสดิ์ 511512075 705435 1507 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัชนก อินทยะ 511512078 705445 0831 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัชนก อินทยะ 511512078 705435 1508 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช 511512079 702211 0136 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัฐญา ถานทองดี 511512080 703445 1063 บริหารธุรกิจ
นายกิตติธร เชาว์วุฒิมา 511512084 705331 1509 บริหารธุรกิจ
นางสาววันวิสา รูปงาม 511512090 702211 0832 บริหารธุรกิจ
นางสาววิไลพรรณ สันตวงค์ 511512095 751102 0137 บริหารธุรกิจ
นางสาววิไลพรรณ สันตวงค์ 511512095 703445 1064 บริหารธุรกิจ
นางสาวสริน สร้อยอัมพรกุล 511512102 705435 0833 บริหารธุรกิจ
นางสาวสริน สร้อยอัมพรกุล 511512102 705491 0834 บริหารธุรกิจ
นายสาโรช อาทิตย์เที่ยง 511512103 705491 0835 บริหารธุรกิจ
นายสิริชัย ศิริพัฒน์ 511512107 019101 0836 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุมิตรา ศรีลาแก้ว 511512111 702211 1510 บริหารธุรกิจ
นางสาวเหมวรรณ สรรเสริญ 511512115 703445 1065 บริหารธุรกิจ
นางสาวอาภาภรณ์ ศรีเกี่ยวฝั้น 511512121 702211 0837 บริหารธุรกิจ
นางสาวอาภาภรณ์ ศรีเกี่ยวฝั้น 511512121 703445 0838 บริหารธุรกิจ
นางสาวอุดมรัตน์ ปัญญาธรรม 511512125 705445 1511 บริหารธุรกิจ
นางสาวกรรณิกา เกิดแดง 511512128 079384 1512 บริหารธุรกิจ
นางสาวกรรณิกา เกิดแดง 511512128 703445 1513 บริหารธุรกิจ
นางสาวกัญนิสา เปี้ยสาย 511512129 703445 0839 บริหารธุรกิจ
นางสาวเขมมินทรา คุณสิริกุลวณิชย์ 511512131 019101 0840 บริหารธุรกิจ
นางสาวจิราภรณ์ ชัยวงค์ 511512137 019101 0841 บริหารธุรกิจ
นางสาวจิราภรณ์ ชัยวงค์ 511512137 703244 1514 บริหารธุรกิจ
นางสาวจิราภรณ์ หมื่นกัณ 511512138 702211 0842 บริหารธุรกิจ
นางสาวจุฬาพันธุ์ วรรณารักษ์ 511512142 705435 1515 บริหารธุรกิจ
นายชนกานต์ ชื้อวัฒนานุกูร 511512144 703322 1516 บริหารธุรกิจ
นายชนกานต์ ชื้อวัฒนานุกูร 511512144 705435 1517 บริหารธุรกิจ
นางสาวชยุภรณ์ อินคำพร 511512146 019101 0843 บริหารธุรกิจ
นางสาวชยุภรณ์ อินคำพร 511512146 701243 0844 บริหารธุรกิจ
นางสาวชยุภรณ์ อินคำพร 511512146 703211 0845 บริหารธุรกิจ
นายชริโศภณ ศรีศิลปนันท์ 511512147 703343 0138 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฏฐิกา ยังทน 511512148 019102 1518 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐธีรา คำศรี 511512149 703244 1519 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐธีรา คำศรี 511512149 705435 1520 บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ กำลังเก่ง 511512152 701341 1521 บริหารธุรกิจ
นายดุสิต ศรีวิชัยนันท์ 511512155 019101 1522 บริหารธุรกิจ
นางสาวเทพศิริขวัญ พันพอน 511512157 705491 1523 บริหารธุรกิจ
นายเทวินทร์ มีหนุน 511512158 079384 1524 บริหารธุรกิจ
นายเทวินทร์ มีหนุน 511512158 703445 1525 บริหารธุรกิจ
นางสาวธีราวรรณ มะโนวรรณา 511512163 703343 1526 บริหารธุรกิจ
นางสาวนพนัดดา ยอดคำปา 511512165 703204 1527 บริหารธุรกิจ
นางสาวนุสรา อินตา 511512174 703412 1528 บริหารธุรกิจ
นางสาวนุสรา อินตา 511512174 703445 1529 บริหารธุรกิจ
นางสาวปพิชญา จอมเม็ด 511512176 705435 1530 บริหารธุรกิจ
นางสาวปภัสรา พุทธวงค์ 511512177 208271 0846 บริหารธุรกิจ
นายปัทมพันธ์ เติมสินวัฒนา 511512181 703322 0139 บริหารธุรกิจ
นางสาวปีติวรรณ วิชัย 511512183 705343 0847 บริหารธุรกิจ
นายพิพัฒน์ ปัญโญวาท 511512190 019101 1531 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพ์วิภา คำดี 511512191 705435 0848 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพ์วิภา คำดี 511512191 703343 1066 บริหารธุรกิจ
นายรัชมงคล พันธุ์เสนีย์ 511512203 703322 0140 บริหารธุรกิจ
นายรัชมงคล พันธุ์เสนีย์ 511512203 019101 1532 บริหารธุรกิจ
นางสาววรรณา หมอกเล่ม 511512207 702211 0849 บริหารธุรกิจ
นางสาววรอร วรนิทัศน์ 511512209 701211 0141 บริหารธุรกิจ
นางสาววรอร วรนิทัศน์ 511512209 703445 0142 บริหารธุรกิจ
นายวรุตม์ เจริญสุข 511512214 510100 1533 บริหารธุรกิจ
นายวรุตม์ เจริญสุข 511512214 703412 2124 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุนทรี อินต๊ะวงศ์ 511512224 705445 0143 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุนิสา กันทะวงค์ 511512225 703412 0850 บริหารธุรกิจ
นางสาวอัศวรักษ์ รอดทุกข์ 511512230 019101 1534 บริหารธุรกิจ
นายอิทธิวัฒน์ อุตรศักดิ์ 511512233 019101 0851 บริหารธุรกิจ
นางสาวเกษณี วิริยะ 521510024 703341 1535 บริหารธุรกิจ
นายชยากร พัฒนา 521510045 703343 0144 บริหารธุรกิจ
นางสาวณิชา ขัดทะเสมา 521510080 078444 1536 บริหารธุรกิจ
นางสาวนิศานาถ กีรติวศิน 521510109 702211 1067 บริหารธุรกิจ
นางสาวนุชนารถ บรรทึก 521510114 357110 1537 บริหารธุรกิจ
นางสาวนุชนารถ บรรทึก 521510114 702211 1538 บริหารธุรกิจ
นายบริวัตร ตาถาดี 521510117 751101 1539 บริหารธุรกิจ
นางสาวปกฉัตร แสงสุวรรณ 521510123 702211 2125 บริหารธุรกิจ
นายปิยะพงษ์ รัตนพันธุ์จักร์ 521510130 021101 1540 บริหารธุรกิจ
นายปิยะพงษ์ รัตนพันธุ์จักร์ 521510130 703211 1541 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพิมล ปินตาธรรม 521510153 703341 0852 บริหารธุรกิจ
นางสาวเมธ์ขจี นราภิรมย์ 521510175 703343 0145 บริหารธุรกิจ
นางสาวอทิตยา กุลทิพย์ 521510255 702317 0146 บริหารธุรกิจ
นายอัษฎาวุธ จิตตเสถียร 521510269 703341 0147 บริหารธุรกิจ
นายอัษฎาวุธ จิตตเสถียร 521510269 703343 0148 บริหารธุรกิจ
นางสาวอาทิชา ชื่นสมบัติ 521510270 705438 1542 บริหารธุรกิจ
นางสาวอารีวรรณ ไชยอาสา 521510271 702317 0149 บริหารธุรกิจ
นายกชภูมิ ราบเรียบ 521512001 001202 0150 บริหารธุรกิจ
นายกชภูมิ ราบเรียบ 521512001 703311 1543 บริหารธุรกิจ
นายกชภูมิ ราบเรียบ 521512001 703343 1544 บริหารธุรกิจ
นางสาวกัลยรัตน์ ภูธนประยูร 521512011 176220 0151 บริหารธุรกิจ
นายกุลวรรธ มหาวรรณ์ 521512014 703343 1545 บริหารธุรกิจ
นายเกรียงไกร สิทธิคง 521512016 703343 1068 บริหารธุรกิจ
นางสาวจิราพร อนันต์ชัยพัทธนา 521512028 703343 0152 บริหารธุรกิจ
นายณัฐวุฒิ เรืองวิไล 521512058 703343 0153 บริหารธุรกิจ
นายนิเวศน์ ด่านวิไลปิติกุล 521512087 703211 1546 บริหารธุรกิจ
นายนิเวศน์ ด่านวิไลปิติกุล 521512087 701243 1547 บริหารธุรกิจ
นายบุณยวัฒน์ คำนึงสิทธิ์ 521512089 001202 0853 บริหารธุรกิจ
นายปฐมพงษ์ อำมาตย์โยธิน 521512091 109115 0154 บริหารธุรกิจ
นางสาวไพลิน กุลศรีสุวรรณ 521512117 109115 1548 บริหารธุรกิจ
นายวินิต ฐานุศรีเกียรติ 521512149 001202 0155 บริหารธุรกิจ
นางสาวศิริรัตน์ สัจจญาติ 521512155 703204 0854 บริหารธุรกิจ
นางสาวสดารา ศรีวิลัย 521512159 079444 1549 บริหารธุรกิจ
นางสาวสวมน บุนนาค 521512161 019101 1550 บริหารธุรกิจ
นางสาวสิรินทิพย์ รังษี 521512163 176220 1551 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุทธิพร เฟื่องหัตถกิจ 521512164 109115 0855 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุพัชญ์ญา ดีแก้ว 521512168 703343 0156 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุภาพรรณ พูดงาม 521512169 176220 1552 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุมาลา จิตรจ้อย 521512171 703343 0157 บริหารธุรกิจ
นายอธิภู อริยะวรรณ 521512181 001202 0856 บริหารธุรกิจ
นายอภิชัย ปรีชาชาญ 521512183 701243 1553 บริหารธุรกิจ
นายอภิชัย ปรีชาชาญ 521512183 703211 1554 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรุณฉัตร เขตบรรพต 521512192 079444 1555 บริหารธุรกิจ
นายเอกชัย ดวงไฟ 521512199 109115 1556 บริหารธุรกิจ
นายไชยวุฒิ หอมแก่นจันทร์ 521512213 204100 0857 บริหารธุรกิจ
นายไชยวุฒิ หอมแก่นจันทร์ 521512213 079384 1557 บริหารธุรกิจ
นายไชยวุฒิ หอมแก่นจันทร์ 521512213 703204 1558 บริหารธุรกิจ
นางสาวดวงรัตน์ ผลรินทร์ 521512219 001202 1069 บริหารธุรกิจ
นางสาวดวงรัตน์ ผลรินทร์ 521512219 176220 1070 บริหารธุรกิจ
นางสาวดวงรัตน์ ผลรินทร์ 521512219 701295 1071 บริหารธุรกิจ
นายธีรวัฒน์ รัตนแสง 521512228 208271 1559 บริหารธุรกิจ
นางสาวปภัสชรากร ใจคำ 521512232 703204 0858 บริหารธุรกิจ
นางสาวปภัสชรากร ใจคำ 521512232 751100 0859 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิไลรัตน์ อุดมผล 521512242 079444 1072 บริหารธุรกิจ
นางสาวลลิตา สุริยา 521512250 703211 0158 บริหารธุรกิจ
นางสาวลลิตา สุริยา 521512250 751100 0159 บริหารธุรกิจ
นางสาวหรรษา มัลโฮตรา 521512268 208271 1560 บริหารธุรกิจ
นางสาวหรรษา มัลโฮตรา 521512268 701295 1561 บริหารธุรกิจ
นางสาวหรรษา มัลโฮตรา 521512268 751100 1562 บริหารธุรกิจ
นายอนุพันธ์ ทองอินปัน 521512270 079444 1563 บริหารธุรกิจ
นางสาวจริยาพร เพียนปราบทุกข์ 531510021 751101 0160 บริหารธุรกิจ
นายเชิดศักดิ์ ศรีมหาโกศล 531510050 751101 1564 บริหารธุรกิจ
นายณรงค์ศักดิ์ อินสาม 531510055 751101 0860 บริหารธุรกิจ
นายภูมิ ศรีกันชัย 531510184 705211 1565 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุณัฐวรรณ วีระกิธพานิช 531510264 751101 1566 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุนิสา โล้พิรุณ 531510268 751101 0161 บริหารธุรกิจ
นายโสภณ สร้อยธนศิริกุล 531510274 057131 1567 บริหารธุรกิจ
นายโสภณ สร้อยธนศิริกุล 531510274 126101 1568 บริหารธุรกิจ
นายโสภณ สร้อยธนศิริกุล 531510274 128101 1569 บริหารธุรกิจ
นางสาวหฤหรรษ์ วงศ์แก้ว 531510275 751101 1570 บริหารธุรกิจ
นางสาวอภิชญา ฉั่วเจริญ 531510277 751101 0162 บริหารธุรกิจ
นายกษิดิศ ดีเดชา 531512005 050100 1571 บริหารธุรกิจ
นางสาวเกสร เกษมสุข 531512006 050100 2126 บริหารธุรกิจ
นางสาวเกสร เกษมสุข 531512006 208271 2127 บริหารธุรกิจ
นางสาวชมภูไพร คิดดี 531512021 510100 1572 บริหารธุรกิจ
นางสาวชุลีรัตน์ ป้อปาลี 531512025 510100 1573 บริหารธุรกิจ
นายธนวัฒน์ อินทรสาลี 531512036 001102 1574 บริหารธุรกิจ
นายธนวัฒน์ อินทรสาลี 531512036 751100 1575 บริหารธุรกิจ
นายธนันวัฒน์ วีระพงศ์กมล 531512038 208271 1576 บริหารธุรกิจ
นางสาวเนตรนภา ชวลิตกุลบุตร 531512047 510100 2128 บริหารธุรกิจ
นางสาวณิชกุล บุญภมร 4816017 851309 1992 เศรษฐศาสตร์
นายวรุตม์ บุญนัด 491610110 751440 1993 เศรษฐศาสตร์
นายณัฐพงษ์ ชัยวุฒิ 491660063 751421 1994 เศรษฐศาสตร์
นางสาวแก้วตา ดูสาย 501610019 176220 1354 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจริยาวรรณ วรรณอิสระ 501610025 751422 1995 เศรษฐศาสตร์
นายเชน อังวัฒนพานิช 501610046 751428 1355 เศรษฐศาสตร์
นางสาวโชติมา พัชระสุภา 501610048 357110 1356 เศรษฐศาสตร์
นายธนิตย์ วงศ์ป้อง 501610075 074100 1357 เศรษฐศาสตร์
นางสาวธนิศา เจียรสาธิต 501610076 751410 1358 เศรษฐศาสตร์
นายนราทร พุทธิยาวัฒน์ 501610086 064424 1996 เศรษฐศาสตร์
นายนราทร พุทธิยาวัฒน์ 501610086 510100 1997 เศรษฐศาสตร์
นางสาวณัฏฐนันท์ บุดดี 501610108 126211 1998 เศรษฐศาสตร์
นายมาสิฏฐา ศิริวรกุล 501610143 206457 1359 เศรษฐศาสตร์
นางสาวยุพินพร ขำคมเขต 501610145 206457 1360 เศรษฐศาสตร์
นายรัชตะ ดาเตชะ 501610154 751417 1361 เศรษฐศาสตร์
นายรุ่งโรจน์ สุยะ 501610155 076466 1362 เศรษฐศาสตร์
นายศิริศักดิ์ ภารัตภูมิกุล 501610187 702314 0252 เศรษฐศาสตร์
นายสุวัจณ ตันทะรัตน์ 501610202 076466 1363 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสรัญญา จันทร์เจริญ 501610222 160314 1364 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสรัญญา จันทร์เจริญ 501610222 208353 1365 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกรรณิกา สุกชุม 501612002 751422 1366 เศรษฐศาสตร์
นายกสิวัฒน์ แสนบ่อ 501612005 001210 1999 เศรษฐศาสตร์
นายกสิวัฒน์ แสนบ่อ 501612005 751418 2000 เศรษฐศาสตร์
นายจักรกฤษณ์ กิตติวรวุฒิ 501612021 751418 1367 เศรษฐศาสตร์
นายจิรภัทร จินะการ 501612027 079466 2001 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพรรณพัชร สุขทรัพย์ 501612091 751321 1368 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเพกา ตาใจ 501612102 206172 2002 เศรษฐศาสตร์
นางสาวไพริษา เรืองเดช 501612103 705435 2003 เศรษฐศาสตร์
นางสาวไพริษา เรืองเดช 501612103 751405 2004 เศรษฐศาสตร์
นายฟารีฟ วิลาชาญ 501612104 751304 2005 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภัตศวรรณ แต้มคม 501612107 001210 1369 เศรษฐศาสตร์
นางสาวมยุรา ดอนคำ 501612112 159101 2006 เศรษฐศาสตร์
นางสาวมลธิชา วังกาวี 501612113 751321 1370 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสมหญิง จักภิละ 501612144 751422 2007 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุวิมล ใชยทิศ 501612159 751422 1371 เศรษฐศาสตร์
นายอัศวเทพ คันชิง 501612169 751321 2008 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 206172 2009 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 208272 2010 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 751405 2011 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 751418 2012 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 751421 2013 เศรษฐศาสตร์
นายเจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 751451 2014 เศรษฐศาสตร์
นางสาวดวงพร สิทธิมงคล 501660077 057213 2137 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปรียาพัชร จันเลน 501660127 751451 1372 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปรียาพัชร จันเลน 501660127 061313 2015 เศรษฐศาสตร์
นายสุริยะ ไชยวัณณ์ 501660232 177181 1373 เศรษฐศาสตร์
นายสุริยะ ไชยวัณณ์ 501660232 751417 1374 เศรษฐศาสตร์
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจบุญ 501660248 751418 1375 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปฏิวรัดา กันทากาศ 501660268 510100 1376 เศรษฐศาสตร์
นายอัครบดินทร์ ศิวพรพิทักษ์ 501660286 751405 1377 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพรรณธารักษ์ สิริกาญจนขจี 501660311 751418 1378 เศรษฐศาสตร์
นายพัทธ์ธินิ บัวลาแก้ว 501660312 751451 1379 เศรษฐศาสตร์
นายกฤษณ์ ผลวิวัฒน์ 511610008 602103 2016 เศรษฐศาสตร์
นายจีระพงศ์ จีนเนียม 511610017 751422 1380 เศรษฐศาสตร์
นายผจง ธนะขว้าง 511610071 702317 2017 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพิรียาพร ธรรมแงะ 511610080 751422 1381 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภารดี นนทมิตร 511610090 751422 1382 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุทธ์สินี อังคะนาวิน 511610124 702415 2018 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุพัตรา วงศารัตนศิล 511610125 702415 2019 เศรษฐศาสตร์
นายอริยทรัพย์ ลีลามั่นคง 511610136 751401 1383 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าประเสริฐศรี 511612004 053447 1384 เศรษฐศาสตร์
นายจิรัตถ์ พันโยธา 511612013 001210 1385 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจิราวรรณ คำวังพฤกษ์ 511612014 001210 2020 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจุรีภรณ์ หนูรักษา 511612015 053447 1386 เศรษฐศาสตร์
นายชวิศ หาญพิทักษ์กุล 511612021 001210 1387 เศรษฐศาสตร์
นายทิวัตถ์ โศจิธาดาเจริญ 511612028 001210 1388 เศรษฐศาสตร์
นายนิติกรณ์ สุภาพันธ์ 511612034 208383 2021 เศรษฐศาสตร์
นายปรัชญ์ กมลพัฒนะ 511612042 751409 1389 เศรษฐศาสตร์
นายปัณฑิณ สินสุข 511612045 751443 1390 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปิยดา ปิยสมบัติ 511612047 053447 1391 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเวนิกา คันธี 511612083 053447 1392 เศรษฐศาสตร์
นางสาวศุภรินทร์ สุวรรณานนท์ 511612087 208383 2022 เศรษฐศาสตร์
นางสาวคัคนัมพร ทองคำ 511660012 751405 1393 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจุฬารัตน์ ยังสงบสุข 511660021 751451 1394 เศรษฐศาสตร์
นางสาวชญาณี เข็มวงษ์ 511660024 751418 1395 เศรษฐศาสตร์
นายฐิติกร ศรีทองดี 511660030 751411 2023 เศรษฐศาสตร์
นางสาวณภัทร วิศวนาวิน 511660032 751421 1396 เศรษฐศาสตร์
นางสาวณัฐชนก เพชรพรหม 511660037 751451 1397 เศรษฐศาสตร์
นางสาวธิติมานันท์ พูนจันทร์ 511660057 702415 1398 เศรษฐศาสตร์
นางสาวธิติมานันท์ พูนจันทร์ 511660057 751451 1399 เศรษฐศาสตร์
นางสาวนันทนิต ชัยวรรณ์ 511660061 751451 1400 เศรษฐศาสตร์
นายวรภพ ซ่อนทรัพย์อนันต์ 511660109 751451 1401 เศรษฐศาสตร์
นางสาววรัญญา สมฤทธิ์ 511660110 751451 1402 เศรษฐศาสตร์
นางสาวศิริญา มาตรา 511660117 751405 2024 เศรษฐศาสตร์
นายสิริกร บุญวรเศรษฐ์ 511660125 751405 2025 เศรษฐศาสตร์
นายเกียรติศักดิ์ สมุทรอัษฎงค์ 521610007 001210 2026 เศรษฐศาสตร์
นายณภัทร โอภาสถิรกุล 521610031 001210 2027 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปัทมา ท้วมเสม 521610065 012371 1403 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเปมิกา ศรีอุบลมาศ 521610067 176101 2028 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพิชญ์สินี เพชรชู 521610070 208272 1404 เศรษฐศาสตร์
นายภานุพงศ์ หอมนาน 521610079 057213 2029 เศรษฐศาสตร์
นายรัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน 521610087 001210 2030 เศรษฐศาสตร์
นายวรภัทร ธีรภานุกูล 521610090 705326 1405 เศรษฐศาสตร์
นายวรากร นิลวรรณ 521610092 001210 2031 เศรษฐศาสตร์
นายศุภวัชร ยิ่งยง 521610106 078444 2138 เศรษฐศาสตร์
นายเสกสรร อภิชัย 521610123 001210 2032 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกตัญชลี แสงรัก 521612001 701103 1406 เศรษฐศาสตร์
นางสาวณัฐพร ตรรก์ชูวงศ์ 521612032 705211 1407 เศรษฐศาสตร์
นางสาวบุศรากร เถลิงศรี 521612055 705211 1408 เศรษฐศาสตร์
นางสาวยลลดา พรประเสริฐ 521612083 702211 2033 เศรษฐศาสตร์
นายชิดพงศ์ เจริญทรัพย์ 521660021 851100 1409 เศรษฐศาสตร์
นายณภัทร จันทร์ละออ 521660024 008213 2034 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปพิชญา สิตไทย 521660049 001210 2035 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภัทรพร พิทักษ์ธรรม 521660064 001210 2036 เศรษฐศาสตร์
นางสาวศกุนตลา เกตุมณี 521660082 751303 1410 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสิรินทรา ภูมี 521660095 001295 2037 เศรษฐศาสตร์
นายพชกร จิณสิทธิ์ 531610086 011269 1411 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภณิดา ชิวารักษ์ 531610103 057131 2038 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภณิดา ชิวารักษ์ 531610103 057213 2039 เศรษฐศาสตร์
นายวรพล ภิญโญ 531610121 701100 2040 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุชาวลี มีบุญ 531610149 751103 1412 เศรษฐศาสตร์
นายจารุเวศ ทศชนะ 531612011 013103 1413 เศรษฐศาสตร์
นายจิรายุ ประสาทเขตวิทย์ 531612014 013103 2041 เศรษฐศาสตร์
นายณัฐลาภ สาระรักษ์ 531612031 206171 2139 เศรษฐศาสตร์
นายดนุตร สิทธิศักดิ์ 531612034 001102 2042 เศรษฐศาสตร์
นายพิโรดม สุขัคคานนท์ 531612058 053477 2140 เศรษฐศาสตร์
นางสาววิราพร คำมงคล 531612080 751103 2043 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสิริพร ชุมภูคำ 531612093 751103 2044 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเอื้องนภา จินต์แสวง 531612111 751103 2045 เศรษฐศาสตร์
นายกิตติพงศ์ กำลังเก่ง 531660004 013103 2046 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปรียานุช เพียรทำ 531660027 201114 1414 เศรษฐศาสตร์
นางสาวอรวรรณ ยิ่งวัฒนโชติ 531660060 751100 2047 เศรษฐศาสตร์
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเกษ 531660062 176101 2048 เศรษฐศาสตร์
นายประยูร เรืองโรจน์ 4817026 801412 0008 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายประยูร เรืองโรจน์ 4817026 061406 2132 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายพัฒนพงศ์ สิริพัฒนดิลก 4817033 061313 2133 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวภคินี โชคเกิด 491710036 108210 1226 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายรัฐพงษ์ พิมพ์สุวรรณ 491710047 061406 1227 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาววรัญญา แซ่เอียบ 491710049 057215 0009 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวศิวพร แดนเขต 491710057 057215 0010 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวสุพรรษา เก่งมาก 491710062 061406 1228 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ ปัญญาคม 501710018 057107 1229 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวแพรอำไพ ปิ่นปลื้มจิต 501710044 057107 1230 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายยิ่งยศ ใจมั่น 501710049 057107 1231 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายโรจน์วศิน ชูเชิด 501710053 057107 0011 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายวิชญ์ ชลานันต์ 501710060 057107 1232 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายอภิศักดิ์ ชิณกะธรรม 501710072 057107 1233 สถาปัตยกรรมศาสตร์
นายเจนวิทย์ ราชกิจ 501810027 851462 0079 การสื่อสารมวลชน
นายเจนวิทย์ ราชกิจ 501810027 013209 1316 การสื่อสารมวลชน
นางสาววรัฒฐญา กลิ่นแย้ม 501810032 013204 0080 การสื่อสารมวลชน
นายภาคภูมิ วชิรธาราภาดร 501810086 851408 1006 การสื่อสารมวลชน
นางสาวเกษม์จงกล พูลล้น 511810010 108418 1317 การสื่อสารมวลชน
นายจตุรวิทย์ เดชา 511810013 206100 1318 การสื่อสารมวลชน
นายปิยภัทร มาลาอี 511810059 851306 0081 การสื่อสารมวลชน
นางสาวเพชรรัตน์ ยาวิชัย 511810069 006143 1319 การสื่อสารมวลชน
นายภรัณญู ดีแก้ว 511810070 851462 1320 การสื่อสารมวลชน
นายร่มธรรม ศรีสุโข 511810078 108418 1321 การสื่อสารมวลชน
นางสาวร่มระวี โยอินทร์ชัย 511810079 006143 1322 การสื่อสารมวลชน
นายรังสิมันต์ สิทธิพงษ์ 511810082 108418 1323 การสื่อสารมวลชน
นายรัฐพล ผาดโผน 511810083 014307 1324 การสื่อสารมวลชน
นายวรัญญู สอนน้อย 511810090 851306 0253 การสื่อสารมวลชน
นายวรุธ โชติธนทัต 511810091 851462 0082 การสื่อสารมวลชน
นายศตวรรษ วิรัชศิลป์ 511810098 705344 0083 การสื่อสารมวลชน
นายศตวรรษ วิรัชศิลป์ 511810098 851375 0084 การสื่อสารมวลชน
นางสาวสุภาพร แก้วลือชัย 511810106 851273 1325 การสื่อสารมวลชน
นางสาวสุลักขณา เทียนน้อย 511810109 108418 1326 การสื่อสารมวลชน
นางสาวอฐิตยา กาญจนธาร 511810110 108418 1327 การสื่อสารมวลชน
นางสาวอภิญญา ทันใจ 511810114 851306 1007 การสื่อสารมวลชน
นายอำนาจ เรือนเย็น 511810124 078444 2076 การสื่อสารมวลชน
นายกรีดา จีรพงศ์พลิน 521810007 006330 0085 การสื่อสารมวลชน
นางสาวจุฑารัตน์ แสนคำ 521810024 006307 0086 การสื่อสารมวลชน
นายทรงกลด หวั่นท๊อก 521810050 851273 1328 การสื่อสารมวลชน
นายปารณัท แอนุ้ย 521810081 011100 0254 การสื่อสารมวลชน
นางสาวพักตร์เพียงเพ็ญ ศรีเกษม 521810088 851273 0087 การสื่อสารมวลชน
นายเลอสรรค์ ลักขณาวงศ์ 521810111 006330 0088 การสื่อสารมวลชน
นางสาวสุนิตย์ ลือเลิศวิไล 521810144 851202 1008 การสื่อสารมวลชน
นางสาวเหมือนเขียน เล็กกมล 521810146 851202 1009 การสื่อสารมวลชน
นางสาวกัญญาภา บุญแรม 531810011 851104 0089 การสื่อสารมวลชน
นางสาวกานต์กมล บุญหวา 531810014 070413 1329 การสื่อสารมวลชน
นายจตุรงค์ ภัคสิทธิโชค 531810019 154101 0090 การสื่อสารมวลชน
นายจตุรงค์ ภัคสิทธิโชค 531810019 154104 0091 การสื่อสารมวลชน
นายจตุรงค์ ภัคสิทธิโชค 531810019 154273 0092 การสื่อสารมวลชน
นายชัยณรงค์ ขันตินนท์ 531810039 851104 0093 การสื่อสารมวลชน
นายเชษฐพัทธ์ เขื่อนแก้ว 531810044 851104 0094 การสื่อสารมวลชน
นางสาวทัศนีวัลย์ จันทะกูล 531810059 057131 1330 การสื่อสารมวลชน
นางสาวปวิตรา สุวรรณศร 531810086 851104 1331 การสื่อสารมวลชน
นางสาวปาจรีย์ นันตะรัตน์ 531810089 176101 1332 การสื่อสารมวลชน
นางสาวปิ่นกมล ดอกบุญนาค 531810090 851104 1333 การสื่อสารมวลชน
นางสาวพจนันท์ กุลกิตติโกวิท 531810093 070413 1334 การสื่อสารมวลชน
นายพรภิวัฒน์ ดอนขวา 531810094 851104 0095 การสื่อสารมวลชน
นางสาวพลอยไพลิน ขำในเมือง 531810095 070413 1335 การสื่อสารมวลชน
นางสาวภัสราภรณ์ มูลชัยลังการ์ 531810107 751101 0255 การสื่อสารมวลชน
นางสาวศยามล เดชคลัง 531810126 751101 0256 การสื่อสารมวลชน
นางสาวศิฎาภรณ์ ธรรมศรี 531810127 751101 0096 การสื่อสารมวลชน
นางสาวสาธิตา กาญจนัษฐิติ 531810134 751101 0097 การสื่อสารมวลชน
นายอดิเทพ ชาอ้าย 531810147 751101 0098 การสื่อสารมวลชน
นางสาวอนัตตา เมี้ยนละม้าย 531810149 177181 0099 การสื่อสารมวลชน
นางสาวอรุณลักษณ์ มาลาโรจน์ 531810155 751101 1010 การสื่อสารมวลชน
นางสาวอรุณลักษณ์ มาลาโรจน์ 531810155 851104 1336 การสื่อสารมวลชน
นางสาวณิชาภรณ์ อังธนาณุกุล 4819322 126427 0554 รัฐศาสตร์
นายกฤษณ์ ขนาบศักดิ์ 501910001 057127 0555 รัฐศาสตร์
นายกฤษณะ ดอนเช้า 501910003 012371 0029 รัฐศาสตร์
นางสาวชฎาภรณ์ กมลจิตนุกูล 501910014 177443 0030 รัฐศาสตร์
นายฐิติศักดิ์ วัฒนายน 501910022 012273 0031 รัฐศาสตร์
นางสาวปวิตรา ธาตุทอง 501910042 004323 0032 รัฐศาสตร์
นางสาวปิยะพร วันถุนัด 501910046 057410 0556 รัฐศาสตร์
นางสาวปิยะพร วันถุนัด 501910046 127423 0557 รัฐศาสตร์
นางสาวพวา เฮงสนั่นกูล 501910048 128302 0033 รัฐศาสตร์
นางสาวปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ 501910143 128400 0558 รัฐศาสตร์
นายพงศ์รชต ศรีสุข 501910147 057136 0034 รัฐศาสตร์
นายพิชญ์พงศ์ กิจพิทักษ์ 501910151 705326 0035 รัฐศาสตร์
นายพิชญ์พงศ์ กิจพิทักษ์ 501910151 128459 1073 รัฐศาสตร์
นายสุภัทรพงษ์ วงศ์แก้ว 501910181 126427 0559 รัฐศาสตร์
นายสุภัทรพงษ์ วงศ์แก้ว 501910181 705331 0560 รัฐศาสตร์
นายธิติสรรค์ สุขประเสริฐ 501910201 160341 0561 รัฐศาสตร์
นางสาวสุจิตรา อูปทอง 501910203 074100 0562 รัฐศาสตร์
นางสาวสุจิตรา อูปทอง 501910203 128302 0563 รัฐศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ สังข์เงิน 501910205 127400 0036 รัฐศาสตร์
นางสาวจิรัชยา ดอนกิจภัย 511910012 177181 0564 รัฐศาสตร์
นายณัฐพงศ์ นำพล 511910020 127422 0037 รัฐศาสตร์
นางสาวนิลุบล ใจหงษ์ 511910031 013204 0038 รัฐศาสตร์
นางสาวอรวรรณ กาติน 511910075 128459 1074 รัฐศาสตร์
นางสาวกัณญาภรณ์ สงวนทรัพย์ 511910085 128459 1075 รัฐศาสตร์
นางสาวกาญจนา ชุมภูศรี 511910086 128459 1076 รัฐศาสตร์
นางสาวกาญจนา ชุมภูศรี 511910086 128425 1337 รัฐศาสตร์
นายกิตติพันธ์ มณีบุญปัน 511910088 128425 0565 รัฐศาสตร์
นายกิตติพันธ์ มณีบุญปัน 511910088 128459 1077 รัฐศาสตร์
นายคุณาวุฒิ จันจินะ 511910090 128459 1078 รัฐศาสตร์
นายจีรพงษ์ พิทักษ์ 511910095 128459 1079 รัฐศาสตร์
นางสาวจุฑารัตน์ ลือชัย 511910096 128459 1080 รัฐศาสตร์
นางสาวชนนิกานต์ ชัยนุรักษ์ 511910100 128459 1081 รัฐศาสตร์
นางสาวณัฐนันท์ เส็งผล 511910103 128459 1082 รัฐศาสตร์
นายทิตย์พล มั่นคงเจริญกุล 511910106 128459 1083 รัฐศาสตร์
นายธวัช ทองคำ 511910107 128459 1084 รัฐศาสตร์
นายนรินทร์ อัศวไพศาลกุล 511910112 128459 1085 รัฐศาสตร์
นางสาวนิชนันท์ พิชัยเงาะ 511910116 128459 1086 รัฐศาสตร์
นางสาวนิศามณี ประมา 511910117 128459 1087 รัฐศาสตร์
นายบดินทร์ วิริยภาพบวร 511910118 128459 1088 รัฐศาสตร์
นายพีรณัฐ ขำช้าง 511910129 128459 1089 รัฐศาสตร์
นายวัชรพงศ์ คำแสน 511910136 128459 1090 รัฐศาสตร์
นางสาววัชราภรณ์ บุตรหิน 511910138 128459 1091 รัฐศาสตร์
นางสาววิกานดา หงษ์สิบแปด 511910143 128459 1092 รัฐศาสตร์
นายวิเชียร ปินตาวงศ์ 511910144 128459 1093 รัฐศาสตร์
นายวิทยา วงศ์แก้ว 511910145 128459 1094 รัฐศาสตร์
นางสาวสุรีรักษ์ รินทะกะ 511910165 128308 1095 รัฐศาสตร์
นางสาวสุรีรักษ์ รินทะกะ 511910165 128459 1096 รัฐศาสตร์
นายอนุศิลป์ สมพงษ์ 511910169 128459 1097 รัฐศาสตร์
นางสาวอัจจิตา เลิศพฤกษ์ 511910172 128459 1098 รัฐศาสตร์
นางสาวเอมอัจฉรา คำเวียง 511910176 128459 1099 รัฐศาสตร์
นางสาวเกศรา ใจธานี 511910181 126427 1100 รัฐศาสตร์
นายอำเภอ มาพวง 511910184 128459 1101 รัฐศาสตร์
นางสาวธนัชชา กุศล 521910017 177181 0039 รัฐศาสตร์
นายปฏิวัติ ศรีนวล 521910028 001202 1102 รัฐศาสตร์
นายพีร์ แจ่มหม้อ 521910036 001230 0566 รัฐศาสตร์
นางสาวรัตนา เมืองแก้ว 521910047 001230 0567 รัฐศาสตร์
นางสาวรัตนาภรณ์ ก้องคีรี 521910048 127311 0040 รัฐศาสตร์
นางสาวรุ่งอรุณ มะเดื่อชุมพร 521910049 127311 0568 รัฐศาสตร์
นางสาวสัจจาพร ศรีโรย 521910060 001230 0569 รัฐศาสตร์
นายอดิศร ตนะทิพย์ 521910070 177181 1103 รัฐศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ อุไรวรณ์ 521910089 128304 0041 รัฐศาสตร์
นางสาวจิราธิวัฒน์ พงศ์นภารักษ์ 521910103 128304 0042 รัฐศาสตร์
นายตุลย์ พุ่มวิวัฒนา 521910122 001202 1104 รัฐศาสตร์
นางสาวธัญญาทิพย์ ปิ่นแก้ว 521910129 126427 0043 รัฐศาสตร์
นางสาวธัญญาทิพย์ ปิ่นแก้ว 521910129 128303 0044 รัฐศาสตร์
นายธีระศักดิ์ คีลาวงค์ 521910132 177341 1105 รัฐศาสตร์
นางสาวประภัสสร นุชนิยม 521910142 177181 0045 รัฐศาสตร์
นางสาวพิมชนก ดมดอก 521910151 177181 0046 รัฐศาสตร์
นายฤทธิไกร มูลศิริ 521910159 128304 0570 รัฐศาสตร์
นายศรัณย์ ใคร้โม่ง 521910169 013431 0047 รัฐศาสตร์
นายสิริวัฒน์ สุขจันทร์ 521910177 177181 0048 รัฐศาสตร์
นายอรรถพล คงคา 521910188 128303 1106 รัฐศาสตร์
นางสาวกมลฉัตร อยู่เจริญพงษ์ 521910197 126427 0049 รัฐศาสตร์
นางสาวจิราพร โปธิวงค์ 521910202 126427 1107 รัฐศาสตร์
นางสาวชฎาพร ไชยมาลา 521910203 126327 0050 รัฐศาสตร์
นางสาวชุติอร ดีสุวรรณ 521910205 126427 1108 รัฐศาสตร์
นางสาวณัฏฐา รัตนเวชตระกูล 521910207 001210 0051 รัฐศาสตร์
นางสาวณัฏฐา รัตนเวชตระกูล 521910207 126427 1109 รัฐศาสตร์
นางสาวธนพร พวงแก้ว 521910210 126427 0052 รัฐศาสตร์
นางสาวนภาภรณ์ ใหม่ชมภู 521910212 126427 0053 รัฐศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ ยี่ลังกา 521910217 004483 0054 รัฐศาสตร์
นางสาวปิยกมล พิงคะสัน 521910220 602100 0055 รัฐศาสตร์
นางสาวณิชชาภัทร แก้วกาศ 521912024 127325 1110 รัฐศาสตร์
นายมงคล ยะถา 521912043 127111 1338 รัฐศาสตร์
นายมงคล ยะถา 521912043 127212 1339 รัฐศาสตร์
นางสาวศุทธินี กับปุละวัน 521912057 127111 1340 รัฐศาสตร์
นางสาวศุทธินี กับปุละวัน 521912057 127212 1341 รัฐศาสตร์
นางสาวสุนิสา สมบุตร 521912066 001202 1111 รัฐศาสตร์
นายธนากร ภู่พันธ์ 531910024 126101 0056 รัฐศาสตร์
นายนันทวัฒน์ ใสบาล 531910027 177181 1112 รัฐศาสตร์
นางสาวสาริศา ทัศนปัญญา 531910034 127111 1342 รัฐศาสตร์
นายภัคนัฐ รามนัฏ 531910041 177181 1343 รัฐศาสตร์
นางสาววรัญญา คำแก้ว 531910051 751101 1344 รัฐศาสตร์
นายสถาพร ดอกไม้ดอย 531910063 126101 1345 รัฐศาสตร์
นายสมเดช วอดู 531910064 013103 1113 รัฐศาสตร์
นายสมเดช วอดู 531910064 057107 1114 รัฐศาสตร์
นายพงศธร คิดถี 531910135 126101 1115 รัฐศาสตร์
นางสาวมินตรา ดวงทิพย์ 531910147 126101 1346 รัฐศาสตร์
นายสิขนนท์ มะโนคำ 531910172 126101 0057 รัฐศาสตร์
นายสิขนนท์ มะโนคำ 531910172 154104 0058 รัฐศาสตร์
นายชนาวิชญ์ ชื่นพงษ์ 531912011 001102 1347 รัฐศาสตร์
นางสาวนิภาดา จำรัส 531912028 001102 1348 รัฐศาสตร์
นายวสุพล เมืองใจ 531912041 001102 1349 รัฐศาสตร์
นางสาวโสริยา รัตนวัฒนาพร 531912056 001102 0571 รัฐศาสตร์
นายอภิฉัตร มัทการ 531912058 001102 1350 รัฐศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ คำราพิช 4820625 177425 0059 นิติศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ คำราพิช 4820625 177495 0060 นิติศาสตร์
นางสาวรวิน ผ่องศรี 492012043 204100 0751 นิติศาสตร์
นางสาวเจตนิพิฐ เที่ยงแท้ 502010008 177443 0061 นิติศาสตร์
นายบูชิต วงษ์อยู่น้อย 502010030 177425 0062 นิติศาสตร์
นางสาวพนิดา สิทธิรัตน์ 502010038 177494 0752 นิติศาสตร์
นางสาวพรพรรณ คำก่ำ 502010040 177450 0753 นิติศาสตร์
นายพรศักดิ์ กุณดี 502010043 177443 0754 นิติศาสตร์
นางสาวพรศิริ ประคองธรรม 502010045 177495 0755 นิติศาสตร์
นายภานุวัฒน์ นาวีพัฒนา 502010051 177425 0063 นิติศาสตร์
นายสรรพากร เย็นใจ 502010069 177443 0064 นิติศาสตร์
นายณัฐพัชร์ สกุลเจียมใจ 502012023 177450 0065 นิติศาสตร์
นายพิษณุ อภิรัตน์มนตรี 502012049 703103 0756 นิติศาสตร์
นางสาวรัตนกร หล้าบือ 502012061 177450 0757 นิติศาสตร์
นางสาวสุจิตรา คำกาศ 502012082 177450 0066 นิติศาสตร์
นายสุชน คุณธรรมสถาพร 502012083 177332 0758 นิติศาสตร์
นายพงษ์ภัทร รัตนา 512010034 177465 0067 นิติศาสตร์
นายพรศักดิ์ แซ่จ๋าว 512010036 177470 0759 นิติศาสตร์
นางสาวภัชภิชา ราบเรียบ 512010041 177443 0068 นิติศาสตร์
นายวีรยุทธ อนันต์วิไล 512010049 177470 0760 นิติศาสตร์
นางสาวสิริญดา นักพาณิชย์ 512010055 177413 0761 นิติศาสตร์
นางสาวกัลยา เรืองฤทธิ์ 512012007 177491 0762 นิติศาสตร์
นายครองรัฐ ต๊ะคำ 512012011 177491 0763 นิติศาสตร์
นายจอมพล สงวนศักดิ์ 512012013 177491 0764 นิติศาสตร์
นายจีระศักดิ์ ทรงสัจจา 512012015 177443 0765 นิติศาสตร์
นายชนมติ มะโนจิต 512012022 177351 0766 นิติศาสตร์
นางสาวธนวัฒนี เนติวิวัฒน์ 512012023 177491 0767 นิติศาสตร์
นายณพรหม เพชรสารกุล 512012029 177465 0768 นิติศาสตร์
นายณรงค์ฤทธิ์ นิมานนันท์ 512012030 177465 0769 นิติศาสตร์
นางสาวณัฏฐา คำภีละ 512012031 177491 0770 นิติศาสตร์
นายณัฐฉัตร ภมรปฐมกุล 512012032 177481 0771 นิติศาสตร์
นายณัฐฉัตร ภมรปฐมกุล 512012032 177491 0772 นิติศาสตร์
นายณัฐดนัย ตระการศุภกร 512012033 177491 0773 นิติศาสตร์
นางสาวณัฐพร พูลโภคะ 512012035 177491 0774 นิติศาสตร์
นายณัฐพันธ์ นำพล 512012036 177491 0775 นิติศาสตร์
นายถิรกร ตีระไชย 512012037 177491 0069 นิติศาสตร์
นางสาวทิพย์นภา กังวาลวิเชียร 512012038 177491 0070 นิติศาสตร์
นางสาวธนภรณ์ สกุลศักษาดี 512012042 057135 0776 นิติศาสตร์
นายธนาธิป สุวรรณรัฐ 512012044 177491 0777 นิติศาสตร์
นางสาวปรารถนา หมูธิ 512012058 177443 0778 นิติศาสตร์
นางสาวปรารถนา หมูธิ 512012058 177491 0779 นิติศาสตร์
นางสาวปวีณา บุญยงค์ 512012060 510100 0780 นิติศาสตร์
นายปาลิต ใจบุญ 512012063 177491 0071 นิติศาสตร์
นายปาลิต ใจบุญ 512012063 177481 0781 นิติศาสตร์
นางสาวพัณณ์ชยา เมธาฐิตเศรษฐ์ 512012072 177491 0782 นิติศาสตร์
นางสาวพีรดา ปันสุพฤกษ์ 512012075 177491 0783 นิติศาสตร์
นายภานุวัฒน์ วงศ์ปิง 512012080 177494 0784 นิติศาสตร์
นายภาสกร ประยูรพันธ์ 512012082 177494 0785 นิติศาสตร์
นายวาทิต ชัยชนะทอง 512012097 177494 0786 นิติศาสตร์
นางสาวศรัณยา ติ๊บเมืองมา 512012103 057135 0072 นิติศาสตร์
นายศิรภัทร สังกา 512012106 177494 0787 นิติศาสตร์
นางสาวศิริพรรณ จันทร์ต๊ะรังศรี 512012107 177491 0073 นิติศาสตร์
นางสาวศิริพรรณ จันทร์ต๊ะรังศรี 512012107 177481 0788 นิติศาสตร์
นางสาวศิริมาศ ชัยนนถี 512012108 177491 0074 นิติศาสตร์
นางสาวศิริมาศ ชัยนนถี 512012108 177481 0789 นิติศาสตร์
นายสิริพงษ์ ยังคุณ 512012113 177491 0075 นิติศาสตร์
นางสาวสุพิชฌาย์ รัตนสมบัติ 512012116 510100 0076 นิติศาสตร์
นายอนรรค ชูตินันทน์ 512012121 177491 0790 นิติศาสตร์
นางสาวอังศุมาริน ชุมศรี 512012125 177491 0791 นิติศาสตร์
นางสาวอัญชลี หงษ์ทอง 512012126 177491 0792 นิติศาสตร์
นางสาวอิสราภรณ์ พงศธรบริรักษ์ 512012129 177491 0077 นิติศาสตร์
นางสาวนิศาชล ภูตีกา 522010032 001210 0793 นิติศาสตร์
นายจักรพันธ์    สุระมณี 522012036 006330 0794 นิติศาสตร์
นางสาวดลนภา   ทองกรณ์ 522012084 177113 0795 นิติศาสตร์
นายธนาณุวัฒน์ จันทะวงค์ 522012095 177113 0796 นิติศาสตร์
นางสาวปิยวรรณ     เดี่ยวสันติกุล 522012126 079388 0797 นิติศาสตร์
นางสาวพรลีณา  แย้มดอนไพร 522012133 177113 0798 นิติศาสตร์
นายภูวฤทธิ์ พิมพบุตร 522012159 177113 0078 นิติศาสตร์
นางสาวสมปรารถนา ปิยะไทยเสรี 522012193 079388 0799 นิติศาสตร์
นายศิรวิชญ์ พรมจักร์แก้ว 522012232 177300 0800 นิติศาสตร์
นางสาวอุมาพร เพียรกุศล 532010083 751100 0801 นิติศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล