ตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชา ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549

ให้นักศึกษาตรวจสอบ เงื่อนไขกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน ให้เรียบร้อย และปฏิบัติดังนี้
1. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านเงื่อนไขแล้ว :
    ให้แจ้งรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขฯ ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.053-943071 ต่อ 144 หรือ email : mongkol@reg.cmu.ac.th
2. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ จริง :
    ให้ถอนกระบวนวิชา ในช่วงถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ผ่านระบบ INTERNET (วันสุดท้าย วันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2549)
3. หากนักศึกษาไม่ถอนกระบวนวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว
     ต้องถอนกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ในช่วงของการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W
(วันสุดท้าย วันที่ 26 มกราคม 2550) และหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว กระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ จะเป็นโมฆะและได้รับอักษร W ตามข้อบังคับฯ

หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษา รหัส 49
     นักศึกษารหัส 49 จะยังไม่ปรากฏข้อมูลการไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ซึ่งนักศึกษาต้องตรวจสอบวิชาที่ต้องผ่านก่อน และหากการลงทะเบียนไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ให้ดำเนินการตามข้อ 2
หากนักศึกษาลงทะเบียนไม่ผ่านเงื่อนไขฯ การลงทะเบียนจะเป็นไปตามข้อ 3

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2549


คณะ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล กระบวนวิชา
มนุษยศาสตร์ 4401243 นางสาวยุวลักษณ์ เมธาจารย์ 177408 157407 ,177407
มนุษยศาสตร์ 4401243 นางสาวยุวลักษณ์ เมธาจารย์ 177413 157313 ,157412 ,177313
มนุษยศาสตร์ 4501020 นางสาวฉฬภิญญา เพชรรัตน์ 001432 001330
มนุษยศาสตร์ 4501020 นางสาวฉฬภิญญา เพชรรัตน์ 001440 001330 ,002334 ,003335
มนุษยศาสตร์ 4501467 นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ 001314 001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4601030 นายธัญวิทย์ ศรีจันทร์ 010404 001311 ,010104
มนุษยศาสตร์ 4601114 นางสาวทัศนีย์ พรมมี 001419 001310 ,001314 ,001317
มนุษยศาสตร์ 4601418 นางสาวทิชาชาติ วงค์กาจ 001419 001312 ,001314 ,001317
มนุษยศาสตร์ 4701021 นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์ 001471 001355
มนุษยศาสตร์ 4701064 นางสาววศินี กาญจนปราโมทย์ 010273 010100
มนุษยศาสตร์ 4701147 นางสาวอัจฉราพร กิจกล้า 001419 001312 ,001314 ,001317
มนุษยศาสตร์ 4701174 นางสาวณฐพร อินทร 126428 155324 ,126324
มนุษยศาสตร์ 4701177 นางสาวณิชกานต์ จานโอ 126428 155324 ,126324
มนุษยศาสตร์ 4701182 นางสาวนพเก้า อุยรัตนโสภณ 001420 001222 ,001312
มนุษยศาสตร์ 4701241 นางสาวก้านพลู สุขลักษณ์ 009336 009333
มนุษยศาสตร์ 4701246 นายณัฐวุฒิ ทวีคุณ 705344 705321 ,013103
มนุษยศาสตร์ 4701385 นางสาวจิดาภา สุวรรณ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
มนุษยศาสตร์ 4701388 นางสาวดาราพร สุขพร้อมสรรพ์ 013449 013338
มนุษยศาสตร์ 4701411 นางสาวอภิชญา ใจงาม 013449 013338
มนุษยศาสตร์ 4701425 นางสาวทิพาศิริ กองสิงห์ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
มนุษยศาสตร์ 4701434 นายเรวัต ราฮามัน 014410 014210
มนุษยศาสตร์ 4701485 นางสาวนริสรากร คำหย่อน 751309 751308
มนุษยศาสตร์ 4801059 นางสาวพรรณพร หลวงวังโพธิ์ 001314 001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4801156 นายฐาปกรณ์ กัลยาประสิทธิ์ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
มนุษยศาสตร์ 4801166 นางสาวมุทิตา สิงห์ภักดี 010202 010100
มนุษยศาสตร์ 4801177 นางสาวพิรดาณัฐ โลจนะวงศานนท์ 010202 010100
มนุษยศาสตร์ 4801184 นางสาวจุรีรัตน์ แซ่หยาง 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
มนุษยศาสตร์ 4801377 นางสาวปวิตรา ทศดร 001203 050102 ,001192 ,001104 ,001107
มนุษยศาสตร์ 4801521 นางสาวประวีณา นาพรม 013208 013103 ,208100 ,208140 ,208263 ,208271 ,
มนุษยศาสตร์ 4801571 นายวีระกร พุทธิมา 001352 001250
มนุษยศาสตร์ 4801577 นายพงษ์พันธ์ มะโนแปง 001206 001291 ,001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4801577 นายพงษ์พันธ์ มะโนแปง 001314 001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4801577 นายพงษ์พันธ์ มะโนแปง 001352 001250
มนุษยศาสตร์ 4801588 นายวทันย์ ไชยคุณา 001206 001291 ,001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4801588 นายวทันย์ ไชยคุณา 001314 001201 ,001203
มนุษยศาสตร์ 4801600 นางสาวอรญา สิสถาน 001352 001250
ศึกษาศาสตร์ 4202011 นายอนุชิต ดอกรักกลาง 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4302122 นายบุญจันทร์ ศรีสวัสดิ์ 057499 057405 ,057415
ศึกษาศาสตร์ 4502278 นายสัชฌุกรานต์ นรรัตน์ 751332 751330
ศึกษาศาสตร์ 4602146 นางสาวจุฑามาศ เมธะพันธุ์ 057499 057405 ,057415
ศึกษาศาสตร์ 4602166 นายพิทักษ์ภูมิ โพธิ์คำ 006412 006113
ศึกษาศาสตร์ 4702056 นายณัฐกร สัตยพานิช 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702059 นายปรเมศวร์ โตศิลากุล 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702075 นายเอกชัย แดงสุวรรณ 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702106 นางสาวพรลภัส บุญมาก 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702152 นางสาวเฟื่องฟ้า ฉันทจิตปรีชา 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702157 นางสาวชมผกา แซ่เกอ 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702161 นางสาวสุภาวรรณ ปัญญา 014470 014371
ศึกษาศาสตร์ 4702197 นายปรัชญา สายไฮคำ 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702198 นางสาวปิยฉัตร โลไทยสงค์ 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702284 นางสาวชญาดา พงศ์อร่าม 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702286 นางสาวณัฐชฎา แปงจิ่งต่า 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702288 นายประชา สารสมลักษณ์ 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702295 นางสาววรรณพร อินทร์เที่ยง 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702299 นางสาวสิรดา เอี่ยมมา 059401 059400
ศึกษาศาสตร์ 4702307 นางสาวพัชรา อิ่นคำ 751428 751100 ,751102
ศึกษาศาสตร์ 4702309 นายวันสุนทร ไชยโรจน์ 001203 050102 ,001192 ,001104 ,001107
ศึกษาศาสตร์ 4702422 นางสาววิสุดา สาริวงค์ 703323 703103
ศึกษาศาสตร์ 4702427 นายสาณุรักษ์ ฟ่องวาริน 703344 703103
ศึกษาศาสตร์ 4702434 นางสาวอารีวรรณ ทิพย์พิมพ์วงศ์ 702211 701100 ,701101 ,701103
ศึกษาศาสตร์ 4802001 นางสาวกรรณิการ์ เกลียวกลม 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802002 นางสาวจารุวรรณ อินต๊ะเทพ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802003 นางสาวจุฑาลักษณ์ เพชรประดับ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802005 นางสาวดวงพร ปลั่งศรีนนท์ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802008 นางสาวเบญจมาส ทิพย์รัตน์ 701344 701245 ,701204
ศึกษาศาสตร์ 4802009 นายปิยะณัฐ วงค์ปินตา 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802011 นายวิโรจน์ เต็มสุนทรวารี 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802012 นางสาวศรัญญา ค้าไม้ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802014 นางสาวสร้อยนรินทร์ คุมคำ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802017 นางสาวอโนมา ตุ้มสูงเนิน 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4802088 นางสาวแพรวนภา สารกา 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802090 นางสาววรารัตน์ วุฒิอินทร์ 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802104 นายณรงค์วิทย์ ตรีพงษ์รัตนกุล 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802105 นางสาวณิชนันทน์ ปินอุทัง 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802116 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ตานา 100300 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802131 นางสาวณัฐณี นุตโส 077401 ปี ไม่ผ่าน
ศึกษาศาสตร์ 4802159 นายจงกลชัย ใจปัญญา 104320 104201
ศึกษาศาสตร์ 4802188 นายนิกร จ้าวเจริญพร 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4802228 นางสาวณัฐธัญ ฟองมาลา 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4802241 นางสาววิไลลักษณ์ ขันจันทร์ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4802262 นางสาววรัญญา ชัยชนะพูนผล 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
ศึกษาศาสตร์ 4802265 นางสาวสุรีรักษ์ จักร์ปั๋น 701344 701245 ,701204
ศึกษาศาสตร์ 4802273 นางสาวชญานันท์ คิดดี 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802277 นายธนวัฒน์ เชียงทอง 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802281 นางสาวนิตยา บุญยัง 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802283 นางสาวนิโลบล เหล่าเขตกิจ 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802287 นางสาวมลทิรา อินชัยยงค์ 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802291 นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802294 นายวุฒิชัย นันตา 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802299 นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์ 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802300 นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน 203211 203113
ศึกษาศาสตร์ 4802400 นางสาวกนกพรรณ ภู่ม่วง 010273 010100
ศึกษาศาสตร์ 4802404 นางสาวคำฟอง นามวงค์ 702211 701100 ,701101 ,701103
ศึกษาศาสตร์ 4802417 นางสาวนีรนุช วรรณภิระ 703344 703103
ศึกษาศาสตร์ 4802422 นางสาวพิกุล เปี้ยฝั้น 010273 010100
ศึกษาศาสตร์ 4802427 นางสาววิลาวัณย์ วงค์อินทร์ 010273 010100
ศึกษาศาสตร์ 4802428 นางสาวศันสนีย์ ศรีกุลรักษ์ 010273 010100
ศึกษาศาสตร์ 4802432 นางสาวอรพรรณ นันทจันทร์ 010273 010100
ศึกษาศาสตร์ 4802438 นางสาวเจนจิรา ขันตี 014310 014210
ศึกษาศาสตร์ 4802491 นายธรณิศ ทักษณา 056415 058200 ,056200 ,056316
วิจิตรศิลป์ 4503069 นายศรายุทธ โปธา 104475 104310
วิจิตรศิลป์ 4603067 นายนพรัตน์ รอบรู้ 104475 104310
วิจิตรศิลป์ 4603102 นางสาวสิวลี เลศักดิ์ 110496 110495
วิจิตรศิลป์ 4703047 นางสาวจิราพร ซื่อสัตย์ 110321 110101
วิจิตรศิลป์ 4703051 นางสาวปัทมาพร จิตตราวงค์ 104436 104303 ,104231
วิจิตรศิลป์ 4703059 นายศราวุธ อุดก๋าธง 110321 110101
วิจิตรศิลป์ 4703700 Ms.Kazumi Kato 104465 104302
วิจิตรศิลป์ 4803050 นายกฤตนพ ขันธคีรีวัฒน์ 104320 104201
วิจิตรศิลป์ 4803062 นางสาวปัฐมาภรณ์ อุ่ยประภัสสร 104320 104201
วิจิตรศิลป์ 4803070 นางสาวร่มฟ้า กิจธรรมกุล 104320 104201
วิจิตรศิลป์ 4803071 นางสาวรัตนาภรณ์ อำไพพันธ์ 104320 104201
วิจิตรศิลป์ 4803077 นางสาวสิขเรศ เชาว์สุรินทร์ 104320 104201
วิจิตรศิลป์ 4803081 นายอนุวัฒน์ วงเวียน 104320 104201
สังคมศาสตร์ 4504031 นายปรศุ พิชัย 127423 156311 ,127311
สังคมศาสตร์ 4504166 นางสาวกมลธีรา สุวรรณประสิทธิ์ 177413 157313 ,157412 ,177313
สังคมศาสตร์ 4604004 นายกิตติกันต์ ยอดใจ 010400 157101
สังคมศาสตร์ 4604040 นายภัทร์ สาทสินธุ์ 013410 013305 ,013320
สังคมศาสตร์ 4604194 นางสาวนิสา จันทร์ทอง 010462 010201 ,010305
สังคมศาสตร์ 4704052 นายวาทิต บริรักษ์ตังกุล 154430 204201 ,204101 ,204105
สังคมศาสตร์ 4704179 นางสาวทรงเกษม โสภา 010305 109100
สังคมศาสตร์ 4804177 นางสาวทิวาพร รัตน์น้ำหิน 159249 159101 ,160101
สังคมศาสตร์ 4804177 นางสาวทิวาพร รัตน์น้ำหิน 165201 159101 ,160101
วิทยาศาสตร์ 4305437 นางสาวรุ่งนภา ทรายหมอ 203474 203473 ,203471
วิทยาศาสตร์ 4405031 นายพงศธร เหล่ารอด 207415 207205 ,206267 ,206367
วิทยาศาสตร์ 4505208 นายชาตรี ปรีชา 204431 204331
วิทยาศาสตร์ 4605036 นายพงศ์ประพันธ์ เสนาวารี 206428 206325
วิทยาศาสตร์ 4605050 นายรุ่งโรจน์ ยารังฝั้น 207402 207401
วิทยาศาสตร์ 4605051 นางสาวลดาวัลย์ ศรีดาเดช 177141 157101 ,157103 ,176101 ,177103
วิทยาศาสตร์ 4605125 นายกิตติพันธ์ แสนสุรินทร์ 204425 204325 ,204361
วิทยาศาสตร์ 4605125 นายกิตติพันธ์ แสนสุรินทร์ 204431 204331
วิทยาศาสตร์ 4605188 นางสาวฉัตรชนก คำเมืองเหนือ 210251 207188
วิทยาศาสตร์ 4605204 นายชาญชัย นัคสาร 206370 206112 ,206261 ,208263
วิทยาศาสตร์ 4605209 นางสาวชุติมา แสนเงิน 210306 207311
วิทยาศาสตร์ 4605233 นางสาวณัฐวรรณ ไชยมงคล 211445 211302 ,211312 ,211318 ,211315 ,211319
วิทยาศาสตร์ 4605252 นางสาวตนัยพร กาวีวน 177141 157101 ,157103 ,176101 ,177103
วิทยาศาสตร์ 4605298 นางสาวนริศรา ชุ่มวารี 207402 207401
วิทยาศาสตร์ 4605307 นางสาวนิตดา จันทร์โถ 702211 701100 ,701101 ,701103
วิทยาศาสตร์ 4605331 นายประการ กุออ 705332 705321 ,705211
วิทยาศาสตร์ 4605366 นางสาวพจนีย์ ภักดี 177141 157101 ,157103 ,176101 ,177103
วิทยาศาสตร์ 4605392 นางสาวพัชรินทร์ ชมภูรัตน์ 177141 157101 ,157103 ,176101 ,177103
วิทยาศาสตร์ 4605517 นายวิทวัส วังธิยอง 204383 204215 ,204216 ,204217 ,206203
วิทยาศาสตร์ 4605517 นายวิทวัส วังธิยอง 204482 206203
วิทยาศาสตร์ 4605520 นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์ 211445 211302 ,211312 ,211318 ,211315 ,211319
วิทยาศาสตร์ 4605550 นางสาวศิริพร ชัยคำ 703434 703331
วิทยาศาสตร์ 4605573 นายสมบัติ ยาแปง 208425 208322
วิทยาศาสตร์ 4605594 นายสิทธิพงษ์ วงษาจันทร์ 204482 208263
วิทยาศาสตร์ 4605673 นายอภิศักดิ์ วาเพชร 211446 211302 ,211312 ,211318 ,211315 ,211319
วิทยาศาสตร์ 4705033 นายจักรพงษ์ ทองพิทักษ์ 211303 203333 ,203331 ,211301
วิทยาศาสตร์ 4705350 นางสาวกนกพร เปรมภูติ 205356 205252
วิทยาศาสตร์ 4705378 นางสาวจารุวรรณ ยามเสด็จ 702211 701100 ,701101 ,701103
วิทยาศาสตร์ 4705384 นายเฉลิมชัย จันทาพูน 702211 701100 ,701101 ,701103
วิทยาศาสตร์ 4705401 นายตะวัน ณ ลำพูน 207415 207205 ,206267
วิทยาศาสตร์ 4705404 นางสาวทัศวรรณ แก้วมูล 210305 210302
วิทยาศาสตร์ 4705456 นางสาวพัชรินทร์ สุภักดี 205302 205301
วิทยาศาสตร์ 4705531 นางสาวสิรินุช เอื้ออารยะมนตรี 702211 701100 ,701101 ,701103
วิทยาศาสตร์ 4705572 นางสาวเป็นหญิง โรจนกุล 001321 001202 ,001204 ,001206 ,001292 ,001112 ,
วิทยาศาสตร์ 4705586 นางสาวกมลวรรณ ธุระ 702211 703103 ,701100 ,701101 ,701103
วิทยาศาสตร์ 4705638 นายพิชญา ไชยวัณณ์ 204362 204361
วิทยาศาสตร์ 4705641 นายพิษณุ สุ่มติ๊บ 206355 206112 ,206203 ,206261
วิทยาศาสตร์ 4705651 นางสาววรัญญา ผาลัย 204341 204218 ,204233
วิทยาศาสตร์ 4705658 นางสาวสร้อยฤทัย ละออง 204341 204218 ,204233
วิทยาศาสตร์ 4705670 นางสาวอนุสรา ใหม่วนา 206370 206112 ,206261 ,208263
วิทยาศาสตร์ 4705698 นายจัตุรักษ์ ปันวารี 206455 206355
วิทยาศาสตร์ 4705704 นางสาวชลธิชา เมืองแวง 204433 204218 ,204233
วิทยาศาสตร์ 4705739 นายพัฒนนันทน์ มุ่งวัฒนา 204315 204211
วิทยาศาสตร์ 4705745 นายภูดิท อักษรดิษฐ์ 204214 204101 ,204105 ,204111
วิทยาศาสตร์ 4705758 นายวุฒิพันธ์ จายโจง 204362 204361
วิทยาศาสตร์ 4805030 นายกฤษณพันธ์ แก่นมณี 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805032 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีทิพย์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805036 นางสาวจรัสศรี ชาญวัฒนกิจ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805037 นางสาวจริยา ชะเต 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805045 นางสาวชลธิชา ไชยรุ่งเรือง 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805055 นางสาวณีรวรรณ สุวรรณไตร 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805060 นางสาวดวงพร สุขโต 203204 203203 ,203201
วิทยาศาสตร์ 4805063 นางสาวทักษิณา อินนัน 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805067 นางสาวทิพวัลย์ ชัยเทพ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805068 นางสาวธนกานท์ แก้วศักดิ์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805070 นายธนากร เกี้ยวฝั้น 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805071 นายธวัชชัย จอมแสง 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805077 นายนพพร ปัญญาฟู 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805078 นางสาวนริสา จันทร์ทอง 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805079 นางสาวนลินี ศรีจันทร์ดร 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805081 นางสาวนิติภรณ์ แสนปวน 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805085 นางสาวประเทืองศรี เทพก๋อง 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805088 นางสาวพรทิวา ก๋าคำ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805090 นางสาวพรพิไล กีพงษ์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805092 นางสาวพัชราภรณ์ วงศาสัก 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805094 นางสาวพัชรียา ตุมตั้ง 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805101 นายภูมิวิวัฒน์ พึ่งพันธ์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805102 นายภูมิศักดิ์ บุญชุ่มใจ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805103 นางสาวมณีรัตน์ ทะละ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805108 นางสาวมัตติกา สมศรี 001205 001203
วิทยาศาสตร์ 4805111 นางสาวรักทวี มหานิล 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805113 นางสาวรุ่งระวี อินฟู 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805118 นางสาววรรณิศา แซ่ลิ้ม 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805119 นางสาววรรณิศา สุภารักษ์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805120 นางสาววาทินี แสนศรี 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805121 นายวารุพงศ์ ฉัตรแก้ว 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805124 นายวิทยา กิจต๊ะสัย 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805128 นายวีรพัฒน์ ปานพรม 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805132 นายศักรินทร์ หมูเทพ 203222 203102 ,206104 ,207102 ,207104 ,207108 ,
วิทยาศาสตร์ 4805133 นางสาวศิรินภา แก้วใจ๋ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805136 นางสาวศิริลักษณ์ คำแสน 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805137 นายศิวัตม์ ศุภวิฑิตพัฒนา 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805139 นางสาวสร้อยสุดา ธนูสาร 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805142 นางสาวสิรินทร์พร หมื่นตาบุตร 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805143 นางสาวสุขกาญจน์ สิทธิแก้ว 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805148 นางสาวสุภาพรรณ จี้สอน 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805149 นางสาวสุมนา มณีวรรณ์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805150 นายสุรเชรษฐ โสภาเถร 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805155 นายอนันต์ ปันคำ 203234 203233
วิทยาศาสตร์ 4805159 นายอภิวัฒน์ บูรพาวิจิตรนนท์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805167 นางสาวอังคณา ชำนาญค้า 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805168 นางสาวอัจฉรา ไชยารักษา 206455 206355
วิทยาศาสตร์ 4805168 นางสาวอัจฉรา ไชยารักษา 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805169 นางสาวอัญชลี ธรรมขัน 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805172 นางสาวอาทิตย์ตา จันทร์สะอาด 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805173 นางสาวอินทิรา มัญญะลา 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805174 นายอุดมศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805175 นางสาวอุทุมพร ดวงขันคำ 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805176 นายเอกพล มูลศรี 209203 203104 ,203108
วิทยาศาสตร์ 4805177 นายเอกรินทร์ สาริยา 001205 001203
วิทยาศาสตร์ 4805252 นางสาวเพ็ญวลี อินทร์รัตน์ 077401 ปี ไม่ผ่าน
วิทยาศาสตร์ 4805260 นางสาวรัตติกาล จินดาหลวง 006323 006223
วิทยาศาสตร์ 4805268 นางสาววรรณภา แซ่เบ๊ 203239 203108 ,203115
วิทยาศาสตร์ 4805284 นางสาวศิรินาฏ มุสิเอก 058302 058200 ,058300
วิทยาศาสตร์ 4805298 นายสุรินทร์ เต็มแบบ 202356 202102 ,202109 ,202112
วิทยาศาสตร์ 4805305 นางสาวอรทัย ใจแขม 058302 058200 ,058300
วิทยาศาสตร์ 4805313 นางสาวกนกกาญจน์ วังคะวงษ์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805314 นางสาวกนกวรรณ กรรเชียง 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805318 นางสาวจินต์จุฑา คงคาสวรรค์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805319 นายไชยปราการ คำราพิศ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805320 นางสาวดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805321 นายธีรุตม์ บุญมา 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805322 นางสาวนหทัย ตนะกุล 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805324 นายพิกัด บัวผัด 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805325 นายพิสิษฐ์ เกียรติกิตติกุล 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805331 นายวรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805333 นายศักดิ์สิทธิ์ สงวนผล 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805335 นายสัณฐาน จันทาพูน 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805336 นายสุเมธ ศิริรจน์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805337 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805341 นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์ 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805377 นางสาวฐนิภัทร สมศักดิ์ 205234 218233 ,205231
วิทยาศาสตร์ 4805377 นางสาวฐนิภัทร สมศักดิ์ 218236 218101
วิทยาศาสตร์ 4805377 นางสาวฐนิภัทร สมศักดิ์ 218262 218101
วิทยาศาสตร์ 4805476 นายวิจักขณ์ หุ่นสุวรรณ 210251 207188
วิทยาศาสตร์ 4805476 นายวิจักขณ์ หุ่นสุวรรณ 210276 210275
วิทยาศาสตร์ 4805477 นางสาววิจิตรพร นันชัยกลาง 218236 203115
วิทยาศาสตร์ 4805506 นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์ชัย 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
วิทยาศาสตร์ 4805506 นางสาวสุดารัตน์ สมบูรณ์ชัย 207203 207104 ,207108 ,207102 ,207112
วิทยาศาสตร์ 4805545 นางสาวชลธิรศน์ สุเทปิน 011479 011153 ,109100 ,009103
วิทยาศาสตร์ 4805580 นางสาวนิตยา ปะอินทร์ 204381 206203 ,204211 ,204214 ,204215 ,204216 ,
วิทยาศาสตร์ 4805583 นายบุญนเรศ อ่อนหวาน 058302 058200 ,058300
วิทยาศาสตร์ 4805587 นายปรัชญ์ วานิชพิพัฒน์ 058302 058200 ,058300
วิทยาศาสตร์ 4805593 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์หล้า 014382 014270
วิทยาศาสตร์ 4805597 นางสาวพรรณี แสนหมี่ 751301 206191 ,206192 ,206171 ,206103 ,206161
วิทยาศาสตร์ 4805602 นายพิณทนา ธิปั๋น 751209 206172 ,206104 ,206162 ,206192
วิทยาศาสตร์ 4805603 นายพีระพงษ์ สันโรงพิน 014382 014270
วิทยาศาสตร์ 4805621 นางสาวศริญณา มาปลูก 059400 ปี ไม่ผ่าน
วิทยาศาสตร์ 4805623 นางสาวศิริประภา กะฐินเทศ 059400 ปี ไม่ผ่าน
วิทยาศาสตร์ 4805644 นายจรัสพงษ์ สมศิริ 204341 204218 ,204233
วิทยาศาสตร์ 4805644 นายจรัสพงษ์ สมศิริ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,206203
วิทยาศาสตร์ 4805645 นายเชาวน์ ปอแก้ว 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,206203
วิทยาศาสตร์ 4805647 นายวิริยะ เตชะปลูก 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,206203
วิทยาศาสตร์ 4805657 นายคม จันทร์นวล 204315 204211
วิทยาศาสตร์ 4805665 นายญัตติพงศ์ ศรีบุรี 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805669 นายณัฐวุฒิ นันท์ชัย 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805675 นางสาวทักษิณา สุปินะ 204381 206112 ,206203 ,204214 ,204215 ,204216 ,
วิทยาศาสตร์ 4805680 นายธีรภัทร กันทรัญ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805685 นางสาวนภาพร ไชยซาววงค์ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805687 นายนาวี ใจอินถา 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805688 นายบัณฑิต รัตนัง 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805698 นางสาวพรธิดา แก้วกมล 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805705 นางสาวภัทริน วงษ์สุวรรณ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
วิทยาศาสตร์ 4805712 นายวรพงษ์ แซ่ว่าง 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805716 นางสาววันทนีย์ วุฒิ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805717 นางสาววาสนา ดวงคำ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805726 นายสายธาร ดอกจันทร์ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,206203
วิทยาศาสตร์ 4805727 นายสาโรช คำลือ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805728 นางสาวสิรินทร์ ทัศบุตร 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิทยาศาสตร์ 4805740 นางสาวอัญชรินทร์ ญาณวุฒิ 204383 204214 ,204215 ,204216 ,204217 ,204219 ,
วิศวกรรมศาสตร์ 4206263 นายภาณุมาศ ฐาปนพงษ์วรกุล 254421 206362 ,254203
วิศวกรรมศาสตร์ 4306021 นายกิตติภูมิ ปัญโญใหญ่ 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4306057 นายเจริญพงศ์ เชื้อบ่อคา 251422 251214 ,251312
วิศวกรรมศาสตร์ 4306057 นายเจริญพงศ์ เชื้อบ่อคา 251451 251313
วิศวกรรมศาสตร์ 4306057 นายเจริญพงศ์ เชื้อบ่อคา 251452 251313 ,251419 ,251431
วิศวกรรมศาสตร์ 4306061 นายเฉลิมพล ประกิ่ง 251422 251212 ,251214
วิศวกรรมศาสตร์ 4306317 นายวิทยา การุณยรัตน์ 261453 206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4406012 นายกัมพล คุ้มกุดเขียว 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4406026 นายโกเมนทร์ จรรยา 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4406089 นายชาตรี พรหมจักร์ 254424 254323 ,254325
วิศวกรรมศาสตร์ 4406091 นายชานนท์ อุทัยประทีป 001419 001310 ,001312 ,001314 ,001317
วิศวกรรมศาสตร์ 4406113 นายณัฐพล ค้ำชู 251213 251211
วิศวกรรมศาสตร์ 4406398 นายสรภาส ทองอุทัย 251313 251312
วิศวกรรมศาสตร์ 4406421 นายสุปิยะชาติ วรรณสูตร 251422 251214 ,251312
วิศวกรรมศาสตร์ 4406436 นายอดิศร รุ่งแจ้ง 253415 253412
วิศวกรรมศาสตร์ 4506060 นายจารุบุตร บัวแดง 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4506097 นายชิโนรส ราชพริ้ง 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4506174 นายธรากร จิระธนภัค 251461 251362 ,251363
วิศวกรรมศาสตร์ 4506174 นายธรากร จิระธนภัค 251467 251362 ,251363
วิศวกรรมศาสตร์ 4506176 นายธวัชชัย เครือธิ 252302 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4506296 นายยิ่งยศ จริยะยรรยง 252302 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4506334 นายวรุตม์ บุตราช 251212 251211
วิศวกรรมศาสตร์ 4506334 นายวรุตม์ บุตราช 253312 253310 ,253314
วิศวกรรมศาสตร์ 4506360 นายศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์ 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4506390 นายสัณห์ เพิ่มพิพัฒน์ 251213 251211
วิศวกรรมศาสตร์ 4506429 นายอดิศวร์ ศรีธิหล้า 001205 001203
วิศวกรรมศาสตร์ 4506449 นายอรรถสิทธิ์ พรนิมิตร 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606012 นายกุญชร สารวงษ์ 254429 206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4606017 นายคมกริช อินรอด 260493 260491
วิศวกรรมศาสตร์ 4606022 นายจักรกฤษณ์ พลเทพ 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606022 นายจักรกฤษณ์ พลเทพ 254445 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606031 นายชวลิต เจริญเขษมสุข 110321 110101
วิศวกรรมศาสตร์ 4606040 นายไชยศิริ ใบโพธิ์ 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606040 นายไชยศิริ ใบโพธิ์ 254422 254212 ,254211 ,254312 ,254334
วิศวกรรมศาสตร์ 4606045 นายณัฐพล ไชยแก้ว 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606058 นายธนวรรฒน์ รังสรรค์ 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606062 นายธรรมษร จำปาโท 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606065 นายธานินทร์ กี่เอี่ยน 254421 206355 ,254203
วิศวกรรมศาสตร์ 4606068 นายธีรพงษ์ วุฒิงาม 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606076 นายนราธิป การะกัน 255432 255332 ,255330
วิศวกรรมศาสตร์ 4606078 นายนราวัฒน์ ปันผะสงค์ 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606084 นายนิคม จิรพงศ์บัณฑิต 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606105 นายพงศธร สมศรีดา 254421 206355 ,254203
วิศวกรรมศาสตร์ 4606177 นายสุกฤษฏิ์ เพชรสวัสดิ์ 255340 255320 ,208380
วิศวกรรมศาสตร์ 4606181 นายสุบรรณ ทองสุรินทร์ 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606182 นางสาวสุพรรณิกา กัลยา 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606183 นายสุภชัย ชุมทอง 254445 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4606238 นายเฉลิมพล บึงกระเชนทร์ 252423 252325
วิศวกรรมศาสตร์ 4606244 นายณรณัฏฐ์ สุสุข 252201 207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4606245 นางสาวณัฐกานต์ สุขยิ่ง 252448 252341 ,252342 ,252441
วิศวกรรมศาสตร์ 4606261 นายนวรัฐ สัตถาผล 252427 252325
วิศวกรรมศาสตร์ 4606267 นายปริพนธ์ วิชัยศรี 252325 252323 ,252321
วิศวกรรมศาสตร์ 4606271 นายปิตุพงศ์ สว่างสุข 252353 252212
วิศวกรรมศาสตร์ 4606300 นายวิน ลาภอนันต์ตระกูล 252448 252341 ,252342 ,252441
วิศวกรรมศาสตร์ 4606340 นายจักรพงษ์ ตะถา 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4606368 นายทวีทรัพย์ เทพธรรม 251452 251419 ,251433 ,251431
วิศวกรรมศาสตร์ 4606376 นายธนะชัย วัชรกุลดิลก 259203 254107 ,259107
วิศวกรรมศาสตร์ 4606393 นางสาวประภัสศร โล่วันทา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4606401 นายเปรม อินทะพันธุ์ 251422 251212 ,251214
วิศวกรรมศาสตร์ 4606409 นายสุวิชญ์ ชูชาติวงศ์ 251452 251419 ,251422 ,251433
วิศวกรรมศาสตร์ 4606418 นายภัทรวิทย์ พิพิธภัณฑ์ 256457 256312 ,254211 ,254211 ,254212
วิศวกรรมศาสตร์ 4606423 นายภูมิ อินทร์ปัญญา 251418 251313
วิศวกรรมศาสตร์ 4606425 นายมกรา สรรพช่าง 251422 251212 ,251312
วิศวกรรมศาสตร์ 4606425 นายมกรา สรรพช่าง 251452 251313 ,251419 ,251422 ,251433 ,251431
วิศวกรรมศาสตร์ 4606428 นางสาวเมล์รีรัตน์ เสมณีย์ 256444 256311 ,256317 ,256312
วิศวกรรมศาสตร์ 4606428 นางสาวเมล์รีรัตน์ เสมณีย์ 256457 256317 ,256312 ,254211 ,254211 ,254212
วิศวกรรมศาสตร์ 4606441 นางสาววาสนา กองรัตน์ 253415 253412
วิศวกรรมศาสตร์ 4606449 นายศิวะ ประสิทธิเขตรวิทย์ 251452 251419 ,251422 ,251433
วิศวกรรมศาสตร์ 4606460 นายสุคณัน จอมพันธ์ 251418 251313
วิศวกรรมศาสตร์ 4606462 นายสุภรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์ 251452 251419 ,251422 ,251433
วิศวกรรมศาสตร์ 4606467 นายสุริยะ ป้อมสาหร่าย 256457 256312 ,254211 ,254211 ,254212
วิศวกรรมศาสตร์ 4606476 นายอภิลาศ อายุศรี 251341 251241
วิศวกรรมศาสตร์ 4606528 นายเอกภพ ธาตุเหล็ก 254334 254232 ,254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4606528 นายเอกภพ ธาตุเหล็ก 254429 206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4606542 นายณรงค์เดช เพ็ชรจำรัส 255432 255332 ,255330
วิศวกรรมศาสตร์ 4606599 นายก้องเกียรติ ไชยทา 255435 255100
วิศวกรรมศาสตร์ 4606607 นายชัยชาญ ธนสารธิติ 261364 261205
วิศวกรรมศาสตร์ 4606612 นายทศพล ยงยศ 261476 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4606690 นายอนุมาส วงศ์แก้วเขียว 254424 254323 ,254325
วิศวกรรมศาสตร์ 4706003 นายกฤตภาส พรหมวงค์ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706004 นายกฤตภาส แสงสว่าง 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706020 นางสาวคนึงนิจ กัณทะษา 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706029 นายจีระศักดิ์ อัครวิศรุต 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706030 นางสาวจุฑาพัณณ์ วรรณสัย 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706034 นางสาวชลาธาร รัตนพานิช 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706037 นายชัชวาลย์ มีบุญ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706040 นางสาวชาลิณี มณีขัติย์ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706041 นายชูเกียรติ พงษ์จา 254457 254334
วิศวกรรมศาสตร์ 4706043 นายณชนก ธรรมวงศ์ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706044 นายณทพร กลิ่นทอง 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706048 นางสาวณัชยา อังคะนาวิน 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706052 นายณัฐชัย โยธาบริบาล 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706061 นายดนัย ชาญวิทยพันธ์ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4706062 นายทวีกาญจน์ ช้างทอง 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706071 นายธนกฤษ สายสิทธิ 254211 254107 ,259107
วิศวกรรมศาสตร์ 4706073 นายธนวัฒน์ ปันสุวรรณ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706077 นายธเนศ ทาติ๊บ 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4706088 นางสาวธีราพรรณ แซ่แห่ว 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706095 นายนิพัทธ์ เชื้อพลายเวช 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706102 นางสาวปฐมาภรณ์ วัชรกุลดิลก 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706113 นายปรีดา นิธิเจน 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706114 นางสาวปิณฑิรา วีรจิตโต 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706126 นางสาวพิชญ์สินี วิเศษคุณ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706127 นายพิชานนท์ ชูห่วงโกเมศ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706138 นางสาวมัณฑนี บุญยืน 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706139 นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4706139 นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4706139 นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 254371 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4706139 นายยิ่งอนันต์ วรรณดี 254373 252282 ,206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4706141 นายยุรนันท์ พรมทา 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706153 นางสาววรางคณา คำมามูล 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706155 นางสาวอริญธร จันทร์อินทร์ 255441 261281
วิศวกรรมศาสตร์ 4706160 นายวาทินนท์ ภูมิภักดิ์ 254371 254211 ,254212 ,254231
วิศวกรรมศาสตร์ 4706208 นายอภิสิทธิ์ กล่อมเกลา 254334 254333
วิศวกรรมศาสตร์ 4706208 นายอภิสิทธิ์ กล่อมเกลา 254373 252282 ,206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4706210 นายอรรถพล ไชยเทพ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4706210 นายอรรถพล ไชยเทพ 254371 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4706220 นายอาทิตย์ เร่งประพันธ์ 254334 254232
วิศวกรรมศาสตร์ 4706250 นายจารุวัฒน์ จันทร์โรจนพันธ์ 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706258 นายชายชาญ จุลเสนีย์ชร 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706277 นายธนากร สถาปิตานนท์ 261372 206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4706323 นายวุฒิกร กิติเดช 014382 014270
วิศวกรรมศาสตร์ 4706338 นายอธิป น้อมศิริ 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706338 นายอธิป น้อมศิริ 261453 206362
วิศวกรรมศาสตร์ 4706339 นายอนุรักษ์ บุญปัน 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706340 นายอรรถนิติ วงศ์จักร์ 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706350 นางสาวกัลยาณี ใจมา 253312 253310 ,253314
วิศวกรรมศาสตร์ 4706363 นายเจือ สำราญ 256441 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4706364 นายเฉลิมพงศ์ ศุขเกษม 251241 206162
วิศวกรรมศาสตร์ 4706395 นายทิวดอย สิงหเสนี 256441 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4706398 นายธนพงษ์ เลิศธนาผล 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4706398 นายธนพงษ์ เลิศธนาผล 256444 256311 ,256317 ,256312
วิศวกรรมศาสตร์ 4706419 นายปรมัตถ์ ม่วงงาม 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4706419 นายปรมัตถ์ ม่วงงาม 256332 256331
วิศวกรรมศาสตร์ 4706419 นายปรมัตถ์ ม่วงงาม 256441 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4706451 นายมานพ เตชะวงศ์ 251371 251211
วิศวกรรมศาสตร์ 4706477 นายศักดิ์ศรี กันทะลา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4706505 นายอดิเรก กาใจ 256441 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4706505 นายอดิเรก กาใจ 256444 256311 ,256317 ,256312
วิศวกรรมศาสตร์ 4706505 นายอดิเรก กาใจ 256457 256317 ,256312 ,254211 ,254211 ,254212
วิศวกรรมศาสตร์ 4706628 นายปราวุฒิ โพธินคร 255461 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4706681 นางสาวญาณิศา บุญยงค์ 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706689 นายธีระพล เส้นเถาว์ 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4706698 นางสาวปิยะฉัตร สีหะกุลัง 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706703 นายภัทรกุล เอื้ออรุณ 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706714 นายศุภชัย ตรีบุพชาติสกุล 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706726 นางสาวอัจฉรา หงษ์หิน 252342 252317 ,261371
วิศวกรรมศาสตร์ 4706735 นางสาวทิพวรรณ เกียรติวนิชวิไล 254282 206104 ,207102 ,207104 ,207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4706766 นายธีรนนท์ ปานศุข 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4706773 นายพิษณุ สุวรรณกุลไพศาล 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806002 นางสาวกรัณย์รัตน์ ยอดยัง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806004 นายกรีฑา ชาวส้าน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806005 นายกฤต กฤตยาพงศ์พันธ์ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806007 นายกษิดิ์เดช ระมิงค์วงศ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806008 นายกอบพงศ์ กองรอด 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806009 นายกัมปนาท ใจคำ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806009 นายกัมปนาท ใจคำ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806010 นายกานพิชญ์ ฌายีเนตร 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806011 นายกิตติกร พลโภชน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806016 นายขวัญชัย อุดม 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806020 นายจักรกฤษณ์ ปัญญาธรรม 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806020 นายจักรกฤษณ์ ปัญญาธรรม 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806021 นายจิตติพงษ์ เวียงเงิน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806023 นายจิรันดร บัวคำปัน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806025 นายจิรายุ กุลเลียบ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806027 นายจีรศักดิ์ แก้วเงิน 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806027 นายจีรศักดิ์ แก้วเงิน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806032 นายชนแดน หมื่นใจ 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806032 นายชนแดน หมื่นใจ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806035 นายชโรธร ยศธิวงค์ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806035 นายชโรธร ยศธิวงค์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806041 นายชินวัฒน์ หงษาคำ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806042 นายเชาวลิต ชิ่นสุพรชัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806043 นายฐานันดร อ๋อมใจกาศ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806044 นายฐิติ อุปนันท์ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806044 นายฐิติ อุปนันท์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806049 นายณัฐพงษ์ ตรีเทพชาญชัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806050 นายณัฐพล โยกาศ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806053 นายณัฐวุฒิ วุฒิชัย 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806053 นายณัฐวุฒิ วุฒิชัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806055 นายณัฐศาสตร์ วงษ์พันธ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806057 นายดนุพันธ์ สระสวย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806060 นายตุลธีร์ ปัญญารัตน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806061 นายทวีพงษ์ ยินธรรม์ 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806061 นายทวีพงษ์ ยินธรรม์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806062 นายทศพล ต้นคำ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806067 นายธนทรัพย์ จันทร์ทรงกลด 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806069 นายธนพล บุญยะเดช 254211 254107 ,259107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806070 นายธนภัทร์ กาญจนนิรินธน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806071 นายธนัทคุณ สุสุข 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806072 นายธนากร จิตร์ประสงค์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806073 นายธนากร โหรวิชิต 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806073 นายธนากร โหรวิชิต 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806074 นายธนารักษ์ ฟองทา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806074 นายธนารักษ์ ฟองทา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806078 นายธิตินัย ธิมา 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806078 นายธิตินัย ธิมา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806079 นายธีรวัชร์ มหาเกตุ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806079 นายธีรวัชร์ มหาเกตุ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806085 นายนพดล โพธิ์เอี้ยง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806086 นายนพพล อ่อนจำปี 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806087 นายนพพันธ์ จันทร์เขียว 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806093 นายนัฐพล บุญเพ็ญ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806095 นายนิพล สารวานิชพิทักษ์ 206325 206112 ,206203 ,206261
วิศวกรรมศาสตร์ 4806096 นางสาวนิภาพร ธงชัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806099 นายบวร อนุรักษ์กุลกิจ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806100 นายบัญชา มะโน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806101 นายบุญญฤทธิ์ ถูกจิตร 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806103 นายปณิธาน แดงบุญ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806104 นางสาวประภัสสร แสงปิ่น 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806105 นายประวิทย์ ตาปัญญา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806106 นายปรัชญา พรชื่น 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806107 นายปรัชญา สมฤทธิ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806109 นายปิติวุฒิ ผาจวง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806110 นายปิยะ สกุลพาณิชเจริญ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806111 นายพงศ์เทพ กุลชาติชัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806112 นายพงศ์วรินทร์ เจริญกิจเกษตร 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806116 นายพงศธร ใจเสมอ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806119 นายพยุงศักดิ์ จี้ระกันทะ 254214 254107 ,259107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806119 นายพยุงศักดิ์ จี้ระกันทะ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806125 นางสาวพิชามญชุ์ แจวจันทึก 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806125 นางสาวพิชามญชุ์ แจวจันทึก 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806126 นายพิทักษ์พงษ์ รินเที่ยง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806128 นายพีร์ ลาศุขะ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806129 นายพีรศักดิ์ ดาราพงษ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806133 นายภานุพงศ์ ไชยคำ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806135 นายภูธิป รุจิพรรณ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806137 นายมนุพงศ์ วงค์บุญตัน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806138 นายมรุต แซ่หวาน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806140 นายเยาวชน สุวรรณทัต 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806141 นายรณชัย วรรณรัตน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806144 นายรัฐกรณ์ จันทร์ประเสริฐ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806145 นายเรวัตร เจริญใจ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806148 นายวทัญญู ธาตุทอง 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806148 นายวทัญญู ธาตุทอง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806150 นายวรเดช อนันตโชติ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806151 นายวรนล ทองอ่อน 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806151 นายวรนล ทองอ่อน 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806151 นายวรนล ทองอ่อน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806152 นายวรพงษ์ สิตะระโส 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806156 นายวรวิช จินดาพันธ์ไพศาล 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806156 นายวรวิช จินดาพันธ์ไพศาล 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806156 นายวรวิช จินดาพันธ์ไพศาล 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806163 นายวัชระ ชินะวรรณา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806163 นายวัชระ ชินะวรรณา 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806163 นายวัชระ ชินะวรรณา 254232 254231
วิศวกรรมศาสตร์ 4806163 นายวัชระ ชินะวรรณา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806164 นายวัฒนศักดิ์ ตาแจ้ง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806166 นายวิจักษณ์ ธันว์ธนะ 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806169 นายวิรุจน์ จารุชาต 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806171 นายวิศรุต ปัญญา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806171 นายวิศรุต ปัญญา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806173 นายวุฒิพร ศิริพานิช 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806173 นายวุฒิพร ศิริพานิช 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806173 นายวุฒิพร ศิริพานิช 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806186 นายศุภวิช จิตสว่าง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806187 นายศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806187 นายศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806192 นายสรรชัย โพธิ์แก้ว 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806194 นายสิริยุทธ์ สงวนจารีต 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806197 นางสาวสุดารัตน์ แดงนา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806199 นายสุทธการ ไพศาลศักดิ์ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806200 นายสุทธิเกียรติ นิมมลรัตน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806201 นายสุทธิพงษ์ คำเวียง 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806201 นายสุทธิพงษ์ คำเวียง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806203 นายสุนทร กิตติศุภลักษณ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806204 นางสาวสุนิมิตร กันทาผาม 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806205 นางสาวสุมิตรา ใหม่น้อย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806206 นายเสกสรร หลวงโปธา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806208 นายหริภัฏ คล้ายพันธุ์ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806208 นายหริภัฏ คล้ายพันธุ์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806209 นายอติพงษ์ ขัดชุมแสง 254282 206104 ,207102 ,207104 ,207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4806213 นายอธิรุทธ์ วงค์คำ 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806213 นายอธิรุทธ์ วงค์คำ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806217 นายอนุพงศ์ อินทรปัต 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806222 นายอภิชาติ บุตรเลิศ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806231 นายอัมรินทร์ เมฆฉาย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806233 นายอาทิตย์ หน่อคำ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806236 นายเอกพจน์ อินต๊ะปาน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806237 นายเอกภพ พุทธอารีย์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806238 นายเอกภพ โลราช 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806241 นายโอภาส กาญจนนิตย์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806248 นางสาวกิตติอาภา ปุรณะพรรค์ 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806261 นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806272 นายณัฐวุฒิ รอเพ็ชร์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806296 นางสาวนวนรรจ์ สิทธิวงศ์ 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806296 นางสาวนวนรรจ์ สิทธิวงศ์ 252212 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806299 นางสาวนันทิสา แก้วทองมา 252212 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806301 นางสาวเบญจรัตน์ รังษีพงศ์ 703202 703103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806307 นางสาวปิยรัตน์ จันทร์โนนม่วง 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806307 นางสาวปิยรัตน์ จันทร์โนนม่วง 206363 206203 ,206261
วิศวกรรมศาสตร์ 4806307 นางสาวปิยรัตน์ จันทร์โนนม่วง 252212 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806330 นายเมธัส ทาริยะ 261213 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806341 นายวีระณัฐ บารมี 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806346 นายศุภสิทธิ์ สีสัน 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806346 นายศุภสิทธิ์ สีสัน 206363 206203 ,206261
วิศวกรรมศาสตร์ 4806346 นายศุภสิทธิ์ สีสัน 252212 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806357 นายอรรณพ สุขสันต์ 252212 252211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806362 นายอาจหาญ วงค์เรือง 252235 252232
วิศวกรรมศาสตร์ 4806365 นายอิศเรศ เกียรติกูล 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806365 นายอิศเรศ เกียรติกูล 206363 206203 ,206261
วิศวกรรมศาสตร์ 4806401 นายชลชัย คำถวาย 251241 206162
วิศวกรรมศาสตร์ 4806402 นายชวลิต แก้วคำเชื้อ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806403 นายชัยวัฒน์ วังรุ่งโรจน์ 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806403 นายชัยวัฒน์ วังรุ่งโรจน์ 251261 254203 ,259203
วิศวกรรมศาสตร์ 4806409 นายณรงค์ศักดิ์ ช้อยอนุรักษ์ 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806411 นายณัฐพงศ์ ปัญญารักษา 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806417 นายณาคมน์ อาษา 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806462 นายพฤกษ์ พันธ์เกษม 251241 206162
วิศวกรรมศาสตร์ 4806464 นายพลสิทธิ์ พลเพชร 251461 251362 ,251363
วิศวกรรมศาสตร์ 4806469 นางสาวพิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร 251213 251211
วิศวกรรมศาสตร์ 4806474 นางสาวภัณฑิรา ชนะชมภู 251261 254203 ,259203
วิศวกรรมศาสตร์ 4806495 นายวรกร คุโณปการพันธ์ 251461 251362 ,251363
วิศวกรรมศาสตร์ 4806504 นายวิริยะ สุชาติล้ำพงศ์ 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806519 นายสมพงษ์ ชำนาญ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806522 นายสันทัด งามเลิศ 251211 254107 ,259107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806542 นายกิตติพงศ์ พันธุ์เภา 206362 206203 ,206261 ,206112
วิศวกรรมศาสตร์ 4806542 นายกิตติพงศ์ พันธุ์เภา 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806542 นายกิตติพงศ์ พันธุ์เภา 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806543 นายกีรติกร สิงหอัศวรัตน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806544 นายเกริกเกียรติ ปวงแก้ว 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806545 นายจักรพันธ์ ศรีสกุล 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806549 นายชลธาร ดงปาลี 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806549 นายชลธาร ดงปาลี 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806550 นายชัยเชษฐ์ เม่นสิน 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806551 นายชัยวัฒน์ แปดนัด 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806551 นายชัยวัฒน์ แปดนัด 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806556 นายธนพงศ์ เชียงทอง 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806556 นายธนพงศ์ เชียงทอง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806559 นายธีรนัย กาเขียว 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806562 นายประวิน ทองมูล 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806562 นายประวิน ทองมูล 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806563 นายพงศกร แสนหมุด 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806565 นายพลัฏฐ์ จงเกษการณ์ 206162 206161
วิศวกรรมศาสตร์ 4806565 นายพลัฏฐ์ จงเกษการณ์ 259107 206103 ,206161
วิศวกรรมศาสตร์ 4806567 นายพิร์ชล คุณชมภู 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806571 นายภราดร สตรอง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806576 นายรัฐธรรม์ กันใหม่ 254222 254203 ,254206
วิศวกรรมศาสตร์ 4806576 นายรัฐธรรม์ กันใหม่ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806577 นายวราพงษ์ มูลรัตน์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806578 นายวิทวัส พีระวงศ์ 100300 ปี ไม่ผ่าน
วิศวกรรมศาสตร์ 4806585 นายอภิวรรธน์ แบบแผน 259107 206103 ,206161
วิศวกรรมศาสตร์ 4806590 นายกนกศักดิ์ ปัญญาโสภา 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806590 นายกนกศักดิ์ ปัญญาโสภา 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806591 นางสาวกฤติกา ชัยเนตร 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806592 นายจตุรงค์ คำเงิน 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806592 นายจตุรงค์ คำเงิน 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806595 นายณัฐพงษ์ มะโนพิงค์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806596 นายดนุพล พิทักษ์ชัยอนันต์ 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806598 นายธีระพล บุญยะวงศ์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806600 นายปฏิญญา ปาสิงห์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806601 นายปริญญา บุญปั๋น 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806602 นายพงค์นรินทร์ ฟองอินทร์ 057724 006223
วิศวกรรมศาสตร์ 4806602 นายพงค์นรินทร์ ฟองอินทร์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806607 นายมงคลศักดิ์ สิทธิวงค์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806609 นายรัตติพงษ์ ใจแก้ว 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806610 นายวรเฉลิม วงค์ปัน 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806612 นายวัชร จักรชัยชาญ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806613 นายวาฑิต พุทธปวน 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806614 นางสาววิจิตรา วัชรศุภรณ์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806616 นายศราวุธ เทพา 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806617 นายศศิพงษ์ สุโฆษสมิต 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104 ,207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4806617 นายศศิพงษ์ สุโฆษสมิต 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806618 นายศุภกร ดวงอินทร์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806619 นายศุภชัย ศรีนวลอินทร์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806621 นางสาวสินาภรณ์ คลังเมือง 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806624 นายอัครพงษ์ ศรีนุ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806626 นายอินทรี สมบูรณ์ 256271 254107
วิศวกรรมศาสตร์ 4806630 นายคณินท์ วัฒนหฤทัย 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806630 นายคณินท์ วัฒนหฤทัย 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806632 นายจิรายุทธ สมตน 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806632 นายจิรายุทธ สมตน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806636 นายณัฐวุฒิ สอนศรี 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806636 นายณัฐวุฒิ สอนศรี 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806637 นายดนุพงษ์ เรืองศิลป์สุวิทย์ 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806639 นายนิวิฐ ทิพย์วารี 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806644 นายปพน เจริญสุข 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104 ,207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4806646 นายภานุพงศ์ เม่นขาว 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806647 นายเมธี วนิชชากร 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806653 นายสุทัศน์ พุกกะมาน 251381 254211 ,254212 ,254214
วิศวกรรมศาสตร์ 4806653 นายสุทัศน์ พุกกะมาน 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806655 นายอนุสรณ์ โพธิ์ทอง 254261 255103
วิศวกรรมศาสตร์ 4806664 นายกิตติศักดิ์ ข่ายคำ 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806674 นายเจษฎา จารุวัฒนกุล 255314 255215 ,255212
วิศวกรรมศาสตร์ 4806690 นายธนารักษ์ เก้าเอี้ยน 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806694 นายธีฌากรณ์ สุริยะรังษี 001104 001103 ,050101 ,001191
วิศวกรรมศาสตร์ 4806707 นายปิยะพันธุ์ อินทะพันธุ์ 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104 ,207106
วิศวกรรมศาสตร์ 4806728 นางสาวสิรินาถ พึ่งแย้ม 255435 255100
วิศวกรรมศาสตร์ 4806770 นายรัฐนันท์ ยศสุข 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806778 นางสาววาสิณี พงษ์ตา 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
วิศวกรรมศาสตร์ 4806796 นายณัฐกร จอมขันเงิน 254282 206104 ,206162 ,207102 ,207104
เกษตรศาสตร์ 4408039 นายสมญา สอนวัฒนา 351451 351302 ,751308
เกษตรศาสตร์ 4408039 นายสมญา สอนวัฒนา 351466 351302 ,751308
เกษตรศาสตร์ 4508203 นายพิพัฒน์พงษ์ ต๊ะทองคำ 206104 206103 ,206171 ,206101
เกษตรศาสตร์ 4608029 นางสาวมณฑิรา โหงอ่อน 751401 751302
เกษตรศาสตร์ 4608050 นางสาวกนกกาญจน์ วงศ์สุบรรณ 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608060 นายกิตติพันธ์ บุญช่วย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4608074 นางสาวขนิษฐา หงษ์วงค์ 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608075 นางสาวขวัญชนก ปฏิสนธิ์ 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608084 นางสาวจุฑามาศ ปินทุกาศ 351431 351201
เกษตรศาสตร์ 4608094 นายชัยรินทร์ อินทุวิศาลกุล 001420 001222 ,001312
เกษตรศาสตร์ 4608098 นางสาวฐิติรัตน์ จินะกัน 360211 215201
เกษตรศาสตร์ 4608098 นางสาวฐิติรัตน์ จินะกัน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4608105 นายดลพ สุภาวรรณ์ 010202 050100
เกษตรศาสตร์ 4608117 นางสาวทิพย์วรรณ์ ผดุงทรัพย์ 352401 352311
เกษตรศาสตร์ 4608128 นายธีระพงษ์ คะทุ่ม 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608138 นายนรินทร์ วรรณวิจิตร 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608141 นายนเรศ แก้วปินตา 177141 157101 ,157103 ,176101 ,177103
เกษตรศาสตร์ 4608145 นางสาวนาถยา คิดคำส่วน 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608172 นายปัฏฐพงศ์ มานะจุติ 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4608179 นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608180 นายพงษ์พรรณ วงค์สินชัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4608187 นางสาวพรพรรณ ยานะโส 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608209 นายภาสกร กาวิชัย 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4608213 นางสาวมยุรา นามแสง 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608225 นางสาวรัศมี มุงเมือง 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608242 นายวัชระพงษ์ วงค์เทพ 351431 351201
เกษตรศาสตร์ 4608262 นางสาวศิรินภา อุปตึง 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4608278 นายสมคิด แสงมณี 352401 352311
เกษตรศาสตร์ 4608316 นายอนุสรณ์ พงษ์มี 360211 215201
เกษตรศาสตร์ 4608316 นายอนุสรณ์ พงษ์มี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4608323 นายอรรถพล อิ่มละมัย 351201 751101
เกษตรศาสตร์ 4608323 นายอรรถพล อิ่มละมัย 351431 351201
เกษตรศาสตร์ 4608332 นายอาณัติ ต๊ะวิไชย 010202 010100
เกษตรศาสตร์ 4708043 นางสาวอรวรรณ มหาวงศนันท์ 208373 208263
เกษตรศาสตร์ 4708059 นางสาวกิ่งนภา ก๋าเร็ว 359407 359311
เกษตรศาสตร์ 4708079 นายฆฤณ ด่านวิรุทัย 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4708083 นายจักรกฤษณ์ สุริยะศักดิ์ 359401 202231
เกษตรศาสตร์ 4708092 นางสาวจิรวดี แสนว้าน 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708095 นางสาวจุฑารัตน์ ธิป้อ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708098 นางสาวจุฬารัตน์ กันทะเรือน 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708100 นางสาวเจียมจิรัตน์ ทรัพย์หนุน 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708104 นายชนะรัก ประภัสสร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4708106 นายชนากร โถดี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4708107 นางสาวชนินาถ อุ่นเป็ง 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708110 นายชัยณรงค์ ทองต้น 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708113 นายชาญศิลป์ ชาวยอง 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708123 นางสาวณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708131 นางสาวทัศนีย์ คิดตาโย 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708141 นายธนิพัฒน์ คำนวณศิลป์ 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708142 นางสาวธรินทร์รุธ พุทธจันทร์ 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708147 นายธีรศักดิ์ นิปุณะ 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708149 นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708152 นายนพฉัตร ปัญญาวชิโรภาส 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708164 นางสาวเนตรนภา ไชยเมืองชื่น 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708166 นายปฐมพงศ์ ไชยวรรณ์ 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708169 นายปรมินทร์ สุนทรเมือง 703202 703103
เกษตรศาสตร์ 4708171 นายปรัชญา ปวะบุตร 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708174 นางสาวปริศนา ต๊ะต้นยาง 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708178 นางสาวปิยะนุช อุตมะกาศ 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708179 นางสาวปิยะวรรณ ขัติเรือง 203104 203103 ,203101
เกษตรศาสตร์ 4708183 นายแผ่นดิน ชววิกรานต์ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708186 นางสาวพรทิวา พรมมาลา 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708189 นางสาวพรรณทิพา ทองพระไพร 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708191 นายพรรษา ภาระจริง 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708192 นางสาวพัชนิดา วงศ์อินทร์ 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708207 นายมนตรี มีเพชร 353452 353451
เกษตรศาสตร์ 4708209 นางสาวมัณฑนา คันธราษฎร์ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708211 นางสาวเมธินี พลอินต๊ะ 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708213 นายยุทธพล ทองปรีชา 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708223 นางสาวรินทร์ระวี ณ ลำพูน 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708240 นางสาววราลักษณ์ อุปละ 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708255 นางสาววิลาวัลย์ ใจวังโลก 356331 356303
เกษตรศาสตร์ 4708276 นางสาวศุภิกา เทพรัตน์ 351431 351201
เกษตรศาสตร์ 4708283 นางสาวสวิตา สุวรรณรัตน์ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708288 นางสาวสิรีธร ศิริวงศ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4708290 นางสาวสุกัญญา พรพิภาค 361461 361211
เกษตรศาสตร์ 4708293 นางสาวสุชีรา ธานีคำ 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708302 นางสาวสุภาวดี คำสิงห์แก้ว 360441 357311 ,214312
เกษตรศาสตร์ 4708329 นางสาวอรุโณทัย สุทธิ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808008 นายคมกริช ทิวาทิพย์ 206172 206171 ,206161 ,206191 ,206192
เกษตรศาสตร์ 4808028 นางสาวรสริน ชัยรังษี 400290 400190
เกษตรศาสตร์ 4808030 นายวทัญญู ธิสา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808039 นางสาวสาลิณี เขียมพ้อ 400290 400190
เกษตรศาสตร์ 4808041 นายสุรชัย ขันติ 400290 400190
เกษตรศาสตร์ 4808052 นางสาวกนกพร เตชะติ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808053 นายกมล ทิพโชติ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808055 นางสาวกมลวรรณ อินต๊ะล้อม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808058 นางสาวกรรณิการ์ ยาตา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808060 นางสาวกฤตยา สุทรารมณ์ลักษณ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808061 นางสาวกฤติยาพร บวรวัฒนะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808062 นายกอบลาภ แสงสุวรรณ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808063 นางสาวกังสดาล โปธิ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808064 นายกัณวีร์ ยอดคีรี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808065 นางสาวกาญจนา แสนใหม่ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808066 นายกิจดำรงค์ วันทา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808070 นายเกียรติศักดิ์ แสนสุข 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808073 นายคุณากร อูทอง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808074 นางสาวจงรัก วงศ์ไชย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808075 นางสาวจรรยา สมพมิตร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808077 นางสาวจารุวรรณ ใจเงี้ยวคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808079 นายจารุวัฒน์ สุภา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808080 นายจำรัส คำใส 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808081 นางสาวจิตรกานต์ ภควัฒนะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808083 นางสาวจินดาวรรณ คำโมนะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808086 นายจีรพงศ์ สามไชย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808087 นางสาวจีรภา ง่วนหอม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808089 นางสาวจุฑามาศ นิลพันธ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808090 นางสาวจุไรพร ทนันชัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808091 นางสาวจุฬารัตน์ ศิริวรรณ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808093 นายเจตศักดิ์ ใจอยู่ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808094 นางสาวเจนจิรา เรือนรักเรา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808095 นายฉัตรณรงค์ นุชนัดดา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808096 นายชนพล ภัทรอุดมกิจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808097 นางสาวชมพูนุช มาตยาบุญ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808098 นางสาวชัชภรณ์ ปาลา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808100 นายชัยนุวัฒน์ ปูนคำปิน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808102 นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808103 นายชินวุฒิ ชินวรณ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808105 นายเชียร์ นิชโรจน์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808108 นายณฤดล ทักษณา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808110 นางสาวณัฐฐิยา ศรีฉ่ำพันธ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808111 นางสาวณัฐณิชา แปงบุญเลิศ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808112 นางสาวณัฐติยา แสนใจบาล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808114 นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808115 นายดนัย ปัญญา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808116 นางสาวดนุชา ศรีวงศ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808117 นางสาวดลฤทัย สุวรรณเลิศ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808118 นางสาวดลหทัย ใจเป็ง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808120 นายตรีสกุล แผวผาลา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808121 นายตุลย์ แก่นหอม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808122 นางสาวทรงสุดา แปลกทองดี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808125 นางสาวธนณัช ปันจุติ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808127 นายธนสิน เด่นเจริญกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808128 นายธนากร จิตรหมั่น 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808129 นายธนาคาร กิจสกุลเดช 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808130 นายธนาวิทย์ ก๋องน้อย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808132 นายธวัชชัย เขื่อนเพชร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808133 นายธวัชชัย เพชรแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808136 นางสาวธัญญาวรรณ เรือนทิพย์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808137 นางสาวธัญลักษณ์ ตาสุข 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808138 นางสาวธารารัตน์ แก้วปวงคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808140 นางสาวธิติมา แสงกุดเรือ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808142 นายธีรวัฒน์ บุญเจริญ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808143 นายธีระพงศ์ ทาหล้า 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808144 นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808145 นายธีระพงษ์ ทันนารี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808146 นายธีระวัฒน์ ฉัตรแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808147 นายนพดล อินพรม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808148 นายนรภักทร์ บุญศรีวงศ์ทอง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808149 นายนรินทร์ อินต๊ะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808151 นางสาวนริศรา ดวงแสง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808154 นางสาวนฤมล ปินตา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808157 นางสาวนาตยา โปธิปัน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808160 นางสาวน้ำฝน เชียงคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808162 นางสาวนิตยา คำสิงห์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808163 นางสาวนิภาพร ทรายมูล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808164 นางสาวนิศาลักษณ์ ศรีดวงอินทร์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808165 นายบรรจงศักดิ์ ชิดสนิท 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808166 นางสาวเบญจวรรณ คมอ่อน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808168 นายประเวศน์ เพ็ชรหล้า 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808169 นายประสงค์ โยระภัตร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808171 นายปรัชญา เต็มใจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808174 นายปริวรรต ปัญจะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808175 นายปองพล ทาวัน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808177 นายปิยพล อินทนา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808178 นายปิยะพงษ์ นันทะเสน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808179 นางสาวปิยะวรรณ ทองมาลัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808181 นายพงศกร สันติวิไลกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808182 นางสาวพนิดา ทนันไชย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808183 นางสาวพรพิรุณ เรืองศรี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808184 นายพร้อมพงษ์ จันทร์หอม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808185 นางสาวพฤกษา ปัญญาเรือง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808186 นางสาวพัชราพร แจ้งสว่าง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808187 นางสาวพัชราพรรณ สารอินทร์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808188 นางสาวพัชราภรณ์ อินตารักษา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808189 นางสาวพัชรินทร์ อัตรา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808190 นางสาวพัชรินทร์ อุ้ยตา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808191 นางสาวพัชรียา จันกันทะ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808192 นายพัทรพงศ์ กันทะวงศ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808193 นางสาวพันทิวา ฟองวรรณา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808194 นายพันธ์ศักดิ์ มะโนคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808195 นางสาวพันธุ์ทิพย์ กันทะราช 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808197 นายพิชิต เหลืองหิรัญ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808199 นายพุทธิพงศ์ เรืองรุ่งรัตนกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808200 นางสาวเพ็ญนภา ติ้วสูงเนิน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808201 นางสาวเพ็ญนภา ไอสูนย์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808205 นางสาวแพรทิพย์ แก้วจันทร์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808206 นางสาวแพรวระวี แสงมณี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808207 นางสาวไพลิน สายบุรุษ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808208 นางสาวภัทรนุช ใจคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808209 นายภัทรพล เนตรวินิจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808210 นางสาวภันทิลา ศรีวิชัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808211 นายภาคภูมิ นิรัติศัยกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808213 นายภาณุวัฒน์ อ้นจันทร์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808214 นางสาวภาวิณี ชูพันธ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808215 นางสาวมัสสิยาภรณ์ ติ๊บมูล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808216 นางสาวมาลิณี นวลแบน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808217 นางสาวเมธิยา เมืองใจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808218 นางสาวเมศิญา สุทธิพัฒนางกูร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808220 นางสาวยุพา ยาวิละกาศ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808221 นางสาวรชนีกร ปิมปา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808224 นางสาวรัตติกาล สุขเจริญ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808225 นางสาวรัตติกาล อินต๊ะพรม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808226 นายรัตนเมธี ดาวจร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808228 นายรุ่งเกียรติ กิติวรรณ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808229 นางสาวรุ่งนภา ขามะกอก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808230 นางสาวรุ่งอรุณ กันธะปา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808231 นายเรืองวิทย์ บุญพึ่ง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808232 นางสาวลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808235 นางสาววรรณภา สารทะวงษ์ 351201 751101
เกษตรศาสตร์ 4808236 นางสาววรรณวิไล ใจสู้ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808238 นายวรวัฒน์ มณีแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808239 นายวรวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808240 นางสาววรัญญา กาเผือก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808241 นางสาววราภรณ์ ขาปาง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808245 นางสาววัชราวลี แสงวิเศษ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808247 นางสาววันวิสา เตชะวงค์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808248 นางสาววันวิสาข์ ตะติยา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808249 นางสาววัลลภา ชาบา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808253 นายวารุตม์ วิรัศมี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808255 นางสาววาสนา สิทธิเวช 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808257 นางสาววิภาดา ปัญญา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808258 นายวิโรจน์ มั่งคั่ง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808259 นางสาววิลาสินี แสงนาค 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808260 นางสาววิไลรัตน์ สิงห์แก้วฟู 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808261 นายวิศรุต เนตรสุวรรณ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808262 นายวิษณุพงศ์ วงศ์สุภา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808263 นายวุฒิชัย จันทะยม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808264 นางสาวศจีรัตน์ วงศ์ชมภู 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808265 นายศตวรรษ วังพุทรง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808268 นายศราวุฒิ คำใจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808270 นายศราวุธ คุ้มเสม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808274 นางสาวศศิวิมล ฆ้องนอก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808277 นายศาศวัต ตุ่นวัน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808280 นางสาวศิริขวัญ ปันใจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808281 นางสาวศิรินภา พิชัยพงศ์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808284 นางสาวศิริพร ธรรมทิกูล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808286 นายศิวพงษ์ กวางวิจิตรกุล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808286 นายศิวพงษ์ กวางวิจิตรกุล 361212 203102 ,203104 ,203108
เกษตรศาสตร์ 4808287 นายสถิตย์ แก้วโมลี 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808288 นายสมเชษฐ์ เจริญเลิศธนกิจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808289 นายสัจจา ไชยกล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808290 นางสาวสายสมร ธนันชัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808295 นายสุขเกษม เกษมสุข 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808297 นางสาวสุดารัตน์ อิ่นคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808298 นายสุทิน ขันแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808299 นางสาวสุธาทิพย์ นรสิงห์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808300 นางสาวสุนิสา ปัญญางาม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808301 นางสาวสุพรรษา สุขแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808302 นางสาวสุพรรษา อินตา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808305 นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808307 นายสุรยุทธ คำลือ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808308 นายสุรวิศ ไชยมาลา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808309 นายรัชพล นันจิตสัก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808310 นายเสรี ทะรินทร์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808312 นางสาวแสงจันทร์ อภิจรัสโรจน์ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808313 นายโสรัจ เครือสตอย 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808314 นางสาวโสรัตย์ บุญมาดง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808315 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจเมือง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808316 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมาลา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808317 นางสาวเหรียญทอง ทองไสว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808318 นายอดิศร งามสกุลแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808320 นายอนรรฆ มานิตยกูล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808321 นายอนุกิตติ โตวิเวก 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808322 นายอนุชา จายหลวง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808323 นายอนุชิต ศรีฉัตรใจ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808324 นายอนุพงษ์ แสนเรือน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808326 นายอภิสิทธิ์ พันธชาติ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808327 นายอมรพงศ์ อรุณรุ่ง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808328 นางสาวอรทัย คำพน 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808329 นางสาวอรนาฏ เลางาม 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808330 นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808331 นางสาวอรพิมพ์ สุริยา 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808332 นายอรรถพล เขียวแก้ว 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808333 นางสาวอรวรรณ มั่นทอง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808334 นางสาวอังคณาภรณ์ พงษ์ด้วง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808335 นางสาวอัจฉรา เชื้อช่าง 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808337 นางสาวอัจฉราพรรณ พะชำนิ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808338 นางสาวอัญชลี ตาคำ 360212 360211
เกษตรศาสตร์ 4808339 นายเอกอาทิตย์ มูลชีพ 360212 360211
ทันตแพทยศาสตร์ 4809016 นายชยพล สุขสบาย 303251 203152 ,203158 ,203153
ทันตแพทยศาสตร์ 4809024 นายณัฐกุล จรัญธัญกุล 303251 203152 ,203158 ,203153
ทันตแพทยศาสตร์ 4809086 นางสาวแสงตะวัน อารยธรรม 420282 420281
เภสัชศาสตร์ 4410156 นางสาวณัฐธิดา เหลืองเพียรสมุท 453422 303242 ,311242
เภสัชศาสตร์ 4610049 นายธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ 454411 458415 ,458506
เภสัชศาสตร์ 4610049 นายธวัชชัย สุวรรณปทุมเลิศ 454432 458405 ,458415 ,458506
เภสัชศาสตร์ 4610501 นางสาวอังคณา วงค์วรรณ 461201 203151 ,203157
เภสัชศาสตร์ 4710160 นายสุรพล โนชัยวงศ์ 303242 202108
เภสัชศาสตร์ 4710160 นายสุรพล โนชัยวงศ์ 311241 202108
เภสัชศาสตร์ 4710161 นางสาวฟิลิปดา สุริยะเจริญ 303242 202108
เภสัชศาสตร์ 4710502 นางสาวกุลวลี พิทักษ์ 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810031 นายธนาธร ชูกลิ่น 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810137 นางสาวพชรอร วรรณภีระ 303242 202108
เภสัชศาสตร์ 4810137 นางสาวพชรอร วรรณภีระ 311241 202108
เภสัชศาสตร์ 4810514 นางสาวชมพูนุช บุญเป็ง 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810516 นางสาวชุติมา ชูนครพัฒน์ 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810533 นางสาวปิยดา อินทร์ยะ 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810535 นางสาวพรปวีณ์ ศรีมณี 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810568 นางสาวสโรชา กาญจนา 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810571 นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810572 นางสาวสิริมา วัชรดารา 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810574 นางสาวสุขฤทัย จาดสิงห์ 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810586 นางสาวอัจฉราวรรณ ธรรมนิยม 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810588 นางสาวอินทิรา วัฒนญาณนนท์ 317242 301241
เภสัชศาสตร์ 4810590 นางสาวกณิศา ฉ่ำพึ่ง 203204 203203 ,203201
เภสัชศาสตร์ 4810590 นางสาวกณิศา ฉ่ำพึ่ง 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810591 นางสาวกุสุมา จิตรชิรานันท์ 303242 203203
เภสัชศาสตร์ 4810599 นางสาวปิยภรณ์ ทิมาชัย 317242 301241
เทคนิคการแพทย์ 4411208 นายอำนาจ ธัญสม 513323 510302 ,310331
เทคนิคการแพทย์ 4611093 นายวิษณุพันธุ์ เถาเปียง 317331 301231
เทคนิคการแพทย์ 4611219 นางสาวกมลรัตน์ ธาตุเงินเกี๋ยง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4611225 นางสาวจารุณี ไทยกรรณ์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4611238 นางสาวเบญจพร คำกลาง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4611262 นางสาวสุมัณฑนา ปวงคำ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711150 นายธีระพงษ์ แจ้งใจ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711232 นางสาวกรรณิการ์ ปินตา 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711234 นางสาวกสิมา เอกธุวะปราณี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711235 นางสาวกานต์ชนิตา ไชยแก้ว 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711236 นางสาวกีรติ สายมณี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711237 นางสาวกุลณิชา บุญมาประเสริฐ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711238 นายจิรานุวัฒน์ กาสุริยะ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711240 นางสาวชญาทิพย์ ข้ามเจ็ด 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711241 นายเชาวลิต ยั่วจิตร 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711242 นายฐิติพงษ์ ใจจา 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711243 นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711244 นางสาวดุจดาว สกุลเวศย์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711245 นายเดชา ปิ่นแก้ว 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711246 นายธานี เยาว์ธานี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711248 นายธีรพงษ์ กิติสัก 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711249 นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711250 นางสาวนภาพร จันต๊ะรังษี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711253 นางสาวปรียนิตย์ สิทธิฟอง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711254 นางสาวปัทมาพร เสาร์เจริญ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711256 นางสาวพรรณทิพย์ งามช่วง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711257 นางสาวพฤฒิยาภา มะโนสาร 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711259 นายพิงค์ชาย หาญวชิระ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711260 นางสาวไพรลดา หมื่นเทพ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711262 นางสาวภัทราวรินทร์ สายวาริน 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711263 นายรุ่งทวี อายุวิวัฒน์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711264 นางสาวเรวดี สุระเสียง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711265 นายเรวัติ สุดาจันทร์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711266 นางสาววจี เพ็ชรยิ้ม 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711268 นางสาววรรณระวี ใจแก้ว 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711269 นางสาววรารัตน์ ราชรี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711271 นางสาววิภาวดี กิจมี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711272 นางสาววิลาวัณย์ พลหาญ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711273 นางสาววิไลพร พุทธวงศ์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711276 นางสาวศรีอนงค์ บัญชาศักดิ์เจริญ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711277 นางสาวศิรินทรา อนุศรี 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711278 นางสาวศิรินทิพย์ คำฟู 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711279 นางสาวศิรินภา ศิริบงกช 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711280 นางสาวสมสิริ อุดมวงศ์รุ่งเรือง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711284 นายสุกฤษฎิ์ เอี่ยมสว่าง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711285 นางสาวสุธัญญา มูลแวง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711286 นางสาวสุพรรณิการ์ ขัดลิ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711287 นางสาวสุรีพร กรุงทอง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711288 นางสาวสุวิมล ถนัดทาง 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711289 นางสาวหฤทัย เพ็ชรวิเศษ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711290 นางสาวหัสดิน เชยบาล 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711291 นายอภิสิทธิ์ บำรุงญาติ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711292 นางสาวอรณิช จีระโสตถิกุล 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711294 นางสาวธรณ์ภัคอร จีรวัฒน์ธนโชค 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711295 นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711297 นายอาทิตย์ กุมารา 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711298 นางสาวอินทิรา หมู่วิเศษ 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4711299 นางสาวอิสราภรณ์ จันนัยนา 514352 301308
เทคนิคการแพทย์ 4811321 นางสาวหิรัญญา ปินตานา 514204 321232
พยาบาลศาสตร์ 4712001 นางสาวกนกวรรณ แป้นทอง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712002 นางสาวกนัฏฐ์กมล ภูมาศ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712003 นางสาวกรกช รักษ์ย่อง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712004 นางสาวกรรณิกา โพธาเจริญ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712005 นางสาวกาญจนา บุญมาธรรม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712006 นางสาวกาญจนา ม่วงคำ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712007 นางสาวกิตติยา พิกุล 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712008 นางสาวกุลจิรา ปิงยอม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712009 นางสาวกุลธิดา มณีรัตน์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712010 นางสาวกุลรัตน์ แก้วเป็ง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712011 นางสาวเกศินี คันธวงศา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712013 นางสาวเกษมณี แสนแอ่น 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712014 นางสาวขนิษฐา มีเสือ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712015 นางสาวคัทลียา อุประกุล 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712016 นางสาวจรวยพร บุญอุประ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712017 นางสาวจารุวรรณ ศรีสมบูรณ์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712018 นางสาวจิตต์อารี ภวันนา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712020 นางสาวจุฑารัตน์ ทรายคำ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712021 นางสาวชฎาพร ประทุมวัน 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712022 นางสาวชนากานต์ ทาแก้ว 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712023 นางสาวชนาภา สกุลวงศ์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712024 นางสาวชนินทร วงศ์ปินตา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712025 นางสาวชลชาติ คิดดี 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712026 นางสาวชลธิชา ม้าทอง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712028 นายชวพล ไชยมาลา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712029 นางสาวทิพากร ฤทธิ์เดช 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712031 นางสาวธนาวรรณ สายวงศ์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712035 นางสาวนัฐวรรณ กันทะนิด 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712037 นางสาวนิภาพร นามวงค์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712038 นางสาวนิลุบล สุทธาชัย 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712039 นางสาวเนตรชนก ไชยวงศา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712040 นางสาวเนตรชนก สันทราย 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712042 นางสาวเบญจมาศ ดีปาละ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712043 นางสาวปรางทิพย์ แสนจิตต์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712044 นางสาวปรารถนา กันธรรม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712045 นางสาวปริญญานี จี้ต๊ะนันท์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712046 นางสาวปริมล หงษ์ศรี 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712047 นางสาวปรียานุช วุฒิแขม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712049 นางสาวปัทมาพร บัวแดง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712050 นางสาวปาริชาติ อินกองงาม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712051 นางสาวปิยพร แสงบุญเรือง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712052 นางสาวพรทิพย์ ติมัน 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712053 นางสาวพรพิมล ศรีแก้ว 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712054 นางสาวพรรณี เร่งรัด 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712055 นางสาวพลอยจรัส เถินบุรินทร์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712056 นางสาวพัชรี ปรุกลาง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712057 นางสาวพัชรี สาคำ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712058 นางสาวพิชญาภา เสียงตรง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712059 นางสาวพิไลพร ธงลอย 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712060 นางสาวพีระณัฐ กันทะวงศ์ 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712061 นางสาวเพ็ญนภา บุญทา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712062 นางสาวเพ็ญประกาย รัตนธรรม 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712063 นางสาวไพลิน เชิญทอง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712064 นางสาวภัทราวลัย ไชยชมภู 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712065 นางสาวภูรีนุช ดอกเกี๋ยง 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712067 นางสาวยุราวัลย์ ละวรรณา 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712068 นางสาวยุวเรศ ก้อนแก้ว 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712069 นางสาวเยาวลักษณ์ อวดผล 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712070 นางสาวรัฐกานต์ ขำเขียว 561314 561313
พยาบาลศาสตร์ 4712902 MS.TANITTHA PINCHAIKHEAW 320221 303221 ,321223
พยาบาลศาสตร์ 4812002 นางสาวกนกวรรณ นันต๊ะยานา 317221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812002 นางสาวกนกวรรณ นันต๊ะยานา 318221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812002 นางสาวกนกวรรณ นันต๊ะยานา 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812013 นางสาวกุลชลี นันทชัย 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812042 นางสาวธนัฐา ธนีวุฒิ 317221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812042 นางสาวธนัฐา ธนีวุฒิ 318221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812042 นางสาวธนัฐา ธนีวุฒิ 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812044 นางสาวธัญพิมล ฟู 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812136 นางสาวสุทธิรัตน์ เจริญพรพงศ์ 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812150 นางสาวอนุศรา เครือสาร 320221 321223
พยาบาลศาสตร์ 4812901 นางสาวถนอมลักษ์ คันธธาศิริ 317221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812901 นางสาวถนอมลักษ์ คันธธาศิริ 318221 301221
พยาบาลศาสตร์ 4812901 นางสาวถนอมลักษ์ คันธธาศิริ 320221 321223
อุตสาหกรรมเกษตร 4313136 นายเศกสรร พรมมาแก้ว 006413 006313
อุตสาหกรรมเกษตร 4613001 นางสาวกมลวรรณ งุ่ยส่องแสง 703735 703733
อุตสาหกรรมเกษตร 4613003 นายเกษมพงษ์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ 751418 751308
อุตสาหกรรมเกษตร 4613020 นายไพศาล หวังใจ 019322 019204
อุตสาหกรรมเกษตร 4613040 นางสาวกุลคนางค์ วงศ์ปวน 010305 109100
อุตสาหกรรมเกษตร 4613099 นางสาวมานา สุริยา 604412 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4613099 นางสาวมานา สุริยา 604414 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4613099 นางสาวมานา สุริยา 604422 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4613102 นายสนอง ทาเนตร 604412 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4613102 นายสนอง ทาเนตร 604414 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4613102 นายสนอง ทาเนตร 604422 604411
อุตสาหกรรมเกษตร 4713094 นางสาวธิดารัตน์ กุณาวงค์ 604312 604311
อุตสาหกรรมเกษตร 4713108 นายอาทิตย์ แสงท้าว 604312 604311
อุตสาหกรรมเกษตร 4813060 นายฐปนัท สัตยานุรักษ์ 207112 207111
อุตสาหกรรมเกษตร 4813076 นางสาวมยุรี ทีฆาวงค์ 207112 207111
อุตสาหกรรมเกษตร 4813090 นางสาวหนึ่งฤทัย ขันพนัส 207112 207111
สัตวแพทยศาสตร์ 4814002 นางสาวกฤษณา แสนมะโน 651201 202182
สัตวแพทยศาสตร์ 4814009 นายณัฐชัย จิรพรเจริญ 651201 202182
บริหารธุรกิจ 4215089 นายบัณฑิต ตั้งพระกิตติคุณ 702454 702312
บริหารธุรกิจ 4615048 นายชวลิต ดวงทวี 204425 204325 ,204361
บริหารธุรกิจ 4615076 นางสาวทินมณี ไชยแสงคำ 701341 701201 ,701204
บริหารธุรกิจ 4615076 นางสาวทินมณี ไชยแสงคำ 701445 701201 ,701204
บริหารธุรกิจ 4615162 นางสาวรัตตัญญู แก้วพันสี 701404 701300
บริหารธุรกิจ 4615177 นางสาววรัชญา ศรีทองกูร 126428 155324 ,126324
บริหารธุรกิจ 4615213 นายสุกิจ เชิดสถิรกุล 204341 204218 ,204233
บริหารธุรกิจ 4615270 นางสาวศรุตา จันทร์หาญ 701302 701301 ,701204
บริหารธุรกิจ 4615270 นางสาวศรุตา จันทร์หาญ 701445 701201 ,701204
บริหารธุรกิจ 4615285 นางสาวมัณฑนา ต้นชินดา 751303 751301
บริหารธุรกิจ 4615286 นางสาววิจิตรา ขันคำ 751303 751301
บริหารธุรกิจ 4715078 นางสาวธีรดา สมบูรณ์ 703322 001311 ,001317
บริหารธุรกิจ 4715179 นางสาววลัยลักษณ์ พงษ์จินดา 701431 701393 ,701447 ,703311
บริหารธุรกิจ 4715233 นางสาวเสาวภา เชิดสถิรกุล 703445 703443 ,701291 ,208272
บริหารธุรกิจ 4715251 นางสาวอรพิมล ธนัญชัย 703445 703443 ,701291 ,208272
บริหารธุรกิจ 4715272 นางสาวนพเก้า มาสุวรรณ 703445 703443 ,701291 ,208272
บริหารธุรกิจ 4715273 นางสาวนันทนา กองมณี 703445 703443 ,701291 ,208272
บริหารธุรกิจ 4715278 นายชนัท พานิชวิทิตกุล 702342 702311 ,703211 ,701393
บริหารธุรกิจ 4715278 นายชนัท พานิชวิทิตกุล 751301 206191 ,206192 ,206171 ,206103 ,206161
บริหารธุรกิจ 4815030 นายคมสัน ร่มแก้ว 008221 008100
บริหารธุรกิจ 4815062 นางสาวฐิยาพร แช่ทอง 206216 206104 ,206162 ,206112
บริหารธุรกิจ 4815130 นางสาวปนัดดา ชัยมงคล 206216 206104 ,206162 ,206112
บริหารธุรกิจ 4815166 นายพีรดนย์ เอี่ยมละออ 701102 701100 ,701101
บริหารธุรกิจ 4815166 นายพีรดนย์ เอี่ยมละออ 702211 701100 ,701101 ,701103
บริหารธุรกิจ 4815268 นางสาวโสภาวดี ตั้งสุทธิธรรม 127212 156101 ,127101
บริหารธุรกิจ 4815268 นางสาวโสภาวดี ตั้งสุทธิธรรม 703311 204100 ,703211
บริหารธุรกิจ 4815276 นางสาวอรพรรณ นิลสวิท 018104 018103
บริหารธุรกิจ 4815567 นายสุวิชชา วงค์คำลือ 001203 050102 ,001192 ,001104 ,001107
บริหารธุรกิจ 4815641 นายวัชรพันธ์ ปัญญาคำ 703443 208271
เศรษฐศาสตร์ 4316075 นายรัตนะ สุตาคำ 751409 751441 ,751408
เศรษฐศาสตร์ 4516021 นางสาวชเนตตี รามัญศรี 751409 751441 ,751408
เศรษฐศาสตร์ 4516037 นางสาวธัญลักษณ์ หมอยา 751409 751441 ,751408
เศรษฐศาสตร์ 4516126 นายอภิภพ เวระนะ 751417 751302
เศรษฐศาสตร์ 4616058 นายพงษ์เทพ สุริยะพรหม 751409 751441 ,751408
เศรษฐศาสตร์ 4616077 นายราชันย์ ใจแก้ว 751409 751441 ,751408
เศรษฐศาสตร์ 4716019 นางสาวจารุณี สุนทรนาค 751417 751302
เศรษฐศาสตร์ 4716032 นางสาวณหทัย สุขพินิจ 751409 751441 ,ปี ไม่ผ่าน
เศรษฐศาสตร์ 4716035 นายณัฐพล พรหมมณี 702342 702311 ,703211 ,701393
เศรษฐศาสตร์ 4716045 นายธนวันต์ รัตนชัย 359481 359413 ,359211
เศรษฐศาสตร์ 4716061 นางสาวนวพร เรืองผลวิวัฒน์ 165201 159101 ,160101
เศรษฐศาสตร์ 4716079 นายพลทัต ล้ออุทัย 702342 702311 ,703211 ,701393
เศรษฐศาสตร์ 4716084 นางสาวพิสินี ปรีชากุล 751447 ปี ไม่ผ่าน
เศรษฐศาสตร์ 4716089 นายภูวดล ทิมะณี 702342 702311 ,703211 ,701393
เศรษฐศาสตร์ 4716091 นางสาวรสษิยา ชูทัพ 751209 206172 ,206104 ,206162 ,206192
เศรษฐศาสตร์ 4716107 นางสาวศศิภา แก้วคำ 702342 702311 ,703211 ,701393
เศรษฐศาสตร์ 4716113 นายสมควร ธิศักดิ์ 751417 751302
เศรษฐศาสตร์ 4716121 นายสิทธิเดช เตชะยัน 751417 751302
เศรษฐศาสตร์ 4716128 นางสาวสุลักษณา แพงสี 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
เศรษฐศาสตร์ 4716133 นางสาวอรณิชชา เห็นสกุล 702342 702311 ,703211 ,701393
เศรษฐศาสตร์ 4816017 นางสาวชโลทร บุญภมร 751202 751102
เศรษฐศาสตร์ 4816021 นายชาญวิทย์ ติลังการณ์ 702211 701100 ,701101 ,701103
เศรษฐศาสตร์ 4816021 นายชาญวิทย์ ติลังการณ์ 751209 206172 ,206104 ,206162 ,206192
เศรษฐศาสตร์ 4816031 นายณัฏฐ์พจน์ คันธวิวรณ์ 751301 206191 ,206192 ,206171 ,206103 ,206161
เศรษฐศาสตร์ 4816074 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีธัญรัตน์ 208775 208345
เศรษฐศาสตร์ 4816084 นางสาวรัตนาพร จอดนอก 208775 208345
เศรษฐศาสตร์ 4816091 นายวสันต์ชัย ทองนอก 751301 206191 ,206192 ,206171 ,206103 ,206161
เศรษฐศาสตร์ 4816111 นางสาวสุรีมาศ รักแคว้น 751304 208263 ,206172 ,206104
เศรษฐศาสตร์ 4816127 นายเอกรัชต์ วัชรกุล 001210 001192 ,050102 ,001104 ,001107
เศรษฐศาสตร์ 4816521 นายเฉลิมวัฒน์ ดวงแก้ว 208272 208271
เศรษฐศาสตร์ 4816529 นายณัฐ ศรีสุขวัฒนานันท์ 208272 208271
เศรษฐศาสตร์ 4816540 นายธรรม์ ขนันไทย 751302 751301
เศรษฐศาสตร์ 4816596 นายสัญวัฒน์ แสนทวีสุข 208272 208271
เศรษฐศาสตร์ 4816664 นายวุฒิชัย แก้วกลาง 751308 751102
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4617018 นายทรงกรด คนมาก 801441 204105 ,204205
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4617018 นายทรงกรด คนมาก 801442 204105
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4817007 นายจักรกฤษณ์ วงษ์สวัสดิ์ 801327 801222
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4817026 นายประยูร เรืองโรจน์ 801222 801221
การสื่อสารมวลชน 4718281 นางสาวจิตรลดา มณีรัตน์ 010400 157101
การสื่อสารมวลชน 4718297 นางสาวทรรศพร จิรวงศ์วาณิชย์ 010427 010322
การสื่อสารมวลชน 4718304 นายนิธินันท์ อินทธิรา 010400 157101
การสื่อสารมวลชน 4718334 นางสาววราภรณ์ เสนาธรรม 010447 010305
การสื่อสารมวลชน 4718335 นายวัชรพงษ์ สีพะนามน้อย 010409 ปี ไม่ผ่าน
การสื่อสารมวลชน 4718361 นายจักรเพชร กุนทอง 014382 014270
การสื่อสารมวลชน 4718362 นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม 010447 010305
การสื่อสารมวลชน 4818300 นางสาวชลบุษป์ วันทนียวงค์ 001203 050102 ,001192 ,001104 ,001107
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4319231 นายจักรพงษ์ คงทน 013423 013203
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619037 นางสาวพัชรี กุลสุวรรณ 127421 156201 ,127201
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619079 นางสาวกมลวัลย์ สังขนนท์ 127421 156201 ,127201
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619083 นางสาวจรรยา สัมผัส 177495 157393 ,177393
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619090 นางสาวชาริณี เหมะรัชตะ 128323 158101 ,128101
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619102 นายธวัชชัย เจริญคิด 177351 157114 ,177114
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619108 นางสาวปฐมรัตน์ ภาณุพินทุ 010305 109100
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619112 นายประสงค์ คำอ้าย 128323 158101 ,128101
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619134 นางสาววลัยลักษณ์ ธนะวัง 128323 158101 ,128101
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619134 นางสาววลัยลักษณ์ ธนะวัง 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619134 นางสาววลัยลักษณ์ ธนะวัง 128441 158303 ,128303
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619152 นางสาวสุธิดา ใจทัศน์ 177351 157114 ,177114
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619156 นางสาวโสฬสสา มีสมปลื้ม 177413 157313 ,157412 ,177313
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619183 นางสาวพิชญา สังข์เรือง 127421 156201 ,127201
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619197 นางสาวปัทมา กระจายศรี 127421 156201 ,127201
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619248 นางสาวกัญญาภัค ทิพย์สุวรรณ์ 128441 158303 ,128303
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619250 นายกำพล เจียมสัจจะมงคล 128441 158303 ,128303
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619250 นายกำพล เจียมสัจจะมงคล 204214 204101 ,204105 ,204111
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619261 นางสาวชดาวรรณ์ บุญเมือง 177351 157114 ,177114
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619270 นางสาวตรีวนันท์ วิฑูรย์พันธ์ 751417 751302 ,206172
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619282 นางสาวปัญจพาน์ ภู่ประเสริฐ 128441 158303 ,128303
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619307 นายอนุรักษ์ มะอินทร์ 751417 751302 ,206172
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4619401 นายวัยสุริยา หอมเย็น 177351 157114 ,177114
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719095 นางสาวชลาลัย ฟ้าภูเจริญ 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719103 นางสาวทรงภรณ์ หงษ์ขจร 127423 156311 ,127311
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719144 นางสาวสวรรยา เด่นวิไล 001419 001312 ,001314 ,001317
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719151 นายเสกสรร สุขเกษม 156400 ปี ไม่ผ่าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719235 นางสาวกชกร มุตตามระ 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719237 นายกาญจนศักดิ์ สงวนพันธ์ 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719243 นางสาวจิตรา วจนานวัช 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719247 นายเชิงยุทธ ครองสิน 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719252 นางสาวดุษฎีพร ผาบจันดา 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719262 นางสาวปรารถนา แลกันทะ 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719276 นางสาวมนิษา โล่ห์เจริญกาล 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719279 นายวรกร บุญวัตร 128403 158305 ,128305
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719282 นางสาววันวิสา เขียวสะอาด 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719286 นางสาวศิริลักษณ์ ภู่จินดา 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719288 นางสาวศุภาดา สายทอง 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719290 นายสิทธิพงษ์ คำจักร์ 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719292 นางสาวสิริพรรณ คำภิละ 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4719296 นายสุเมธ ศิริรัตเดชา 128427 158302 ,128302
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4819092 นางสาวขวัญนภา นกแก้ว 127423 156311 ,127311
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4819104 นางสาวดวงใจ ดอกจันทร์ 127423 156311 ,127311
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4819121 นางสาวมธุกร คำฮ้อย 127214 155102 ,155101 ,126101
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4819141 นายอนุพันธ์ คุณยศยิ่ง 001420 001222 ,001312
รัฐศาสตร์และรัฐประศา 4819254 นายชวลิต แดนไธสง 001310 001210
นิติศาสตร์ 4520192 นางสาวนวพร อัครเดโชชัย 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4520894 นายวิทยา พรหมมิ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4520918 นายสุริยา สุภาเดช 177114 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4520918 นายสุริยา สุภาเดช 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620056 นางสาวศศิวิมล เศรษฐเสถียร 177351 157114 ,177114
นิติศาสตร์ 4620195 นายปองพล คุณานุกุลวัฒนา 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620214 นางสาวรุ่งอรุณ หน่อคำ 177351 157114 ,177114
นิติศาสตร์ 4620311 นางสาวกชกร ไพศาลเจริญ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620313 นางสาวอรรจมาภรณ์ สัจจาวาณิชย์ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620313 นางสาวอรรจมาภรณ์ สัจจาวาณิชย์ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620313 นางสาวอรรจมาภรณ์ สัจจาวาณิชย์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620313 นางสาวอรรจมาภรณ์ สัจจาวาณิชย์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620314 นายเกรียงไกร สาละวินพรพนา 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620315 นางสาวขวัญชนก วิบูลย์คำ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620316 นางสาวขวัญฤทัย รัตนนาคะ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620317 นางสาวคัทราวดี สีทองเสือ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620318 นางสาวจิราภา ดวงพิทักษ์พงศ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620319 นางสาวจิรายุพร รัตนประดิษฐ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620320 นายเฉลิมชัย การมั่งมี 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620320 นายเฉลิมชัย การมั่งมี 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620321 นางสาวชณิกา อาจกล้า 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620321 นางสาวชณิกา อาจกล้า 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620322 นางสาวชมพูนุท ธัญญแก้ว 177408 157407 ,177407
นิติศาสตร์ 4620322 นางสาวชมพูนุท ธัญญแก้ว 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620322 นางสาวชมพูนุท ธัญญแก้ว 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620323 นายชลวิทย์ โสมณวัตร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620324 นางสาวณัฎฐณิชา ฝั้นแก้ว 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620324 นางสาวณัฎฐณิชา ฝั้นแก้ว 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620326 นางสาวตรีธารทิพย์ โสภณดิลก 177402 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620326 นางสาวตรีธารทิพย์ โสภณดิลก 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620327 นางสาวทัศนา หวังวนวัฒน์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620327 นางสาวทัศนา หวังวนวัฒน์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620328 นายทัศพล มองช่อบิดร 001311 001202 ,001204 ,001205 ,001206 ,001292
นิติศาสตร์ 4620330 นายธนธรณ์ หลวงธรรม 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4620330 นายธนธรณ์ หลวงธรรม 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620330 นายธนธรณ์ หลวงธรรม 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620331 นายธรรมรัตน์ ฉัตรไชยาฤกษ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620331 นายธรรมรัตน์ ฉัตรไชยาฤกษ์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620332 นางสาวธัญยพร ชมภูธัญ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620333 นายธารา อุทธังกร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620334 นางสาวธารารัตน์ กุลัตถ์นาม 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620335 นางสาวธีรานุช เลิศปัญญาทรัพย์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620336 นางสาวนงนุช จินาจันทร์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620338 นายนพพรรษ ศิริ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620338 นายนพพรรษ ศิริ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620339 นางสาวนราวรรณ พรมจรรย์ 177402 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620339 นางสาวนราวรรณ พรมจรรย์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620341 นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สุวรรณ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620343 นางสาวปรวีร์ ไชยศิลป์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620343 นางสาวปรวีร์ ไชยศิลป์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620344 นายประชารัฐ บัวยา 177351 157114 ,177114
นิติศาสตร์ 4620344 นายประชารัฐ บัวยา 177362 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620344 นายประชารัฐ บัวยา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620345 นายปราชญ์ พงศ์อุทัย 177215 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620345 นายปราชญ์ พงศ์อุทัย 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620345 นายปราชญ์ พงศ์อุทัย 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620346 นายปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์ 177215 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620346 นายปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620346 นายปรีดิ์มนัส มุสิกะนุเคราะห์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620347 นางสาวปรียานุช มหาวรรณ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620347 นางสาวปรียานุช มหาวรรณ์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620348 นางสาวปัทมาวรรณ แซ่ม้า 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620348 นางสาวปัทมาวรรณ แซ่ม้า 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620349 นางสาวปิลัญธนา ขาวขำ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620349 นางสาวปิลัญธนา ขาวขำ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620350 นายสิริพงษ์ พูลสวัสดิ์ 177113 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620352 นายพงษ์ฤทธิ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620352 นายพงษ์ฤทธิ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620353 นางสาวพรรณธวัช มวญนรา 177408 157407 ,177407
นิติศาสตร์ 4620353 นางสาวพรรณธวัช มวญนรา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620354 นางสาวพัณณกร รักประยูร 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620354 นางสาวพัณณกร รักประยูร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620355 นางสาวพิมพ์ธรรม โกศลดิลก 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620356 นางสาวเพ็ญพร จันทา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620357 นางสาวภาวิตา เกิดทุ่งยั้ง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620358 นางสาวมยุรฉัตร วุฒิยาน 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620360 นายยา จินดาประภาพร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620360 นายยา จินดาประภาพร 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620361 นายยุทธพงศ์ ขันประกอบ 177404 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620361 นายยุทธพงศ์ ขันประกอบ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620361 นายยุทธพงศ์ ขันประกอบ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620362 นางสาวรัชนก พรมนารี 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620363 นางสาวลลิดา ตรียาธนาอนันต์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620366 นายวรวัฒน์ วิจิตรา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620367 นางสาววรันธร คำพิไลย 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620367 นางสาววรันธร คำพิไลย 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620368 นางสาววลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620369 นายวสันต์ ขุนเพ็ชร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620369 นายวสันต์ ขุนเพ็ชร 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620370 นางสาววีธรา เหลืองทอง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620371 นางสาวศจี ชุ่มอินทรจักร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620372 นายศักนรินทร์ ใหม่เฟย 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620372 นายศักนรินทร์ ใหม่เฟย 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620373 นางสาวศิริรัตน์ อ้อยกาม 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620373 นางสาวศิริรัตน์ อ้อยกาม 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620374 นางสาวศุจิธร ยืนยงค์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620375 นายสกลชัย ศรีรักษ์ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620375 นายสกลชัย ศรีรักษ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620376 นางสาวสมกมล ทองใส 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620377 นายสมคิด พันธ์ศรีสุวรรณ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620377 นายสมคิด พันธ์ศรีสุวรรณ 177495 157393 ,177393
นิติศาสตร์ 4620378 นายสมรรถพงศ์ ไกรพล 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620378 นายสมรรถพงศ์ ไกรพล 177408 157407 ,177407
นิติศาสตร์ 4620379 นางสาวสรญา จิรพัทธ์พงศกร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620381 นายสาธิต ศรีสวัสดิ์ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620381 นายสาธิต ศรีสวัสดิ์ 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620382 นางสาวสิริกุล เอื้อคณิต 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620383 นายสิริสิทธิ์ อนันตสมบูรณ์ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620384 นางสาวสุชารีย์ แก้วเนตร 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620386 นายสุรเชษฐ์ อินทจักร 177113 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620386 นายสุรเชษฐ์ อินทจักร 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620386 นายสุรเชษฐ์ อินทจักร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620387 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์พนมมาศ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620388 นายสุเมธ ภัทรเสถียรชัย 177491 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620390 นายอภิรัตน์ บุญจรัส 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620391 นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ 177313 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620391 นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิศิษฎ์ 177351 157114 ,177114
นิติศาสตร์ 4620405 นายครองภาคย์ ศุขรัตน์ 177408 157407 ,177407
นิติศาสตร์ 4620406 นายวรวัตร สกุลลักษณ์ 177408 157407 ,177407
นิติศาสตร์ 4620507 นายกิตติศักดิ์ ศิริภาพ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620509 นายกุลพันธ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620510 นางสาวเกวลิน นรมาตย์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620512 นายโกสินทร์ ไพโรจน์ธีระรัชต์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620514 นางสาวขวัญชนก ฟุ้งเฟื่อง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620521 นางสาวจิตติมา จองเมทา 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620522 นางสาวจีรนันท์ ไชยาปัน 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620524 นางสาวจุฑารัตน์ ศันสนียพงษ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620525 นางสาวจุรารัตน์ ไลวรรณคำ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620536 นางสาวฐิตารีย์ พุทธวรรณ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620537 นางสาวฐิติกร ทินอุทัย 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620539 นางสาวฐิติมา ศิริเลิศตระกูล 177215 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620539 นางสาวฐิติมา ศิริเลิศตระกูล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620540 นางสาวณัฐกานต์ จินดาหลวง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620543 นายดนุภพ เกิดศรี 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620545 นางสาวดารารัตน์ สุวุฒิ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620561 นางสาวธิดารัตน์ บัวคำ 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620561 นางสาวธิดารัตน์ บัวคำ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620561 นางสาวธิดารัตน์ บัวคำ 177466 157101 ,157103 ,176101 ,177103 ,155102
นิติศาสตร์ 4620567 นางสาวนนท์ชญาญ์ น้าประทานสุข 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620568 นายนพพร วนิชนพรัตน์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620571 นายนรินทร์ โซนี่ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620571 นายนรินทร์ โซนี่ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620571 นายนรินทร์ โซนี่ 177466 157101 ,157103 ,176101 ,177103 ,155102
นิติศาสตร์ 4620575 นางสาวนันทนัช ศรีลาวงศ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620578 นางสาวนิโลบล ศรัทธานนท์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620581 นางสาวเบญจมาศ ชัยวงค์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620584 นางสาวประทับจิต คุณยศยิ่ง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620589 นางสาวปริญญาพร ฮวดใหม่ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620593 นางสาวปิยพรรณ ภาวโคตร 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620595 นางสาวปิยะนันท์ นันทการณ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620596 นางผ่องพรรณ จารุจำรัส 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620596 นางผ่องพรรณ จารุจำรัส 177334 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620602 นางสาวพจนีย์ นาควัชระ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620604 นายพรเทพ ชายสุทธิ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620605 นายพรเทพ มาลัย 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620608 นางสาวพัชรี สุภามูล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620613 นายพิชญ ประสิทธิ์บุรีรักษ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620615 นายพิเชฐ ทองคำ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620616 นางสาวพิม ประวัติเรืองศรี 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620618 นายพีรสันต์ จรดล 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620618 นายพีรสันต์ จรดล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620620 นางสาวเพลิน คูตระกูล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620624 นางสาวมิตรานนท์ น้าประทานสุข 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620630 นางสาวรับพร สังสรรค์อนันต์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620632 นายอดิศรณ์ ก่อเกียรติกวินท์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620633 นางสาววรรณวนัช ขยัน 177215 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620633 นางสาววรรณวนัช ขยัน 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620633 นางสาววรรณวนัช ขยัน 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4620633 นางสาววรรณวนัช ขยัน 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620633 นางสาววรรณวนัช ขยัน 177495 157393 ,177393
นิติศาสตร์ 4620635 นายวรวัฒน์ โชติพรพันธ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620636 นายวรัญญู พิชวงศ์ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620636 นายวรัญญู พิชวงศ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620640 นางสาววาสนา สารสุข 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620640 นางสาววาสนา สารสุข 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620644 นายวิเศษ รังทะษี 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620644 นายวิเศษ รังทะษี 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620645 นางสาวศรัญญา เขียวคำปวง 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620645 นางสาวศรัญญา เขียวคำปวง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620645 นางสาวศรัญญา เขียวคำปวง 177495 157393 ,177393
นิติศาสตร์ 4620646 นางสาวศิรินทิพย์ กาวิละวงศ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620648 นางสาวชณันท์ชิดา ลิ้มวาณิชบำรุง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620650 นายศศิพงษ์ เมืองจันทร์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620655 นางสาวศิริพร หาญใจ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620657 นางสาวศิวพร อินต๊ะหล่อ 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620657 นางสาวศิวพร อินต๊ะหล่อ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620658 นายศิวะพัฒน์ เรืองเดชณรงค์ 177362 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620658 นายศิวะพัฒน์ เรืองเดชณรงค์ 177413 157313 ,157412 ,177313
นิติศาสตร์ 4620658 นายศิวะพัฒน์ เรืองเดชณรงค์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620668 นางสาวสมฤดี วงศ์อัศวนึก 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620673 นายสิทธินัย ชนะรัตน์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620675 นายสิทธิพล วิศาลาภรณ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620678 นางสาวสุกานดา คูสุวรรณ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620679 นางสาวสุชนันท์ กองสวัสดิ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620680 นางสาวสุชาดา วงศ์ตุ่น 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620680 นางสาวสุชาดา วงศ์ตุ่น 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620685 นางสาวสุภาณี พื้นพรหม 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620692 นายองอาจ กำเนิดศุภผล 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620692 นายองอาจ กำเนิดศุภผล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620697 นางสาวอมรรัตน์ แท่งทอง 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620698 นางสาวอรพินทร์ แสวงวงศ์ 177215 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620698 นางสาวอรพินทร์ แสวงวงศ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620698 นางสาวอรพินทร์ แสวงวงศ์ 177466 157101 ,157103 ,176101 ,177103 ,155102
นิติศาสตร์ 4620700 นางสาวอรอุษา สมชัยมงคล 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620701 นางสาวอันธิกา ถาวรวงษ์ 177228 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620701 นางสาวอันธิกา ถาวรวงษ์ 177312 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620701 นางสาวอันธิกา ถาวรวงษ์ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4620701 นางสาวอันธิกา ถาวรวงษ์ 177466 157101 ,157103 ,176101 ,177103 ,155102
นิติศาสตร์ 4620704 นางสาวอัษฎาภรณ์ พันธุ 177452 157101 ,157103 ,176101 ,177103
นิติศาสตร์ 4720312 นายจตุพล หน่อแก้ว 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720319 นางสาวฐิตารัตน์ จำเรียงฤทธิ์ 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720360 นายวรพันธ์ บูชาคุณธรรม 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720368 นางสาวศศิชล แช่มช้อย 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720389 นางสาวชิตพร วิสุทธิใจ 177467 157362 ,157462 ,177362 ,177462
นิติศาสตร์ 4720538 นางสาวอสพาภรณ์ สีสด 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720543 นางสาวพัชราภรณ์ ยกกรเลิศ 177495 157393 ,177393
นิติศาสตร์ 4720552 นางสาวมัลลิกา บัวโพช 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720556 นายฐิติวัชร์ ฐิติปริพัฒน์ 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720557 นางสาววิจิตรา รูปดี 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720566 นายศุภโชค อัตถศาสตร์ 177351 157114 ,177114
นิติศาสตร์ 4720577 นางสาวอังคณารักษ์ ปิมภิวงค์ 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720579 นายอาจอง เกษางาม 177332 157330 ,177330
นิติศาสตร์ 4720585 นางสาวไอลดา ขัติยวรา 177332 157330 ,177330

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2549