รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติดังนี้
1. กรณีมีค่าหน่วยกิตที่ต้องชำระเพิ่ม ให้มาชำระเงินที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล

     ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เท่านั้น หากไม่มาชำระเงินในช่วงเวลา ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มกระบวนวิชาและการอนุมัติเพิ่มวิชาเป็นโมฆะ
2. กรณีนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย

     ให้ติดต่อรับหลักฐานใบเสร็จเพิ่มกระบวนวิชาที่งานบริการการศึกษาของนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2553

ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว กระบวนวิชา ลำดับที่ คณะ
นายสิทธิชาติ สุทธิทวีสุข 4801515 004475 0678 01
นายพิชัย กองชัย 490110241 004271 0679 01
นายพิรุณห์ ด้วงรัก 490110243 004475 0680 01
นายธีรภัทร์ บุญอินทร์ 490110310 012371 0681 01
นายธีรภัทร์ บุญอินทร์ 490110310 127212 0682 01
นายธีรากิตติ์ วงษา 500110042 011156 0683 01
นายศุภกฤษฎ์ จิตรารัชต์ 500110096 019101 0684 01
นางสาวจิตชญา วิทยา 500110122 006230 0685 01
นางสาวชัชชญาภัค โชควัฒนกุล 500110126 006230 0686 01
นายดนัยวุฒิ ธรรมขัณฑ์ 500110203 006346 0687 01
นางสาวฉัตรระวี สร้อยมณีวรรณ์ 500110239 013103 0688 01
นายธีระพงษ์ ยานะพรหม 500110244 006346 0689 01
นางสาวศุภกัญญา เชื้อช่าง 500110261 006346 0690 01
นางสาวพิมนรา ขัดผาบ 500110367 006325 0691 01
นางสาวมาริสสา นันทะชาติ 500110480 012371 0692 01
นางสาวนิภารัตน์ ยอดขอด 500110529 051302 0693 01
นางสาววิจิตรา ชำฤทธิ์ 500110547 006341 0694 01
นางสาวสุภานัน นาแล 500110563 011156 0695 01
นางสาวสุภานัน นาแล 500110563 176101 0696 01
นางสาวจิตรลดา ย่านสากล 510110020 012271 0697 01
นางสาวชนัฏพร ชื่นบาน 510110025 019101 0698 01
นายธีระ จันทร์ท่าฬ่อ 510110039 057111 0699 01
นางสาวปวิตรา สังข์ศิริ 510110043 012173 0700 01
นางสาวไพสุรางค์ ทั่งทอง 510110057 012271 0701 01
นางสาวแสงระวี ศรีทา 510110087 126101 0702 01
นางสาวณัฐธิณี เกตุสระ 510110111 012371 0703 01
นายพงศ์ปภัสสร์ อภิรักษ์โยธิน 510110120 057316 0704 01
นางสาวญาฏิมา น้ำทิพย์ 510110149 206100 0705 01
นางสาวณิชากร ตุละเสน 510110154 057111 0706 01
นางสาวณิชากร ตุละเสน 510110154 057215 0707 01
นางสาวสุขุมาลย์ พลตรี 510110162 057111 0708 01
นางสาวสุขุมาลย์ พลตรี 510110162 057215 0709 01
นางสาวเพียงหทัย วิทยาวิโรจน์ 510110188 011156 0711 01
นางสาวเพียงหทัย วิทยาวิโรจน์ 510110188 057111 0710 01
นายวิศวะ ไตรเมศ 510110191 126101 0712 01
นางสาวจตุพร ใจกันธะ 510110308 013302 0713 01
นายชาติชาย นุชประไพ 510110312 013302 0714 01
นางสาวณัฐวดี มูลวงษ์ 510110317 013302 0715 01
นางสาวทิพย์วรดา ปัตตะพงศ์ 510110320 013302 0716 01
นางสาวทิพย์สุดา อิ่นแก้วสืบ 510110321 013302 0717 01
นางสาวทิศดี ฝึกวาจา 510110322 013302 0718 01
นางสาวนุชนาถ ทันใจ 510110323 013302 0719 01
นางสาวนุชนาถ ทันใจ 510110323 154104 0720 01
นางสาวเพ็ญนภา ลัภมา 510110332 013302 0721 01
นางสาวเมษา สมมา 510110334 013302 0722 01
นายรุจน์ อัจฉริยาภรณ์ 510110335 013302 0723 01
นางสาวลัคนา พระแท่น 510110337 013302 0724 01
นายวรัทภพ ขวัญเมือง 510110338 013302 0725 01
นางสาววริษฐา จันทร์สกาว 510110339 013302 0726 01
นางสาวอนุสรา ก้อนทอง 510110348 013302 0727 01
นางสาวอภิชยา มีทอง 510110349 013302 0728 01
นางสาวศรัณยา นามวงศ์ 510110379 051302 0729 01
นางสาวพชรมณ ใจหนอง 510110409 019101 0730 01
นางสาวมนัญญา ดอกจันทร์แย้ม 510110433 206100 0731 01
นายบุษกล โลจนะภาพย์ 510110488 013302 0732 01
นางสาวธนาภรณ์ ออมแก้ว 510110489 013302 0733 01
นายจีรภัทร ศรีทองคำ 510110490 013204 0734 01
นางสาวธัญธรณ์ ศรีวัชระ 510110491 004271 0735 01
นางสาวเมธาวี ปิยเศรษฐ์ 520110082 705211 0736 01
นางสาวขันทอง มีศิล 520110114 004233 0737 01
นางสาวผจงจิตร พ่วงแย้ม 520110130 012371 0738 01
นางสาวพฤกษชาติ ทะนุการ 520110132 012371 0739 01
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีวิชัยมูล 520110142 176101 0740 01
นายธีระศักดิ์ กำเนิดศุภผล 520110230 006341 0741 01
นายบรรพล จิระวัฒนากุล 520110236 006341 0742 01
นายภาณุ ลาภะกูล 520110245 006341 0743 01
นางสาววิชาดา ตันติสัจจาภิรักษ์ 520110251 100201 0744 01
นางสาวศิรประภา จอมแปง 520110305 011156 0745 01
นางสาวฐปนา ยุทธพรเสรีกุล 520110320 057111 0746 01
นางสาวประกายเดือน ทับรอด 520110329 057111 0747 01
นางสาวประภัสสร เย็นไสว 520110330 057111 0748 01
นางสาวจุติพร แซ่เอี้ย 520110352 006307 0749 01
นางสาววันวิสา กันจินะ 520110378 012371 0750 01
นางสาวศุภิญญา เอี่ยมสุดแสง 520110383 057307 0751 01
นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ 520110416 051300 0752 01
นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ 520110416 051302 0753 01
นายจักรพงษ์ อัมพุธ 520110427 001101 0754 01
นางสาวจุฑารักษ์ สุริยะมณี 520110430 019101 0755 01
นางสาวจุฑารักษ์ สุริยะมณี 520110430 057102 0756 01
นางสาวมาลินี ศรีษาพุทธ 520110447 011156 0757 01
นางสาวมาลินี ศรีษาพุทธ 520110447 126101 0758 01
นางสาววารินทิพย์ เครือศรี 520110452 019101 0759 01
นางสาวชนานันท์ สิงหราชา 520110460 012271 0760 01
นายณรงค์ศักดิ์ รอบวนาคาม 520110462 057307 0761 01
นางสาวไปรยา สินธุมงคลชัย 520110472 012173 0762 01
นางสาวพิชญ์สินี เจตจินดากร 520110475 012271 0763 01
นางสาวอัจฉรี ศรีติ๊บ 520110485 012271 0764 01
นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข 4802130 061403 0189 02
นางสาวศุภัชยา ธิวงศ์ 4802154 100202 0190 02
นางสาวสายชล หาญเจริญกิจ 4802181 001295 0191 02
นายใจ ศิริวารัตน์ 490210005 051302 0192 02
นางสาวนริศรา ตาสุวรรณ 490210054 057316 0193 02
นางสาวประภัสสร อ่อนน้อม 490210055 057316 0194 02
นายมณฑล คำวังจันทร์ 490210102 012471 0195 02
นายมณฑล คำวังจันทร์ 490210102 100400 0196 02
นายณัฐกร กันทะวัง 490210107 079388 0197 02
นายปรัชญ์ จารุจินดา 490210123 057419 0198 02
นายพงษ์ศักดิ์ สร้อยฟ้า 490210147 061403 0199 02
นายวันเฉลิม ระลาธิ 490210298 079444 0200 02
นางสาวจริยาภรณ์ สมป้อ 500210003 052420 0201 02
นางสาวจิราภรณ์ อัฐวงศ์ 500210005 100401 0202 02
นางสาวโชติมา บุญเติม 500210006 052420 0203 02
นายบรรหาร เพ็ญจันทร์ 500210011 052420 0204 02
นางสาวมัตติกา รำแพน 500210058 100300 0205 02
นางสาวมัตติกา รำแพน 500210058 100302 0206 02
นางสาวกวีภัทร ฉาวชาวนา 500210063 100400 0207 02
นายฉัตรชัย สุวรรณ์ 500210093 012471 0208 02
นางสาวธวัลรัตน์ นิ้มเวียงพิงค์ 500210116 100203 0209 02
นางสาวธวัลรัตน์ นิ้มเวียงพิงค์ 500210116 100401 0210 02
นายศุภนันท์ ศรีปัญญา 500210120 012371 0211 02
นายศุภนันท์ ศรีปัญญา 500210120 012471 0212 02
นายนิธิภัทร พรมมา 500210133 602102 0213 02
นายนิรันดร์ ตนพร้อม 500210134 057419 0214 02
นายปริญญา ทองน้อย 500210135 057419 0215 02
นายปริญญา ทองน้อย 500210135 100401 0216 02
นายพงศกร ประภาวงศ์ 500210136 057419 0217 02
นายภัทรชัย เพชรแกมทอง 500210138 057419 0218 02
นายภัทรชัย เพชรแกมทอง 500210138 602102 0219 02
นางสาววัลลภา เอื้ออารี 500210142 100203 0220 02
นายวุฒิไกร ขันแก้ว 500210144 001102 0221 02
นายชนะชัย ภมรชัยสกุล 500210149 057102 0222 02
นายชนะชัย ภมรชัยสกุล 500210149 602102 0223 02
นางสาวโสภาพรรณ ปันอิ่น 500210161 001206 0224 02
นายณัฐพล นิเวศน์วรการ 500210164 012371 0225 02
นายวรวุฒิ ศรีอดิศักดิ์ 500210176 100203 0226 02
นางสาวศรีสุดา มณีวรรณ์ 500210177 100401 0227 02
นายณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 500210183 071413 0228 02
นายเพชรพิชัย แสนโซ้ง 500210216 100401 0229 02
นายรัฐศาสตร์ ศรีสิทธิ์ 500210226 051300 0230 02
นายรัฐศาสตร์ ศรีสิทธิ์ 500210226 100300 0231 02
นางสาววราภรณ์ พูดตรง 500210229 100401 0232 02
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเคลือบ 500210277 059413 0233 02
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งเคลือบ 500210277 100400 0234 02
นายพิสิฐ คำภิโร 500210286 012371 0235 02
นางสาวเพียงอัมพร สุขกิตติ 500210287 059413 0236 02
นางสาวจิราภา ฮะสุวรรณ 500210338 100300 0237 02
นางสาวศิราพร มณีเลิศ 500210346 079388 0238 02
นางสาวฐิตารีย์ บุตรแก้ว 510210002 052303 0239 02
นางสาวนัฐพร โออิน 510210008 100302 0240 02
นางสาวรุ่งทิวา ขำศิริ 510210011 100203 0241 02
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ 510210012 100203 0242 02
นางสาววัชิราภรณ์ โตลำมะ 510210012 100302 0243 02
นายสันติ ใจเฉื่อย 510210015 100203 0244 02
นางสาวเสาวลักษณ์ มูลมา 510210018 051302 0245 02
นางสาวเสาวลักษณ์ มูลมา 510210018 100302 0246 02
นางสาวจุฬารัตน์ สุกรณ์ 510210023 100400 0247 02
นางสาวภัคจิรา เทพนันท์ 510210025 100400 0248 02
นางสาวกนกวรรณ นันติตา 510210028 100400 0249 02
นางสาวธนวรรณ สอ้าง 510210064 751100 0250 02
นางสาวศิริพร ใจมา 510210078 100304 0251 02
นางสาวสมฤทัย เทศวิศาล 510210080 100304 0252 02
นายณัฐวุฒิ ฟักเจริญ 510210091 100400 0253 02
นายวุฒิพงษ์ ดวงธิมา 510210097 006230 0254 02
นางสาวพากเพียร ใจพิแสง 510210113 100305 0255 02
นางสาวรสสริน มงคลเทพ 510210117 079388 0256 02
นางสาวศรวณีย์ มณีศรี 510210120 079388 0257 02
นายสุทธิพงษ์ ดิลกพิทยาธร 510210121 004271 0258 02
นางสาวอัจฉรา ญาณตาล 510210122 057201 0259 02
นายภานุพงศ์ ศรีพรม 510210127 100304 0260 02
นายณัฐพงศ์ ตั้งประดิษฐ 510210150 051300 0261 02
นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์ 510210153 100304 0262 02
นายสุวิจักขณ์ ลับแลชัย 510210161 064411 0263 02
นางสาวจุไรรัตน์ คำหล้า 510210166 061306 0264 02
นางสาวศศิกานต์ ศรีวิชัย 510210175 070413 0265 02
นายกนกชัย มาลัยวงศ์ 510210181 004475 0266 02
นางสาวธันยธร คุณยศยิ่ง 510210186 100302 0267 02
นายนิพนธ์ หมูทอง 510210187 012371 0268 02
นางสาวพวงผกา คำมอญ 510210188 070413 0269 02
นายปัญญา เปาป่า 510210192 100302 0270 02
นางสาวภัทธิชา นนทธิ 510210193 100302 0271 02
นางสาวกัญญาภัทร   ศุภสาร 510210199 051300 0272 02
นางสาวนิศรา   โตเย็น 510210203 100203 0273 02
นายชัชวาลย์  แซ่วอ 510210229 100302 0274 02
นางสาวอตินุช แก้วเขียว 510210235 100203 0275 02
นางสาวฐาปนี สิทธิเลิศ 510210239 070304 0276 02
นายนพรัตน์ สว่างพื้น 510210240 070304 0277 02
นางสาวจันทิมา ทรัพย์จันทร์ 510210250 004271 0278 02
นางสาวจันทิมา ทรัพย์จันทร์ 510210250 100304 0279 02
นายนพรัตน์ แบบกัน 510210251 004271 0280 02
นางสาวนันทพร สเวตอ 510210255 004271 0281 02
นางสาวนันทพร สเวตอ 510210255 100304 0282 02
นายวสันต์ สรรพสุข 510210256 751102 0283 02
นายสิทธิโชค แซ่พร่าน 510210258 004271 0284 02
นางสาวกัลยา แสงมณีย์ 510210260 012371 0285 02
นางสาวจริยา มะศักดิ์ 510210261 004271 0286 02
นางสาวจริยา มะศักดิ์ 510210261 071413 0287 02
นางสาววนิดา ต๊ะมา 510210265 100304 0288 02
นางสาวเจนประภา เรือนคำ 510210296 100304 0289 02
นายปองพล เมืองมาหล้า 510210305 064411 0290 02
นางสาวมัลลิกา ญาสมุทร์ 510210307 100304 0291 02
นางสาวสุธิดา คำปันปู่ 510210313 100304 0292 02
นางสาวสุภาพร อินต๊ะเขียว 510210314 064411 0293 02
นายอรรถพล เมตตา 510210317 100304 0294 02
 นางสาวฮาวา   ชายยิ๊ด 510210337 061403 0295 02
นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์ 510210343 100302 0296 02
นายพัชรพล ชิดชม 520210009 012371 0297 02
 นางสาววิริยา   มาเมืองกล 520210013 057213 0298 02
นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์ 520210102 100301 0299 02
นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์ 520210102 176101 0300 02
นายพงษ์วริศ ปัญจมณีโชติ 520210103 100301 0301 02
 นางสาวหทัยทิพย์   อูปธรรม 520210105 100301 0302 02
นายกฤษกร ใจคำปัน 520210106 050104 0303 02
นายกฤษกร ใจคำปัน 520210106 100301 0304 02
นายกิตติคุณ กาวิจา 520210109 100304 0305 02
นายกิตติพงษ์ นามแสง 520210110 100304 0306 02
นางสาวชฎาพร วังฆะฮาด 520210111 100304 0307 02
นายณัฐพล ศัพทะนาวิน 520210113 100301 0308 02
นายณัฐพล ศัพทะนาวิน 520210113 100304 0309 02
นายถิตนันย์ สมคำ 520210114 100304 0310 02
นายพงษธร โนคำป้อ 520210119 100304 0311 02
นางสาวพิชญาภัค พุทธิมา 520210120 100304 0312 02
นายมติชน รู้เที่ยง 520210123 100304 0313 02
นางสาวมยุรี มือแป 520210124 100304 0314 02
นางสาวศศิกาญจน์ อุดป้อ 520210127 100304 0315 02
นายอธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม 520210131 050104 0316 02
นายอธิปวัฒน์ ฉัตรกมลธรรม 520210131 100301 0317 02
นางสาวอนงค์น์าฎ กัญชนะ 520210132 050104 0318 02
นางสาวอนงค์น์าฎ กัญชนะ 520210132 100301 0319 02
นางสาวอรทัย อินทะวงค์ 520210135 100304 0320 02
 นางสาวอรนุช   จะที 520210136 100304 0321 02
นายณัฐพล คุรุธรรมานนท์ 520210138 050104 0322 02
นายณัฐพล คุรุธรรมานนท์ 520210138 100301 0323 02
นางสาววรรณนิกา น้าทิพากร 520210158 012271 0324 02
นางสาวพชรกมล เตชะใจ 520210171 100301 0325 02
นางสาวพชรกมล เตชะใจ 520210171 100304 0326 02
นายอาทิตย์ ซาวคำ 520210175 100301 0327 02
นายอาทิตย์ ซาวคำ 520210175 100304 0328 02
นายอินทุกร สิทธิวงค์ 520210176 100301 0329 02
นายอินทุกร สิทธิวงค์ 520210176 100304 0330 02
นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ 520210185 100304 0331 02
 นางสาวกันต์กมล   วราสุนันท์ 520210191 100301 0332 02
 นางสาวอธิษา   ชูทรัพย์เจริญ 520210207 100301 0333 02
นายณัฐนัย แก้วเขื่อน 520210222 100301 0334 02
นายคุณากร วงษ์คำ 520210228 051300 0335 02
นางสาวเกศิณี ศรีบุญเรือง 520210249 012271 0336 02
นายชนกันต์ ไชยงำเมือง 520210251 012271 0337 02
นายนเรศ สุ่มสมบูรณ์ 520210253 012271 0338 02
นางสาวปาริฉัตร ไชยลาม 520210256 012271 0339 02
นายพีรพรต ดีวรัตน์ 520210260 012271 0340 02
 นางสาวกมลลักษณ์   สุวรรณวงศ์ 520210267 100203 0341 02
 นายเกรียงศักดิ์   อย่างอิ่น 520210270 100203 0342 02
 นางสาวพัชรินทร์   อัฐนาค 520210277 100203 0343 02
 นายพิทักษ์พงษ์   สมปาน 520210278 100203 0344 02
 นางสาวศิริพร   นันท์ชัย 520210282 100203 0345 02
นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์ 520210286 100203 0346 02
นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์ 520210286 100204 0347 02
นางสาวเบญจมาศ มหาวัน 520210289 100203 0348 02
นางสาวนิลนภา วงไพวรรณ 520210302 100203 0349 02
นางสาวอรอุมา วิสัย 520210313 100203 0350 02
นางสาวอรอุมา วิสัย 520210313 100204 0351 02
นายเจตนา แสวงนาม 4803016 001206 0953 03
นายธวัชชัย เทพอยู่ 490310055 127101 0954 03
นางสาวพิมวิไล แซ่เล้า 490310061 127101 0955 03
นางสาวกฤษนา โยธาวุฒิ 490310068 110433 0956 03
นางสาวกฤษนา โยธาวุฒิ 490310068 127101 0957 03
นายธัช ธรรมรัตน์ชัย 490310091 012371 0958 03
นางสาวฟ้า รัตนพิทักษ์ 490310099 110224 0959 03
นายณัฎฐกร ทองมีสี 500310022 127101 0960 03
นายนเรนทร์ฤทธิ์ จิตต์ประไพ 500310050 079388 0961 03
นายภัตติพงศ์ ขัดลิ 500310057 001203 0962 03
นางสาวภัทรพร พิเคราะห์ 500310073 061306 0963 03
นางสาวอัญชลี วรรณสุพริ้ง 500310115 110224 0964 03
นางสาวณัฐชญาภรณ์ บุญมี 510310006 127101 0965 03
นางสาววราศี สุพรจักร 510310016 061223 0966 03
นายศิลศิลป์ คำพุฒ 510310050 061306 0967 03
นายอนุศิษฎ์ เดชเอื้อพร 510310054 061306 0968 03
นายศุภมิตร ดูงาม 510310080 001102 0969 03
นางสาวกะรัต จูงศิริวัฒน์ 510310084 127101 0970 03
นายอานนท์ นงค์ยา 510310117 012173 0971 03
นางสาวกนกกาญจน์ สายวงศ์ 520310001 057105 0972 03
นางสาวกรกมล ทักขินะ 520310002 057105 0973 03
นางสาวขวัญข้าว สังข์กูล 520310005 100201 0974 03
นางสาวชรินรัตน์ อินตะปา 520310008 100201 0975 03
นางสาวนัทธ์ชนก เพิ่มพระธรรมกุล 520310016 100201 0976 03
นางสาวพชรมน บัณฑุวนิช 520310019 057105 0977 03
นางสาวพัฒน์นรี ดวงสมร 520310021 100201 0978 03
นางสาวรวิวรรณ เปรมแปลก 520310024 061306 0979 03
นางสาววิลาสินี แสงพิงค์ 520310030 100201 0980 03
นางสาวอัญรัตน์ แก้วมล 520310035 100201 0981 03
นางสาวมุทิตา ธิงาเครือ 520310055 571111 0982 03
นางสาวศิรินทร์พรรณ สุวรรณพาณิชย์ 520310060 057105 0983 03
นายธีระพงษ์ มาสนอง 520310075 001101 0984 03
นายพัฒนภูมิ วรรณชัย 520310123 001102 0985 03
นางสาววรรณภา เเก้วทอง 520310130 061223 0986 03
นายคริษฐ์ ประธาน 520310178 057107 0987 03
นายคริษฐ์ ประธาน 520310178 057201 0988 03
นายภาณุ บุญแลน 520310198 057107 0989 03
นางสาวมานา เหมือนมนัส 520310200 057107 0990 03
นายยุทธภูมิ บุญกอง 520310201 057107 0991 03
นายสถาพร พรชัยเจริญ 520310213 057107 0992 03
นายโสภณ มีวาสนา 520310219 050104 0993 03
นางสาวอรอรทัย ศรีมิตร 520310224 057107 0994 03
นางสาวณภิตา อภิรักษ์เมธา 490410081 208271 0995 04
นายอภินันท์ ชุมยวง 500410242 208271 0996 04
นางสาวนิลราวรรณ จินดาคำ 510410028 001206 0997 04
นางสาวเบญจพร พิจิตรวิไลเลิศ 510410031 004271 0998 04
นางสาวมัณฑิตา ดวงชัย 510410044 057201 0999 04
นางสาวมัณฑิตา ดวงชัย 510410044 057316 1000 04
นางสาววไลภรณ์ สุขประเสริฐ 510410051 004271 1001 04
นางสาวอมรรัตน์ หม่อคอ 510410074 208271 1002 04
นางสาวจันทิมา สถิรวัฒนา 510410082 057213 1003 04
นางสาวณัฐชยา ทิพยมณี 510410096 705211 1004 04
นางสาวธันยพร โอดมัง 510410100 057316 1005 04
นางสาวธีรนุช งามโฉมจันทร์ 510410101 176101 1006 04
นางสาวภัทริน อรรถวิภาค 510410126 705211 1007 04
นางสาววิลาสินี สมมิตร 510410133 057213 1008 04
นางสาวเกศรา ใจธานี 510410154 004233 1009 04
นางสาวเกศรา ใจธานี 510410154 050100 1010 04
นางสาวจุฑารัตน์ ศรีมูล 510410160 057111 1011 04
นางสาวญณัชชนม์ กุลฉัตรฐานนท์ 510410175 057107 1012 04
นางสาวญณัชชนม์ กุลฉัตรฐานนท์ 510410175 057316 1013 04
นางสาวบุศรินทร์ ยศปินตา 510410176 012271 1014 04
นางสาวประภาพรรณ เขื่อนแก้ว 510410180 057111 1015 04
นางสาวประภาพรรณ เขื่อนแก้ว 510410180 057316 1016 04
นางสาวพิชญา สุขขะนิวาสน์ 510410186 705442 1017 04
นางสาวสุจิรา จิตตลดากร 510410206 057111 1018 04
นางสาวสุพัตรา วงศ์ชมภู 510410208 079444 1019 04
นายกัมปนาท แก้วนำ 520410007 057308 1020 04
นางสาวจุฑารัตน์ เอื้อรักสกุล 520410014 705211 1021 04
นายณัฏฐพงศ์ สุคันธะมาลา 520410025 205103 1022 04
นายนิติศาสตร์ คำทา 520410044 176211 1023 04
นางสาวภัสราภรณ์ จันทร์คำ 520410056 019101 1024 04
นางสาวเยาวลักษณ์ บูรณกิจเจริญ 520410060 019101 1025 04
นางสาวพรพิสุทธิ์ จอมที่รักษ์ 520410199 127212 1026 04
นางสาวมยุรี วงค์สุวรรณ 520410203 127212 1027 04
นางสาวอังคณา สุรวัฒนาวรรณ 520410223 127212 1028 04
นางสาวอาภรณ์ จันต๊ะวงค์ 520410224 004271 1030 04
นางสาวอาภรณ์ จันต๊ะวงค์ 520410224 127212 1029 04
นายสัณฐาน จันทาพูน 4805335 207408 0765 05
นายณัฐพงศ์   กันหา 490510246 006307 0766 05
นางสาวภรณ์ทิพย์ นาแก้ว 490510296 357110 0767 05
นางสาวชุรินรัตน์ ตระกูลวีรยุทธ 490510443 061106 0768 05
นางสาวภรชนก   วงค์จันทร์แก้ว 490510532 061106 0769 05
นายดลภาค สุวรรณปัญญา 490510683 208263 0770 05
นางสาวนิลบล กาวิล 490510708 751101 0771 05
นางสาวกรรณิกา ปะละใจ 500510211 064418 0772 05
นางสาวชลลดา เวชวิกูล 500510236 154100 0773 05
นางสาวปัทมา ยะอินทร 500510273 154100 0774 05
นางสาวปานัสดา ดีดพิณ 500510274 012271 0775 05
นางสาวมนธินี ศรีหล้า 500510296 064418 0776 05
นางสาววลัยลักษณ์ กำแพงคำ 500510306 011156 0777 05
นายอโนชา ภูมิม่วง 500510334 004271 0778 05
นายวัชนันท์ เรืองกูล 500510526 154100 0779 05
นางสาววัชรี นากล้า 500510529 154104 0780 05
นางสาวฉัตรพร คำพิชัย 500510641 701103 0781 05
นายชวลิต ทะภูมินทร์ 500510648 176101 0782 05
นางสาวขนิษฐา เกิดผล 510510002 004271 0783 05
นายธีรพงศ์ จิตตะ 510510008 057109 0785 05
นายธีรพงศ์ จิตตะ 510510008 057316 0784 05
นางสาวเอมิกา ยาวิชัย 510510032 006123 0786 05
นางสาวกนกวรรณ นามวงค์ 510510034 057316 0787 05
นางสาวกมลรัตน์ ขันแก้ว 510510035 057316 0788 05
นางสาวเกศราภรณ์ ราชอุปนันท์ 510510042 057316 0789 05
นางสาวเกศราภรณ์ ราชอุปนันท์ 510510042 154104 0790 05
นางสาวจิตสุภา ธงด่านทวน 510510048 011251 0791 05
นางสาวจิตสุภา ธงด่านทวน 510510048 751100 0792 05
นางสาวชลัมพร วงศ์วิลาศ 510510062 057307 0793 05
นางสาวชลัมพร วงศ์วิลาศ 510510062 751101 0794 05
นายรัฐเขต พิบูลย์ 510510071 004271 0795 05
นายธนาวุฒิ คะมานา 510510087 154100 0796 05
นางสาวปวีณา หงษ์โต 510510107 154100 0797 05
นางสาวพัชรียา สุวรรณสุระ 510510119 176101 0798 05
นางสาวพัชรียา สุวรรณสุระ 510510119 602100 0799 05
นางสาวรวิภัทร ขัดสีทะลี 510510142 012371 0801 05
นางสาวรวิภัทร ขัดสีทะลี 510510142 751101 0800 05
นายรัฐชานนท์ จีรนันภูมิพัทธ์ 510510143 751101 0802 05
นางสาวรุจรวี แก้วกลางเมือง 510510145 012173 0803 05
นางสาววราภรณ์ ทะนาจา 510510159 701103 0804 05
นางสาวสุนิสา โพธิ์เย็น 510510185 602100 0805 05
นางสาวอาภาวรรณ จันทร์พะเนาว์ 510510202 012173 0806 05
นางสาวชนากานต์ พิสิษฐ์กุล 510510245 751101 0807 05
นายณัฐพล เศวตบันดาลชัย 510510255 011156 0808 05
นายณัฐพล เศวตบันดาลชัย 510510255 154104 0809 05
นายณัฐวัฒน์ นิยมการ 510510257 011156 0811 05
นายณัฐวัฒน์ นิยมการ 510510257 154104 0810 05
นายธวัชชัย วิชญพล 510510264 057316 0812 05
นางสาวพิมพ์วรีย์ มาลัย 510510304 012471 0813 05
นายศุภฤกษ์ ขอนดอก 510510330 602102 0814 05
นางสาวเสาวนีย์ ชำนาญยา 510510338 127101 0815 05
นางสาวอโนชา อินพหล 510510343 602102 0816 05
นายเจิดศักดา วีระวัฒนวงศ์ 510510386 057307 0817 05
นายนคเรศ   นามแก้ว 510510408 176101 0818 05
นางสาววราภรณ์ ทองทิพย์ 510510442 012173 0819 05
นายวิสิฐศักดิ์ ทรัพย์เมฆ 510510453 057201 0821 05
นายวิสิฐศักดิ์ ทรัพย์เมฆ 510510453 057307 0820 05
นายศิริชัย จิระพรกุล 510510458 006341 0822 05
นายนนทิพัฒน์   กระแสสินทร์ 510510530 012371 0823 05
นายบุรินทร์ พึ่งกลั่น 510510532 057215 0824 05
นางสาวสุวิมล บุญมาลีรัตน์ 510510576 057307 0825 05
นางสาวอภิษฎา เตือนสกุล 510510579 176101 0826 05
นายปวีณ์กร มิ่งเชื้อ 510510585 751102 0827 05
นายนิติพงค์ อินปั๋นแก้ว 510510655 057316 0828 05
นางสาวรชนิศ ทองแดง 510510689 057307 0829 05
นางสาวรชนิศ ทองแดง 510510689 751101 0830 05
นายอาทิตย์ ดวงชาทม 510510734 050100 0831 05
นางสาวจีราพร ธรรมใจ 510510751 012371 0832 05
นายณภัทร ธนกาญจน์กุล 510510761 705211 0833 05
นายณรงค์เดช ขัติกอง 510510763 057215 0834 05
นายณัฐพงศ์ เทียมแสน 510510765 057215 0835 05
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ 510510775 057307 0836 05
นายภานิสิทธิ์ เฟื่องฟุ้ง 510510793 057136 0837 05
นายวราดนย์ สากระจาย 510510800 057136 0838 05
นายวราดนย์   สากระจาย 510510800 176101 0839 05
นายศรัณย์ เจียงแจ่มจิต 510510804 012173 0840 05
นางสาวอภิญญา เขียวพุ่มพวง 510510823 011251 0841 05
นางสาวอารยา นามวันทา 510510827 011251 0842 05
นางสาวกรฤทัย พรหมรัตน์สรณ 520510001 050100 0843 05
นายธนพงษ์ หมื่นแสน 520510010 050104 0844 05
นายปฐมพงศ์ ยอดวีระพงศ์ 520510105 602102 0845 05
นางสาวสาริณี ลอยมา 520510173 057293 0846 05
นางสาวสุจิตรา ผัดวัง 520510176 176101 0847 05
นางสาวสุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์ 520510178 176101 0848 05
นางสาวสุมารินทร์ นิโรจน์ 520510180 176101 0849 05
นายโกศล สิงห์ดี 520510231 154104 0850 05
นางสาวจุฑาธิปต์ มหายศ 520510241 012173 0851 05
นางสาวพิชญ์สินี สามะบุตร 520510298 057305 0852 05
นางสาวพิชญ์สินี สามะบุตร 520510298 057307 0853 05
นางสาวอัญชลี มะโนโฮ้ง 520510338 012173 0854 05
นางสาวขนิษฐา อินยาวิเลิศ 520510360 057293 0855 05
นางสาวจิราพร ใจนำปน 520510366 057293 0856 05
นายเฉลิมพันธุ์ นารัตฐา 520510370 057111 0857 05
นายเฉลิมพันธุ์ นารัตฐา 520510370 057307 0858 05
นายดนัยวิชญ์ ดอกดวง 520510386 205103 0859 05
นายทรงวุฒิ จันทร์ตา 520510391 206112 0860 05
นายผดุงพงษ์ ปัญญาวัง 520510413 751100 0861 05
นายสิทธิพงศ์ กันทาเดช 520510456 057293 0862 05
นางสาวปพิชญา คำก๋อง 520510487 057111 0863 05
นางสาวปพิชญา คำก๋อง 520510487 057307 0864 05
นางสาวลลิตา โมจรินทร์ 520510567 012173 0865 05
นางสาวสายทิพย์ สีไชย 520510581 012173 0866 05
นางสาวสายสมร ลืออินต๊ะ 520510582 012173 0867 05
นางสาวเกศรา คิดอ่าน 520510619 057307 0868 05
นางสาวจิราพร แก้วแก้ว 520510629 176101 0869 05
นางสาวเจนจิรา สุมามาลย์ 520510635 701103 0870 05
นางสาวณัฐิรา เมืองมาหล้า 520510651 057111 0871 05
นางสาวณัฐิรา เมืองมาหล้า 520510651 701103 0872 05
นางสาวภรทิพย์ พรมไชยา 520510695 176101 0873 05
นายวิทวัส วังเป็ง 520510720 050100 0874 05
นายวิสิทธิ์ พหลยุทธ 520510721 602102 0875 05
นางสาวกิตติยาพร ตุงคนาคร 520510762 057293 0876 05
นายเกษมกิจ วิเชียรเกื้อ 4506036 206362 0001 06
นายวรวุฒิ เลิศกมลกาญจน์ 4606141 254232 0522 06
นายวรวุฒิ เลิศกมลกาญจน์ 4606141 260423 0523 06
 นายอนุรักษ์   ศรีสุวรรณ 4706204 057107 0669 06
 นายอนุรักษ์   ศรีสุวรรณ 4706204 079444 0668 06
 นายอรรถพล   ไชยเทพ 4706210 057107 0670 06
นายอัษฎาวุฒิ ยมเกิด 4706218 206362 0524 06
นายภูริภัทร นามมนตรี 4706314 252439 0590 06
นายดนัย สมราช 4706765 254232 0528 06
นายดนัย สมราช 4706765 260413 0527 06
นายดนัย สมราช 4706765 260421 0525 06
นายดนัย สมราช 4706765 260423 0526 06
นายศตวรรษ แสงเรือน 4706779 260413 0591 06
 นายวรวรรณ   โปร่งจิต 4806155 057108 0671 06
 นายวรวรรณ   โปร่งจิต 4806155 079444 0672 06
นายวัชระ ชินะวรรณา 4806163 057136 0593 06
นายวัชระ ชินะวรรณา 4806163 057213 0594 06
นายวัชระ ชินะวรรณา 4806163 057293 0592 06
นายพงศกร คันธา 4806315 252439 0595 06
นายณัฐพงษ์ เรืองเดช 4806412 751100 0529 06
นายณาคมน์ อาษา 4806417 009103 0596 06
 นายธนากร   สิริมูล 4806558 057136 0673 06
นายนราวุฒิ ชัยวร 4806560 208263 0049 06
นายมนุชา  โพธิ์งาม 4806575 260413 0050 06
นายอาณัติ ยศปัน 4806588 254232 0051 06
นายปฏิญญา ปาสิงห์ 4806600 001203 0052 06
นายปฏิญญา ปาสิงห์ 4806600 013103 0053 06
นายพงค์นรินทร์ ฟองอินทร์ 4806602 259203 0597 06
นายกิตติพงศ์ ทวีคุณ 490610015 208263 0018 06
 นายทนง   พิลาลัย 490610089 057305 0674 06
นางสาวนลินี ลงกานี 490610108 013204 0598 06
นายพลากร คำปวน 490610144 254232 0599 06
นายอัศจรรย์ ช้างทอง 490610266 254232 0600 06
นางสาวพรชนก เสนะสุทธิพันธุ์ 490610349 057215 0002 06
นางสาวพรชนก เสนะสุทธิพันธุ์ 490610349 057293 0003 06
นายอรรถเชฐ แก้วกลางเมือง 490610404 252439 0031 06
นายชาญวิทย์ อินต๊ะแสน 490610462 208263 0032 06
นายณัฐพล สุริยา 490610474 701103 0530 06
นายณัฐพล สุริยา 490610474 705211 0531 06
นางสาวนิธิประภา หงวนตัด 490610506 057293 0532 06
นายณัฐวัฒน์ ชุมภูจันทร์ 490610646 260413 0054 06
นายวรวิทย์ กันธิยะ 490610660 260423 0533 06
นายวัชรพงศ์ พรมพันธ์ 490610662 254232 0534 06
นายอิสระ จันทร์ลอย 490610671 260413 0055 06
นายคณิต ศรีภูวงศ์ 490610677 001203 0020 06
นายคณิต ศรีภูวงศ์ 490610677 751100 0019 06
นายมนตรี พิมสาร 490610694 057106 0601 06
นายมนตรี พิมสาร 490610694 751100 0004 06
นางสาวมยุรี สินธุวงค์ 490610695 001203 0021 06
นายศิรกูร พรหมเพ็ชร 490610704 259203 0005 06
นายอดิเทพ ศรีธิ 490610711 176101 0535 06
นายภู บรรเลง 490612014 079444 0536 06
นายอรรถกร สามาลา 490612042 057307 0603 06
นายอรรถกร สามาลา 490612042 057316 0602 06
นายอรรถกร สามาลา 490612042 061106 0604 06
นางสาวสุลิสา ไกรนรา 490612178 061223 0605 06
นางสาวสุลิสา ไกรนรา 490612178 079466 0606 06
นางสาวณัฐริกา แสงอรุณ 490612287 079466 0056 06
นายเทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ 490617004 254232 0057 06
นายเทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ 490617004 260413 0058 06
นางสาวผลินพร ตาสา 500610134 011156 0608 06
นางสาวผลินพร ตาสา 500610134 176101 0607 06
นายภานุวัฒน์ เพิ่มกร 500610170 001205 0059 06
นายสารวัตร โสภาศรี 500610238 057305 0609 06
นายอนุพล มณีขัติย์ 500610260 057136 0610 06
นายอนุพล มณีขัติย์ 500610260 057293 0611 06
นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค์ 500610468 012271 0537 06
นางสาวปรีญาภรณ์ เลาโว้ง 500610558 001205 0612 06
นายธนพัฒน์ วัฒนพันธ์ 500610729 259203 0538 06
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 751100 0539 06
นายภาณุพงศ์ ประชากุล 500612015 057307 0541 06
นายภาณุพงศ์ ประชากุล 500612015 057316 0540 06
นายคมสันต์ สาจิต 500612123 001203 0542 06
นายคมสันต์ สาจิต 500612123 057307 0543 06
นายคมสันต์ สาจิต 500612123 057316 0544 06
นายโฆษิต ชนะหาญ 500612150 076426 0033 06
นายเสมอวุฒิ สุยะคำ 500612195 009103 0613 06
นายเสมอวุฒิ สุยะคำ 500612195 057307 0614 06
นายเสมอวุฒิ สุยะคำ 500612195 057316 0615 06
นายกฤตชัย ชมภูรัตน์ 510610003 006341 0616 06
นายกฤตชัย ชมภูรัตน์ 510610003 057109 0617 06
นายจิรนาถ จิรบวร 510610033 208263 0545 06
นางสาวจีรวรรณ ปันวารี 510610039 057136 0546 06
นายเจษฎาภรณ์ มหาวงศนันท์ 510610048 012271 0618 06
นายชัยวัฒน์ จันทร์ฝาย 510610061 012371 0022 06
นางสาวเชียงใหม่ คันธฬิกา 510610066 602100 0619 06
นางสาวฐาปาณี ไชยเตกุล 510610068 079588 0547 06
นางสาวณัฐนันท์ ชาลีพจน์ 510610080 206100 0034 06
นายณัฐพล สินธพานนท์ 510610084 206100 0035 06
นายณัฐพันธุ์ ตั้งวันเจริญ 510610085 079444 0620 06
นางสาวณัฐยา จันทร์ตาบูรณ์ 510610086 176101 0548 06
นางสาวธนวรรณ อุทยาน 510610102 057136 0549 06
นายธีระ ใช้บุญเรือง 510610113 057136 0621 06
นางสาวพินัญญา สิทธิวัฒน์ 510610176 001205 0061 06
นางสาวพินัญญา สิทธิวัฒน์ 510610176 057136 0060 06
นายภราดร พงษ์ดี 510610184 006341 0622 06
นายภัทภูมิ รูปงาม 510610186 602100 0623 06
นายมรุต อุตมะ 510610198 176101 0062 06
นายยุทธพงษ์ เตียมสุข 510610206 012371 0624 06
นางสาวรังสิญา อินทชัย 510610213 057293 0550 06
นายวรพันธุ์ คำดี 510610220 057307 0036 06
นายวรวัฒน์ ขันเนตร 510610222 206101 0023 06
นายวิทยา สมศรี 510610236 057136 0625 06
นายศักรินทร์ ไชยเมืองดี 510610245 176101 0626 06
นายศุภเดช สอนชม 510610251 057109 0627 06
นายเศรษฐสิริ ธรรมกวินวงศ์ 510610254 057307 0551 06
นายชัชฤทธิ์ รินคำ 510610275 057293 0038 06
นายชัชฤทธิ์ รินคำ 510610275 751100 0037 06
นายสุวิชญ์ สันธิ 510610280 057136 0552 06
นายสุวิชญ์ สันธิ 510610280 079388 0553 06
นางสาวโสภาพร ว่องวีรวุฒิ 510610284 176101 0628 06
นายอภิสิทธิ์ สุทาพักษ์ 510610295 057136 0629 06
นายอภิสิทธิ์ สุทาพักษ์ 510610295 079388 0630 06
นางสาวอรญา จันทะวัน 510610296 176101 0631 06
นางสาวอรทัย ณ เชียงใหม่ 510610298 057293 0554 06
นายอิทธิ ตาบทิพย์วัฒนา 510610312 057201 0633 06
นายอิทธิ ตาบทิพย์วัฒนา 510610312 057307 0632 06
นายเอกลักษณ์ มาลา 510610315 701103 0634 06
นายกฤชกร สุทธสุภา 510610320 001205 0039 06
นายจิรวิชญ์ ดิสรเตติวัฒน์ 510610333 751100 0024 06
นายจุนนิสิต โลไทยสงค์ 510610338 252235 0635 06
นายชนะ เปรมโรจน์ 510610342 057136 0555 06
นายชัยวัฒน์ พิลึก 510610344 057307 0556 06
นายณัฐกมล ลิ้มพิทยา 510610352 001205 0557 06
 นายณัฐนันท์   แก้วสระแสน 510610357 001205 0675 06
นายถนัดกิจ  สีทอง 510610369 252235 0040 06
นายนิธิพงศ์ กีรติกรพงศ์ 510610389 057108 0636 06
นายนิธิพงศ์ กีรติกรพงศ์ 510610389 057316 0637 06
นายนิธิพงศ์ กีรติกรพงศ์ 510610389 079444 0638 06
นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ 510610399 751100 0025 06
นายรัตนชัย ศรีสว่าง 510610429 057307 0558 06
 นางสาวรัตนา   คุ้มสุภา 510610430 057305 0676 06
นายวัชรพงศ์ ดวงปินตา 510610435 252235 0006 06
นายศาสตรา พวะกุล 510610448 057293 0639 06
นายอัฐพงศ์  ปริศนาดิลก 510610478 252235 0041 06
นายธนพล ตระกูลชัย 510610522 176101 0063 06
นายธนากร ปัญญาจันทร์ 510610524 176101 0064 06
นายธวัช สังข์บุณยนิธิ 510610528 176101 0065 06
นายยุทธนา โปทากาศ 510610557 176101 0559 06
นางสาววริศรา แก้วร่วมวงศ์ 510610560 751100 0007 06
นายสมชัย ปู่จ้อย 510610577 206101 0026 06
นายสิทธิชัย สีโวย 510610579 206101 0008 06
นายเสาร์ ธยานุวัฒนวงศ์ 510610584 057316 0560 06
นายธุวานนท์ สมทานี 510610618 602102 0640 06
นายนิชวัฒน์ ธาตุอินจันทร์ 510610619 602100 0642 06
นายนิชวัฒน์ ธาตุอินจันทร์ 510610619 602102 0641 06
นายปรัชญา  ศรีหาวงษ์ 510610621  602102 0066 06
นายปรัชญา สุภาษี 510610622 602102 0643 06
นายจิรายุส สุขศรี 510610645 057107 0561 06
นายอภิเศรษฐ์  เจริญเขษมมีสุข 510610690 057316 0068 06
นายอภิเศรษฐ์  เจริญเขษมมีสุข 510610690 079388 0067 06
นางสาวดาริน บุญกลาง 510610699 079388 0562 06
นางสาวปวันรัตน์ บุญอ่อน 510610713 176101 0563 06
นางสาวพันทิวา ยะปัญญา 510610717 176101 0564 06
นางสาวพิชชาอร กาละ 510610719 057301 0565 06
นางสาวพิชญา เลี่ยมทอง 510610720 057307 0567 06
นางสาวพิชญา เลี่ยมทอง 510610720 176101 0566 06
นางสาวสุนิศา แก้วกันทา 510610738 009103 0568 06
นางสาวอนุสรา ทะนันไชย 510610747 009103 0569 06
นางสาวเอมวิกา วรพล 510610749 009103 0570 06
นายคุณากร  จำนงกิจ 510612009 061307 0069 06
นางสาวณัฐกานต์ จันพรมมิน 510612017 001203 0571 06
นางสาวณัฐกานต์ จันพรมมิน 510612017 009103 0572 06
นายณัฐพล ทรงสวัสดิ์ 510612019 013103 0644 06
นายณัฐพล ทรงสวัสดิ์ 510612019 057316 0645 06
นายณัฐวัฒน์ นาทองไชย 510612020 057307 0646 06
นายต้นสกุล จอมดวง 510612023 057307 0647 06
นายสิทธิกร คำผาย 510612061 057307 0648 06
นายสุริยพงศ์ แย้มทุ่ง 510612063 057307 0649 06
นายอิฏฐะชาติ แสกรุง 510612076 001203 0650 06
นายกันต์ สังขกร 510612087 176101 0651 06
นางสาวจิรายุ  มงคล 510612096 009103 0042 06
นายกษิดิ์เดช ปัญโญใหญ่ 520610010 009103 0009 06
นายเกริกเกียรติ พวงแก้ว 520610020 751100 0070 06
นางสาวแจ่มจรัส ปินตาธรรม 520610043 061223 0573 06
นางสาวแจ่มจรัส ปินตาธรรม 520610043 176101 0574 06
 นายชาติชาย   ใจรักประภาสุข 520610059 176101 0677 06
นางสาวดาราวรรณ คำมาก 520610088 064424 0575 06
นายทัดเทพ สิทธิ 520610094 176101 0576 06
นายธีรวัฒน์ มหาวงศ์ 520610120 207106 0652 06
นายธีระศักดิ์ เจริญนภารัตน์ 520610123 701103 0653 06
นายปริญญา หินศรีสุวรรณ 520610150 751100 0577 06
นายพงศ์พิพัฒน์ วงค์คำ 520610166 057307 0027 06
นายพงศ์พิพัฒน์ วงค์คำ 520610166 057316 0028 06
นายพรชัย ซื่อเจริญกิจ 520610176 206100 0654 06
นางสาวพรรณวดี เคลือบพ่วง 520610180 057201 0578 06
นายวรากร ภักศิลป์ 520610244 012471 0579 06
นายวาทิศ  มณีรัตน์ 520610258 176101 0043 06
นายวิชญ์นันท์ ทัศณีวรรณ์ 520610260 206101 0010 06
นายศรัณญภักติ์  อัศวบุญญานนท์ 520610273 009103 0044 06
นายศราวุฒิ อินทร์น้อย 520610276 701103 0011 06
นายศุภฤกษ์ ตันสวัสดิ์ 520610286 057109 0655 06
นายกิตติศักดิ์ ทะริยะ 520610350 176101 0580 06
นายชนน วุฒิเดชารักษ์ 520610365 061403 0012 06
นายธัญพันธุ์ ภู่ทอง 520610391 206101 0013 06
นายนพดล แสนชนะ 520610401 009103 0014 06
นางสาวนีรากร จารุทรรศน์ 520610411 057293 0581 06
นายภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์ 520610440 061403 0015 06
นายวิทวัส คงกลาง 520610466 001102 0582 06
นายชานน ศิลาหลัก 520610533 057201 0583 06
นายโชติ เจริญสุข 520610535 061403 0016 06
นายนิสสรณ์ พลภาณุมาศ 520610558 061403 0017 06
นางสาวพรรษชล ซื่อประสิทธิ์ 520610582 009103 0029 06
นายศิวทิตย์ แป้นแก้ว 520610618 057293 0584 06
นายศิวทิตย์ แป้นแก้ว 520610618 057316 0585 06
นายขจรศักดิ์ วงค์เขียว 520610647 176101 0586 06
นางสาวจิราภรณ์ แซ่จาง 520610650 206162 0045 06
นายณัฐชา กมลศิริสกุล 520610655 057109 0656 06
นายศุภฤกษ์ ธงเทียน 520610680 751100 0587 06
นายสำราญศักดิ์  อุตโม 520610724 057111 0071 06
นายสำราญศักดิ์  อุตโม 520610724 057201 0072 06
นายสำราญศักดิ์  อุตโม 520610724 057307 0073 06
นายปกรณ์ อินสวรรค์ 520610774 176101 0657 06
นางสาววนิดา แก้ววงศ์ 520610793 206100 0046 06
นายศิวัช ปริญญาเมธี 520610799 011251 0658 06
นายจักรพงษ์ ติดยง 520612002 079444 0588 06
นายธะนะทรัพย์ วนภูมิ 520612013 207106 0030 06
นายกันตภณ ปัญญาทอง 520612036 057307 0047 06
นางสาวจิตติมา โปธาคำ 520612041 057307 0048 06
นางสาวโชติกา  รักรุ่งเรือง 520612047 079388 0074 06
นายประทีป ขัดสีใส 520612062 751100 0659 06
นายภูริศ ขจรเวทย์ 520612103 057307 0661 06
นายภูริศ ขจรเวทย์ 520612103 061106 0660 06
นายตรียวรรธ หน่อแก้ว 520612130 751100 0662 06
นางสาวภัทราพร เตชะวงศ์ 520612149 009103 0589 06
นายรัชพล ศรีวิราช 520612154 057307 0664 06
นายรัชพล ศรีวิราช 520612154 057316 0663 06
นางสาววารุณี คำภิโร 520612157 057307 0665 06
นายศิรวัฒน์ เวียงคำ 520612161 061106 0666 06
นายศิรวัฒน์ เวียงคำ 520612161 061223 0667 06
นายไวณวิณ รังกลาง 4708260 001205 0877 08
นางสาวชนินทร ตียวรุณกรณ์ 490810105 705442 0878 08
นางสาวยุพาพรรณ ทองหล่อ 490810244 206104 0879 08
นายธนบัตร วงศ์อ้าย 500810165 353313 0880 08
นายบวร ท้าวหล้า 500810187 353313 0881 08
นางสาวเบญจมาศ ปันแปง 500810190 353313 0882 08
นายมังกรทอง เรือนแก้ว 500810255 050100 0883 08
นายมังกรทอง เรือนแก้ว 500810255 353313 0884 08
นายอรรถพล คำแท่น 500810383 050100 0885 08
นายเกรียงไกร สายเกษม 510810006 012371 0886 08
นายเฉลิมพล เพชรสุก 510810014 701103 0888 08
นายเฉลิมพล เพชรสุก 510810014 705211 0887 08
นายดนุพล จันทร์คำเรือง 510810020 352311 0889 08
นายดนุพล จันทร์คำเรือง 510810020 701103 0890 08
นายธนุตม์ คำลาพิศ 510810024 012471 0891 08
นายธีรกิตติ์ ออประยูร 510810026 705211 0892 08
นางสาวปุณณรัตน์ กิติกุศล 510810036 701103 0893 08
นายพีรพล สมณะ 510810039 701103 0894 08
นางสาวเพชรรัตน์ ละใจมา 510810040 701103 0895 08
นางสาวภาวิดา ปัญญาเตมี 510810043 701103 0896 08
นางสาวลัดดาวัลย์ จันตัน 510810050 751102 0897 08
นางสาววรัญญา คำฝั้น 510810053 701103 0898 08
นางสาวกนกรัตน์ พลหาญ 510810077 353313 0899 08
นางสาวกนกวรรณ บุตรฉุย 510810078 353313 0900 08
นางสาวกมลชนก นันต๊ะจันทร์ 510810081 012371 0901 08
นางสาวก้านพลู จงสิริวัฒน์ 510810088 006325 0902 08
นางสาวจิราวรรณ เชียงคำ 510810108 057107 0903 08
นายเจษฎา ตรีตราพันธ์ 510810118 057111 0904 08
นายเจษฎา ตรีตราพันธ์ 510810118 176101 0905 08
นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ 510810121 011156 0906 08
นางสาวชนาภัทร ปินตา 510810124 176101 0907 08
นางสาวชลธิชา แซ่อึ้ง 510810125 353313 0908 08
นายฐาปนา อริยานนท์ 510810132 050100 0909 08
นางสาวณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ 510810139 011156 0910 08
นางสาวธัญญารัตน์ ตาอินต๊ะ 510810160 012271 0911 08
นายนครินทร์ จันทมาลัย 510810164 353313 0912 08
นายปฐมพงษ์ วงศ์สุวรรณ์ 510810178 057109 0913 08
นายพงศ์พิวัฒน์ จุ่งพิวัฒน์ 510810190 176101 0914 08
นางสาวพนัชกร บูระณา 510810192 057316 0915 08
นางสาวพลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์ 510810195 057109 0916 08
นายพัฒนพงษ์ เขื่อนแก้ว 510810198 057111 0917 08
นางสาวพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร 510810199 050100 0918 08
นางสาวพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร 510810199 057109 0920 08
นางสาวพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พร 510810199 057316 0919 08
นางสาวพิมสิริ หาญภักดีสกุล 510810207 057316 0921 08
นายมงคลศักดิ์ เกตุเรือน 510810220 057109 0922 08
นางสาวรัตนาพร ไชยศรี 510810239 176101 0923 08
นายฤทธิรงค์ กองมงคล 510810244 057316 0924 08
นางสาวลักขณา สุขเกษม 510810245 012271 0925 08
นายวัชระ พรมมินทร์ 510810253 353313 0926 08
นางสาวศศินา แสนจัน 510810268 100201 0927 08
นางสาวสมปรารถนา พิศดาร 510810282 006325 0928 08
นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา 510810286 050100 0929 08
นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา 510810286 057109 0931 08
นางสาวสาวิตรี วงศ์ษา 510810286 057316 0930 08
นางสาวสุธิรา แน่นอุดร 510810290 011156 0932 08
นางสาวสุภาพร ผิวดำ 510810293 057107 0933 08
นางสาวสุภารัตน์ สารวงษ์ 510810294 057107 0934 08
นางสาวสุภาสอน สมวงค์ 510810295 057107 0935 08
นางสาวเขมจิรา พรมวัน 510810301 352311 0936 08
นางสาวโสภิต สุรินทร์ต๊ะ 510810307 100201 0937 08
นางสาวอรทัย ธรรมนูญ 510810317 353313 0938 08
นางสาวไอริณ เกิดเอียง 510810337 057109 0940 08
นางสาวไอริณ เกิดเอียง 510810337 352311 0939 08
นายอิทธิพล กิติกา 520810067 012371 0941 08
นางสาวจตุพร แสงศรีจันทร์ 520810098 206101 0942 08
นายฐากูร ตั้งจิตรวัฒนากุล 520810132 057305 0944 08
นายฐากูร ตั้งจิตรวัฒนากุล 520810132 176101 0943 08
นายดิลก ชมภูมิ่ง 520810146 176101 0945 08
นายปริวัติ เขียวคำ 520810201 057109 0946 08
นายพงศ์ศิริ อิ่นแก้ว 520810208 001101 0947 08
นางสาวพัชราภรณ์ พิมเพราะ 520810220 176101 0948 08
นายวราพล สรรพสุข 520810289 057215 0949 08
นายศศิเทพ ชัยชม 520810313 203108 0950 08
นายอภิชาติ อุประปัญญา 520810362 176101 0951 08
นางสาวอรวรรณ ทิพย์โสด 520810367 057293 0952 08
 นายนวสิน   อู่เงิน 501010138 011269 0159 10
 นายกิตติธัช  ภูเก้าล้วน 501012005 001204 0160 10
 นางสาวปารมีย์  ทองอินทร์ 501012037 203204 0161 10
 นางสาวพรัญฐา   จงจำรัสพันธ์ 501012042 461332 0162 10
 นางสาวอิศราภรณ์   อิงศิโรรัตน์ 501012069 001204 0163 10
 นางสาวอิศราภรณ์   อิงศิโรรัตน์ 501012069 053447 0164 10
 นางสาวอิศราภรณ์   อิงศิโรรัตน์ 501012069 061307 0165 10
 นางสาวชาลิตา   จันทร์เพ็ญ 511010023 012471 0166 10
 นางสาวชาลิตา   จันทร์เพ็ญ 511010023 057109 0168 10
 นางสาวชาลิตา   จันทร์เพ็ญ 511010023 057201 0167 10
 นางสาววัชรี   อดิศัยพัฒนะกุล 511010079 012173 0169 10
 นางสาววัชรี   อดิศัยพัฒนะกุล 511010079 057307 0170 10
 นางสาววัชรี   อดิศัยพัฒนะกุล 511010079 057316 0171 10
 นางสาวศิรินทรา   บรรลือ 511010088 057107 0172 10
 นางสาวสุจิตรา   ปัญญาใจ 511010094 057316 0173 10
 นางสาวหฤทัย   สิงห์โต 511010098 012471 0174 10
 นางสาวหฤทัย   สิงห์โต 511010098 057109 0176 10
 นางสาวหฤทัย   สิงห์โต 511010098 057201 0175 10
 นางสาวธัญลักษณ์   พูนนิลรัตน์ 511010128 057361 0177 10
 นายณัฐพงศ์   ขยันงาน 521010031 176101 0178 10
 นายธีรยุทธ   ไชยฤทธิ์ 521010043 013110 0179 10
 นายธีรยุทธ   ไชยฤทธิ์ 521010043 154100 0180 10
 นางสาวพรรณรักษ์   เครือเพลา 521010061 013110 0181 10
 นางสาวสุกานดา   กาญจน์วารีทิพย์ 521010096  602102 0182 10
 นางสาวอัจฉรา   อันทะลัย 521010110 751100 0183 10
 นางสาวกุลธิดา   พลเยี่ยม 521010116 013110 0184 10
 นายณัฐวุฒิ   สดมภ์วัฒน 521010128 012471 0185 10
 นายพรวชิระ   สนิทดำรงค์ 501110062 057136 0412 11
 นางสาววรารัตน์   ศรีบุศยดี 501110154 019101 0413 11
 นางสาวกนกฉัตร   กาญจนนิตย์ 511110001 206100 0414 11
 นางสาวศศิโสม   สมเพชร 511110082 208263 0415 11
 นายอำนาจศักดิ์   ใจกาศ 511110110 502211 0416 11
 นายกฤษณะ   คิดชอบ 511110115 057305 0417 11
 นางสาวปิยฉัตร   ฉางปูนทอง 511110139 057305 0418 11
 นายสราวุฒิ   กันธวงค์ 511110159 057305 0419 11
 นายสราวุฒิ   กันธวงค์ 511110159 100200 0420 11
 นายสราวุฒิ   กันธวงค์ 511110159 100201 0421 11
 นายเทียนชัย   อินต๊ะคำมา 511110185 009103 0422 11
 นางสาวรังสิมา   ทับทองหลาง 511110201 011251 0423 11
 นางสาวรังสิมา   ทับทองหลาง 511110201 751100 0424 11
 นายศิวภัทร   ปงหาญ 511110260 176101 0425 11
 นางสาวกัญญ์พิดา   อชิโนปุญญวัฒน์ 521110007 057307 0426 11
 นางสาวกัญญ์พิดา   อชิโนปุญญวัฒน์ 521110007 057316 0427 11
 นางสาวณัฐนรี   เกิดเทพ 521110023 206100 0428 11
 นางสาวรติกร   แกมเงิน 521110070 206100 0429 11
 นางสาวสุธิษา   เทียนกันเทศ 521110096 050104 0430 11
 นางสาวสิรินภา   นาคฟัก 521110152 004233 0431 11
 นางสาวสุมินตรา   ภมรพล 521110155 004233 0432 11
 นายสุทธิภูมิ   สีต๊ะสาร 521110207 057136 0433 11
 นางสาวสุภางค์ภัทร   บุษบก 521110280 057307 0434 11
นางสาวอังคณา งามทรง 521210174 751100 0084 12
นายนิรันดร์ ประวรรณา 491310232 057213 0352 13
นางสาวผการินทร์ แสนอินทร์ 491310284 057307 0353 13
นางสาวผการินทร์ แสนอินทร์ 491310284 057316 0354 13
นายสมบุญ มณีศิริรัตน์ 491310299 006341 0355 13
นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย 501310117 006341 0357 13
นายจีรวัฒน์ พานิชอำนวย 501310117 057316 0356 13
นางสาวธนาพร กองตาพันธุ์ 501310131 057109 0358 13
นางสาวนงคราญ เชื้อพูล 501310138 057105 0361 13
นางสาวนงคราญ เชื้อพูล 501310138 057109 0359 13
นางสาวนงคราญ เชื้อพูล 501310138 057307 0360 13
นางสาวศุภกานต์ พันธุเกตุ 501310170 012173 0362 13
นางสาวศุภกานต์ พันธุเกตุ 501310170 057109 0363 13
นายธนวรรษ กายา 501310203 006341 0364 13
นายศักดิ์ชัย เพ็ชรรัตน์ 501310310 057108 0365 13
นายศักดิ์ชัย เพ็ชรรัตน์ 501310310 057109 0366 13
นางสาวสุพรรษา เพ็ญศรี 511310091 012173 0367 13
นางสาวกนกรัตน์ เกียรติวานิช 511310096 057316 0368 13
นางสาวกนกรัตน์ เกียรติวานิช 511310096 100201 0369 13
นางสาวชวิกา วงค์ทา 511310104 100201 0370 13
นางสาวณัฐธัญญา อินคำ 511310106 057316 0372 13
นางสาวณัฐธัญญา อินคำ 511310106 100201 0371 13
นางสาวปริชมน โรจนาคม 511310117 100201 0373 13
นายพิชชา หน่อชาย 511310120 602100 0374 13
นายพิชชา หน่อชาย 511310120 602102 0375 13
นางสาวสุวิมล ตันต่อ 511310142 100201 0376 13
นางสาวอรทัย สิงห์กวาง 511310144 100201 0377 13
นางสาวอัมพิกา เรืองธารา 511310146 100201 0378 13
นางสาวนุสรา สีสด 511310171 207187 0379 13
นางสาวกาญจนา ตามัน 511310204 012271 0380 13
นายคฑาวุธ ศุกรภาส 511310206 012271 0381 13
นายคฑาวุธ ศุกรภาส 511310206 208263 0382 13
นางสาวชิดชนก ตุ่มทอง 511310212 208263 0383 13
นายวิศรุต เมธะพันธุ์ 511310242 057316 0384 13
นางสาวสายสุนีย์ ปันจันทร์ 511310248 012371 0385 13
นางสาวอัจฉรียา เจริญฐิตวัฒน์ 511310254 057109 0386 13
นางสาวชลทิพย์   ฉัตตะวิริยะ 521310008 176101 0387 13
นายปิยพงษ์ ใจผ่อง 521310022 206104 0388 13
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 009103 0389 13
นางสาวสีตีอัซมะ หะยีบือราเฮง 521310049 203108 0390 13
นางสาวอริสรา   มโนสกุล 521310056 057215 0391 13
นางสาวอริสรา   มโนสกุล 521310056 057293 0392 13
นางสาวกมลชนก กองห้าห้อง 521310060 012173 0393 13
นางสาวขัติยา ขัตติยะ 521310062 012173 0394 13
นางสาวทยวรรธ์น อุสาห์นนท์ 521310072 012173 0395 13
นางสาวศิริพร มาใจ 521310099 012173 0396 13
นางสาวสารภี   วงค์คำแดง 521310100 007215 0397 13
นางสาวสารภี   วงค์คำแดง 521310100 057293 0398 13
นางสาวสุดารา   กลิ่นพงษ์ 521310101 057215 0411 13
นางสาวอังคณา   เขื่อนเพชร 521310105 057215 0399 13
นางสาวอังคณา   เขื่อนเพชร 521310105 057293 0400 13
นางสาวกฤติยา กระแสสินธุ์ 521310167 057293 0401 13
นางสาวดวงหทัย มะโนจิตต์ 521310191 057105 0402 13
นายวานัส มาระไชย 521310212 009103 0403 13
นางสาวสิรินทร์ อรรถอรเอก 521310221 057105 0404 13
นางสาวกนกวรรณ   ปัญญาธรรม 521310233 207187 0405 13
นางสาวชิดชนก รังสิวิวัฒน์ 521310245 203104 0406 13
นางสาวนพกานต์  กาอ้าย 521310255 207187 0407 13
นางสาวนัฐภรณ์   สุวรรณสิทธิ์ 521310256 207187 0408 13
นางสาวประภาจรีย์   ใจงาม 521310260 207187 0409 13
นางสาวทัศยา   ใจจา 521310315 057111 0410 13
นางสาวนัยพักตร์  ไชยคำ 511410028  602102 0186 14
นางสาวพิมพ์ชนก  เมืองชายมูล 511410040 057111 0187 14
นางสาวพิมพ์ชนก  เมืองชายมูล 511410040 057307 0188 14
นายณัฏฐ์ธีร์ ชัยมงคล 4815067 050100 1031 15
นางสาวกชกร แจวเจริญ 4815580 079388 1032 15
นางสาวกรรณาภรณ์ วงศ์ใจมา 4815582 079388 1033 15
นางสาวสุวิมล กุณาเหล็ก 491510269 050104 1034 15
นายธีรภัทร์ แสงมณี 491512024 701295 1035 15
นายศุภณัฐ ตรีรัตน์พิจราณ์ 491512062 705437 1036 15
นางสาวกมลวรรณ คำทิพย์ 501510008 100200 1037 15
นายชลิต ศรีศิริสิทธิกุล 501510033 057307 1038 15
นายทามิโอะ ทานากะ 501510065 057293 1040 15
นายทามิโอะ ทานากะ 501510065 057307 1039 15
นายพิชญ์ ยงสมิทธ์ 501510151 057293 1041 15
นางสาวพิมนภา ธรรมสิทธิ์ 501510155 057307 1042 15
นางสาววรรณพร บุญสรานันท์ 501510204 057307 1043 15
นางสาววรินภรณ์ ชัยเรือง 501510209 057104 1044 15
นายวุฒิไกร ชัยวรรณ 501510221 012271 1045 15
นางสาวอินทุอร กมลจิตวารีย์ 501510285 006325 1046 15
นายกิตติ ดิสภาณุวัฒ 501512008 703391 1047 15
นางสาวจารุมาศ กองยา 501512015 703391 1048 15
นางสาวณัฐวรรณ โกกิละวาที 501512035 703391 1049 15
นายนนทปรีชา กรรณิการ์ 501512056 703391 1050 15
นายนรินทร์ธร เป็งราชรอง 501512058 703391 1051 15
นางสาวพรทิพย์ ชวนไชยสิทธิ์ 501512087 703391 1052 15
นางสาวเพ็ญวิภา เอกพงศ์ 501512098 079388 1053 15
นางสาวเพ็ญวิภา เอกพงศ์ 501512098 703391 1054 15
นางสาววราพร คำฝั้น 501512114 703391 1055 15
นางสาวศรัณยา ผัดคำ 501512127 079388 1056 15
นางสาวสิริกาญจน์ ที่ปกาญจน์กุล 501512129 703391 1057 15
นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒจีน 501512145 703391 1058 15
นางสาวกนกวรรณ วะเท 511510005 079444 1060 15
นางสาวกนกวรรณ วะเท 511510005 705332 1059 15
นางสาวขวัญชนก มณีนาค 511510028 705442 1061 15
นางสาวกุลรภัส แสงวณิช 511510043 705332 1062 15
นางสาวจุฑารัตน์ บุญปทุมพงศ์ 511510045 705442 1063 15
นางสาวชนัฐกานต์ เสนาธรรม 511510055 701204 1064 15
นายชลปวิตร์ ไทยทัน 511510058 705442 1065 15
นางสาวชวิกา หลูสุริยา 511510059 079388 1066 15
นางสาวณัฏฐา บุญโถ 511510069 079388 1067 15
นางสาวนณัทฐ์พร โพธิพิทักษ์ 511510102 701204 1068 15
นายนิติ บุญแสนไชย 511510113 751100 1069 15
นายปรเมศวร์ คำแดง 511510122 057136 1070 15
นายปรเมศวร์ คำแดง 511510122 176211 1071 15
นายปรัชญา เตียรถ์ภัทรดิลก 511510127 705442 1072 15
นางสาวปรางค์ หมื่นสวัสดิ์ 511510129 079444 1073 15
นางสาวพิณพญา วรัญญานุไกร 511510160 705442 1074 15
นางสาวภาวัฌฐิฬา คำผัด 511510177 705332 1075 15
นางสาวเมธยา ปันทอง 511510188 701204 1076 15
นางสาววรารัตน์ บรรณวัฒน์ 511510207 079388 1077 15
นางสาววันทนีย์ คำมีมูล 511510212 012371 1078 15
นางสาววันสว่าง ชื่นพงษ์ 511510214 701204 1080 15
นางสาววันสว่าง ชื่นพงษ์ 511510214 705332 1079 15
นางสาวศศิชา หร่ายสกุล 511510222 012173 1081 15
นางสาวสโรชา วรรณาการ 511510231 705332 1082 15
นางสาวสุดารัตน์ คำน้อย 511510242 705332 1083 15
นางสาวโสภาพรรณ หมื่นสิทธิโรจน์ 511510250 127101 1084 15
นางสาวกฤตยา จิตรบวร 511512003 701344 1085 15
นายกิตติพงษ์ ภู่สว่าง 511512008 705437 1086 15
นางสาวกุลมิตรา เจริญเต็มเปี่ยม 511512011 079388 1087 15
นางสาวคู่ขวัญ พิทักษ์ 511512017 701204 1088 15
นายบพิธ เศรษฐกร 511512050 079466 1089 15
นางสาวพัชรากุล ปุ๊ดขัน 511512060 701344 1090 15
นายพิชญุตม์ ศรีพุทธิรัตน์ 511512062 079388 1091 15
นางสาวพิมพ์มาดา วรเศรษฐ์พงศา 511512066 701344 1092 15
นายพีรพล ชวลิตสกุลเดช 511512067 079388 1093 15
นางสาวภัทรวลัย พยับทอง 511512069 701344 1094 15
นางสาวมัฌชิมา วิสุทธิสวัสดิ์ 511512075 079388 1095 15
นางสาวยุวธิดา กันธวัง 511512077 701204 1096 15
นางสาวรัชนก อินทยะ 511512078 079388 1097 15
นางสาวรัชพรรณ ชีพพานิช 511512079 701344 1098 15
นางสาวรัฐญา ถานทองดี 511512080 701344 1099 15
นางสาววันวิสา รูปงาม 511512090 701344 1100 15
นางสาววัลภา สุขอนันต์ 511512091 701344 1101 15
นางสาววิภาดา พิณโนเอก 511512093 079444 1102 15
นายสราวุธ โล่ห์ตระกูล 511512101 079444 1104 15
นายสราวุธ โล่ห์ตระกูล 511512101 703391 1103 15
นางสาวสริน สร้อยอัมพรกุล 511512102 079388 1105 15
นางสาวสุจิตรา ธนพิทักษ์ 511512109 703391 1106 15
นางสาวสุธีรา อริยสุกริม 511512110 703391 1107 15
นางสาวสุมิตรา ศรีลาแก้ว 511512111 079388 1109 15
นางสาวสุมิตรา ศรีลาแก้ว 511512111 701344 1108 15
นางสาวเหมวรรณ สรรเสริญ 511512115 703391 1110 15
นางสาวอาภาภรณ์ ศรีเกี่ยวฝั้น 511512121 079388 1111 15
นายอำนาจ ชูยศ 511512123 079444 1112 15
นางสาวอุดมรัตน์ ปัญญาธรรม 511512125 079466 1113 15
นายเอกพงษ์ บุตรนามดี 511512126 701344 1114 15
นายเอกพงษ์ บุตรนามดี 511512126 703391 1115 15
นางสาวกรรณิกา เกิดแดง 511512128 701344 1116 15
นางสาวจิตตินันท์ จันทิปะ 511512132 079444 1117 15
นางสาวจุฬาพันธุ์ วรรณารักษ์ 511512142 703391 1118 15
นางสาวชนาพร วิชัยพานิช 511512145 079466 1119 15
นางสาวชยุภรณ์ อินคำพร 511512146 702211 1120 15
นายชริโศภณ ศรีศิลปนันท์ 511512147 079388 1121 15
นางสาวณิชากร เล็กสหคุณ 511512153 703391 1122 15
นางสาวดารณี ยมนา 511512154 701344 1123 15
นางสาวเทพศิริขวัญ พันพอน 511512157 079444 1124 15
นางสาวนุสรา อินตา 511512174 701204 1125 15
นางสาวปพิชญา จอมเม็ด 511512176 703391 1126 15
นางสาวปิยวรรณ อุคหปัญญากุล 511512182 703391 1127 15
นางสาวพรไพลิน นันทสุวรรณ 511512188 079444 1128 15
นายพิพัฒน์ ปัญโญวาท 511512190 053447 1130 15
นายพิพัฒน์ ปัญโญวาท 511512190 703391 1129 15
นางสาวพิมลพร พุทธิมา 511512192 079444 1131 15
นางสาวภาณุมาศ ศรีไชยวงค์ 511512198 703391 1132 15
นางสาวรัชฏพรรณ เทวฤทธิ์ไพศาล 511512201 079444 1134 15
นางสาวรัชฏพรรณ เทวฤทธิ์ไพศาล 511512201 702211 1133 15
นางสาวรัตนา น้อยหมอ 511512204 079388 1136 15
นางสาวรัตนา น้อยหมอ 511512204 703391 1135 15
นางสาววรอร วรนิทัศน์ 511512209 701344 1137 15
นางสาววราพรรณ ตันอิน 511512212 701344 1138 15
นางสาววิจิตรา คำมูล 511512215 703391 1139 15
นางสาวสุทธลักษณ์ แก้วกันทะ 511512222 703391 1140 15
นางสาวสุนิสา กันทะวงค์ 511512225 079388 1141 15
นางสาวสุนิสา กันทะวงค์ 511512225 703391 1142 15
นางสาวอนุชิดา จักรเครือ 511512228 703391 1143 15
นายปริวัตร ปิงวัง 521510127 751100 1144 15
นางสาวศิรินภา คำภิระยศ 521510225 176211 1145 15
นางสาวศิริภัสสร ทวีวัฒน์ 521510227 127101 1146 15
นางสาวอาทิชา ชื่นสมบัติ 521510270 705211 1147 15
นายกชภูมิ ราบเรียบ 521512001 053447 1149 15
นายกชภูมิ ราบเรียบ 521512001 079388 1148 15
นายกฤชพณ พิชยานุรักษ์ 521512007 053447 1150 15
นายกฤษณ์ บุญอินทร์ 521512008 061223 1151 15
นายกุลวรรธ มหาวรรณ์ 521512014 053447 1152 15
นายณัฐคม ล้อตระกูล 521512050 75100 1153 15
นายณัฐวุฒิ เรืองวิไล 521512058 701203 1154 15
นางสาวณิชมน ศรีแสง 521512059 053447 1155 15
นางสาวณิชมน ศรีแสง 521512059 061223 1156 15
นายทศพร วิธุรวานิชย์ 521512064 053447 1157 15
นายทศพร วิธุรวานิชย์ 521512064 079388 1158 15
นางสาวธณัฎฐา สุขประเสริฐ 521512068 053447 1159 15
นางสาวธณัฎฐา สุขประเสริฐ 521512068 061223 1160 15
นายธีรินทร์ ฉวีวัฒน์ 521512081 053447 1161 15
นางสาวปวีณา กระหวาย 521512098 703391 1162 15
นางสาวภัสราภรณ์ มั่งไคร้ 521512120 703391 1163 15
นายภาณุพันธ์ จวนชัยนาท 521512122 703391 1164 15
นางสาวระวีวรรณ พูลสวัสดิ์ 521512131 703391 1165 15
นางสาวกิตติณิชา สิงห์พันธ์สวัสดิ์ 521512148 013103 1166 15
นายพิพัฒน์พงศ์ ปัทม์แก้ว 521512240 053447 1167 15
นางสาวอรวรรณ จันทร์แก้ว 521512273 053447 1168 15
นายพันธการณ์  พรหมเถื่อน 491610084 176101 0085 16
นายวรกฤษณ์  หาญพยัคฆ์สกุล 491610101 751102 0086 16
นายอัมรินทร์  สมณะ 491610161 051300 0087 16
นายอัมรินทร์  สมณะ 491610161 051302 0088 16
นายอัมรินทร์  สมณะ 491610161 057201 0089 16
นายอัมรินทร์  สมณะ 491610161 057307 0090 16
นายอัมรินทร์  สมณะ 491610161 079388 0091 16
นายจักรินทร์  สุจริตรักษ์ 501610028 011251 0092 16
นางสาวณัฐชานันท์ สิงห์แก้ว 501610060 705442 0093 16
นายปฏิพัทธ์  ทิพย์กาญจนรัตน์ 501610097 057136 0094 16
นายประวิช  มุ่งสันติ 501610101 057136 0095 16
นายรัชตะ  ดาเตชะ 501610154 001206 0096 16
นายวันเฉลิม  เพิ่มบุญมา 501610170 057316 0097 16
นายธนากร  สมรรคเสวี 501612054 053447 0098 16
นายเจตนารมณ์  อัตถาวงศ์ 501660042 208271 0099 16
นางสาวพิชญา  มณีรัตน์ 501660153 057213 0100 16
นางสาวพิชญา  มณีรัตน์ 501660153 057215 0101 16
นางสาวพิชญา  มณีรัตน์ 501660153 057305 0102 16
นางสาวศิริกัลยา  อินทะจักร 501660169 057136 0103 16
นางสาวเสาวภาคย์  โล่ห์เพ็ชร 501660233 057136 0104 16
นางสาวกนกนันท์  ชัยสุรัตน์ 511610002 705332 0105 16
นายกิตติพงษ์  วานิชขจร 511610011 126101 0106 16
นางสาวนภัส  บุญติ 511610015 176101 0107 16
นายจีระพงศ์  จีนเนียม 511610017 705332 0108 16
นางสาวชนณิชา  ลิมปิติ 511610022 057102 0109 16
นางสาวชนณิชา  ลิมปิติ 511610022 057201 0110 16
นางสาวชลธิชา  แสงประดับ 511610025 057293 0111 16
นายชุมพล  บัวขจร 511610030 705211 0112 16
นายชู  ท้าววัฒนากุล 511610031 057107 0113 16
นางสาวดวงดาว  แก้วคำ 511610039 154104 0114 16
นางสาวธีรญา  ปานะถึก 511610051 705211 0115 16
นางสาวพิมพมล  ศรีสวัสดิ์ 511610079 012217 0116 16
นางสาวพิรุณรัตน์  ภูไชยแสง 511610081 705211 0117 16
นางสาวภาวิณี  ปัญญะแสง 511610092 057293 0118 16
นายรุตติกานต์  ชัยทองศรี 511610097 705211 0119 16
นางสาววังทราย  อินทะวัน 511610106 057293 0120 16
นางสาวสุพัตรา  วงศารัตนศิล 511610125 057307 0121 16
นางสาวสุพิชฌาย์  กมลรัตนกุล 511610126 154104 0122 16
นายณัฐวุฒิ  ประภูศรี 511612025 013103 0123 16
นางสาวพลอย  ทะฤาษี 511612053 076426 0124 16
นางสาววิชญา  ศิริกระจ่าง 511612077 076426 0125 16
นายศักดา  สุวรรณบริรักษ์ 511612086 076426 0126 16
นางสาวณัฐรดา  สนทิม 511660041 003191 0127 16
นางสาวนันทนิต  ชัยวรรณ์ 511660061 057307 0128 16
นางสาวนันทนิต  ชัยวรรณ์ 511660061 705332 0129 16
นางสาวปนัดดา  จันทร์กลิ่น 511660069 705332 0130 16
นายภูมิทัศน์  ลักษณะปิยะ 511660092  602102 0131 16
นายมงคล  จงเอื้อกลาง 511660094  602102 0132 16
นายรวิช  นันทหาร 511660099  602102 0133 16
นางสาววรงค์พร  บุตรดา 511660107 057111 0134 16
นางสาวสุทินีกรณ์  โภชากรณ์ 511660127 079444 0135 16
นางสาวเขมิกา  อยู่ทองอ่อน 521610008 176101 0136 16
นายกฤติน  นันทศรีวิวัฒน์ 521610012 127101 0137 16
นายเจริญพร  คนสนิท 521610016 012371 0138 16
นายเจริญพร  คนสนิท 521610016 057107 0139 16
นางสาวชนาภัทร  ปั้นสน 521610023 176101 0140 16
นางสาวชวาลา  พลเวียง 521610026 176101 0141 16
นางสาวชิดชมัย  สิทธิกัน 521610029 176101 0142 16
นางสาวณัฐกานต์  บุญเรือง 521610033 751102 0143 16
นางสาวณัฐพร  ศิริสานต์ 521610035 057136 0144 16
นายธนรัตน์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 521610042 057107 0145 16
นางสาวโศภชา  อินทโมรา 521610050 057307 0146 16
นางสาวปพิชญา  บุญศรี 521610062 001101 0147 16
นางสาวปพิชญา  บุญศรี 521610062 751102 0148 16
นางสาวภัทรานิษฐ์  เอ็งไพบูลย์ 521610076 057307 0149 16
นายสยมพร  สุขอุบล 521610108 751102 0150 16
นางสาวสิรินุช  คำบุญเรือง 521610111 176101 0151 16
นางสาวสิริภัทร  ขวัญเพชร 521610113 701103 0152 16
นางสาวสุธีรัตน์  ม้าอุตส่าห์ 521610117 176101 0153 16
นายสิทธิพงศ์  ไชยคำหล้า 521612110 053447 0154 16
นางสาวจิตตราภรณ์  ทีฆพุฒิ 521660012 057307 0155 16
นางสาวนภัสวันต์  ชลิตตานนท์ 521660040 076426 0156 16
นางสาวภัทรพร  พิทักษ์ธรรม 521660064 076426 0157 16
นางสาวสุกัญญา  บุญเทียม 521660097 701103 0158 16
นายพุทธิพล  กรวิกรานต์ 4817036 061223 0075 17
นายพุทธิพล  กรวิกรานต์ 4817036 079388 0076 17
นางสาวกัญญาพร  สิทธิเวช 511710001 009103 0077 17
นางสาวมะปราง  มีประโคน 511710039 061306 0082 17
นายยุทธนา  ยาณวงค์ 511710040 571111 0083 17
นายวทัญญู  ปินตาปุ๊ด 511710047 571111 0078 17
นางสาววรางคณา  เศรษฐสุข 511710051 571111 0079 17
นางสาวศีตลา  กลิ่นรอด 511710057  602102 0080 17
นายสร้าง  สุรินทร์วงศ์ 511710059 001203 0081 17
 นางสาวจุฑาทิพย์   วุฒิวัฒน์โกวิท 491810018 061201 0447 18
 นางสาวจุฑาทิพย์   วุฒิวัฒน์โกวิท 491810018 061223 0448 18
 นายจิรัชย์   ใจวงศ์ 501810024 006346 0445 18
 นายจิรัชย์   ใจวงศ์ 501810024 012371 0446 18
 นายธนาคาร   แหลมหลวง 511810039 705442 0444 18
 นางสาวเพชรรัตน์   ยาวิชัย 511810069 001203 0442 18
 นางสาวเพชรรัตน์   ยาวิชัย 511810069 012471 0443 18
 นางสาวสุภาพร   อุ่นเมืองเงิน 511810107 705442 0441 18
 นางสาวอรวรรณ   สุริยา 511810116 705442 0440 18
 นางสาวอ้อมเทียน   ทาระมัด 511810118 705442 0439 18
 นายธนกฤต   ชูเชิด 521810054 057136 0438 18
 นางสาวธัญญลักษณ์   สดสวย 521810058 057215 0436 18
 นางสาวธัญญลักษณ์   สดสวย 521810058 057271 0437 18
 นางสาวสัตบุษย์   บุญเรือง 521810138 019101 0435 18
 นายบุญเรือง   คำแก้ว 501910039 208271 0449 19
 นางสาวจุฑามาศ   อินทร์เอี่ยม 511910013 012471 0450 19
 นางสาวเจนจิรา   พนะสัน 511910014 176211 0451 19
 นายณัฐปกรณ์   ประเสริฐสุข 511910019 079388 0452 19
 นายณิธิพัฒน์   สุขะตุงคะ 511910022 004202 0453 19
 นายนวพงษ์   คุ้มพงษ์ 511910030 176211 0454 19
 นางสาวปภัสสรา   บัวเจริญ 511910037 206100 0455 19
 นายปิยะณัฐ   วงศ์ปัญญา 511910040 057293 0456 19
 นายรัฐภูมิ   ถิ่นแถลบ 511910053 176211 0457 19
 นายวรากานต์   บุรีชัย 511910056 602100 0458 19
 นายอาทิตย์   นภาล้อมเดือน 511910078 019101 0459 19
 นางสาวกมลรัตน์   วงศ์ชัยพานิชย์ 511910082 208271 0460 19
 นายกฤตภาส   ไชยมงคล 511910084 208271 0461 19
 นายการเมือง   พลโฮม 511910087 208271 0462 19
 นางสาวขวัญชีวา   มณีโชติ 511910089 602100 0463 19
 นายจีรพงษ์   พิทักษ์ 511910095 006143 0464 19
 นายนนทิกร   ไชยะคำ 511910109 208271 0465 19
 นายนพดล   นวนพนัส 511910110 012471 0466 19
 นางสาวนันทวัน   นันทะวิเชียร 511910115 208271 0467 19
 นายปฏิภาณ   ธรรมสิทธิ์ 511910120 208271 0468 19
 นายปฐมพงษ์   ศรีบัวนำ 511910121 208271 0469 19
 นายปฐมพงษ์   ศรีบัวนำ 511910121 501100 0470 19
 นายปิยวัตร   เมืองมูล 511910124 176211 0471 19
 นายพงศธร   โต๊ะโท่น 511910125 208271 0472 19
 นางสาวพิณทอง  ไตรเมธาวรรณ 511910128 208271 0473 19
 นายภูเบศ   บูรณประภาพงศ์ 511910130 057111 0474 19
 นายยิ่งยศ   ปลาทอง 511910133 057111 0475 19
 นายวัชระพงษ์   พงค์ถิ่น 511910137 208271 0476 19
 นางสาววัชราภรณ์   บุตรหิน 511910138 057111 0477 19
 นางสาววัชราภรณ์   บุตรหิน 511910138 208271 0478 19
 นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ศรีใจวงศ์ 511910161 208271 0479 19
 นางสาวอัจจิตา   เลิศพฤกษ์ 511910172 057111 0480 19
 นายธนาวัฒน์   วงเวียน 521910019 176211 0481 19
 นายวันชนะ   ชังขำ 521910051 176211 0482 19
 นายวันชนะ   ชังขำ 521910051 206100 0483 19
 นางสาวสัจจาพร   ศรีโรย 521910060 012371 0484 19
 นายอติคุณ   ขุนอินทร์ 521910072 176211 0485 19
 นางสาวกรรณิการ์   ทวีมหาคุณ 521910091 012471 0486 19
 นางสาวจุฑามาศ   ต่อพันธ์ 521910106 012174 0487 19
 นางสาวชฎาภา   พฤกษาไพรบูลย์ 521910112 019101 0488 19
 นายตุลย์   พุ่มวิวัฒนา 521910122 012271 0489 19
 นายปรัชญา   อุ่นทา 521910143 019101 0490 19
 นางสาวพรพรรณ   ปราณีโชติรส 521910148 012471 0491 19
 นางสาวรุ่งทิวา  เอี่ยมภู่ 521910157 012471 0492 19
 นายฤทธิไกร   มีแถม 521910159 003191 0493 19
 นายศรัณย์   ใคร้โม่ง 521910169 012471 0494 19
 นายเศรษฐชัย   เภาพาน 521910173 057213 0495 19
 นางสาวสกุลรัตน์   ลออวรากุล 521910174 012471 0496 19
 นางสาวสุนิสา   ใจวังเย็น 521910179 012471 0497 19
 นายกฤต   พิริยธัชกุล 521910198 057111 0498 19
 นายนันทเดช   ศรีวิราช 521910214 057111 0499 19
 นางสาวพิชญาภา   ทิพย์จันทรา 492012032 177481 0500 20
 นางสาวพุธิตา   ชัยอนันต์ 492012035 177431 0501 20
 นางสาวภรณี   เจริญวิวัฒน์วงศ์ 492012036 001203 0502 20
 นางสาวรวิน   ผ่องศรี 492012043 177481 0503 20
 นางสาวศรีตระกูล   บุญสูง 492012054 177481 0504 20
 นายอธิพัฒน์   บุราพันธ์ 492012107 177113 0505 20
 นายจักขุบาล   ธนัญชัย 502012106 177313 0506 20
 นางสาวเดือนพร   ปัญญาไวย 502012112 177313 0507 20
 นางสาวปัญชรัสม์   สุหฤทยา 502012120 177313 0508 20
 นายอิศรพงษ์   ทองพนัง 512010067 050104 0509 20
 นายชนมติ   มะโนจิต 512012022 177481 0510 20
 นางสาวเพ็ญพิชชา   จินากุล 512012089 079388 0511 20
 นางสาวเบญจมาศ   ประเสริฐสังข์ 522010034 050104 0512 20
 นางสาวเพียวพรรณ   สังข์ประไพ 522010046 012271 0513 20
 นางสาวเพียวพรรณ   สังข์ประไพ 522010046 057136 0514 20
 นายจิรพจน์    ตั้งไพบูลย์วณิช 522012043 057307 0515 20
 นายฑิตาพันธุ์    ไทยเจริญ 522012066 177229 0516 20
 นายฑิตาพันธุ์    ไทยเจริญ 522012066 177332 0517 20
 นายทศพร    สอนเจตน์ 522012089 057307 0518 20
 นายทศพร    สอนเจตน์ 522012089 057316 0519 20
 นางสาวธัญธิณี   งามวัฒนากุล 522012101 057307 0520 20
 นายเปรม   นาเตจ๊ะ 522012129 057307 0521 20
 นางสาวชานียา   พูลวานิช 502112013 206100 1169 21

ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2553

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล