รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติดังนี้
1. กรณีมีค่าหน่วยกิตที่ต้องชำระเพิ่ม ให้มาชำระเงินที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล

     ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เท่านั้น (ยกเว้นเวลา 12.00 - 13.00 น.) หากไม่มาชำระเงินในช่วงเวลา ถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเพิ่มกระบวนวิชาและการอนุมัติเพิ่มวิชาเป็นโมฆะ
2. กรณีนักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย

     ให้ติดต่อรับหลักฐานใบเสร็จเพิ่มกระบวนวิชาที่งานบริการการศึกษาของนักศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

ชื่อ นามสกุล รหัสประจำตัว กระบวนวิชา ลำดับที่ คณะ
นายศุภวัฒน์ จิโนรส 4601190 011251 0581 มนุษยศาสตร์
นางสาวปิยะธิดา สิเนรุราช 490110238 006325 0582 มนุษยศาสตร์
นางสาวกิตติพร กึกสูงเนิน 500110011 001421 0583 มนุษยศาสตร์
นางสาวกิตติพร กึกสูงเนิน 500110011 705431 0584 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิริมาส แซ่เจ้า 500110095 001419 0585 มนุษยศาสตร์
นางสาวปวีณา ไชยศรี 500110246 051302 0586 มนุษยศาสตร์
นางสาววิสุทธิจิตรา ปินตาวะนา 500110296 012371 0587 มนุษยศาสตร์
นางสาวโสรยา อริยพฤกษ์ 510110089 057111 0588 มนุษยศาสตร์
นายจตุพร ตรังเกษตรสิน 510110145 006346 0589 มนุษยศาสตร์
นางสาวสาวรินทร์ ยะวงษ์ 510110160 705431 0590 มนุษยศาสตร์
นางสาวธัญญารัตน์ คำดี 510110207 602102 0591 มนุษยศาสตร์
นางสาวธัญญารัตน์ คำดี 510110207 705431 0592 มนุษยศาสตร์
นายวราพันธ์ จันทร์ธง 510110225 705332 0593 มนุษยศาสตร์
นายณัฐภัทร อิสสอาด 510110284 012371 0594 มนุษยศาสตร์
นายณัฐภัทร อิสสอาด 510110284 012471 0595 มนุษยศาสตร์
นางสาววิรชา ชูสมุทร 510110341 079388 0596 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุภาวี ศรีวรนันท์ 510110345 079388 0597 มนุษยศาสตร์
นางสาวอวยพร ศุภสวัสดิ์ 510110350 079388 0598 มนุษยศาสตร์
นางสาวกานต์รวี ศรีพฤกษ์ 510110447 705431 0599 มนุษยศาสตร์
นางสาวดารณี ดอยลอม 510110455 006341 0600 มนุษยศาสตร์
นางสาวธนินท์ธร รวีฉัตรพงศ์ 510110460 006341 0601 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิมพิกา สมฤทธิ์ 510110468 006307 0602 มนุษยศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ เรือนทอง 510110469 006307 0603 มนุษยศาสตร์
นายสราวุธ กิติมา 510110481 006307 0604 มนุษยศาสตร์
นางสาวอาภัสราภรณ์ ธารีวาสน์ 510110487 006341 0605 มนุษยศาสตร์
นางสาวเดือนนภา สิงห์แก้ว 520110034 003191 0606 มนุษยศาสตร์
นางสาววันเสาร์ อิสรากำพต 520110092 050104 0607 มนุษยศาสตร์
นางสาวผจงจิตร พ่วงแย้ม 520110130 057109 0608 มนุษยศาสตร์
นางสาวพฤกษชาติ ทะนุการ 520110132 057109 0609 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิริสกุล สืบราษฎร์ 520110153 006341 0610 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิริสกุล สืบราษฎร์ 520110153 006346 0611 มนุษยศาสตร์
นางสาวนพรัตน์ ฉิมเครือวัลย์ 520110171 016121 0612 มนุษยศาสตร์
นางสาวเนตรนภา กลิ่นสังข์ 520110173 004271 0613 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิรดา อาจสมัย 520110185 004233 0614 มนุษยศาสตร์
นางสาวศิรดา อาจสมัย 520110185 208100 0615 มนุษยศาสตร์
นางสาวกีรติ โพนแป๊ะ 520110227 703391 0616 มนุษยศาสตร์
นางสาวทิพย์สุดา ศรีสัตบุตร 520110228 703391 0617 มนุษยศาสตร์
นายเทวัญ รอดสำราญ 520110229 703391 0618 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรชนก มีมานัส 520110237 703391 0619 มนุษยศาสตร์
นายพรณรงค์ อภิชัย 520110238 703391 0620 มนุษยศาสตร์
นางสาวพัชริดา พรมกลาง 520110240 703391 0621 มนุษยศาสตร์
นางสาวพัสตราภรณ์ ชัยเกียรติวรกุล 520110241 703391 0622 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิมพิไล คำเฮือง 520110243 703391 0623 มนุษยศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา ปาลี 520110249 703391 0624 มนุษยศาสตร์
นางสาววาสนา ชมชื่น 520110250 703391 0625 มนุษยศาสตร์
นางสาวสินาภรณ์ แสนวงศ์ 520110259 703391 0626 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุชาวดี อินกันหา 520110261 703391 0627 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุณีย์ ดาราพงศ์มณี 520110262 703391 0628 มนุษยศาสตร์
นายธวัช ญาติฝูง 520110284 012371 0629 มนุษยศาสตร์
นายธนภัทร มามี 520110323 006341 0630 มนุษยศาสตร์
นางสาวศุภิญญา เอี่ยมสุดแสง 520110383 006346 0631 มนุษยศาสตร์
นางสาวศุภิญญา เอี่ยมสุดแสง 520110383 057307 0632 มนุษยศาสตร์
นายฉัตรชัย ขันทะบุตร 520110393 051304 0633 มนุษยศาสตร์
นางสาวชุติมา กันธานุสรณ์ 520110395 051304 0634 มนุษยศาสตร์
นางสาวยลดา เงินเมือง 520110410 057111 0635 มนุษยศาสตร์
นางสาวสกรรจ์วงศ์ มิตรประเสริฐ 520110416 057108 0636 มนุษยศาสตร์
นางสาวจิราพรรณ โข่ต๊ะ 520110429 751100 0637 มนุษยศาสตร์
นางสาวปิยวรรณ คำแสน 520110511 751100 0638 มนุษยศาสตร์
นางสาวพรวิมล พุ่มสุวรรณ 520110514 705442 0639 มนุษยศาสตร์
นางสาวสุดารัตน์ วงค์ไชย 520110540 703391 0640 มนุษยศาสตร์
นางสาววนัสนันท์ กันทะวงศ์ 530110144 013103 0641 มนุษยศาสตร์
นายธนชัย เทศะแพทย์ 530110196 176101 0642 มนุษยศาสตร์
นายวรกันส์ นุชัย 530110207 176101 0643 มนุษยศาสตร์
นายคลัง มงคลสวัสดิ์ 530110227 057111 0644 มนุษยศาสตร์
นายชวชล สุปรียาพร 530110278 053413 0645 มนุษยศาสตร์
นางสาวมนพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ 530110296 208271 0646 มนุษยศาสตร์
นางสาววริศรา ชัยเลิศ 530110302 208271 0647 มนุษยศาสตร์
นางสาวนภาพร ชัยทอง 530110323 126101 0648 มนุษยศาสตร์
นางสาวแพรวนภา บุญแจ้ง 530110328 126101 0649 มนุษยศาสตร์
นางสาวอลิศา ขันธะ 530110344 126101 0650 มนุษยศาสตร์
นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ 530110347 019101 0651 มนุษยศาสตร์
นางสาวขวัญข้าว เตชวีรพงศ์ 530110347 705211 0652 มนุษยศาสตร์
นายธรรมทัศน์ ธรรมปัญญวัฒน์ 530110354 751100 0653 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิมพ์จรัส จรัสวุฒิเดช 530110371 003191 0654 มนุษยศาสตร์
นางสาวพิมพ์จรัส จรัสวุฒิเดช 530110371 019102 0655 มนุษยศาสตร์
นางสาวรุ้งตะวัน เลิศพฤกษ์พนา 530110376 003191 0656 มนุษยศาสตร์
นางสาวรุ้งตะวัน เลิศพฤกษ์พนา 530110376 019102 0657 มนุษยศาสตร์
นางสาวภพร ใจมุข 530110443 751100 0658 มนุษยศาสตร์
นางสาวกมลชนก ไชยวันดี 530110460 012371 0659 มนุษยศาสตร์
นางสาวกาญจนรัตน์ จับศรทิพย์ 530110462 012371 0660 มนุษยศาสตร์
นางสาววันวิสาข์ เขมะวนิช 530110536 001202 0661 มนุษยศาสตร์
นายธวัชชัย บุญเป็ง 500210007 079388 0676 ศึกษาศาสตร์
นายพงศกร ประภาวงศ์ 500210136 057414 0677 ศึกษาศาสตร์
นายนาวิน อิ่นทอง 500210340 061403 0307 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐนันท์ อานคำ 510210047 705442 0148 ศึกษาศาสตร์
นายศตวรรษ ยศวิทยากุล 510210050 705442 0149 ศึกษาศาสตร์
นายวงศกร นวลเนตร 510210076 077417 0678 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจุราเกศ ดวงอุต 510210085 061306 0308 ศึกษาศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ฟักเจริญ 510210091 352311 0150 ศึกษาศาสตร์
นายวิทธวัช อานประยูร 510210118 006341 0309 ศึกษาศาสตร์
นายชัยภัทร์ เพชรมณี 510210124 100304 0310 ศึกษาศาสตร์
นายภูมิพัฒน์ อนรรฆเวช 510210210 066416 0151 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอรปวีณ์ ชาวนา 510210225 066411 0152 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุรีพร กันเรือง 510210234 051300 0311 ศึกษาศาสตร์
นางสาวฐาปนี สิทธิเลิศ 510210239 052420 0312 ศึกษาศาสตร์
นายนพรัตน์ สว่างพื้น 510210240 059440 0313 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอังศุมาลิน ตาติวงศ์ 510210247 052420 0314 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจิตรวี ซื่อสัตย์ 510210270 064424 0315 ศึกษาศาสตร์
นายเจนณรงค์ ไชยสว่าง 510210271 051300 0316 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุพัตรา จินดาหลวง 510210333 061403 0317 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทิพย์รัตน์ คำจา 510210340 100305 0153 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจินตนากร โสตถิถาวร 520210002 052303 0318 ศึกษาศาสตร์
นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่น 520210007 070413 0154 ศึกษาศาสตร์
นางสาวน้ำผึ้ง คำหยุ่น 520210007 100401 0155 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตน์ชา โล่ห์ประเสริฐ 520210010 100401 0156 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตนาวดี แม่นอุดม 520210011 052303 0157 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตนาวดี แม่นอุดม 520210011 100401 0158 ศึกษาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ กองน้อย 520210012 052303 0159 ศึกษาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ กองน้อย 520210012 100401 0160 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเกษราภรณ์ ใหม่คำหล้า 520210021 100401 0679 ศึกษาศาสตร์
นางสาวบัญชรี ตาสิงห์ 520210025 100401 0319 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปริมประภา สุริยะมณี 520210028 057111 0161 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปาลิดา อ่อนปรีดา 520210029 057111 0162 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุภัทรา เนียมวิจิตร 520210035 057111 0163 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธมลวรรณ เหมือนใจ 520210038 057111 0164 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา 520210050 057107 0320 ศึกษาศาสตร์
นายศตวรรษ สมเชื้อ 520210078 061309 0321 ศึกษาศาสตร์
นายเอกพันธ์ จันทาวงษ์ 520210102 079388 0165 ศึกษาศาสตร์
นายพงษ์วริศ ปัญจมณีโชติ 520210103 079388 0680 ศึกษาศาสตร์
นางสาวภิญประภา ใจทน 520210104 079388 0166 ศึกษาศาสตร์
นายก้องเกียรติ ไชยอำมาตย์ 520210108 057414 0322 ศึกษาศาสตร์
นายกิตติคุณ กาวิจา 520210109 057414 0323 ศึกษาศาสตร์
นายกิตติคุณ กาวิจา 520210109 100401 0324 ศึกษาศาสตร์
นายปภพ ผดุงวงศ์ 520210118 057414 0325 ศึกษาศาสตร์
นายปภพ ผดุงวงศ์ 520210118 100401 0326 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมณีนุช ยิ่งสำราญ 520210122 057414 0327 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมณีนุช ยิ่งสำราญ 520210122 100401 0328 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมยุรี มือแป 520210124 100401 0681 ศึกษาศาสตร์
นายองอาจ หมื่นคำ 520210130 057414 0682 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอรนุช จะที 520210136 057414 0329 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอรนุช จะที 520210136 100401 0683 ศึกษาศาสตร์
นายจิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ 520210147 006330 0684 ศึกษาศาสตร์
นางสาวดาราวรรณ ทุ่งกาวี 520210148 100401 0330 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมาศธัญกาญจน์ ผิวเหลือง 520210156 006330 0685 ศึกษาศาสตร์
นางสาววรัญญา พรินทรากูล 520210159 006330 0686 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิริวรรณ ศิริปัญญารักษ์ 520210160 006330 0687 ศึกษาศาสตร์
นายอานุภาพ พุทธปวน 520210164 006330 0688 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ 520210190 100401 0331 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุทธินี เมืองมูล 520210206 100401 0332 ศึกษาศาสตร์
นางสาวอรวิมล ศรีทรสุทธิ์ 520210208 100401 0333 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกนกวรรณ แปงฟอง 520210226 100401 0167 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนิภาพร วรรณลังกา 520210229 100401 0168 ศึกษาศาสตร์
นายพันธ์นุพงษ์ วงวาน 520210230 100401 0169 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุภาพรรณ ไชยสลี 520210234 004271 0170 ศึกษาศาสตร์
นายเอกชัย อ้ายม่าน 520210237 011269 0171 ศึกษาศาสตร์
นายเอกชัย อ้ายม่าน 520210237 100401 0172 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจารุพักตร์ จ่าจันทึก 520210238 100401 0173 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธัญญาลักษณ์ ธัญญะประกอบ 520210241 100401 0174 ศึกษาศาสตร์
นายนพชัย สิทธิ 520210242 004202 0334 ศึกษาศาสตร์
นายนพชัย สิทธิ 520210242 100401 0335 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเพชรรัตน์ วงค์คำ 520210245 100401 0175 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิริพร อินทรา 520210246 100401 0336 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสุพิชชา เอื้ออารีย์กุล 520210247 100401 0176 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเกศิณี ศรีบุญเรือง 520210249 100401 0177 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธีรวรรณ ถิ่นจันทร์ 520210252 100401 0337 ศึกษาศาสตร์
นายนเรศ สุ่มสมบูรณ์ 520210253 100401 0178 ศึกษาศาสตร์
นางสาวบุญฑริกา สนธิ 520210254 100401 0338 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎ 520210259 100401 0339 ศึกษาศาสตร์
นายพีรพรต ดีวรัตน์ 520210260 100401 0179 ศึกษาศาสตร์
นายภัทรพงศ์ งามทรง 520210261 100401 0340 ศึกษาศาสตร์
นายอโนเวช แซ่จ๋าว 520210264 061307 0180 ศึกษาศาสตร์
นายเกรียงไกร น่วมเลิศ 520210269 057307 0341 ศึกษาศาสตร์
นายเกรียงไกร น่วมเลิศ 520210269 064415 0342 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐสินี จันทร์ทิพย์ 520210275 064418 0343 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพนิดา อนุมัติ 520210276 100401 0344 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเพ็ญสุภางค์ แปงคำ 520210279 100401 0345 ศึกษาศาสตร์
นายปิยะเวทย์ พรมประดิษฐ 520210303 100401 0689 ศึกษาศาสตร์
นางสาววิรมล วงค์หล้า 520210308 012371 0690 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมสอาด 530210034 100202 0181 ศึกษาศาสตร์
นางสาวพรพิมล ปุ๊ดทา 530210080 751101 0346 ศึกษาศาสตร์
นายสามารถ รอดยิ้ม 530210100 100203 0691 ศึกษาศาสตร์
นายภรัญญู ณลำพูน 530210112 012371 0182 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่ง 530210122 057121 0347 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศิรินภา สารขาว 530210139 057133 0692 ศึกษาศาสตร์
นางสาววันทนีย์ จันขัน 530210165 050104 0348 ศึกษาศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ กลิ่นสุวรรณ 530210170 602102 0349 ศึกษาศาสตร์
นางสาวจิตสุภา โปธาเกี๋ยง 530210171 057131 0350 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตนาภรณ์ คำยามา 530210190 602102 0351 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสาวิตตรี วิเศษ 530210192 057131 0352 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสาวิตตรี วิเศษ 530210192 100304 0353 ศึกษาศาสตร์
นายกฤษฎา ประสารยา 530210195 057131 0354 ศึกษาศาสตร์
นายเจษฎากรณ์ เตชะสืบ 530210198 602102 0355 ศึกษาศาสตร์
นายณัฐพงศ์ เกษมจิต 530210200 602102 0356 ศึกษาศาสตร์
นายตุลธร ไหวเคลื่อน 530210201 602102 0357 ศึกษาศาสตร์
นายอภิชาติ เชี่ยวชาญ 530210204 001102 0183 ศึกษาศาสตร์
นายอภิชาติ เชี่ยวชาญ 530210204 057131 0693 ศึกษาศาสตร์
นายอภิชาติ เชี่ยวชาญ 530210204 100203 0184 ศึกษาศาสตร์
นางสาวณัฐนรี คันทะมูล 530210220 100304 0358 ศึกษาศาสตร์
นายนริศ อากาศทิพย์ 530210222 100304 0359 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเบญจวรรณ ดีไธสง 530210261 100305 0360 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเพทาย พิทยรังสรรค์ 530210263 011257 0361 ศึกษาศาสตร์
นางสาววราภรณ์ แสนพาน 530210268 100305 0362 ศึกษาศาสตร์
นายคงหิรัญ คงห้วยรอบ 530210280 001202 0363 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทิพวรรณ ศรีปัญญา 530210285 100202 0185 ศึกษาศาสตร์
นางสาวธีราภัทร หน่อตุ้ย 530210286 100202 0186 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปัทมา กันติสินธุ์ 530210289 100202 0187 ศึกษาศาสตร์
นางสาวปารณีย์ บาตรโพธิ์ 530210290 100202 0188 ศึกษาศาสตร์
นางสาวรัตนา กาบจอก 530210293 100202 0189 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน 530210315 100203 0364 ศึกษาศาสตร์
นางสาวหัทยา แววเจริญ 530210330 176101 0365 ศึกษาศาสตร์
นางสาวกนกลักษณ์ แปงปางใส 530210332 100304 0366 ศึกษาศาสตร์
นางสาวขวัญชนก นันตา 530210333 100304 0367 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชฎารัตน์ กาศสกูล 530210336 100304 0368 ศึกษาศาสตร์
นายชัชวาลย์ บุตรทอง 530210337 100304 0369 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชุลี ขันตีต่อ 530210338 100304 0370 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเนตรนภา ใจวันดี 530210340 011156 0190 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเนตรนภา ใจวันดี 530210340 100304 0371 ศึกษาศาสตร์
นายภิญโญ ขียา 530210341 100304 0372 ศึกษาศาสตร์
นายภิญโญ ขียา 530210341 154104 0191 ศึกษาศาสตร์
นายรุ่งเรือง ชัยวร 530210342 100304 0373 ศึกษาศาสตร์
นายรุ่งเรือง ชัยวร 530210342 176100 0374 ศึกษาศาสตร์
นางสาววรันยา สุคำ 530210343 100304 0375 ศึกษาศาสตร์
นายวรุตม์ พรมรังกา 530210344 100304 0376 ศึกษาศาสตร์
นายวรุตม์ พรมรังกา 530210344 127101 0192 ศึกษาศาสตร์
นายศุภชัย แลวงค์นิล 530210345 011156 0193 ศึกษาศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ 530210346 011156 0194 ศึกษาศาสตร์
นายอนุชา การอ้วน 530210347 100304 0377 ศึกษาศาสตร์
นายอมรพงศ์ สุขเสน 530210348 176100 0694 ศึกษาศาสตร์
นายเอกกมล เมฆอุส่าห์ 530210349 100304 0695 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทิวาวรรณ พุ่มจันทร์ 530210357 001201 0696 ศึกษาศาสตร์
นางสาวทิวาวรรณ พุ่มจันทร์ 530210357 100304 0378 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนิษฎาพร พรหมวัชรานนท์ 530210359 100304 0379 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเนาวมาศ นามเมือง 530210360 001201 0697 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนันทิภาคย์ ผางาม 530210382 064410 0195 ศึกษาศาสตร์
นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์ 530210393 011257 0380 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสกุลกานต์ โกสีลา 530210419 009103 0381 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเกวลิน พงษ์แปง 530210423 061403 0698 ศึกษาศาสตร์
นางสาวชฎารัตน์ มาลัย 530210425 061403 0699 ศึกษาศาสตร์
นายณภัทร์ ศรีทองพนาบูลย์ 530210428 061403 0700 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนันทิชา ชัยคำมินทร์ 530210430 006330 0382 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนันทิชา ชัยคำมินทร์ 530210430 061403 0701 ศึกษาศาสตร์
นายบรรหาร ประมาณ 530210432 006330 0383 ศึกษาศาสตร์
นายบรรหาร ประมาณ 530210432 061403 0702 ศึกษาศาสตร์
นางสาวมาเรีย ยงคมัน 530210433 061403 0703 ศึกษาศาสตร์
นางสาวเจนจิรา รอดนิล 530210441 061403 0384 ศึกษาศาสตร์
นางสาวนวเพ็ญ นาคประสิทธิ์ 530210444 061403 0704 ศึกษาศาสตร์
นายพฤเดช ธุวะคำ 530210445 061403 0705 ศึกษาศาสตร์
นายวิสิษฐ์ วงค์กูด 530210452 061403 0706 ศึกษาศาสตร์
นายสนธยา ดีจันทร์ 530210453 061403 0707 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสรอุษา สุนทอง 530210454 061403 0385 ศึกษาศาสตร์
นางสาวสิขเรศ เชาว์สุรินทร์ 4803077 104334 0045 วิจิตรศิลป์
นายกาพปรีดี ฉัตรโชติกวงศ์ 490310001 061403 0135 วิจิตรศิลป์
นายวงศ์กีรติ ธัญพิสิฐกุล 490310062 206100 0662 วิจิตรศิลป์
นายอะลีฟ นีละไพจิตร 500310047 061309 0663 วิจิตรศิลป์
นายอะลีฟ นีละไพจิตร 500310047 061403 0664 วิจิตรศิลป์
นายอะลีฟ นีละไพจิตร 500310047 176101 0665 วิจิตรศิลป์
นายภาณุพงศ์ กองมณี 500310074 006330 0046 วิจิตรศิลป์
นางสาวอารีรัตน์ พิบูรณ์ 500310081 061307 0047 วิจิตรศิลป์
นายกฤษกรณ์ บัวเต้า 510310024 001202 0048 วิจิตรศิลป์
นายธนสรรค์ ลีสุขสาม 510310038 011100 0666 วิจิตรศิลป์
นายธนสรรค์ ลีสุขสาม 510310038 079388 0667 วิจิตรศิลป์
นายวิชาญ โป๊ะคำ 510310049 061403 0136 วิจิตรศิลป์
นายพชร ต่ายทรัพย์ 510310072 011100 0668 วิจิตรศิลป์
นายทศพร สายใจ 510310146 061307 0049 วิจิตรศิลป์
นางสาวชรินรัตน์ อินตะปา 520310008 001102 0137 วิจิตรศิลป์
นายธนานนท์ ศรีหมอก 520310012 061403 0669 วิจิตรศิลป์
นายนิรากร อิ่นแก้วปวงคำ 520310017 061403 0670 วิจิตรศิลป์
นางสาวจุฬาลักษณ์ เสาวธีระ 520310042 050100 0671 วิจิตรศิลป์
นายชนัฐ กาญจน์กนกพร 520310043 050100 0138 วิจิตรศิลป์
นายชนัฐ กาญจน์กนกพร 520310043 061309 0139 วิจิตรศิลป์
นางสาวปัทมา พานทอง 520310049 001201 0050 วิจิตรศิลป์
นายสิทธิชัย คำแดง 520310062 012371 0672 วิจิตรศิลป์
นายสุชน สุจิต 520310063 061309 0140 วิจิตรศิลป์
นายอากรณ์ ศรีลารอด 520310065 012371 0051 วิจิตรศิลป์
นางสาวทัศนีย์ สีเหลือง 520310073 012371 0141 วิจิตรศิลป์
นายนิติพันธ์ พรมเหล็ก 520310078 061309 0142 วิจิตรศิลป์
นางสาวละแนน พึ่งพวก 520310085 012371 0143 วิจิตรศิลป์
นายวีรยุทธ ศรีเที่ยง 520310089 061309 0144 วิจิตรศิลป์
นายชนะพงษ์ ถาวร 520310111 206100 0052 วิจิตรศิลป์
นายชวกร หน่อรัตน์ 520310113 061403 0145 วิจิตรศิลป์
นางสาวกรกนก ใส่ด้วง 530310001 001102 0673 วิจิตรศิลป์
นางสาวญาณิศา จันทร์เปียง 530310071 009103 0053 วิจิตรศิลป์
นางสาวสิรัชญา วงค์ฝั้น 530310090 206100 0054 วิจิตรศิลป์
นางสาวอรนุช มาสิลีรังสี 530310145 050104 0674 วิจิตรศิลป์
นางสาวศิรภัสสร เหมือนเงิน 530310171 001201 0675 วิจิตรศิลป์
นายชิษณุพงศ์ นามมูลนาค 530310190 176100 0146 วิจิตรศิลป์
นายสุขสันต์ เวียงศิริ 530310230 176100 0147 วิจิตรศิลป์
นางสาวชุติมา ดีเอื้อ 490410022 006123 0500 สังคมศาสตร์
นายวันชัย พุ่มพา 510410217 001202 0501 สังคมศาสตร์
นายจักพันธ์ จันทร์แสนตอ 520410011 705211 0502 สังคมศาสตร์
นายธัชวิทย์ ภูรีโรจน์ 520410034 006346 0503 สังคมศาสตร์
นางสาวปวีณา ทาปา 520410050 703391 0504 สังคมศาสตร์
นายคีตวัฒน์ พรมปาน 520410095 510100 0505 สังคมศาสตร์
นายวรเชษฐ มะโนหาญ 520410133 510110 0506 สังคมศาสตร์
นางสาวศิริสุดา แสงทอง 520410138 004233 0507 สังคมศาสตร์
นายอภินาถ มหาวงศนันท์ 520410154 064424 0508 สังคมศาสตร์
นางสาวทิพานัน สละม่วง 520410185 004202 0509 สังคมศาสตร์
นางสาวธัญญาลักษณ์ เสนธรรม 520410188 004202 0510 สังคมศาสตร์
นางสาวธันย์ชนก สุเรนทรางกูร 520410189 006341 0511 สังคมศาสตร์
นางสาวมยุรี วงค์สุวรรณ 520410203 006323 0512 สังคมศาสตร์
นางสาวอรรชกา อินต๊ะแก้ว 520410222 004271 0513 สังคมศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์ เทพวรรณ 530410011 061309 0514 สังคมศาสตร์
นางสาวชมพูนุช ผลาหาญ 530410016 751101 0515 สังคมศาสตร์
นางสาวชยารี นิลสวิท 530410017 751101 0516 สังคมศาสตร์
นางสาวดวงฤทัย สกุลเชื้อ 530410023 751101 0517 สังคมศาสตร์
นางสาวนวลฉวี เจริญเกียรติ 530410032 751101 0518 สังคมศาสตร์
นางสาวพัชฎา จินาเหมย 530410043 751101 0519 สังคมศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ น่านกร 530410049 057107 0520 สังคมศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ น่านกร 530410049 751101 0521 สังคมศาสตร์
นางสาวรัชนีพร จันทร์สา 530410051 011156 0522 สังคมศาสตร์
นางสาววรัญญา เป็งลือ 530410062 751101 0523 สังคมศาสตร์
นายศุภโชค ทองเนตร 530410071 127101 0524 สังคมศาสตร์
นางสาวอาทิตยา ขันทพันธุ์ 530410080 751101 0525 สังคมศาสตร์
นางสาวจิราพร กองมณี 530410089 154104 0526 สังคมศาสตร์
นางสาวณัฐธิตา ต้นสุนทร 530410095 154104 0527 สังคมศาสตร์
นางสาวเบญจมาภรณ์ กระจ่าง 530410114 154104 0528 สังคมศาสตร์
นางสาวปาริชาติ ศรจิตติโยธิน 530410121 154104 0529 สังคมศาสตร์
นางสาวไพลิน นาวา 530410129 013103 0530 สังคมศาสตร์
นางสาววิโรบล มูลเสริฐ 530410138 154100 0531 สังคมศาสตร์
นางสาวศศิกาญจน์ แก้วพงค์ 530410141 050104 0532 สังคมศาสตร์
นางสาวศุภาภรณ์ ทองเที่ยง 530410145 208271 0533 สังคมศาสตร์
นางสาวสุพัตรา มณีจักร 530410149 013103 0534 สังคมศาสตร์
นายอภิเดช ธรรมมาสูงเนิน 530410154 050104 0535 สังคมศาสตร์
นายชัยวัฒน์ ทองเที่ยง 530410175 127212 0536 สังคมศาสตร์
นางสาวสุวรรณา หวันสาเล๊ะ 530410228 013103 0537 สังคมศาสตร์
นายกิติโชค สาครมณีทรัพย์ 500510029 352311 0420 วิทยาศาสตร์
นางสาวภัทรพร ปัพรังษี 500510833 705442 0055 วิทยาศาสตร์
นายอภิชัย เจียมสกุล 500510864 208263 0001 วิทยาศาสตร์
นางสาวนิชนันท์ ทองเด็จ 510510273 352311 0421 วิทยาศาสตร์
นางสาวกรนิกา ปาละสอน 510510602 057131 0422 วิทยาศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ สุขเป็ง 510510624 057131 0423 วิทยาศาสตร์
นางสาวภัชรพิงค์ภา ต๊ะตานัง 510510682 011100 0424 วิทยาศาสตร์
นางสาวกิ่งกาญจน์ ปันเต 520510045 602102 0056 วิทยาศาสตร์
นายธณพงค์ ยาประเสริฐ 520510077 057213 0007 วิทยาศาสตร์
นางสาวพิชญ์สินี จักรแก้ว 520510121 602100 0057 วิทยาศาสตร์
นางสาวกุลวดี สอนบุญมา 520510228 602100 0008 วิทยาศาสตร์
นางสาวเณฬิกา วิริยะพันธ์ 520510259 006325 0425 วิทยาศาสตร์
นายทรงยศ สุวรรณกนิษฐ์ 520510263 076426 0058 วิทยาศาสตร์
นางสาวพรวิมล กลิ่นสังข์ 520510293 006325 0426 วิทยาศาสตร์
นางสาวมัตติกา จันทร์ลือ 520510304 013103 0009 วิทยาศาสตร์
นางสาวดวงนภา สุวรรณภักดี 520510388 602102 0059 วิทยาศาสตร์
นายสิทธิพงศ์ กันทาเดช 520510456 006342 0060 วิทยาศาสตร์
นางสาวนรรฐพร ชัยพูน 520510483 154100 0061 วิทยาศาสตร์
นางสาวอรุณรุ่ง แป้นสุข 520510496 011153 0427 วิทยาศาสตร์
นายกฤษณะ อิ่มมา 520510498 057307 0428 วิทยาศาสตร์
นางสาวชนาภรณ์ คุณเจริญ 520510510 013103 0010 วิทยาศาสตร์
นางสาวณพิธิภรณ์ มะโนลิ 520510514 057130 0429 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐพร แก้วอารีลักษณ์ 520510517 079384 0430 วิทยาศาสตร์
นางสาวดลญาพร ศรีธิกัน 520510520 011153 0431 วิทยาศาสตร์
นายธัญญาวิทย์ เชียงคำ 520510525 011153 0432 วิทยาศาสตร์
นางสาวนลินี โกษาแสง 520510532 154100 0062 วิทยาศาสตร์
นายปิยะ เฮงมีชัย 520510548 011153 0433 วิทยาศาสตร์
นายปิยะ เฮงมีชัย 520510548 057130 0434 วิทยาศาสตร์
นางสาวศศิวิมล ไชยเทศ 520510577 079384 0435 วิทยาศาสตร์
นางสาวสายทิพย์ สีไชย 520510581 510100 0002 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุพิชญา คมขำ 520510587 079381 0436 วิทยาศาสตร์
นายอดิเรก ใจหล้า 520510591 751100 0003 วิทยาศาสตร์
นางสาวอัญชนา วัยวัฒน์ 520510593 011153 0437 วิทยาศาสตร์
นางสาวกัญญาภรณ์ สิงห์คะราช 520510614 705211 0063 วิทยาศาสตร์
นางสาวเกศรา คิดอ่าน 520510619 051304 0011 วิทยาศาสตร์
นางสาวขวัญชนก หงษ์ชูเกียรติ 520510621 705211 0064 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐธยาน์ หล้าจ้อน 520510653 051304 0012 วิทยาศาสตร์
นางสาวนิภารัตน์ กาวิล 520510671 051304 0013 วิทยาศาสตร์
นายบดินทร์ เส็นอี 520510676 006325 0438 วิทยาศาสตร์
นางสาวกิตติยาพร ตุงคนาคร 520510762 510100 0004 วิทยาศาสตร์
นางสาวปพิชญา วังคำฟู 520510797 602100 0014 วิทยาศาสตร์
นางสาววีรยา ยอหัน 520510826 013103 0439 วิทยาศาสตร์
นางสาวกันติชา พาณิชย์กุล 520510847 079304 0440 วิทยาศาสตร์
นางสาวฐิติยา ชุ่มมาลี 530510009 057132 0441 วิทยาศาสตร์
นางสาวเจนจิรา ดวงแก้ว 530510044 751100 0015 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐชยา งามสุดใจ 530510061 012173 0442 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐญาภรณ์ ทองคำพิพัฒน์กุล 530510062 012173 0443 วิทยาศาสตร์
นายธนกร กาวินคำ 530510077 154104 0005 วิทยาศาสตร์
นายพงษ์ฐกร สัทธรรมนุวงศ์ 530510112 154104 0006 วิทยาศาสตร์
นายวิสรรค์ ศรีอนันต์ 530510154 206112 0444 วิทยาศาสตร์
นางสาวศุภรา กันเรืองชัย 530510165 176101 0065 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัชชา ไชยสูง 530510201 154100 0066 วิทยาศาสตร์
นางสาวกนกพร ไวจรรยา 530510381 050104 0067 วิทยาศาสตร์
นายกิตติ มูลละ 530510387 019101 0445 วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐนี แสงนิล 530510410 127101 0068 วิทยาศาสตร์
นางสาวรุ่งทิวา เมืองมูล 530510471 154100 0069 วิทยาศาสตร์
นางสาวสุรีวรรณ ปันวารี 530510501 751100 0446 วิทยาศาสตร์
นายอิสระพงศ์ นามวงค์ 530510513 012371 0070 วิทยาศาสตร์
นายต่อสกุล เหล็กโต 530510516 057101 0447 วิทยาศาสตร์
นางสาวรัชดาพร นที 530510585 012371 0448 วิทยาศาสตร์
นายสุทธิชัย สวัสดี 530510609 154100 0071 วิทยาศาสตร์
นางสาวขวัญชนก หนูศรีเจริญ 530510626 057213 0449 วิทยาศาสตร์
นางสาวชวิศา สุขลิ้ม 530510666 176101 0072 วิทยาศาสตร์
นางสาวพิชญ์วลัญช์ สมสัตย์ 530510715 012173 0073 วิทยาศาสตร์
นางสาววนิดา เรือนมูล 530510740 154100 0016 วิทยาศาสตร์
นางสาววนิดา เรือนมูล 530510740 751101 0017 วิทยาศาสตร์
นางสาวศิริพร ไชยช่อฟ้า 530510757 050104 0018 วิทยาศาสตร์
นายธนสาร วิกาหะ 530510831 050104 0019 วิทยาศาสตร์
นางสาวลลิตา เชื่อมสกุล 530510870 013103 0074 วิทยาศาสตร์
นางสาววันวิสาข์ แสนบ่อแก้ว 530510875 013103 0020 วิทยาศาสตร์
นายวีระพงศ์ วิสมกา 530510880 154100 0450 วิทยาศาสตร์
นายศตวรรษ ปาหลวง 530510881 013103 0021 วิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง 530510896 050104 0075 วิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวณีย์ ดังก้อง 530510896 154104 0022 วิทยาศาสตร์
นายอภิวัฒน์ เตชะติ 530510900 206112 0023 วิทยาศาสตร์
นายอภิลาศ อายุศรี 4606476 251437 0751 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐนภัทร์ ฤทธิพรเลิศรักษ์ 490610314 252317 0076 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววรรณิษา ก้อนทองดี 490610559 061403 0752 วิศวกรรมศาสตร์
นายธเนศ เตียประพงษ์ 490610687 602102 0753 วิศวกรรมศาสตร์
นายนำโชค วิภูสันติ 490612145 206162 0754 วิศวกรรมศาสตร์
นายพลกฤษณ สุรสิทธิ์ 490612151 061403 0755 วิศวกรรมศาสตร์
นายภานุพงศ์ เตจ๊ะ 490612271 079388 0756 วิศวกรรมศาสตร์
นายปฏิญญา ลุนไชยพา 500610118 004271 0757 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวลลิตา ชุมสวัสดิ์ 500610192 061309 0077 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวลลิตา ชุมสวัสดิ์ 500610192 208263 0078 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพัชรินทร์ วิชัยคำ 500610362 252317 0079 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิรวิชญ์ ชัยชนะ 500610400 252317 0080 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสาธินี แสนยะ 500610411 053413 0758 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสาธินี แสนยะ 500610411 061309 0759 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุกฤษ กันทาสุวรรณ์ 500610440 252317 0081 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัญญา แย้มโพธิ์ 500610561 064424 0760 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัญญา แย้มโพธิ์ 500610561 510100 0761 วิศวกรรมศาสตร์
นายศักรินทร์ พอจิต 500610624 208263 0762 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 074100 0763 วิศวกรรมศาสตร์
นายปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 208263 0764 วิศวกรรมศาสตร์
นายจิรพงศ์ ศัลยพงษ์ 500612035 013103 0765 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุวัฒน์ ลังกาพินธุ์ 500612228 206162 0766 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐนันท์ ชาลีพจน์ 510610080 057101 0767 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐนันท์ ชาลีพจน์ 510610080 074100 0768 วิศวกรรมศาสตร์
นายดำรง เวียงลอ 510610094 011153 0451 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล ปัญโญใหญ่ 510610100 064424 0769 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล ปัญโญใหญ่ 510610100 602102 0770 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพินัญญา สิทธิวัฒน์ 510610176 057101 0771 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพินัญญา สิทธิวัฒน์ 510610176 074100 0772 วิศวกรรมศาสตร์
นายภราดร พงษ์ดี 510610184 006346 0773 วิศวกรรมศาสตร์
นายสมัชชา ศรีสุวรรณ 510610259 057132 0774 วิศวกรรมศาสตร์
นายนริศร สันบุญเป็ง 510610534 208263 0082 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพล ทรงสวัสดิ์ 510612019 074100 0775 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพล ทรงสวัสดิ์ 510612019 079444 0776 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจิรัชฐวี เวชวิทย์วรากุล 520610035 011153 0777 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวจุฑามาส สุดพันธุ์ 520610037 006346 0452 วิศวกรรมศาสตร์
นายเทิดศักดิ์ พราหมชม 520610096 013103 0083 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล เชื้อพลายเวช 520610099 074101 0778 วิศวกรรมศาสตร์
นายธีระศักดิ์ เจริญนภารัตน์ 520610123 064424 0779 วิศวกรรมศาสตร์
นายผดุงศิลป์ เหมืองหม้อ 520610165 006346 0453 วิศวกรรมศาสตร์
นายพจนกร สุขวุฒิชัย 520610173 176101 0454 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิเชฐ เครือวรรณ 520610190 602102 0084 วิศวกรรมศาสตร์
นายภรัณยู อภิมนต์บุตร 520610204 006341 0455 วิศวกรรมศาสตร์
นายภัทรวิน ชนะพูล 520610207 602102 0085 วิศวกรรมศาสตร์
นายภากร งามกนกวรรณ 520610208 006346 0456 วิศวกรรมศาสตร์
นายภานุรุจ ผันปินตา 520610211 012271 0780 วิศวกรรมศาสตร์
นายภูวนัย ดวงเนตร 520610218 006341 0781 วิศวกรรมศาสตร์
นายยุทธการ สังหาร 520610223 602102 0457 วิศวกรรมศาสตร์
นายยุทธนา ภูวภัทรพร 520610225 602102 0458 วิศวกรรมศาสตร์
นายรุ่งทวี เมฆรา 520610238 006341 0782 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัชรินทร์ คำโล 520610253 057121 0783 วิศวกรรมศาสตร์
นายวัชรินทร์ คำโล 520610253 751100 0784 วิศวกรรมศาสตร์
นายศราวุฒิ เหมือนวงศ์ 520610275 009103 0459 วิศวกรรมศาสตร์
นายรภัทรธรณ์ ศรียาบ 520610337 074100 0785 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุเทน ธัญญแก้ว 520610338 001202 0786 วิศวกรรมศาสตร์
นายอุเทน ธัญญแก้ว 520610338 074100 0787 วิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติศักดิ์ โนจากุล 520610351 602102 0086 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐิติวัสส์ เนตรแก้ว 520610377 012371 0788 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนาพิพัฒน์ ชุ่มผัด 520610388 261205 0460 วิศวกรรมศาสตร์
นายนนทชัย จันเสาร์ 520610400 602102 0087 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิภาพัตร จักคำบาง 520610409 006346 0789 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรวิสา ประดิษฐุ์วัฒนกิจ 520610452 006341 0790 วิศวกรรมศาสตร์
นายรักพงษ์ หงษ์สามสิบเจ็ด 520610453 013103 0461 วิศวกรรมศาสตร์
นายกริชรินทร์ ซาวยา 520610511 208263 0462 วิศวกรรมศาสตร์
นายธัญวัฒน์ ขยันการนาวี 520610560 004202 0791 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธารหทัย มาลัยศิลป์ 520610561 004202 0792 วิศวกรรมศาสตร์
นายนัทธพงศ์ สำราญปภัสสร 520610565 004202 0793 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรรณนิภา คำเมืองสา 520610581 751100 0794 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพรรษชล ซื่อประสิทธิ์ 520610582 004202 0795 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์ 520610583 004202 0796 วิศวกรรมศาสตร์
นายพิชาน วีระพงษ์ 520610586 004202 0797 วิศวกรรมศาสตร์
นายคเชนทร์ เขื่อนเพชร 520610648 074100 0463 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจตนา คำปาเชื้อ 520610651 006346 0464 วิศวกรรมศาสตร์
นายเจตนา คำปาเชื้อ 520610651 074100 0465 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรุ่งนภา ขอบขันคำ 520610672 078444 0798 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิจักขณ์ วุทธานนท์ 520610675 006341 0799 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิจักขณ์ วุทธานนท์ 520610675 013103 0800 วิศวกรรมศาสตร์
นายอรรถพล กาญจนประโชติ 520610688 078444 0801 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพนธ์ พรหมปัน 520610704 602102 0088 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณัฐสุดา กันธิยะ 520610705 064424 0802 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรุ่งอรุณ เสนสุข 520610721 013103 0803 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวรุ่งอรุณ เสนสุข 520610721 070413 0804 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุจิรารัตน์ ช่างเหล็ก 520610728 070413 0805 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชุตินธร กึ่งเลี่ยน 520610745 006341 0806 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณหทัย เครือใหม่ 520610747 751100 0807 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรดิษ ชลอ 520610807 006341 0808 วิศวกรรมศาสตร์
นายชานนท์ ภิวันแก้ว 520612005 208263 0089 วิศวกรรมศาสตร์
นายพันธุ์ธัช พานิชยพันธุ์ 520612046 751100 0090 วิศวกรรมศาสตร์
นายสาโรจน์ สุธาพจน์ 520612112 061306 0809 วิศวกรรมศาสตร์
นายฉัตรชัย จรูญพันธ์เกษม 530610037 001202 0466 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชนม์ปภา กิตติกานต์รวี 530610043 019101 0810 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชนม์ปภา กิตติกานต์รวี 530610043 176100 0811 วิศวกรรมศาสตร์
นายดุสิต แปงสนิท 530610067 076426 0812 วิศวกรรมศาสตร์
นายดุสิต แปงสนิท 530610067 751100 0813 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวบุณยดา รัตนพิไชย 530610111 013110 0467 วิศวกรรมศาสตร์
นายพีรพัฒน์ สงวนโชควณิชย์ 530610153 751100 0814 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสิริกัญญา นวเลิศ 530610223 602102 0468 วิศวกรรมศาสตร์
นายสุรภพ บุญสวัสดิ์ 530610235 001202 0469 วิศวกรรมศาสตร์
นายอธิวัฒน์ บัวแดง 530610244 009103 0470 วิศวกรรมศาสตร์
นายณรงค์ อุ่นอ้าย 530610285 057107 0815 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนัฏกุณฑล วันที 530610299 006325 0816 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวนิสากร สาริวาท 530610302 176100 0817 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปิยาภรณ์ ไชยสวัสดิ์ 530610306 057109 0818 วิศวกรรมศาสตร์
นายพงศ์วริศ อุดทามูล 530610308 057103 0819 วิศวกรรมศาสตร์
นายวิชชา หนูส่ง 530610327 057111 0820 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิวัฒน์   เล็กเฟื่องฟู 530610338 057107 0821 วิศวกรรมศาสตร์
นายอัชฌา คันธา 530610340 001202 0471 วิศวกรรมศาสตร์
นายปุณณวิช นิยมกิจ 530610380 206162 0822 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิวณัฐ รูปจันทร์ 530610490 206162 0091 วิศวกรรมศาสตร์
นายเนติวุฒิ แรงกสิวิทย์ 530610547 009103 0823 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงศ์ ตัณฑเวส 530610582 057213 0824 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวฉัตราพร สุระวิโรจน์ 530610606 057213 0825 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชุติพร ใจดี 530610608 006325 0826 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤษฎา อุ่นเอ้ย 530612002 206162 0092 วิศวกรรมศาสตร์
นายกวิตม์ ขวัญเซ่ง 530612003 206162 0472 วิศวกรรมศาสตร์
นายกิตติสงค์ สมประสงค์ 530612005 206162 0473 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชญานิศ ภูรีโรจน์ 530612009 061403 0827 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชญานิศ ภูรีโรจน์ 530612009 206162 0828 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนะชล ภูพันนา 530612010 057447 0829 วิศวกรรมศาสตร์
นายชนะชล ภูพันนา 530612010 061403 0830 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวชมพูนุท ไชยเวช 530612012 751100 0474 วิศวกรรมศาสตร์
นายชยุต สมวงษ์อินทร์ 530612013 206162 0475 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐาปกิจ ยอดนิล 530612014 053447 0831 วิศวกรรมศาสตร์
นายฐาปกิจ ยอดนิล 530612014 061403 0832 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ เหลาเกตุ 530612016 057447 0833 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐพงษ์ เหลาเกตุ 530612016 061403 0834 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ นิลโขง 530612017 751100 0476 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนพล พงศ์ธเนศ 530612020 751100 0477 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธารทิพย์ มาไพศาลทรัพย์ 530612023 206162 0478 วิศวกรรมศาสตร์
นายปรเมษฐ์ นันตา 530612030 206162 0479 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัถวี สมวถา 530612034 061403 0480 วิศวกรรมศาสตร์
นายปัถวี สมวถา 530612034 206162 0481 วิศวกรรมศาสตร์
นายภากฤช สิมะชูวงษ์ 530612040 206162 0482 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัชต กลิ่นวงษ์ 530612045 206162 0483 วิศวกรรมศาสตร์
นายรัชพนธ์ กุลภักดีสิงวร 530612046 001201 0484 วิศวกรรมศาสตร์
นายวสวรรธน์ บริสุทธิยางกูร 530612049 061403 0835 วิศวกรรมศาสตร์
นายวสวรรธน์ บริสุทธิยางกูร 530612049 206162 0836 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววัชราพรรณ บัวพรวน 530612051 206162 0485 วิศวกรรมศาสตร์
นายวุฒิไกร ไชยมะโน 530612053 751100 0486 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภินพ รัตน์เลิศลบ 530612061 061306 0837 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภินพ รัตน์เลิศลบ 530612061 206162 0838 วิศวกรรมศาสตร์
นายอิสระพงค์ ไตรปิ่น 530612063 206162 0487 วิศวกรรมศาสตร์
นายเอกสิทธิ์ พจนสิทธิ์ 530612064 751100 0488 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤติน เสโลห์ 530612067 057135 0093 วิศวกรรมศาสตร์
นายกฤติน เสโลห์ 530612067 751100 0094 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกานต์นรี บุญสรรค์สร้าง 530612070 206162 0489 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวัตร วงศ์อัศวนึก 530612080 751100 0095 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ การสมบัติ 530612081 206162 0096 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวณิชาภัทร จินะอิ 530612083 206162 0490 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนธรณ์ คีรีรักษ์ 530612088 206162 0097 วิศวกรรมศาสตร์
นายธนะชัย วัชรกุลดิลก 530612089 206162 0098 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวธัญญ์นรี โกสินณัฐกิตติ์ 530612091 206162 0491 วิศวกรรมศาสตร์
นายนนท์ ใหม่ประสิทธิกุล 530612093 206162 0099 วิศวกรรมศาสตร์
นายนิติรัฐ ละอูม 530612095 206162 0839 วิศวกรรมศาสตร์
นายพรชัย เจริญยิ่ง 530612108 206162 0492 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวพิมพ์ชนก คำโน 530612114 206162 0493 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวภาสินี เป้าปะกิจ 530612117 206162 0494 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิประภา กันทาเขียว 530612127 206162 0495 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิรินันท์ ใจจริง 530612128 079384 0100 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวศิรินันท์ ใจจริง 530612128 206162 0101 วิศวกรรมศาสตร์
นายอภิชาติ อินมา 530612139 206162 0102 วิศวกรรมศาสตร์
นายอัครพงศ์ คนเที่ยง 530612142 206162 0496 วิศวกรรมศาสตร์
นายณัฐวุฒิ กฤตมโนรถ 530612157 206162 0497 วิศวกรรมศาสตร์
นายมนชัย ไวทยกุล 530612174 061403 0103 วิศวกรรมศาสตร์
นายมนชัย ไวทยกุล 530612174 751100 0104 วิศวกรรมศาสตร์
นายวชิร โชคตาเรือน 530612176 751100 0105 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาววนาลี ตันนิติไพศาล 530612178 206162 0498 วิศวกรรมศาสตร์
นายศรัณย์ ดอนท้าวไพร 530612181 061403 0106 วิศวกรรมศาสตร์
นายศรัณย์ ดอนท้าวไพร 530612181 751100 0107 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิริพล ฉันทจิตปรีชา 530612182 206162 0499 วิศวกรรมศาสตร์
นายศิลา สันติสุข 530612183 751100 0108 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวสุชาดา กิติ 530612187 751100 0109 วิศวกรรมศาสตร์
นางสาวกฤษณีย์ สุทธเวช 530710209 057129 0305 แพทยศาสตร์
นางสาวเบญจรัตน์ ฟูวงศ์สิทธิ์ 530710244 013103 0306 แพทยศาสตร์
นายปัฏฐพงศ์ มานะจุติ 4608172 362421 0389 เกษตรศาสตร์
นายปัฏฐพงศ์ มานะจุติ 4608172 362451 0390 เกษตรศาสตร์
นายประชารักษ์ นุ่มดี 500810030 705431 0391 เกษตรศาสตร์
นายธนกร พรหมดวงดี 500810163 705431 0392 เกษตรศาสตร์
นางสาวมธุรส คุ้มภัย 500810252 050100 0561 เกษตรศาสตร์
นางสาวชลิตดา เชน 510810015 208263 0393 เกษตรศาสตร์
นายฐาปนา อริยานนท์ 510810132 356411 0562 เกษตรศาสตร์
นางสาวสาวิตรี ท้าวตัน 510810285 356497 0563 เกษตรศาสตร์
นางสาวสุพัตรา คำแดง 510810291 356451 0394 เกษตรศาสตร์
นายสุรชัย เหล่ากาวี 510810297 353313 0395 เกษตรศาสตร์
นายอดิสัณห์ มาไกล 510810312 356497 0396 เกษตรศาสตร์
นางสาวอัจฉิมา คำสอน 520810062 012271 0564 เกษตรศาสตร์
นายอิทธิพล กิติกา 520810067 705211 0565 เกษตรศาสตร์
นางสาวกรรณิการ์ งามสม 520810073 353301 0397 เกษตรศาสตร์
นางสาวกรานต์นิภา ไชยราช 520810074 353313 0566 เกษตรศาสตร์
นายกิตติพงศ์ อุษา 520810084 353313 0567 เกษตรศาสตร์
นางสาวนพมาศ แซ่ลู่ 520810177 050100 0398 เกษตรศาสตร์
นางสาวเนตรนพิศ ฟุกฟัก 520810190 705211 0399 เกษตรศาสตร์
นางสาวบุณยนุช เถื่อนชื่น 520810191 705211 0400 เกษตรศาสตร์
นางสาวแพรวพรรณ สุภาแก้ว 520810243 057307 0401 เกษตรศาสตร์
นายภาณุวัฒน์ บานเช้า 520810252 352311 0402 เกษตรศาสตร์
นางสาวภิรญา เขตโชติสิน 520810257 057129 0403 เกษตรศาสตร์
นางสาวภิรญา เขตโชติสิน 520810257 176100 0404 เกษตรศาสตร์
นางสาวภิรญา เขตโชติสิน 520810257 208263 0405 เกษตรศาสตร์
นายธนัทพงศ์ คำภิคำ 520810311 176101 0406 เกษตรศาสตร์
นางสาวสายเพชร์ มานะจรรยาพงศ์ 520810330 353313 0407 เกษตรศาสตร์
นางสาวนันทภัทร สิริสิงหรัชช์ 530810190 176100 0408 เกษตรศาสตร์
นางสาวนิจวรีย์ ยศสอน 530810192 127100 0409 เกษตรศาสตร์
นางสาวประภาณี ขาวงาม 530810215 176100 0410 เกษตรศาสตร์
นางสาวปรียารัตน์ ชัยอำมาตย์ 530810218 012371 0411 เกษตรศาสตร์
นางสาวปิยะวรรณ เสนาะทิพย์ 530810226 012371 0412 เกษตรศาสตร์
นายวรวุฒิ นุชเจ็ก 530810295 176100 0413 เกษตรศาสตร์
นางสาวศุภลักษณ์ ตรรกนันท์ 520910093 006341 0304 ทันตแพทยศาสตร์
นางสาวพวงผกา หล้าคำเปียง 511110056 079388 0538 เทคนิคการแพทย์
นางรวิประภา นิลสกุล 511110068 074100 0539 เทคนิคการแพทย์
นางณัฐฐา อินทรโสภา 521110022 079388 0540 เทคนิคการแพทย์
นางสาวนงนุช นกน่วม 521110246 057307 0541 เทคนิคการแพทย์
นางสาวนงนุช นกน่วม 521110246 079388 0542 เทคนิคการแพทย์
นายพงษ์พิเชษฐ ศักดิ์ธนานุรักษ์ 521110250 510100 0543 เทคนิคการแพทย์
นายบุญรอด มรรคาเขต 521110290 208263 0544 เทคนิคการแพทย์
นางสาวลาฏีฟาห์ สาและอารง 521110293 510100 0545 เทคนิคการแพทย์
นายบิลฮัก หะยีมะ 521110294 208263 0546 เทคนิคการแพทย์
นายกิตติธัช อุดมรัตนศิริชัย 531110008 009103 0547 เทคนิคการแพทย์
นางสาวนูรไอณี หมั่นสนิท 531110050 013103 0548 เทคนิคการแพทย์
นางสาวเบญจมาศ ภูมิสุขเจริญ 531110051 013103 0549 เทคนิคการแพทย์
นายมณเฑียร ดีขุนทด 531110074 013103 0550 เทคนิคการแพทย์
นายอลงกรณ์ พงศ์จิระปัญญา 531110110 176101 0551 เทคนิคการแพทย์
นายชาญชัย พัดภู่ 531110194 602102 0552 เทคนิคการแพทย์
นายณรงค์ชัย สุขแยง 531110197 006346 0553 เทคนิคการแพทย์
นางสาวสุภางค์ภัทร บุษบก 531110239 011251 0554 เทคนิคการแพทย์
นางสาวสุทธิดา สุริยะ 531110321 602102 0555 เทคนิคการแพทย์
นางสาวจิรัฐิติกาล ตาอิน 521210018 006346 0568 พยาบาลศาสตร์
นางสาวจิราพร ยะคำแจ้ 521210019 006346 0569 พยาบาลศาสตร์
นางสาวจิราพร ยะคำแจ้ 521210019 057213 0570 พยาบาลศาสตร์
นางสาวณันฑริกา จิตรจง 521210046 074101 0571 พยาบาลศาสตร์
นางสาวเบญจรัตน์ สิทธิโชติ 521210073 074101 0572 พยาบาลศาสตร์
นางสาวทิพฤทัย ขวาของ 531210059 001201 0414 พยาบาลศาสตร์
นางสาวทิพฤทัย ขวาของ 531210059 001202 0415 พยาบาลศาสตร์
นางสาวธนัชพร คำออน 531210062 001201 0416 พยาบาลศาสตร์
นางสาวปฐมพร บุญทา 531210098 206100 0417 พยาบาลศาสตร์
นางสาวพิมพ์ชนก ฐณภัทร์ปีติกร 531210118 001201 0418 พยาบาลศาสตร์
นางสาวภวิสรา วุฑฒิโกวิทย์ 531210122 001201 0419 พยาบาลศาสตร์
นางสาวมินตรา พรายแสง 531210133 001201 0573 พยาบาลศาสตร์
นางสาวมินตรา พรายแสง 531210133 012271 0574 พยาบาลศาสตร์
นางสาววิมลลักษณ์ ขจรจิตต์ 531210167 012371 0575 พยาบาลศาสตร์
นายวิสิฎฐ์ ปัญญามงคล 531210169 012371 0576 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสมปรารถนา อยู่หลัง 531210184 001201 0577 พยาบาลศาสตร์
นางสาวสมปรารถนา อยู่หลัง 531210184 012271 0578 พยาบาลศาสตร์
นางสาวหนึ่งฤทัย คนสูง 531210210 074100 0579 พยาบาลศาสตร์
นายเอกลักษณ์ ใจธรรม 531210237 019101 0580 พยาบาลศาสตร์
นางสาวปิยนุช ปัญญาศิริวัฒน์ 501310023 006307 0273 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจุฑาทิพย์ เดชพละ 521310007 705211 0274 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวลลินีย์ ลอยธง 521310037 074308 0745 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรรณฮุสณีย์ เจ๊ะอุบง 521310040 074308 0275 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรรณฮุสณีย์ เจ๊ะอุบง 521310040 705311 0276 อุตสาหกรรมเกษตร
นายศิณะพงศ์ สุรินทอง 521310044 070406 0746 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชัชฎาภรณ์ มหากันธา 521310067 510100 0277 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมาทินี อินโอษฐ์ 521310086 176101 0278 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรลักษณ์ ภาพพริ้ง 521310089 176101 0279 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรัทยา อารีญาติ 521310090 127101 0280 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาววรัทยา อารีญาติ 521310090 208263 0281 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวณปภา แก้วสุกเรือง 521310101 176101 0282 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวณปภา แก้วสุกเรือง 521310101 208263 0283 อุตสาหกรรมเกษตร
นายฐาปนา ปราณีบุตร 521310119 602102 0284 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปนิดา อุปนาม 521310130 602102 0285 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพัทธมน งามชนะ 521310141 602102 0286 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณสุขุม 521310166 510100 0287 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจันทราภรณ์ ใจวงค์ 521310175 510100 0288 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชนิดา ชัยวนารมย์ 521310183 510100 0747 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวดวงหทัย มะโนจิตต์ 521310191 208263 0289 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสิริพร ศิรเลิศมุกุล 521310222 510100 0748 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสิริอร ยาเรือน 521310223 510100 0749 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวชฎารัตน์ ปาลีตา 521310242 012471 0290 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวระพีพร หนองงู 521310277 127101 0291 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวระพีพร หนองงู 521310277 208263 0292 อุตสาหกรรมเกษตร
นายวิศรุตม์ ปวิตรปก 521310285 208236 0293 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวเกศรินทร์ กาวิละ 531310003 013103 0294 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวช่อผกา จินาอ้าย 531310009 013103 0295 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสุภาวิดา ชวนไชยสิทธิ์ 531310041 013103 0296 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมุทิตา วงค์แก่นจันทร์ 531310078 206104 0297 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวจีรนันท์ เบ็ญชา 531310116 013103 0750 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปิยรัตน์ อินต๊ะคำ 531310137 176101 0298 อุตสาหกรรมเกษตร
นายพร้อมบุญ ทิพย์พรหมมา 531310143 176100 0299 อุตสาหกรรมเกษตร
นายไกรภพ จิตต์มั่น 531310172 751101 0300 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวนวลพรรณ เกิดรักษ์ 531310195 751101 0301 อุตสาหกรรมเกษตร
นายเจษฎา จามะรีย์ 531310245 001102 0302 อุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวปวรินทร์ คสิเม 531310268 751100 0303 อุตสาหกรรมเกษตร
นายภาคภูมิ ชัยสุทธิ 4815538 053447 0708 บริหารธุรกิจ
นายสาธิต เลิศพลานันต์ 4815644 701295 0028 บริหารธุรกิจ
นายเกียรติคุณ บุญยัง 491510029 013110 0029 บริหารธุรกิจ
นายธีระพงศ์ วราหะไพฑูรย์ 501512164 079388 0709 บริหารธุรกิจ
นางสาวยุวธิดา กันธวัง 511512077 703391 0030 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัชฏพรรณ เทวฤทธิ์ไพศาล 511512201 001201 0710 บริหารธุรกิจ
นางสาวกุลนันทน์ ดาวไธสง 521510020 011251 0123 บริหารธุรกิจ
นางสาวเกศกนก สายะสมิต 521510023 011251 0124 บริหารธุรกิจ
นางสาวจุรีพร แสงนันชัย 521510036 006341 0711 บริหารธุรกิจ
นางสาวชมพูนิกข์ จันทประยูร 521510044 703391 0712 บริหารธุรกิจ
นายไชยกร ชัยวงค์ 521510053 703391 0031 บริหารธุรกิจ
นายไชยกร ชัยวงค์ 521510053 705442 0032 บริหารธุรกิจ
นางสาวฐิศิรักษ์ ผ่องเกษร 521510062 703391 0713 บริหารธุรกิจ
นายณัฐนนท์ ขุนหมื่นวงษ์ 521510071 703391 0033 บริหารธุรกิจ
นางสาวดวงเดือน มโนหาญ 521510081 703391 0714 บริหารธุรกิจ
นางสาวนวรัตน์ กิตติวินิชนันท์ 521510101 703391 0034 บริหารธุรกิจ
นางสาวนันทนัช เรืองขำ 521510103 703391 0035 บริหารธุรกิจ
นางสาวนิศานาถ กีรติวศิน 521510109 079466 0715 บริหารธุรกิจ
นางสาวนิศานาถ กีรติวศิน 521510109 703391 0716 บริหารธุรกิจ
นางสาวพันธ์วิไล จรุงจรูญพันธ์ 521510142 705442 0036 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิชชาอร ชื่นอารมย์ 521510145 703391 0125 บริหารธุรกิจ
นางสาวศิริภัสสร ทวีวัฒน์ 521510227 012371 0717 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุภัชชา แต้สุข 521510245 703391 0037 บริหารธุรกิจ
นางสาวสุรางคนา ยะมัง 521510249 703391 0126 บริหารธุรกิจ
นางสาวอภันตรี เนมิราช 521510256 079466 0718 บริหารธุรกิจ
นายเกรียงไกร สิทธิคง 521512016 703391 0038 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐธิกา เกตุนวล 521512052 703391 0039 บริหารธุรกิจ
นางสาวธนาภรณ์ ฉวีกัลยากุล 521512076 705431 0040 บริหารธุรกิจ
นายธีรินทร์ ฉวีวัฒน์ 521512081 705431 0127 บริหารธุรกิจ
นางสาวมณีรัตน์ คูชลธารา 521512125 061309 0719 บริหารธุรกิจ
นางสาวกรรณิการ์ เสนรังษี 521512202 705431 0041 บริหารธุรกิจ
นางสาวธนัชพร เทศฤทธิ์ 521512225 079384 0720 บริหารธุรกิจ
นายธีรวัฒน์ รัตนแสง 521512228 703391 0721 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิมพิไลย ชัยชนะ 521512241 701295 0722 บริหารธุรกิจ
นางสาวพิไลรัตน์ อุดมผล 521512242 510100 0042 บริหารธุรกิจ
นายคณวัฒน์ อินทรางกูร ณ อยุธยา 531510016 019101 0723 บริหารธุรกิจ
นายเฉลิมพล ตาทิพย์ 531510040 751101 0724 บริหารธุรกิจ
นางสาวณัฐณิชา ชัยนคร 531510057 012371 0128 บริหารธุรกิจ
นางสาวตะวัน ตั้งมานะกิจ 531510072 751100 0043 บริหารธุรกิจ
นายประพัทธ์ รุ่งศรี 531510131 751101 0725 บริหารธุรกิจ
นายพัฒนสรณ์ นามพิเศษชัย 531510163 057111 0726 บริหารธุรกิจ
นางสาวพัสตราภรณ์ ชาวแหลง 531510164 012173 0129 บริหารธุรกิจ
นางสาวพัสตราภรณ์ ชาวแหลง 531510164 050104 0130 บริหารธุรกิจ
นางสาวเพ็ญประภา สุขใจ 531510174 012271 0727 บริหารธุรกิจ
นางสาวมัณฑนา ตระกูลรุ่งโรจน์ 531510188 127100 0728 บริหารธุรกิจ
นางสาวเมธาวี อภิชาติธำรง 531510193 057111 0729 บริหารธุรกิจ
นางสาววันทนา ประไพศรี 531510221 001201 0131 บริหารธุรกิจ
นายวีรศักดิ์ ศรีวิไลฤทธิ์ 531510232 001201 0132 บริหารธุรกิจ
นายวีริศ ถนอมวงษ์ 531510234 001201 0133 บริหารธุรกิจ
นางสาวศาตพร เบญญาศรีสวัสดิ์ 531510238 001201 0134 บริหารธุรกิจ
นางสาวหฤหรรษ์ วงศ์แก้ว 531510275 006346 0730 บริหารธุรกิจ
นางสาวอุรชา เสวนามิตร 531510288 176211 0731 บริหารธุรกิจ
นางสาวครองสินธ์ เพ็ญโชติรส 531512009 751100 0732 บริหารธุรกิจ
นางสาวชนากานต์ ฤทธิ์วาณิช 531512018 751100 0733 บริหารธุรกิจ
นางสาวดวงพร รัชชพงศ์รักษ์ 531512034 751100 0734 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัชนีกร จอมราชคม 531512076 053447 0044 บริหารธุรกิจ
นางสาวรัตติกาล สุภานันต์ 531512077 751100 0735 บริหารธุรกิจ
นางสาววิชุดา ดวงกันยา 531512087 701295 0736 บริหารธุรกิจ
นายศรายุทธ สุทธจิตต์ 531512089 701295 0737 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรอุมา จอมเดช 531512116 053447 0738 บริหารธุรกิจ
นางสาวอรอุมา จอมเดช 531512116 751100 0739 บริหารธุรกิจ
นางสาวธิติมา เหลืองสกุล 531512120 751100 0740 บริหารธุรกิจ
นายจิราวัฒน์ หมั้นเที่ยง 501610033 004202 0556 เศรษฐศาสตร์
นางสาวปวันพัสตร์ พลสวัสดิ์ 501612023 208272 0196 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเพกา ตาใจ 501612102 705431 0197 เศรษฐศาสตร์
นายกฤษณ์ ผลวิวัฒน์ 511610008 208272 0198 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจีรานันทน์ ทองสมุทร 511610018 510100 0199 เศรษฐศาสตร์
นายแทน พึ่งรัศมี 511610044 751102 0557 เศรษฐศาสตร์
นายชวิศ หาญพิทักษ์กุล 511612021 208272 0200 เศรษฐศาสตร์
นายปฐมพงศ์ โอภาโส 511612040 079388 0201 เศรษฐศาสตร์
นายปฐมพงศ์ โอภาโส 511612040 705211 0202 เศรษฐศาสตร์
นายภูริทัต นาคประเสริฐ 511612063 079466 0203 เศรษฐศาสตร์
นางสาวชญาณี เข็มวงษ์ 511660024 705442 0204 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุธาสินี จอมมูล 511660128 057307 0558 เศรษฐศาสตร์
นางสาวอรุณรักษ์ แทนขำ 511660143 703391 0205 เศรษฐศาสตร์
นางสาวอรุณรักษ์ แทนขำ 511660143 705431 0206 เศรษฐศาสตร์
นางสาวณัฐกานต์ บุญเรือง 521610033 208271 0207 เศรษฐศาสตร์
นางสาวนพวรรณ เขื่อนเพชร 521610048 012371 0208 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกรกฎ ชอบยานยนต์ 521612004 208272 0209 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกรกฎ ชอบยานยนต์ 521612004 705211 0210 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจริยา ยะมัง 521612017 208272 0211 เศรษฐศาสตร์
นางสาวจุฑามาศ อ่วมประดิษฐ 521612019 705211 0212 เศรษฐศาสตร์
นายณฐวรรธน์ เสมียนเพชร 521612027 208272 0213 เศรษฐศาสตร์
นายณฐวรรธน์ เสมียนเพชร 521612027 705211 0214 เศรษฐศาสตร์
นายณัฐ จินาเฟย 521612029 705211 0215 เศรษฐศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ปัญญาคม 521612033 208272 0216 เศรษฐศาสตร์
นายณัฐวุฒิ ปัญญาคม 521612033 705211 0217 เศรษฐศาสตร์
นายธนกร โอภาพงพันธ์ 521612040 208272 0218 เศรษฐศาสตร์
นายธนปราชญ์ โชติอนันต์ 521612041 208272 0219 เศรษฐศาสตร์
นายนเรนทร์ จินะรักษ์ 521612048 208272 0220 เศรษฐศาสตร์
นายนเรนทร์ จินะรักษ์ 521612048 705211 0221 เศรษฐศาสตร์
นายนูรดีน เสนสะนา 521612054 208272 0222 เศรษฐศาสตร์
นายนูรดีน เสนสะนา 521612054 705211 0223 เศรษฐศาสตร์
นายปิยะณัฐ ยอดรักษา 521612065 013103 0224 เศรษฐศาสตร์
นายปิยะณัฐ ยอดรักษา 521612065 208272 0225 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเปมมิน วัฒนะ 521612066 705211 0226 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพรรษา แดงงาม 521612069 208272 0227 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพิชินาถ แสนใจวุฒิ 521612074 705211 0228 เศรษฐศาสตร์
นางสาวมะลิวัลย์ ปิงกุล 521612081 208272 0229 เศรษฐศาสตร์
นางสาวมะลิวัลย์ ปิงกุล 521612081 705211 0230 เศรษฐศาสตร์
นางสาววริศรา งามพินิจ 521612090 705211 0231 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสายขิม ราชปันติ๊บ 521612107 705211 0232 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสุทธิลักษณ์ พรรณโรจน์ 521612113 208272 0233 เศรษฐศาสตร์
นายอมรวิวัฒน์ สุขไทย 521612122 208272 0234 เศรษฐศาสตร์
นางสาวชญานุช จันทรเพชร 521660015 013103 0235 เศรษฐศาสตร์
นางสาวดวงรัตน์ โชคชัยสิริกุล 521660027 006346 0236 เศรษฐศาสตร์
นางสาวศุภัชญา บัวประเสริฐยิ่ง 521660089 176100 0237 เศรษฐศาสตร์
นายสรวิศ เบี้ยมุกดา 521660090 061309 0238 เศรษฐศาสตร์
นางสาวเกล็ดดาว หมอกเมือง 531610009 057111 0239 เศรษฐศาสตร์
นางสาวชิดชนก แสนป้อ 531610035 013103 0240 เศรษฐศาสตร์
นางสาวทัดดาว คำยอดใจ 531610054 013103 0241 เศรษฐศาสตร์
นางสาวชนัณชิดา คำรินทร์ 531610060 001201 0242 เศรษฐศาสตร์
นางสาวพัฑฒิดา ธรรมยืน 531610094 019101 0243 เศรษฐศาสตร์
นางสาวศรารัตน์ แสนป้อ 531610130 013103 0244 เศรษฐศาสตร์
นายศิรวิชญ์ จันทรนิมิตร 531610133 751102 0245 เศรษฐศาสตร์
นายสนธิพันธ์ ไกรชมสม 531610138 751102 0246 เศรษฐศาสตร์
นายสุวิชา กรึกสมศาสตร์ 531610161 751102 0247 เศรษฐศาสตร์
นางสาวกรณิศ อภิเนาวนิเวศน์ 531610173 013103 0248 เศรษฐศาสตร์
นางสาวนิฟารีดา ดอเลาะ 531612047 053447 0559 เศรษฐศาสตร์
นางสาวสาหร่าย ปัญญา 531612092 705211 0249 เศรษฐศาสตร์
นางสาวธนาภรณ์ นันตสุคนธ์ 531660018 013203 0250 เศรษฐศาสตร์
นางสาวภัทราพร สู่สุข 531660039 001202 0251 เศรษฐศาสตร์
นายจิรัชย์ ใจวงศ์ 501810024 751101 0110 การสื่อสารมวลชน
นายกันตภณ เชื้อสุวรรณ์ 511810006 705442 0111 การสื่อสารมวลชน
นายขุมทอง จันทรมะโน 511810012 705442 0112 การสื่อสารมวลชน
นางสาวธีรธิดา ปลั่งศรีนนท์ 511810044 705442 0113 การสื่อสารมวลชน
นางสาวศิโรรัตน์ ใบยา 511810102 006346 0386 การสื่อสารมวลชน
นางสาวฉันทวดี กตัญญู 521810026 006346 0114 การสื่อสารมวลชน
นางสาวชนิกานต์ สภาพันธ์ 521810028 006341 0387 การสื่อสารมวลชน
นางสาวตรีนภา เมฆบุญส่งลาภ 521810049 013203 0115 การสื่อสารมวลชน
นางสาวนิสาชล ปันเงิน 521810067 705211 0388 การสื่อสารมวลชน
นางสาวพีรดา เหล่าปิตินันท์ 521810093 006341 0116 การสื่อสารมวลชน
นางสาววันวิสาข์ บัวภาคำ 521810121 751102 0117 การสื่อสารมวลชน
นางสาวสุกัญญา สำราญจิตร 521810143 011269 0118 การสื่อสารมวลชน
นางสาวพัณณิดา จรวุฒิพันธ์ 531810097 751101 0119 การสื่อสารมวลชน
นายพิชิต เลาะวิถี 511910047 006330 0252 รัฐศาสตร์
นางสาวกนกนาถ ลิขิตไพรวัลย์ 521910001 006330 0253 รัฐศาสตร์
นายนฤเทพ อินทยศ 521910021 006330 0254 รัฐศาสตร์
นางสาวรุ่งอรุณ มะเดื่อชุมพร 521910049 006330 0255 รัฐศาสตร์
นางสาวสุปราณี หล้ารู 521910065 004202 0256 รัฐศาสตร์
นางสาวธนพร ไวดี 521910125 064424 0560 รัฐศาสตร์
นางสาวพรพรรณ ปราณีโชติรส 521910148 602102 0257 รัฐศาสตร์
นางสาววิชญา เบ็ญจวรรณ์ 521910166 012471 0258 รัฐศาสตร์
นางสาวโสภิญา พรหมษา 521910183 013203 0259 รัฐศาสตร์
นายอนันต์ มณีรัตน์ 521910186 602102 0260 รัฐศาสตร์
นางสาวเยาวลักษณ์ ถันอาบ 521910228 013203 0261 รัฐศาสตร์
นายคุณานนท์ ศิริบุตร 531910005 015111 0262 รัฐศาสตร์
นางสาวทัศนีย์ สุวรรณเสรีรักษ์ 531910021 208100 0263 รัฐศาสตร์
นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ 531910031 208100 0264 รัฐศาสตร์
นายสุรเจตน์ ปันแก้ว 531910070 208100 0265 รัฐศาสตร์
นางสาวสุรีย์รัตน์ คัมภีร์พาโชค 531910071 001201 0266 รัฐศาสตร์
นางสาวอรุณี วงค์ดาว 531910077 001201 0267 รัฐศาสตร์
นายอัคนี ลพประเสริฐ 531910079 057101 0268 รัฐศาสตร์
นางสาวอัญชญา อภิวงค์ 531910080 001201 0269 รัฐศาสตร์
นายธนกร วงค์วิเศษ 531910113 004202 0270 รัฐศาสตร์
นางสาวปาริฉัตร อิ่นแก้ว 531910209 001202 0271 รัฐศาสตร์
นางสาวพิมพ์ชนก ธเนศอนันต์ 531910219 001202 0272 รัฐศาสตร์
นางสาวสุจิตรา คำกาศ 502012082 510100 0024 นิติศาสตร์
นายทันสิษฐ์ ทะกันจร 512010023 012371 0120 นิติศาสตร์
นางสาวโสภิณธิดา พิมพ์น้อย 522010077 019101 0121 นิติศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์ ปู่สา 522010078 127100 0025 นิติศาสตร์
นายจักรพันธ์    สุระมณี 522012036 510100 0026 นิติศาสตร์
นายณฐกร รัตนวรากุล 522012067 079388 0741 นิติศาสตร์
นางสาวณัฐนันท์ ใจมูล 532010019 012371 0742 นิติศาสตร์
นายตระกูลพันธุ์ พิมมล 532010023 012371 0122 นิติศาสตร์
นางสาวนุชนาฎ แซ่ตั้ง 532010038 079388 0743 นิติศาสตร์
นายพรพิพัฒน์ อย่างเสรี 532010047 050104 0027 นิติศาสตร์
นางสาวสุชาวดี จันต๊ะมณี 532012118 061403 0744 นิติศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2554

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี สำนักทะเบียนและประมวลผล