ตรวจสอบการลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขฯ

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ให้นักศึกษาตรวจสอบ เงื่อนไขกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน ให้เรียบร้อย และปฏิบัติดังนี้
1. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ผ่านเงื่อนไขแล้ว :
    ให้แจ้งรายละเอียดการผ่านเงื่อนไขฯ ที่งานบริการการศึกษา ของคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. กรณีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ จริง :
    ให้ถอนกระบวนวิชา ในช่วงถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W (ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2551)
หากนักศึกษาไม่ถอนกระบวนวิชาในช่วงเวลาดังกล่าว
    กระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ จะเป็นโมฆะและได้รับอักษร W ตามข้อบังคับฯ

ไฟล์รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขฯ (สำหรับคณะ)
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยไม่ผ่านเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : Prerequisite.xls
2. การลงทะเบียนกระบวนวิชา ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากภาควิชา / คณะเจ้าของวิชา :
    2.1 แยกตามกระบวนวิชา/คณะเจ้าของวิชา : Preconsent-byCourse.xls
    2.2 แยกตามคณะนักศึกษาสังกัด : Preconsent-byFac.xls

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551


ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว กระบวนวิชา เงื่อนไขฯ คณะ สาขาวิชา
ประดิษฐ์ บรรจงปั้น 4501411 001312 001311 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ภูมิ พลจันทร์ 4701069 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภูมิ พลจันทร์ 4701069 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เรวัต ราฮามัน 4701434 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศกลวรรณ พันธุเตชะ 4701440 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศกลวรรณ พันธุเตชะ 4701440 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศศินี พิมเสน 4701441 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
กนกกร ภู่ประสาทพร 4801001 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จิราวรรณ เวียงยา 4801020 204105 Major มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชาลี นาวุฒิ 4801027 002292 002192 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษกร เตมียะ 4801069 010201 MC Major มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รัชฏ์ษวรรณ คำธิตา 4801075 002192 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ราตรี เจียมสันเทียะ 4801077 001489 (001318 or 001418) and (001439 or 001429 or 001470) มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรัทยา เพ็ชรมี 4801079 010201 MC Major มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิริวรรณ มงคลทรัพย์กุล 4801090 019204 019203 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วีรยุทธ์ ดิษเจริญ 4801138 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วีรยุทธ์ ดิษเจริญ 4801138 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ทิพวรรณ ตั้งมหาสถิตกุล 4801157 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
รัชวลัญช์ กิติกา 4801169 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
วรากร สุตินันท์โอภาส 4801171 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กัลยาณี ธนรัตนากร 4801180 002192 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ฐิรกานด์ วสุวัต 4801188 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นภัสพร ไชยวงค์ 4801191 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มนวัธน์ พรหมรัตน์ 4801198 161351 161212 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
มินตรา ตัณฑวรรณ 4801199 002192 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ยมลภัทร บริบูรณ์ 4801200 002192 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิริพร แซ่ต๋วน 4801203 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
กาญจนา แช่มช้อย 4801214 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ดารินทร์ วีระวัฒนะ 4801224 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศิริลักษณ์ ตรรกไพจิตร 4801234 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
อรทัย ร่วมพัฒนกิจ 4801242 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
อาทิตยา อย่างอิ่น 4801244 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ธนาคาร พุทธรักษ์ 4801374 078444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ 4801375 058431 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ 4801375 058434 058431 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ธิดารัตน์ ศรีประเสริฐ 4801375 058435 058430 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์ 4801394 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ฉัตรพัฒน์ เหมะชัยสิทธิ์ 4801394 019222 019221 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ชิดานาถ ชิมรส 4801397 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
เชาวฤทธิ์ อ่องคำ 4801398 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
เชาวฤทธิ์ อ่องคำ 4801398 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ธวัช ตั้งสิชฌนกุล 4801403 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นฐมน ศังขานนท์ 4801404 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
บุญหฑริก สุขยะฤกษ์ 4801406 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
พักตร์ชนก เทียนวิหาร 4801411 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
พักตร์ชนก เทียนวิหาร 4801411 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
โสมวิการ์ ศิริสมพล 4801425 013464 013330 and 013404 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
กานต์ธิดา เสงี่ยมจิตร 4801429 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
คันธา กรองแก้ว 4801432 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
จุฑาสินี คำมาลุน 4801433 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ธนภัทร พระเทพ 4801438 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นิญาณี แซ่ฉั่ว 4801441 020251 020251 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
มนต์สวรรค์ วุฒิยิ่งยง 4801450 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศศิวิมล แดงมูล 4801455 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สิทธิชัย พันชน 4801458 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สิริวิมล พวงมาลา 4801459 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สุชาดา ธรรมชัย 4801460 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พิมพกานต์ องอาจ 4801462 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ธัญญพันธุ์   เชียงใหม่ 4801472 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
พูนสิน ปัตตะพงศ์ 4801524 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ชุรินธร มณีวรรณ์ 4801529 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ธนัญชัย อู่ทองทรัพย์ 4801568 001421 001218 or (001317 and 001314) or (001312 and 001310) มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อัญเชิญ ศรีสำอาง 4801698 001310 001210 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
โกญจนารถ คชสาร 490110011 851305 109100 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นภัสนภา ปันเจริญ 490110024 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ณัฏฐนิช พรหมมาแบน 490110026 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เทพรัตน์ เหมโลหะ 490110033 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปุญญานิช สุขเปรม 490110051 078444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาวินี วงษ์จาระ 490110067 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รัชนี เมืองมูล 490110072 078444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วารินี ศรีลา 490110082 053447 053400 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วีรากานต์ เก่งกาจ 490110089 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุทธิณี พรมกันดร 490110096 078444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อัญชลี ทองช่วง 490110111 078444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศรีสุดา จันทรมานนท์ 490110144 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
อภิญญา หินธง 490110153 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชลธิชา สินนาศ 490110166 011367 011156 or 012271 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
พัชราภรณ์ สร่างคำ 490110171 011367 011156 or 012271 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
วทัญญู สุริยวงศ์ 490110180 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
กนิฏฐ์ เขื่อนเพชร 490110187 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
เจนวิทย์ คำมงคล 490110189 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ฉัฏฐ์ภูมิ เชวงศักดิ์สงคราม 490110190 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ณัชพล แก้วอิ่น 490110192 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ธิดา ตันติภูษาวงศ์ 490110195 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นรเศรษฐ์ เตชะ 490110197 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นิรัชฎา ชมภูพาน 490110201 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นุชจรี ใจศีลธรรม 490110202 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ปภัสรา แสงบุญเรือง 490110203 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
พรชนก บุญรัตน์ประพันธ์ 490110204 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
พิชญา อากาศวิภาต 490110205 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
พิมพา สมบูรณ์ 490110206 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
พุธิตา หมื่นประจำ 490110208 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์ 490110209 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศิริพร วรรณชัย 490110211 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ศุภลักษณ์ สวนพลู 490110212 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
สายขวัญ ศรีระอุดม 490110213 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สุกัญญา ชุ่มจิตต์ 490110214 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
สุวิชา บุญดก 490110217 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
อินทุอร ศรีบริบูรณ์ 490110221 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
แทนขวัญ ดวงแก้ว 490110230 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ปัญจพล มโนหาญ 490110236 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
พนิดา ทาพรม 490110239 019204 019203 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
พิมพ์ใจ โซตา 490110242 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
มัลลิกา ส่างสุ 490110246 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
วิชุดา เนตรคำยวง 490110249 127325 (155101 or 155102 or 126101) มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศิริวรรณ เพ็งอุ่น 490110251 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศิริวรรณ เพ็งอุ่น 490110251 703404 703202 and 705211 and (702211 or 701313) มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
สุดารัตน์ แก้วเกตุ 490110257 127325 (155101 or 155102 or 126101) มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
พิริยกร เรือนสุภา 490110315 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ศศิภรณ์ คำเกิด 490110318 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
สุภัค ปะนอกดง 490110321 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
ศรุตยา เจริญพรพานิชกุล 490110363 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
กนกวรรณ ไชยเฉพาะ 490110375 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
เชาวลิต ลือคำหาญ 490110384 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นันท์นภัส ยงสิริรุ่งเรือง 490110387 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นันท์นภัส ยงสิริรุ่งเรือง 490110387 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ขจรพันธ์ ปัญจวิโรจน์ 490110388 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พัชนียา ยิ้มศรี 490110393 002292 002192 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
เลิศนภา ศรีชาวนา 490110397 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศศิธร บุญเพิ่มพูล 490110398 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศศิธร บุญเพิ่มพูล 490110398 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สมภพ ผลิเจริญผล 490110400 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สาวิตรี ตะพัง 490110401 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สาวิตรี ตะพัง 490110401 014429 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
อุทัยวรรณ จินณรัตน์ 490110410 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
อุทัยวรรณ จินณรัตน์ 490110410 851342 (010104 or 851104) and (010202 or 851202) มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พร้อมพรรณ รัติภัทร์ 490110460 001422 001218 or 001317 or 001312 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
ดนัย ศาศวัตวงศ์ 490110478 019212 019112 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
กนกวรรณ กลิ่นหอม 500110002 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กนกวรรณ ทองแท้ 500110003 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กนกวรรณ สัมพันธ์ 500110004 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กนิษฐา คล่องณรงค์ 500110005 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กรองธรรม นวลงาม 500110006 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กัญจนา คันธามารัตน์ 500110007 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กานต์ธิตา ขยันการนาวี 500110008 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กิตติพงศ์ แก้วเกตุ 500110009 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กิตติพงษ์ ปินไชย 500110010 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กิตติพร กึกสูงเนิน 500110011 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กิตติพร บุญญานุภาพพงศ์ 500110012 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
กุลธิดา ลี้บุตร 500110013 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
แก้วตา ทัศน์อัญชุลีกุล 500110016 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ขจรภพ โตบุญช่วย 500110017 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ขนิษฐา เศรษฐปิยะวงศ์ 500110018 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ขวัญข้าว เสาร์คำ 500110019 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
คมวิช วรรณวิจิตร 500110020 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จริยา ทาทอง 500110021 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จิรนันท์ วังสมบัติ 500110023 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชนากานต์ วัลภานุรักษ์ 500110024 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชยากรณ์ เจริญรอย 500110025 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชลธิชา สุขเขียว 500110027 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ดรุณี พจน์มณีไพฑูรย์ 500110029 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ดลเดช อมตเวทย์ 500110030 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ตฤณ มานะปัญญา 500110032 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ตุลยวัต สืบสมบัติ 500110033 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธนบดี หอวิวัฒนานนท์ 500110034 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธนวัธน์ ดวงงาม 500110035 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธนศิริน พันสุขะ 500110036 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธนัญญ์พร เครือเช้า 500110037 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธรชญาน์ ขัติครุฑ 500110038 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธัญวยา อยู่เกษม 500110039 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธันย์ชนก เตชะพันธุ์ 500110040 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธีรวิชญ์ ศิริสุนทร 500110041 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ธีรากิตติ์ วงษา 500110042 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นพวรรณ วงษ์วิภาวี 500110043 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นรารัตน์ เรศมณเฑียร 500110045 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นฤณี อ่างคำ 500110047 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นฤมล บุญทา 500110048 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นัทธมน จางพานิชย์ 500110049 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น้ำงาม ทองไทย 500110050 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นิธินาฏ บุลมาก 500110052 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นุชนาฏ วรรณคำ 500110053 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปรเมษฐ แก้วเศวตวัฒนกุล 500110054 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปรเมษฐ แก้วเศวตวัฒนกุล 500110054 703202 703103 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปริชญา มากมาสิน 500110055 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปรียานุช สมอุโมงค์ 500110056 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปิยนุช อินทสร 500110057 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ปิยะพันธ์ กันทิสา 500110058 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พรประภา ขอประเสริฐ 500110059 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พัชร์ เอกมหาชัย 500110060 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พัทยา มหาวรรณ์ 500110061 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมประภา อ่ำสุพรรณ 500110062 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พิมพลอย ขจรไพศาลสุข 500110063 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พีรดา แก้วสิงห์คำ 500110064 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
พีรนุช สิรยานุวัฒนกุล 500110065 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู 500110066 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภรณ์ทิพย์ ทิวงศ์ษา 500110067 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภัทรนุช ศรีตะวัน 500110068 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภัทรพงษ์ ก้อนจันเทศ 500110069 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภัทราภรณ์ แพรพันธ์ 500110070 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มนสิการ เหลืองอ่อน 500110071 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มัณฑนา สิทธิจรรยากุล 500110072 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มุทิตา ชินภักดี 500110073 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รพีรัตน์ ศรีธิ 500110074 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รัชดาภรณ์ สุขเจริญ 500110075 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รัชวรรณ์ เลาหเจริญยศ 500110076 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เรมิกา กุลาตี 500110077 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เริงรณชิต วรังครัศมิ 500110078 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วทันยา ไชยลังกา 500110079 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรณต เดชผล 500110080 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรัญญา เที่ยงไชย 500110081 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรัตม์ ธงธวัช 500110082 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรัตม์ ธงธวัช 500110082 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรัตม์ ธงธวัช 500110082 206171 For Faculty of Economics students มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรินทร ศิริพรรค 500110084 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วรุตม์ คู่พิทักษ์ขจร 500110085 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต 500110086 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วันวิสา เสาร์ใจ 500110087 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิจิตรา เจริญพร 500110088 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิภา ดอยกิ่ง 500110090 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิไลวรรณ ม่านมุงศิลป์ 500110092 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิริธร ศิริวรรณ 500110094 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศิริมาส แซ่เจ้า 500110095 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศุภกฤษฎ์ จิตรารัชต์ 500110096 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สรณ์ แอบเงิน 500110097 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สิรปกรณ์ จันทร 500110099 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สิริกัญญา กุณราชา 500110100 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สิริลดา ธรรมกุล 500110102 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุธิดา บุญพิพัฒนกุล 500110103 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุพรรณิการ์ ยะโส 500110104 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุพามาศ แก้วบุญเรือง 500110105 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุรางค์รัตน์ แสงอรุณ 500110106 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อดิพงษ์ อทุน 500110107 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อภิญญา ห่านตระกูล 500110108 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อรพรรณ ใจกว้าง 500110109 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อรพรรณ ใจกว้าง 500110109 703202 703103 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อรวรรณ สินารุณ 500110111 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อรุณี บุญมี 500110112 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อิงครัต นฤปจาตุรงค์พร 500110114 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เอนิการ์ พลอยสมบูรณ์ 500110115 001314 001112 and (001211 or 001317) ENGL.Majors มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาสกร อรุณศรี 500110148 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
วัชรพงษ์ สายถิ่น 500110152 057365 057253 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
มนัสชนก วันบุญเรือง 500110180 052301 052200 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
มนัสชนก วันบุญเรือง 500110180 052302 052200 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
ภัสธนลักษณ์ อินทโพธิ์ 500110252 128302 158101 or 158131 or 128101 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ลัดดา โชคสรรค์สร้าง 500110254 128302 158101 or 158131 or 128101 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
วิทยา จันที 500110257 128302 158101 or 158131 or 128101 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศรัญญา ไกลถิ่น 500110259 070414 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศรัญญา ไกลถิ่น 500110259 100303 100101 and 100201 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศรัญญา ไกลถิ่น 500110259 128302 158101 or 158131 or 128101 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศศิวิมล ตาแอ 500110260 100302 100202 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
ศศิวิมล ตาแอ 500110260 128302 158101 or 158131 or 128101 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
จามจุรี จันทร์จร 500110276 054317 for minors only มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
แพรวนภา ศรีวรรณตัน 500110284 204105 Major มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
ภัทราวดี คงมั่น 500110330 013435 013203 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
วัฒนศักดิ์ สีกระสอน 500110333 019102 019101 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
วาสิฏฐี แสงศิลป์ 500110334 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
วาสิฏฐี แสงศิลป์ 500110334 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
เสาวรัตน์ วงศ์สิรเจริญ 500110340 127311 155101 or 155102 or 126101 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
นาถชนก นิ่มจรรยา 500110355 070301 100201 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ภควัต มาตยาบุญ 500110369 070301 100201 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ภานิดา แสงคำ 500110371 070301 100201 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ภานิดา แสงคำ 500110371 703202 703103 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
สุภาณี อุตส่าห์ 500110381 070301 100201 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
อรุณรัศมี นาผลดี 500110387 013208 013103 and (013104 or 208100 or 208140 or 208263 or 208271 or 354311) มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
ฉันทิกา สะสมทรัพย์ 500110395 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ณัฐพงศ์ ปิ่นโมรา 500110397 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ทัศนีย์ เกษธรรม 500110399 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ทัศนีย์ เกษธรรม 500110399 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ปรัชญา คุณรังษี 500110406 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พฤฒิชา นาคะผิว 500110408 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พิชามญชุ์ ก้อนสมบัติ 500110410 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
วรรณภา แสงกาศ 500110414 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
ศราวุธ หล่อดี 500110420 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
สุทธีรา คำบุญเรือง 500110426 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
อัมพิกา เหมืองห้า 500110432 014390 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
กรัณย์ รุ่งทวีสิน 500110465 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
จารุวรรณ สุวัตถิกุลชัย 500110469 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
รวีวิชญ์ ธนรัฐเดชอนันต์ 500110472 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
ปฏิพัทธ์ ชัยมงคล 500110474 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
ปรียาภรณ์ ลี้ประเสริฐ 500110475 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
ปานดวงใจ บุญจนาวิโรจน์ 500110476 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
วรกานต์ ศรีเรือง 500110482 004490 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
วิไลวรรณ เขื่อนแก้ว 500110486 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
สิรินาถ กันธรรม 500110490 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
อัญญากาญจน์ โตโพธิ์ไทย 500110497 008217 008100 มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน
พฤทธิเชษฐ์ นามปน 500110534 002191 or consent of the instructor มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชนิกาณต์ นิ่งน้อย 500110537 851201 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ธนกร ธงสิบเจ็ด 510110155 056444 consent of the instructor มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
พัชรประภา สุขศรี 510110368 206171 For Faculty of Economics students มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
พิษณุพงษ์ จีระยิ่งสกุล 4502262 203314 203311 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ปัน สานุสัตย์ 4602125 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปัน สานุสัตย์ 4602125 074408 100202 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปัน สานุสัตย์ 4602125 321406 321371 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จุฑามาศ เมธะพันธุ์ 4602146 001204 001203 or consent of the English Department ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
ชนินทร์ ขาวสะอาด 4702021 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วิมลธา นิ่มหนู 4702046 701203 701100 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ปิยะณัฐ วงค์ปินตา 4802009 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปิยะณัฐ วงค์ปินตา 4802009 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปิยะณัฐ วงค์ปินตา 4802009 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ชนัตชัย ศรีสมาน 4802063 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ณิชนันทน์ ก่อวาณิชกุล 4802064 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ณิชนันทน์ ก่อวาณิชกุล 4802064 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ณิชนันทน์ ก่อวาณิชกุล 4802064 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นริตา ใบโพธิ์ 4802066 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปราณี วางหา 4802067 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปรียานุช วงศ์แปง 4802068 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปรียานุช วงศ์แปง 4802068 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปรียานุช วงศ์แปง 4802068 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
พัชรา สายแปง 4802070 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
พิณใจ ทองเจริญ 4802071 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
พิมพิมล มณีวรรณ์ 4802073 077412 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
วัชราภรณ์ พญาวงษ์ 4802077 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
สิริวัฒน์ หนองน้ำ 4802081 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
แพรวนภา สารกา 4802088 078444 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ภาณุพงค์ ทรงเผ่า 4802089 202301 3y and consent of the instructor ศึกษาศาสตร์
เจษฎาพร สุนทรเมือง 4802123 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ชัยชาญ แดงสุวรรณ 4802124 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ศุภฤกษ์ พลังฤทธิ์ 4802129 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
สุรีรัตน์ ทองสุข 4802130 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
วราภรณ์ อุพิริ 4802134 177351 157114 or 177114 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นราพร ญาณไพศาล 4802145 074412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
ปราชญา เปรมสุริยนันท์ 4802146 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
สุพรรณี คงดีได้ 4802155 074412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษา
หนึ่งฤทัย ชัยชนะ 4802156 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
เกศินี ปุงปี่แก้ว 4802158 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
กฤตภัทร์ ใจปัญญา 4802159 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พัทธมน ภิงคารวัฒน์ 4802164 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พัทธมน ภิงคารวัฒน์ 4802164 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พัทธมน ภิงคารวัฒน์ 4802164 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ยุรีพร หาญยุทธ 4802165 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สนธิยา ทิศลาว 4802166 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
เกวลี เขื่อนแก้ว 4802168 010201 MC Major ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
จิรยุทธ์ ประภาทรงสิทธิ์ 4802170 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
จิรัชยา เจริญมณี 4802171 010201 MC Major ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พนิดา มณีจันทร์ 4802172 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พนิดา มณีจันทร์ 4802172 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พนิดา มณีจันทร์ 4802172 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สิทธิพงศ์ กาศโอสถ 4802175 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สิทธิพงศ์ กาศโอสถ 4802175 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
อัลิปรียา นามวงศ์พรหม 4802178 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
อัลิปรียา นามวงศ์พรหม 4802178 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
อัลิปรียา นามวงศ์พรหม 4802178 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
วัชโรบล มานพ 4802197 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วัลภา วงศ์อัมไชย 4802199 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วัสยา จันทร์ดิษฐ 4802200 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุรัสวดี ต๊ะพันธ์ 4802220 073412 073410 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
บุญรัตน์ พิมขาลี 4802229 100589 5y and passed all the required course of each program or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
ยุรนันท์ สถานป่า 4802231 004490 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศิริพร ทิพวรรณ์ 4802242 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศิริพร ทิพวรรณ์ 4802242 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
พัชราภรณ์ สีชาติ 4802258 206324 Enrollments are not permitted for mathmatics major students ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รัตนา รู้เกณฑ์ 4802261 127422 156213 or 127213 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สุมาลี แซ่วะ 4802264 751428 751100 or 751102 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
สัมฤทธิ์ บุญถิ่น 4802268 020251 020251 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เพ็ญวลี อินทร์รัตน์ 4802303 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
เพ็ญวลี อินทร์รัตน์ 4802303 077423 077489 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
กฤษฎา อินไผ่ 490210001 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
กัญญาณัฐ ปร๊ะย่อ 490210002 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จริยาภรณ์ รัตนประภา 490210004 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ฐิติมา ญาณะวงษา 490210007 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
บุณฑริก ซื่อสัตย์ 490210008 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
บุศรินทร์ อินทวงศ์ 490210009 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
เบญจวรรณ บัวบาน 490210011 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปริศนา ปัญญาสอน 490210012 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปวีณา กันถิน 490210013 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปาณิศา สุริยะวงศ์ตระการ 490210014 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
พัชราภรณ์ หงษ์เขียว 490210015 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
พิมพาพรรณ ทองกิ่ง 490210017 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
พิมพาพรรณ ทองกิ่ง 490210017 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
พีรยา ตาให้ 490210018 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
พีรยา ตาให้ 490210018 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วาริณี คำร้อย 490210019 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วารินทร์ อินแก้ว 490210020 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ 490210021 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศิวาภรณ์ จันทกลาง 490210022 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศิวาภรณ์ จันทกลาง 490210022 127213 156101 or 127101 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
สรัญญา ปุกปินกาศ 490210023 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
สรัญญา ปุกปินกาศ 490210023 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
สิริกาญจน์ พรหมวงศ์ 490210024 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อัจฉรา กันทาท้าว 490210025 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อิสราภรณ์ อภิวงค์งาม 490210027 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อิสราภรณ์ อภิวงค์งาม 490210027 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ณัฐธิดา สิทธิเจริญ 490210045 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
นริศรา ตาสุวรรณ 490210054 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นริศรา ตาสุวรรณ 490210054 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ปัญญาพร บุญเนตร 490210056 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ภัทรพี สันใหญ่ 490210062 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
คงศักดิ์ เชิดธรรม 490210075 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
จตุพร วงค์ชมภู 490210076 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
จิรศักดิ์ เอมละออ 490210077 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
จุฑารัตน์ ดาวเมฆรับ 490210078 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ชณัณท์วรัตต์ ศิรนันทพัฒน์ 490210079 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ทัพพ์ ชุมทอง 490210080 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นุสรา ใจกว้าง 490210081 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปาณภัทร มังยะสุ 490210082 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ปาณภัทร มังยะสุ 490210082 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
พรวิภา สุกาวิระ 490210083 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ยุพาพร แก้วดำ 490210085 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
รัฐพร หมั่นแสวง 490210086 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ลลิตา จุลรังสี 490210087 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
วิจิตรา พลอยประพัฒน์ 490210088 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ศยามล มาฆะสุข 490210089 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ศิรินันท์ ปัญญาแก้ว 490210091 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
สุชาดา เชื้อสะอาด 490210093 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
สุชาวดี ถมเพ็ชร 490210094 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
อิสยาภรณ์ การอง 490210098 077322 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
เพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ 490210110 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
เพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ 490210110 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
เพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ 490210110 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
อัจฉรียา นามจันทร์ 490210113 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อัจฉรียา นามจันทร์ 490210113 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล 490210115 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จิตรลดา ติวุตานนท์ 490210116 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จิตรลดา ติวุตานนท์ 490210116 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ณัฐชนน ศิรเทพประไพ 490210117 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ณัฐชนน ศิรเทพประไพ 490210117 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ณัฐวรรธน์ สมอคำ 490210118 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ธนิสร ปรีชานุกูล 490210121 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปริญญา ม้วนหน่อ 490210124 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปริญญา ม้วนหน่อ 490210124 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปิยะพงษ์ วุฒิ 490210126 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปิยะพงษ์ วุฒิ 490210126 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จักรพงค์ สิริเจริญธรรม 490210134 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จักรพงค์ สิริเจริญธรรม 490210134 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ฉัตร์สุดา อสุนี ณ  อยุธยา 490210135 056444 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ฉัตร์สุดา อสุนี ณ  อยุธยา 490210135 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ฉัตร์สุดา อสุนี ณ  อยุธยา 490210135 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง 490210136 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง 490210136 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ธนาภรณ์ คงคาสุวรรณ 490210139 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ 490210142 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นันทพร แก้วเสน 490210143 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปรินซ์ มัทธุรศ 490210144 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปวีณา คำฟู 490210145 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
พงศกร นิยมศิลป์ 490210146 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
เพชร ก๋าวงศ์ 490210148 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
เพียงตะวัน ชัยชมภู 490210149 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ภคิน วัฒนสุนทร 490210151 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
รชานนท์ วะไลศรี 490210152 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
วัชรพรรณ เขียวรอดไพร 490210153 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
องอาจ ชาญวาทิตานนท์ 490210156 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
อภิชาติ สปันนา 490210158 057301 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
อภิชาติ สปันนา 490210158 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
อัลิปรียา สถิตย์สุขเสนาะ 490210160 057425 058420 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
จันจิรา จักขุเรือง 490210163 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
จันจิรา จักขุเรือง 490210163 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
เจษฎา แสงผึ้ง 490210165 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
เชาวลิต หล่อเถิน 490210166 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ดาราพร มะโนนำ 490210168 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ธนากร จันต๊ะวงค์ 490210169 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สถาปนา กาสุยะ 490210183 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
โสมนัส ม่องเผือก 490210184 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
เอกสิทธิ์ วรมิตร 490210186 004490 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
จันทิมา ก๊กศรี 490210188 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ชิษณุพงศ์ วงษ์แจ้ง 490210189 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
บัญชา ก๋าเงิน 490210190 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ลลดา อู่สุวรรณ 490210191 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
วิชุดา ไชยวงศ์ 490210192 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
วีรพงศ์ ทนันชัย 490210193 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
วีรยุทธ วีระคำ 490210194 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
อภิญญา ฤทธิโพธิ์ 490210197 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
กานต์ธิดา ขวัญมงคล 490210199 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ 490210202 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ 490210202 065433 065331 or 065430 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ศกุนต์ คุณยศยิ่ง 490210203 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ศกุนต์ คุณยศยิ่ง 490210203 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สุชาติ ไชยวัณ 490210204 059430 059400 or 100300 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อารีรัตน์ เชื้ออ้วน 490210205 014429 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
จิตรลัดดา เย็นจิตร 490210206 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ 490210211 053447 053400 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นารี สันตินามชัย 490210212 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นารี สันตินามชัย 490210212 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นารี สันตินามชัย 490210212 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นารี สันตินามชัย 490210212 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มุทิตา อุดรแผ้ว 490210218 053447 053400 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ศศิวิมล อินต๊ะเนตร 490210224 053447 053400 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สมเกียรติ อาภรณ์ชรริน 490210228 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สมเกียรติ อาภรณ์ชรริน 490210228 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สมเกียรติ อาภรณ์ชรริน 490210228 059401 059400 or 100300 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สมเกียรติ อาภรณ์ชรริน 490210228 059440 059400 or 100300 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุพัตรา แก้วแกมเกษ 490210230 014390 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
จริยา แสวงชัย 490210238 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
จริยา แสวงชัย 490210238 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย 490210243 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย 490210243 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ประภารัตน์ จันทร์เสนา 490210246 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ประภารัตน์ จันทร์เสนา 490210246 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
สุกัลยา เสนาประยูร 490210248 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
สุกัลยา เสนาประยูร 490210248 052323 052201 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า 490210261 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
พิชญาพรรณ พากเพียร 490210272 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
เฉลิมพล ติ๊บมณี 490210284 055401 055304 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศศิภา ศรีสม 490210299 059430 059400 or 100300 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศิรินันทร์ นวลมา 490210300 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กัลยาณี วีระคำ 490210304 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ธรัชภรณ์ สายสุเขียว 490210309 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นเรศ ล้ำเลิศวัฒนา 490210310 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วันวิสา เป็กกันใจ 490210319 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จารุภรณ์ ศรีจันทร์ 490210329 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
ธีระศักดิ์ ศรีสุวรรณ 490210331 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
ปราบ ปราบภัย 490210332 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
สุพิศ มีทรัพย์มั่น 490210337 356444 356303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
อรนุช จะซา 490210338 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อรนุช จะซา 490210338 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จรรยา แก้วกูลา 490210339 052309 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จรรยา แก้วกูลา 490210339 052466 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
กาญจนา วงค์วิลาศ 500210001 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
กาญจนา วงค์วิลาศ 500210001 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จงรักษ์ เมืองวุตร์ 500210002 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จงรักษ์ เมืองวุตร์ 500210002 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จริยาภรณ์ สมป้อ 500210003 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จริยาภรณ์ สมป้อ 500210003 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จันทร์ฉาย พนม 500210004 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จันทร์ฉาย พนม 500210004 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
จันทร์ฉาย พนม 500210004 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
โชติมา บุญเติม 500210006 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
โชติมา บุญเติม 500210006 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ธิดาภรณ์ ทองหมื่น 500210008 019104 019103 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ธิดาภรณ์ ทองหมื่น 500210008 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ธิดาภรณ์ ทองหมื่น 500210008 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นลินี ใจกลม 500210009 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นลินี ใจกลม 500210009 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
บรรหาร เพ็ญจันทร์ 500210011 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
บรรหาร เพ็ญจันทร์ 500210011 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปนัดดา อินต๊ะนนท์ 500210012 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ปนัดดา อินต๊ะนนท์ 500210012 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ภรณ์ทิพย์ แตงทอง 500210014 019104 019103 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ภรณ์ทิพย์ แตงทอง 500210014 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ภรณ์ทิพย์ แตงทอง 500210014 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วนารัฐ พาคำ 500210015 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วนารัฐ พาคำ 500210015 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัชรี พงษ์พิชิต 500210017 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
วัชรี พงษ์พิชิต 500210017 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศรีวลัย ไตรแก้ว 500210018 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
ศรีวลัย ไตรแก้ว 500210018 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อลิษา ยาวิชัย 500210020 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
อลิษา ยาวิชัย 500210020 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
กรรณิการ์ คำต๊ะ 500210021 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ชยาพร ศรีจินตอังกูร 500210022 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
พยุงทอง ต้นสัสดี 500210025 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
พัชราภรณ์ แก้วมณี 500210026 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
พิมพ์สุดา มาลากูลต๊ะ 500210028 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ศรวภรณ์ ขันสิงหา 500210030 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
อัชฌา พงษ์ธรรม 500210033 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ญาณิกา กันธิยะ 500210034 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
พัชรา พานทองรักษ์ 500210036 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ทีปนันท์ สัจจเทพ 500210048 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ธีระศักดิ์ วัฒนาวรสกุล 500210050 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ศุภวรรณ ฉาวชาวนา 500210063 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ชญาณิศา คิ้มแหน 500210069 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ธนาภรณ์ อินจำปา 500210071 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ธีร์ ดุษฎีพร 500210072 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
พุทธชาติ มหากันธา 500210076 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ศตวรรษ เลาหเสรีกุล 500210083 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ศตวรรษ เลาหเสรีกุล 500210083 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
สุธิณี กันธมาลา 500210085 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
อรทัย ใจคำฟู 500210088 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
อาภาพรรณ อินทรประจักษ์ 500210089 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
กายทิพย์ ทองกลาง 500210091 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ธานินทร์ เล็กดี 500210097 078444 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ธานินทร์ เล็กดี 500210097 101221 101100 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุกัญญา ผดุงทรัพย์ 500210102 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุกัญญา สำรอง 500210103 054212 054211 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุกัญญา สำรอง 500210103 078444 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุกัญญา สำรอง 500210103 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 500210104 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 500210104 052302 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
สุวดี เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา 500210104 052323 052201 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
อิสราภรณ์ อ่อนน้อม 500210109 078444 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ทนงศักดิ์ มณีกาศ 500210131 057365 057253 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปริญญา ทองน้อย 500210135 100301 100200 and 100201 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ภูพิงค์ สุวรรณ 500210158 057365 057253 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
วรุตม์ เลิศพฤกษ์ 500210160 006404 006203 and 006303 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ศรีสุดา มณีวรรณ์ 500210177 064410 100202 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สายชล ปวงมาลัย 500210178 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สายชล ปวงมาลัย 500210178 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี 500210183 100303 100101 and 100201 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
ทศพล เหรียญเจริญ 500210184 004490 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
พฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์ 500210186 004490 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สิทธิชัย ยาแก้ว 500210188 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
เอนก เป็งมูล 500210189 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคล 500210203 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
สุวิภา สุขเหล็ก 500210204 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นพรัตน์ ทสะสังคินทร์ 500210214 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เพชรพิชัย แสนโซ้ง 500210216 051313 3y ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เพชรพิชัย แสนโซ้ง 500210216 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภรณ์ทิพา จิตชัยนพคุณ 500210222 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
มณธิกานต์ ดนตรีเจริญ 500210223 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
รัฐศาสตร์ ศรีสิทธิ์ 500210226 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วชิรปรีชา ปาลี 500210228 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
สุพิชฌาย์ ศรีจันทร์ 500210237 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อติ เลี้ยงเพ็ชร 500210239 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อนงค์พร นึกเร็ว 500210240 070406 100303 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อนงค์พร นึกเร็ว 500210240 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
อนงค์พร นึกเร็ว 500210240 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชุติมา สุคัณธสิริกุล 500210241 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ชฎาภรณ์ บัวชุม 500210250 070414 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ศศิกานต์ สุภัทรานนท์ 500210256 100303 100101 and 100201 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
ทัศนีย์ อินทหมื่น 500210260 851201 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
อภิฉัตร สุวรรณขจร 500210265 206171 For Faculty of Economics students ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
กัญญาพร วิภาสกุลเด่น 500210268 059403 059400 or 100300 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
ฉัตรพล อุดมธนพิพัฒน์ 500210269 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นิรันดร์ เสือน่วม 500210271 206171 For Faculty of Economics students ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
รชานนท์ ชัยคำหล้า 500210272 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
กรวิท วรรณวัตน์ 500210274 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กรวิท วรรณวัตน์ 500210274 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จันทร์จิรา เพ็งเคลือบ 500210277 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว 500210279 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ไพริน นะที 500210288 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ไพริน นะที 500210288 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รติญา เชียงราน 500210291 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รติญา เชียงราน 500210291 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วราภรณ์ ยุวงศ์ 500210292 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ 500210295 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กีรติ ประกอบชัยชนะ 500210304 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ฐิติคมภ์ เขนย 500210310 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นภา ดงสงเคราะห์ 500210313 070406 100303 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประสิทธิ์ ไชยบาล 500210317 064410 100202 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประสิทธิ์ ไชยบาล 500210317 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
พัชราภรณ์ ช่วงหาราช 500210319 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภรณ์ทิพย์ เทพธีระชัย 500210322 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
มณีรัตน์ เนตรวีระ 500210324 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วรัญญู อนากาศ 500210326 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วุฒิพงษ์ แดนช่างคำ 500210328 070412 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
อรรชนีย์ หินสาสนกุล 500210333 054317 for minors only ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จันทิกา มูลสุข 510210021 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
จิตติมา แสนธิ 510210022 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
จุฬารัตน์ สุกรณ์ 510210023 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ปทุมพร เสนาธรรม 510210024 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ภัคจิรา เทพนันท์ 510210025 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
มลิสา บุญเรือง 510210026 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
วัชราพรรณ ตาไฝ 510210027 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
กนกวรรณ นันติตา 510210028 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
จุฑาภรณ์ จุลศิริ 510210029 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
ธนภรณ์ เจริญสุข 510210031 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
เมธินี รักษาภัย 510210032 062320 100202 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
จริยา ขัดวิชัย 510210038 001104 001103 or 050101 or 001191 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
จริยา ขัดวิชัย 510210038 703202 703103 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
รัชญาพร แสงศรีจันทร์ 510210046 206171 For Faculty of Economics students ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
ณัฐพร ไชยวงค์ 510210090 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
เปรมหทัย ไชยวุฒิ 510210095 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ภัทราวดี ทะคุณ 510210096 052301 052200 or consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
ปรัชญา กามอย 510210110 177113 157101 or 157102 or 157103 or 176101 or 177102 or 177103 or concurrent to 157103 or concurrent to 177103 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
ปองพล ผาทอง 510210111 001104 001103 or 050101 or 001191 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
ฟาติมา นิวัฒยานนท์ 510210114 177113 157101 or 157102 or 157103 or 176101 or 177102 or 177103 or concurrent to 157103 or concurrent to 177103 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
ศักดิ์สิทธิ์ อรรถโสดา 510210133 206171 For Faculty of Economics students ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
ปัญญา เปาป่า 510210192 070413 consent of the instructor ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ 510210267 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ณัฐนันทพร งามแสน 510210278 100302 100202 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กิตต์ฌณิณต์ พงศ์จีน 4403009 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
สุรเชษฐ พฤกษวันประสุต 4503014 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
จิตรพงศ์ อยู่เจริญ 4503018 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
บุญส่ง รอดทับ 4503038 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
บงกช เชื้อกุล 4603004 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
รุ่งกานต์ นนทสวัสดิ์ 4603009 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
ธัญวลัย สมศรี 4603014 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
พิสุทธิกุล บุญมี 4603031 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ยุวตี เจ๊ะเกาะ 4603033 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
เสริมตระกูล ครินชัย 4603037 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ปรัตถนันท์ วัฒนลักษณ์ 4603073 101490 101201 and 101205 and 101400 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ปรัตถนันท์ วัฒนลักษณ์ 4603073 104436 104303 or 104231 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
คหัฐ ศุจิพิศุทธิ์ 4703002 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
ฉัตรกมล ยุทธนากร 4703003 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
ฐิติ แสงแก้ว 4703005 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
ณัชพล นนท์ประสาตร์ 4703006 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
ณัฏฐพงษ์ แก้วขาว 4703007 101490 101201 and 101205 and 101400 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
พงษ์พิศิษฐ์ คุ้มรักษา 4703008 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
พลอย กาสม 4703009 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
พุฒชมพู โอฬารพงษ์ 4703010 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
วิศรุต เรียงหา 4703011 107599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
กบินทร์ เตชวงศ์ 4703013 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
กฤษฎางค์ อินทะสอน 4703014 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
กัลยมนต์ หนูรุ่น 4703017 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ธีรนุช ผุดสวัสดิ์ 4703020 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นริศรา เบ็งทอง 4703021 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ปฐมพงศ์ น้ำใจดี 4703022 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ปิยศักดิ์ เขียวสะอาด 4703023 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
วิสิทธิ์ เตชสิริโกศล 4703024 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ศุภชัย ชัยบาล 4703025 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ 4703026 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
ศุภิสรา ศิริจันทร์ 4703027 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
สุขภัทรชัย โจทย์กิ่ง 4703028 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
สุขุมา อุปกุล 4703029 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
อภิเดช มูลวงษ์ 4703030 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
อัญชลี น้อยบัวงาม 4703031 105599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
กานต์ธิดา พรหมบุตร 4703032 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
ชนิกานต์ เข็มสวัสดิ์ 4703033 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
สายทิพย์ แสงงาม 4703037 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
สิทธิชัย ภิญญาคง 4703038 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
อโณทัย อูปคำ 4703039 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
อภิชาติ กึมรัมย์ 4703040 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
อัษฎายุธ อยู่เย็น 4703041 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
เอกพงษ์ เรือนอุ่น 4703042 106599 Complete every courses in study program or consent of the department. วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
อรพรรณ สมพิมพ์ 4803009 101490 101201 and 101205 and 101400 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
คมสัน สวัสดิรักษา 4803015 011360 011156 or consent of the instructor วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
อิสรา ภูสีดิน 4803038 011358 011153 or 011154 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
อิทธิพล แสนยศ 4803049 101490 101201 and 101205 and 101400 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
จริยา พันธ์ศรี 4803053 070413 consent of the instructor วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
อาทิตย์ วันเวียง 4803082 127422 156213 or 127213 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ชไมพร ด้วงภู่ 490310030 110323 110223 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
กฤษนา โยธาวุฒิ 490310068 054317 for minors only วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
กฤษนา โยธาวุฒิ 490310068 104327 104301 and 104302 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
กฤษนา โยธาวุฒิ 490310068 104494 104301 and 104302 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ณิชานันทน์ มณีกุล 490310071 110224 110101 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ณิชานันทน์ มณีกุล 490310071 110323 110223 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
วิชญา โคตรฐิติธรรม 490310103 019332 019331 วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
ณัชชา กาญจน์กนกพร 490310114 054317 for minors only วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
นลินรัตน์ ยืนยง 490310117 054317 for minors only วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
พงฐ์วิวัฒน์ ชัยรัต 490310120 054317 for minors only วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
อาทิตยา จริงแล้ว 490310126 110323 110223 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
พรรณทิพย์ พัชรพัฒนชัย 500310009 110433 101113 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
สุธามาศ ธงซิว 500310014 110433 101113 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
พรนิภา พุ่มเรือง 500310054 110433 101113 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
พงศกร อิ่นภา 500310072 104320 104201 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ภาณุพงศ์ กองมณี 500310074 006426 006123 or 006226 or consent of the instructor วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ภานุวัฒน์ พรหมวาทย์ 500310075 006426 006123 or 006226 or consent of the instructor วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
สุกัญญา ทารัตน์ 500310079 006426 006123 or 006226 or consent of the instructor วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ปัฐมาภรณ์ อุ่ยประภัสสร 500310119 104327 104301 and 104302 วิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย
ศุภกานต์ ลำทา 4404064 012477 012173 or 012174 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปิยศักดิ์ ประไพพร 4404187 053447 053400 or consent of the instructor สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปิยศักดิ์ ประไพพร 4404187 078444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชัยวัฒน์ อมรศรีสัจจะ 4504013 154433 154430 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ศุภกันต์ มโนพรม 4704060 056444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ธนายุส ไชยวงค์ 4704182 006412 006113 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จิรภรณ์ เทวงศา 4804013 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
พนิตนาฏ นิยมพงษ์วิรัตน์ 4804018 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ฑิฆัมพร เมฆลอย 4804027 054317 for minors only สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทศพล คชสาร 4804032 010201 MC Major สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นริศรา ดอนพันพล 4804038 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประดิษฐ์ ญานะ 4804041 100202 100200 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปาริชาติ ชมภูชัยเกิด 4804042 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปิยะวรรณ จันต๊ะวงศ์ 4804043 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์ 4804057 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สลิสา สุธรรม 4804065 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
อโณทัย ก้อนแก้ว 4804075 054317 for minors only สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กัลยา คำมาลูน 4804153 161351 161212 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จารุณี เพชรศิลาชัย 4804160 159364 (159101 or 160101) and 208272 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นพวรรณ ธีระประดิษฐผล 4804185 055401 055304 or consent of the instructor สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Chen Bo 4804754 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Duan Jinmei 4804756 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Ma Fulin 4804767 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Na Wenbin 4804768 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Xie Chunyuan 4804772 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Yang Qinjie 4804775 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
Zheng Hao 4804776 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จันทร์สุดา ถาแก้ว 490410012 177351 157114 or 177114 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
จุฑามาศ รุ่งวัฒนาพร 490410016 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ชาญวิทย์ โชคคณาพิทักษ์ 490410020 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทิพประภา อินยา 490410027 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นราธร สายเส็ง 490410033 851201 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
พิเชษฐ เซ็นแก้ว 490410050 070413 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ภาวินี ไชยเนตร 490410054 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
วณิชชา นาทองห่อ 490410062 177351 157114 or 177114 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ศตวรรษ ศรีโพธิ์ 490410069 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ศุภมาส ทาลาว 490410072 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สิทธิ โสภณวสุ 490410075 177351 157114 or 177114 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สุพรรษา ชูเลิศ 490410076 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
อมรรักข์ คำเบ้า 490410079 154488 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นันทวัฒน์ วรรณวิจิตร 490410123 054317 for minors only สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัทธนันท์ ชัยสุริยะ 490410136 701344 (701243 or 701245) and 701204 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กนกวรรณ วิรัตนปราการ 490410175 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กมลภัทร รังษี 490410176 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กฤษณ์ เชื้อช่าง 490410177 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กฤษณา จันทวงค์ 490410178 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กฤษดา ไชยวาปิน 490410179 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กัลยากร เชวงสุข 490410180 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กิตติยา ดวงพรม 490410182 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กิตติศักดิ์ พ่อครวงค์ 490410184 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จักรินทร์ เถระปัญญา 490410185 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จารุพรรณ จักรแก้ว 490410186 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จารุพรรณ จักรแก้ว 490410186 851202 050100 and (010100 or 851100) สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จิดาภา งามเจริญสถาพร 490410187 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
จิราทิพย์ แสนวงศ์ 490410188 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ฉวีวรรณ ปัญญา 490410189 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ฉัตรชัย ถาอินทร์ 490410190 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ชนิกานต์ จอมใจ 490410191 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ชมพูนุท มงคลปราณีตเลิศ 490410192 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ชลนที ไตรปิ่น 490410193 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ชัยพฤกษ์ สายแก้ว 490410194 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กิตติพัชญ์ ธนบดีเลิศเมธา 490410195 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ณัฏฐ์สิริ สงศิลาวัต 490410196 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ณัฐญาณี จาติเกตุ 490410197 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ณัฐดนัย คองประเสริฐ 490410198 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ณัฐดนัย วาจาเด็ด 490410199 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ดวงหทัย จันทร์เม้า 490410200 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ดาราวัลย์ คำภิระ 490410201 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
เทียนชัย รติภัทราพรกุล 490410203 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ธีรพงศ์ เกตุมณี 490410204 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
นริศรา นิลแก้ว 490410206 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
นิติพร แก่งศิริ 490410207 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
นิติพร แก่งศิริ 490410207 151401 151301 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
นิศากร สุวรรณ 490410208 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ประกายมาส ใจกันธะ 490410211 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ประวีณา สันป่าแก้ว 490410212 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ประวีณา สันป่าแก้ว 490410212 851201 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ประวีณา สันป่าแก้ว 490410212 851202 050100 and (010100 or 851100) สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พนมพร ศักดิ์ศรีไพศาล 490410216 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พลอย กิตินันทร์ 490410217 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พัชรพล แสงเนตร 490410218 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พัชริดา เกิดแสง 490410220 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พิศสุภางค์ สุขสัน 490410221 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ภาณุพงศ์ พยัคฆา 490410222 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ภีรยา คัมภีร์เวช 490410223 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ลลิตา ชัยพุฒ 490410225 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
วิรัลพัชร มาพวง 490410226 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
วิวรรณธนี แก้วใส 490410227 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ศราวุฒิ วิสาพรม 490410228 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ศศิภา คำก่ำ 490410230 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สืบพงศ์ เฉินบำรุง 490410231 011369 011156 or (012271 or 012272) or consent of the instructor สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สืบพงศ์ เฉินบำรุง 490410231 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สุมณฑา บุญฟู 490410232 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สุรินดา สายเสียง 490410234 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
แสงทอง ศิริบุญมา 490410235 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
หนึ่งฤทัย นันทขว้าง 490410236 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
มิวา โคชิจิ 490414001 151309 Approval of the program committee สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
กิ่งกาญจน์ ถุงแก้ว 500410005 204105 Major สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นุชจุรี ทาชุมภู 500410040 078444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ภานิชา โภชนสมบูรณ์ 500410062 204105 Major สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
สมชาย จิรเมธีวัฒนกุล 500410074 019104 019103 or consent of the instructor สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ปรางทิพย์ ฤกษ์วิเศษสุข 500410131 054317 for minors only สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ปิยดา จอมจันทร์ 500410209 078444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
ภรณ์ทิพย์ ยังเกิด 500410217 078444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
สุวรรณา เหมือนกูล 500410234 078444 consent of the instructor สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
พงษ์ศักดิ์ ปัญญาเป็ง 4505367 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พงษ์ศักดิ์ ปัญญาเป็ง 4505367 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สถิร์โชติ มะโน 4505561 001205 001203 or consent of the English Department วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
สถิร์โชติ มะโน 4505561 204105 Major วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ชนพัฒน์ สระบัว 4605226 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จักรพงษ์ ทองพิทักษ์ 4705033 352421 352311 and 4y วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ณัฐพงษ์ เนตรบุตร 4705056 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ณัฐพงษ์ เนตรบุตร 4705056 751443 751102 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิมพา จิตตรง 4705268 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ปวเรศ เคนขยัน 4705441 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ณพล ชุมนุมพร้อม 4705447 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
วรรณพร ดวงเขตต์ 4705492 204105 Major วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
วัฒนาพร อินทรแสง 4705501 210355 207210 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ธัชกร วงค์ฉายา 4705520 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุจิตตรา อินทอง 4705537 210355 207210 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
อลิตา กสิคุณ 4705551 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ปรัชญานี ชัยชนะ 4705627 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ สถิติ
ภูดิท อักษรดิษฐ์ 4705745 055401 055304 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ สถิติ
เฉลิมวุฒิ วงศ์เทวัญ 4805001 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
เฉลิมวุฒิ วงศ์เทวัญ 4805001 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ธนัญญา รินศิริ 4805005 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เนมินทร์ สุขเสน 4805008 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศิริเพ็ญ สมเรือน 4805019 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
อติกานต์ เหล่าเกื้อ 4805025 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กฤษฎาเดช สันโดษ 4805029 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
กัญญารัตน์ ศรีทิพย์ 4805032 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
กัญญารัตน์ ศรีทิพย์ 4805032 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
กัญญารัตน์ ศรีทิพย์ 4805032 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
จรัสศรี ชาญวัฒนกิจ 4805036 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จรัสศรี ชาญวัฒนกิจ 4805036 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จรัสศรี ชาญวัฒนกิจ 4805036 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
จริยา ชะเต 4805037 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จริยา ชะเต 4805037 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชลธิชา ไชยรุ่งเรือง 4805045 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชัยพร กวยานนท์ 4805046 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ชัยวัฒน์ ลีวรากร 4805047 211303 (203333 or (203331 and 203337)) and (211301 or (211311 and 211317)) วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ณฐกร ประทิศ 4805050 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ณฐกร ประทิศ 4805050 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ณัฐสุดา นันธิกุล 4805054 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
ณัฐสุดา นันธิกุล 4805054 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
ศุภิดา โภคินสุวรรณ 4805055 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศุภิดา โภคินสุวรรณ 4805055 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ดรุณวรรณ สุวรรณมา 4805056 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
ดลพร ศิริกุลชัยยศ 4805057 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ดลพร ศิริกุลชัยยศ 4805057 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
รวิกร ใจธรรม 4805062 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
ทักษิณา อินนัน 4805063 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ทักษิณา อินนัน 4805063 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ทิพวัลย์ ชัยเทพ 4805067 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ธนกานท์ แก้วศักดิ์ 4805068 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธนกานท์ แก้วศักดิ์ 4805068 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธนกานท์ แก้วศักดิ์ 4805068 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ธนากร เกี้ยวฝั้น 4805070 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธนากร เกี้ยวฝั้น 4805070 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธนากร เกี้ยวฝั้น 4805070 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ธวัชชัย จอมแสง 4805071 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธัญญาวลี ศิริจงดี 4805072 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
ธันวรักษ์ คำจินา 4805073 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ธันวรักษ์ คำจินา 4805073 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นพพร ปัญญาฟู 4805077 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นพพร ปัญญาฟู 4805077 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
นริสา จันทร์ทอง 4805078 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นลินี ศรีจันทร์ดร 4805079 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นลินี ศรีจันทร์ดร 4805079 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
นิติภรณ์ แสนปวน 4805081 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นิติภรณ์ แสนปวน 4805081 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นิติภรณ์ แสนปวน 4805081 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
เบญจลักษณ์ ณ ลำปาง 4805083 209492 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ปทุมรักษ์ เทพวงษ์ 4805084 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ประเทืองศรี เทพก๋อง 4805085 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
พรทิวา ก๋าคำ 4805088 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พรพิไล กีพงษ์ 4805090 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
พัชรียา ตูมตั้ง 4805094 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิมพิไล ฟูสวัสดิ์ 4805096 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
ภัทรกมล ไชยวรรณ 4805099 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ภัทรกมล ไชยวรรณ 4805099 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ภูมิวิวัฒน์ พึ่งพันธ์ 4805101 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
มณีรัตน์ ทะละ 4805103 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
มณีรัตน์ ทะละ 4805103 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
มยุรี จันทรวงศ์ไพศาล 4805107 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
มยุรี จันทรวงศ์ไพศาล 4805107 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ยุวดี มั่นคง 4805110 203404 203304 วิทยาศาสตร์ เคมี
รักทวี มหานิล 4805111 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วรรณิศา สุภารักษ์ 4805119 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วรรณิศา สุภารักษ์ 4805119 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วาทินี แสนศรี 4805120 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วารุพงศ์ ฉัตรแก้ว 4805121 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วิทยา กิจต๊ะสัย 4805124 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วิทยา กิจต๊ะสัย 4805124 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วิทยา กิจต๊ะสัย 4805124 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
วิมพ์วิภา ธรรมลังกา 4805127 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
วีรพัฒน์ ปานพรม 4805128 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วีรพัฒน์ ปานพรม 4805128 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
วีรภัฎ เรียมดี 4805129 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ศศิมา เจตสุภาเจริญ 4805131 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศศิมา เจตสุภาเจริญ 4805131 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศศิมา เจตสุภาเจริญ 4805131 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ศักรินทร์ หมูเทพ 4805132 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศักรินทร์ หมูเทพ 4805132 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
ศิรินภา แก้วใจ๋ 4805133 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศิริลักษณ์ คำแสน 4805136 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ คำแสน 4805136 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
สร้อยสุดา ธนูสาร 4805139 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สร้อยสุดา ธนูสาร 4805139 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สร้อยสุดา ธนูสาร 4805139 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
สิรินทร์พร หมื่นตาบุตร 4805142 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สิรินทร์พร หมื่นตาบุตร 4805142 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
สุขกาญจน์ สิทธิแก้ว 4805143 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุขกาญจน์ สิทธิแก้ว 4805143 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
สุภาพรรณ จี้สอน 4805148 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุภาพรรณ จี้สอน 4805148 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุภาพรรณ จี้สอน 4805148 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
กชนิภา มณีวรรณ์ 4805149 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
กชนิภา มณีวรรณ์ 4805149 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
กชนิภา มณีวรรณ์ 4805149 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
สุรเชรษฐ โสภาเถร 4805150 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เสกสรร ต้นกลาง 4805152 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
เสกสรร ต้นกลาง 4805152 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
อนันต์ ปันคำ 4805155 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อนันต์ ปันคำ 4805155 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
อนันต์ ปันคำ 4805155 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
อนุกุล บุญเลิศ 4805156 002191 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อนุรักษ์ ปินไชย 4805157 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
อมรรัตน์ อินทร์นาง 4805161 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
อมเรนทร์ สถิตเมธากุล 4805162 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อมเรนทร์ สถิตเมธากุล 4805162 203498 concurrent to 203499 วิทยาศาสตร์ เคมี
อรทัย สมณี 4805163 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
อัจฉรา ไชยารักษา 4805168 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อัจฉรา ไชยารักษา 4805168 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
อาทิตย์ตา จันทร์สะอาด 4805172 209424 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อินทิรา มัญญะลา 4805173 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อินทิรา มัญญะลา 4805173 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
อุดมศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 4805174 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อุดมศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 4805174 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อุดมศักดิ์ ศรีธัญรัตน์ 4805174 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
อุทุมพร ดวงขันคำ 4805175 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อุทุมพร ดวงขันคำ 4805175 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
เอกพล มูลศรี 4805176 209498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เอกพล มูลศรี 4805176 209499 4y and permission of staff member with whom student proposes to work วิทยาศาสตร์
เอกรินทร์ สาริยา 4805177 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
กิตติชัย จันธิมา 4805179 202301 3y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
กิตติชัย จันธิมา 4805179 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กิตติศักดิ์ พุทธชาติ 4805180 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
จิราวรรณ ปันใจ 4805181 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ณัฐภูมิ นันโท 4805182 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ธนพงศ์ เครื่องคำ 4805183 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ธนพรรณ เสียงแจ่ม 4805184 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
นาฏระพี กรุณา 4805185 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ปรัชญา เฉลียวฉลาด 4805186 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พิชชาดา สุทธิแป้น 4805187 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พิมพ์ศิริ ด่านพิษณุพันธุ์ 4805188 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
มณิสร เตือนธรรมรักษ์ 4805189 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
รุจน์ พรหมปาลิต 4805190 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์ 4805191 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
วิภาวรรณ ปุ๊คำปวง 4805192 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
สุพัตรา ชวลิตพงษ์ 4805194 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กรวิกา ไชยสาร 4805197 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กรองกาญจน์ จันต๊ะ 4805198 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กฤษณะ แก้วมณี 4805200 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ดวงกมลวรรณ กบกันทา 4805201 202301 3y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ดวงกมลวรรณ กบกันทา 4805201 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กาญจนา ไกลถิ่น 4805202 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
กิ่งฝ้าย ปิยะสิงห์ 4805203 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
กิตติยา ภิญโญ 4805204 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
เกื้อกูลพงศ์ เรือนแก้ว 4805206 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ขุนพล หมายหมั้น 4805207 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
จรีรัตน์ ยะมูล 4805208 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
จันทร์จิรา วิริยา 4805209 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน 4805210 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
จิตติกานต์ อินต๊ะโมงค์ 4805211 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
จิราภรณ์ แสนธิยะ 4805213 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
จุรีพร วิเชีย 4805214 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
จุรีพร อุปธิ 4805215 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
เจนใจ สุธีพรวิโรจน์ 4805216 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
เฉลิมพล สืบแสน 4805217 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ชลธิชา กาวิดำ 4805218 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ชัยณรงค์ สินภู่ 4805219 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ฐิติพร สุฤทธิ์ 4805220 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ฐิติรัตน์ สมบัติใหม่ 4805221 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ณรีพร สุทธดุก 4805222 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ณัฐกานต์ สรรค์ศุภศิริกุล 4805223 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ณัฐวุฒิ อุตมา 4805224 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ต้องพงศ์ กันทะ 4805225 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ธนาภรณ์ ชมชื่น 4805226 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ธัญญา วรินทร์รักษ์ 4805227 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ธีรพงศ์ ณะกาศ 4805229 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
นงลักษณ์ ใจโต 4805231 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
นบชุลี นวลอ่อน 4805232 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
นริศรา พึ่งสีใส 4805233 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
นัทธี เมืองเย็น 4805234 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
นันทิพร หน่อใจ 4805235 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
บัณฑิต ขันพล 4805237 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ประภาศรี เอี่ยมถาวร 4805238 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ปรียาภรณ์ ขุนนา 4805239 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ปิยธิดา ขันติพงศ์ 4805240 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
พรพรรณ จำปา 4805242 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ปุณณภา ยาวีระ 4805243 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
พลวัตน์ เดชพิสิฐพงศ์ 4805244 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พัชราพรรณ กันทะลือ 4805245 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พันทนา คำเขียว 4805246 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พิทักษ์ อรินติ๊บ 4805247 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 4805248 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พิมลฉวี ทรัพย์เมือง 4805249 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
พุ่มพวง นกหงษ์ 4805251 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ภัทรพร บุณยรัตพันธุ์ 4805255 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ภานุวัฒน์ บุญธรรม 4805256 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ภีมภัทฐ์ นพวงศ์ 4805257 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
มลิวัลย์ ประกอบกิจ 4805258 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
รัตติกาล จินดาหลวง 4805260 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
รัตติกาล วงศ์ชัย 4805261 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ราตรี คำจ๋อน 4805264 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ลักษณ์คณา นำเทียน 4805265 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วรชินา ณ ลำปาง 4805267 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
วรรณภา แซ่เบ๊ 4805268 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วราภรณ์ ขยัน 4805269 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วรารัตน์ บุญเจริญ 4805270 202301 3y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วรารัตน์ บุญเจริญ 4805270 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วสันต์ ศรีพรม 4805272 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วัชรพรรณ แซ่ตั้ง 4805273 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
วัชรีวรรณ จันทร์อาสา 4805275 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
วานิณี มังคะราช 4805276 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
วิสาข์ริณีย์ พันธ์ทิพย์ 4805278 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ณัฐวุฒิ ธีรวัฒนากุล 4805279 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศราลักษณ์ ศักดิ์เกียรติชัย 4805280 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ศศิธร พรมมาลา 4805281 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศศิพร เทียนแป้น 4805282 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศันสนีย์ ฉัตรบริรักษ์ 4805283 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศิรินาฏ มุสิเอก 4805284 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศิริลักษณ์ หน่อคำ 4805285 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศิวพร มูลเครือคำ 4805286 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
ศุภิสรา สุวรรณประเสริฐ 4805287 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สฎา อยู่สถาพร 4805288 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สถิดาภรณ์ เขียวสา 4805289 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุชาดา สุกิตติกุล 4805291 202493 consent of Biology Department and fourth year standing วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
สุธิดา เหลี่ยววิริยกิจ 4805292 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุนิศา แดงศรี 4805293 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุพรรณิภา กันธิมา 4805294 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุพัตรา ทองสี 4805295 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุภัค ลออชาติชน 4805296 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
สุมาลี สุทธะตั้ง 4805297 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
หิรัญญา รอนราญ 4805301 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อนุรักษ์ สุวรรณมาลี 4805303 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อนุสรา ดิศเจริญ 4805304 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อรทัย ใจแขม 4805305 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อังคณา มาละแซม 4805306 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อัจฉริยา รังสิวุฒาภรณ์ 4805308 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อารียา อุดทาคำ 4805310 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อำนาจ ยอดใจ 4805311 215493 4y and consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
อำภา คุรุพงศ์ 4805312 214493 4y and Consent of Biology Department วิทยาศาสตร์
กนกวรรณ กรรเชียง 4805314 207414 207304 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
กาญจนา กัณหะยูวะ 4805316 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จันทนี ดวงคำสวัสดิ์ 4805317 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ยศินทรี พุกทอง 4805327 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
รัชนีภรณ์ ทองเหมือน 4805329 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์ 4805331 207404 207403 and 207405 [207405 is recommended] วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์ 4805331 207414 207304 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วีรวัฒน์ คงโนนกอก 4805332 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สัณฐาน จันทาพูน 4805335 010201 MC Major วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
สัณฐาน จันทาพูน 4805335 207414 207304 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
กมลวรรณ ศรีสว่าง 4805338 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กมลวรรณ ศรีสว่าง 4805338 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
กรรณิกา กล่อมเกลา 4805339 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กรรณิกา กล่อมเกลา 4805339 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
กรรณิกา แก้วหล้าบุตร 4805340 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กรรณิกา แก้วหล้าบุตร 4805340 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
กัลย์ธีรา ชัยวงศ์ 4805347 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กัลย์ธีรา ชัยวงศ์ 4805347 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
กัลยามาศ สิงห์นาคลอง 4805348 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
กัลยามาศ สิงห์นาคลอง 4805348 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เกรียงไกร ใจมิภักดิ์ 4805354 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
เกรียงไกร ใจมิภักดิ์ 4805354 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
เกศสุดา บุญมาทัน 4805355 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
เกศสุดา บุญมาทัน 4805355 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
คณาบดี อนุรัตนประสิทธิ์ 4805357 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
คณาบดี อนุรัตนประสิทธิ์ 4805357 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ชนกชน ผลปราชญ์ 4805361 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
จารุวรรณ เนตรผาบ 4805362 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จารุวรรณ เนตรผาบ 4805362 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จินตนา อำพันธ์ 4805364 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
พิชามญชุ์ นันทิกุล 4805366 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พิชามญชุ์ นันทิกุล 4805366 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พิชามญชุ์ นันทิกุล 4805366 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จีระพงษ์ มูลคำ 4805367 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
จีระพงษ์ มูลคำ 4805367 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ชณาวุฒิ สุขสบาย 4805371 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ชวาล ลือพรมมาศ 4805373 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ชัญญาฉัตร อินโปธา 4805374 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ฐนิภัทร สมศักดิ์ 4805377 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ณัฐชา ธีรสุวิภากร 4805378 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ณัฐธิดา สามหงษ์ 4805379 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ณัฐธิดา สามหงษ์ 4805379 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ณัฐวุฒิ วงค์สุวรรณ์ 4805380 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ตุลาพร สายปัญญา 4805382 110433 101113 วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ตุลาพร สายปัญญา 4805382 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ตุลาพร สายปัญญา 4805382 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ทักษอร   ลำพูน 4805383 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ทักษอร ณ ลำพูน 4805383 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
เทวรักษ์ สืบกาสี 4805386 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธัญชนก กาวิเนตร 4805388 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธัญชนก กาวิเนตร 4805388 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธัญชนก กาวิเนตร 4805388 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธันยพร พรหมราช 4805389 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธันยพร พรหมราช 4805389 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธันยพร พรหมราช 4805389 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธีรชัย เจริญสุข 4805390 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ธีรชัย เจริญสุข 4805390 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน 4805394 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นนทเศรษฐ์ ศรีเกิน 4805394 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นภาพร ติ๊บผัด 4805395 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นรินทร์ เงินเรืองโรจน์ 4805396 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
นรินทร์ เงินเรืองโรจน์ 4805396 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
นฤมล ตรีทิพยรักษ์ 4805397 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
นฤมล ตรีทิพยรักษ์ 4805397 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
นัฐยา พรมโย 4805398 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
นัฐยา พรมโย 4805398 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
นารีรัตน์ หนองคาย 4805401 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
นารีรัตน์ หนองคาย 4805401 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
นิตยา ทาระศักดิ์ 4805403 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นิตยา ทาระศักดิ์ 4805403 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นิตยา อ้อยกลาง 4805404 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
นิพัทธ์ ยี่สาร 4805405 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
บงกชกร ภีระเป็ง 4805406 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เบญจมาศ สวัสดิพงษ์ 4805409 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ปรัชญา ใจน้อง 4805414 206172 206171 or 206161 or (206191 and 206192) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เปรมวดี แสนจิตต์ 4805417 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พจมาน เจริญผล 4805419 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พรชนกวนันท์ ปัญญาวิจารณ์ 4805420 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พลอยไพลิน ยงศิริ 4805424 018112 018111 or 018103 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ดลพร แสนเหลียว 4805428 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ดลพร แสนเหลียว 4805428 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
พิมพ์ไพรำ พวงมาลา 4805429 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
พิมพ์ไพรำ พวงมาลา 4805429 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
เพียงเพ็ญ เนตรนิลพฤกษ์ 4805433 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 4805440 205476 205324 and (205356 or 205358) วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 4805440 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 4805440 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ภาณุมาส ไชยวงค์ศรี 4805442 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สรวิชญ์ ธรรมใจ 4805443 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สรวิชญ์ ธรรมใจ 4805443 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ภูเบศร์ สาขา 4805445 205476 205324 and (205356 or 205358) วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ภูเบศร์ สาขา 4805445 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
มณฑกานต์ เลิศอานนท์ตระกูล 4805447 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
มนิดา เมธาวิทยากรณ์ 4805449 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
มนิดา เมธาวิทยากรณ์ 4805449 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
มัชฌิมา ทวีศรัณย์พงศ์ 4805450 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
มีณญา บุญเจริญ 4805452 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
มีณญา บุญเจริญ 4805452 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
เมธาวี หอมทวี 4805453 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
รพีพรรณ ภิรมย์วงศ์ 4805454 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ลักษิกา แก้วจุนันท์ 4805460 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ลักษิกา แก้วจุนันท์ 4805460 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ลักษิกา แก้วจุนันท์ 4805460 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วรินทรา เทพจู 4805468 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พิมพ์พิชชา สุรินทร์ต๊ะ 4805470 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พิมพ์พิชชา สุรินทร์ต๊ะ 4805470 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
พิมพ์พิชชา สุรินทร์ต๊ะ 4805470 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วาสนา ปินตา 4805473 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
วาสนา ปินตา 4805473 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
วิกรัย กองค้า 4805475 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วิกรัย กองค้า 4805475 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วิจิตรพร นันชัยกลาง 4805477 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
วิจิตรพร นันชัยกลาง 4805477 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
วิมุทิตา ปัญโญใหญ่ 4805478 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
วิมุทิตา ปัญโญใหญ่ 4805478 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
วิสุทธิ์ มูลอ้าย 4805480 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วิสุทธิ์ มูลอ้าย 4805480 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สิปาง สุภัสสราวงศ์ 4805481 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
สิปาง สุภัสสราวงศ์ 4805481 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
วุฒิพงศ์ ฐานันตรานนท์ 4805482 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศยานันท์ อุตมะแสงจันทร์ 4805483 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ศยานันท์ อุตมะแสงจันทร์ 4805483 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ศิรินทิพย์ อ้ายพิงค์ 4805487 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ศิรินทิพย์ อ้ายพิงค์ 4805487 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ศิรินภา เมืองมูล 4805488 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ศิรินภา เมืองมูล 4805488 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
ศิวศร โต๊ะทอง 4805490 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศุภณัฐ วงษ์พันธุ์ 4805491 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศุภณัฐ วงษ์พันธุ์ 4805491 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สมยศ รัดบ้านด่าน 4805494 205496 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สมยศ รัดบ้านด่าน 4805494 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สร้อยกนก เทพเสนา 4805496 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สิริชัย แย้มแบน 4805500 018112 018111 or 018103 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ภิญญดา มณีวงศ์ 4805504 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุธิชัย จามิตร 4805508 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
สุธิชัย จามิตร 4805508 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
สุธีรา ก๋าจารี 4805509 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
สุธีรา ก๋าจารี 4805509 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
สุภาวดี ปันเต็ม 4805511 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุภาวดี แปงใจ 4805512 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
สุรีรัตน์ สายหล้า 4805516 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
สุรีรัตน์ สายหล้า 4805516 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อนงค์นาฎ อมรทวีสิน 4805523 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อนงค์นาฎ อมรทวีสิน 4805523 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อนุสรณ์ โยมงาม 4805525 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อนุสรณ์ โยมงาม 4805525 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อภิญญา คำภิบาล 4805527 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อภิญญา คำภิบาล 4805527 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อรวรรณ สามารถ 4805529 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อาจินต์ บุญเรือง 4805531 018112 018111 or 018103 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
อาทิตยา ใจเอื้อ 4805532 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อาทิตยา ใจเอื้อ 4805532 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อาทิตยา พรมแบน 4805533 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อาทิตยา พรมแบน 4805533 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
อานนท์ ธรรมศิริ 4805534 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เอกฉันท์ ริมแจ่ม 4805535 210315 210202 and 207188 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
เอกฉันท์ ริมแจ่ม 4805535 210482 210383 or 210303 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
เอกราช นันตา 4805537 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
เอกราช นันตา 4805537 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ชลธิรศน์ สุเทปิน 4805545 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
เบญจมาภรณ์ เทศนำ 4805584 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ปรัชญ์ วานิชพิพัฒน์ 4805587 206437 206332 or 206331 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พรรณี แสนหมี่ 4805597 751209 751102 and 206172 or 206102 or 206104 or 206162 วิทยาศาสตร์ สถิติ
รชยา อุ่นนันกาศ 4805611 206481 206281 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รชยา อุ่นนันกาศ 4805611 751304 (208263 or 208272) and 751102 and (206172 or 206104) วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จรัสพงษ์ สมศิริ 4805644 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
จรัสพงษ์ สมศิริ 4805644 702211 (703103 or 703202) and (701100 or 701101 or 701103) วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เชาวน์ ปอแก้ว 4805645 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อัครเดช สังสมศักดิ์ 4805648 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ฉัตรชัย บุญเทียมทัด 4805660 127422 156213 or 127213 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชาตรี นันทศักดิ์ 4805664 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ญัตติพงศ์ ศรีบุรี 4805665 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐคณิน พิมพ์น้อย 4805666 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐวุฒิ วัชรศักดิ์ไพศาล 4805670 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ดนุวัช ใชยนวล 4805672 110423 110221 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทัศพร จันทนานุวัฒน์กุล 4805676 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ธนายุทธ สินชัย 4805682 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาวี ใจอินถา 4805687 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาสกร วรกมล 4805707 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วรรธนัย คูทองกุล 4805713 205486 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วรรธนัย คูทองกุล 4805713 205499 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
วันทนีย์ วุฒิ 4805716 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ศรัณย์ สิงห์ลอ 4805720 218496 consent of the Instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ศรัณย์ สิงห์ลอ 4805720 218499 4y and consent of the Instructor วิทยาศาสตร์
สนธยา หินปรีชา 4805724 204499 204399 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สายธาร ดอกจันทร์ 4805726 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อรรถญา ศรียอด 4805737 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
อัญชรินทร์ ญาณวุฒิ 4805740 204498 4y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์ 490510003 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ปิติภัทร มาทา 490510004 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ปิติภัทร มาทา 490510004 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ปิยธิดา กล่ำภู่ 490510005 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
พัชรพงศ์ ทังสุนันท์ 490510006 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
นัทธวัฒน์ เสมากูล 490510008 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์ 490510009 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
สุทธิชาติ เกิดผล 490510010 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
สุทธิชาติ เกิดผล 490510010 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
สุรเชษฐ์ สายวุฒิกุล 490510011 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ณัทญา สุขเจริญ 490510012 055401 055304 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กรกฎ ทาการ 490510016 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
กรกฎ ทาการ 490510016 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
กฤติยา อินตุ้ย 490510020 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กฤษฎา ชมภู 490510021 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
กฤษฎา ชมภู 490510021 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กฤษฎา ชมภู 490510021 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
กุลธวัช เทพจันทร์ 490510026 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เกศรินทร์ ขัติยะ 490510027 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
เกษศิรินทร์ นิระกิจ 490510028 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
จริยา ทับจั่น 490510029 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
จารุดา ธรรมรังสรรค์ 490510031 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จีราวรรณ แก้วกันทะ 490510034 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
จีราวรรณ แก้วกันทะ 490510034 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
จุธารัตน์ วีเกษ 490510035 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
จุธารัตน์ วีเกษ 490510035 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ชฎารัตน์ สุนันต๊ะ 490510040 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ชฎารัตน์ สุนันต๊ะ 490510040 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ชนนิกานต์ งิ้วราย 490510041 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชลธิชา ใชยยา 490510044 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ชลธิชา ใชยยา 490510044 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ฐปนัท ชัยตูม 490510051 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ฐปนัท ชัยตูม 490510051 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ฐปนัท ชัยตูม 490510051 209332 203331 or concurrent to 203331 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ฑิฆัมพร ศรีวิชัย 490510052 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ดิษรินทร์ อินตาคำ 490510058 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธนวัฒน์ เพ็งสุวรรณ์ 490510065 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ธนวัฒน์ เพ็งสุวรรณ์ 490510065 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ธีรดา กิ่งพวง 490510068 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
ธีรดา กิ่งพวง 490510068 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ธีรนันท์ สุทธาชัย 490510069 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นารีรัตน์ ธีระราษฎร์ 490510071 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นารีรัตน์ ธีระราษฎร์ 490510071 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นุชริยา น้ำคำ 490510072 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
เนาวรัตน์ เข็มวิชัย 490510074 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
เบญจวรรณ อนันต๊ะ 490510079 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ประภัสสร วิเลปนะ 490510082 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พัชราภรณ์ สุจพันธ์ 490510097 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พัทธมน กิตติโสภณ 490510099 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
พิชชาพร เขียวสวัสดิ์ 490510102 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิชชาพร เขียวสวัสดิ์ 490510102 209332 203331 or concurrent to 203331 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิทักษ์ มูลวิไชย 490510103 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิทักษ์ มูลวิไชย 490510103 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิธิวัตร์ เทวาพิทักษ์ 490510104 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
พิมพ์สุดา ปงผาบ 490510106 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
พิมพ์สุดา ปงผาบ 490510106 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
พิรญาณ์ วงศ์ธิดา 490510107 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พุทธพร คล้ายประเสริฐ 490510110 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
พุทธพร คล้ายประเสริฐ 490510110 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ภิญญ์วิภา ปัญญาใส 490510117 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ภูริวัฏ สุริยวงศ์ 490510120 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ภูริวัฏ สุริยวงศ์ 490510120 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
มนูญ ธรรมวงศ์ 490510123 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
มาณวิกา พรมแบน 490510125 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
วรท โชติปฏิเวชกุล 490510138 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
วิรัญชนา อรรฆรัตน์ 490510149 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศรีประภา แก้วคต 490510152 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศศิธร ทองดี 490510153 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ศศิธร ทองดี 490510153 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ศิรินญา ธิดากุลประเสริฐ 490510155 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุธินี เกิดเทพ 490510168 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
สุธินี เกิดเทพ 490510168 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
สุธินี เกิดเทพ 490510168 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
เสกสิทธิ์ ปิติปฏิมารัตน์ 490510176 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
เสกสิทธิ์ ปิติปฏิมารัตน์ 490510176 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
เสาวลักษณ์ ซิงห์ 490510177 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
เสาวลักษณ์ ซิงห์ 490510177 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
เหนือพล ดวงเบี้ย 490510181 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อนุชนันท์ คงคูณ 490510182 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อรญา ปัญโญ 490510185 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
อรญา ปัญโญ 490510185 203459 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อรณิช พรหมจักร์ 490510186 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อรณิช พรหมจักร์ 490510186 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อรไพลิน ภู่หอมเจริญ 490510187 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อรไพลิน ภู่หอมเจริญ 490510187 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อรุณโรจน์ รักประยูร 490510189 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อังคณา ครุฑหมื่นไวย์ 490510190 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อังคณา ครุฑหมื่นไวย์ 490510190 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อัจฉรา ฉายาทอง 490510191 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อัจฉรา ฉายาทอง 490510191 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อัญชลี เดชประทุม 490510192 203250 203104 and 203113 or equivalent วิทยาศาสตร์ เคมี
อัญชลี เดชประทุม 490510192 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
อัยการ ปัญญาวงศ์ 490510194 209322 209201 and 203321 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อาริตา ญาณะโรจน์ 490510197 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อุไรวรรณ์ จินา 490510199 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อุไรวรรณ์ จินา 490510199 211315 203204 or 203206 วิทยาศาสตร์ เคมี
ธนาธิป ปินทรายมูล 490510258 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
นริศรา ขัติเรือง 490510266 202362 202261 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
นิติยา กันธิยะ 490510268 202301 3y and consent of the instructor วิทยาศาสตร์
รัชฎากร ฟุ่มเฟือย 490510303 202362 202261 วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
ศรุต วัฒนสมบูรณ์ 490510323 851305 109100 วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
กนกวรรณ บุญเรือง 490510388 052301 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กนกวรรณ บุญเรือง 490510388 052302 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
กนกวรรณ บุญเรือง 490510388 052309 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
จีรวรรณ ขันธรรม 490510424 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
ฉลองรัฐ ไชยสวัสดิ์ 490510432 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ณัฐศิริ พรหมมี 490510449 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
นนทพัทธ์ สบายกาย 490510476 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
นภาภร มณีเกี๋ยง 490510479 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
นภาภร มณีเกี๋ยง 490510479 205344 (205237 and 205238) and 205244 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ปวีณา สิงห์แดง 490510498 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ภัคพงษ์ ศรีบัวทอง 490510534 205344 (205237 and 205238) and 205244 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
วิภาพรรณ สุวนิช 490510569 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
วิเศษณ์ วิเศษวัชระเจริญ 490510574 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิศักดิ์ พึ่งวีระวงศ์ 490510575 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิศักดิ์ พึ่งวีระวงศ์ 490510575 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สุดารัตน์ สุปินนะ 490510592 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
สุทธาสินี เปรมทอง 490510593 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
สุพฤกษา เกตุมณีชัยรัตน์ 490510599 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
อรพินท์ วิโสภา 490510615 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อลิศรา แซ่โหงว 490510619 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
อัจฉรา คำจาย 490510620 052301 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อัจฉรา คำจาย 490510620 052302 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อัจฉรา คำจาย 490510620 052309 052200 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ อัญมณีวิทยา
อาภาพร มหาวัน 490510628 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
จินตนา ธรรมธรสิริ 490510662 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ สถิติ
จิราภรณ์ วงศ์ใหญ่ 490510663 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
ชมพูนุช จุ่มผัด 490510671 053447 053400 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จิณัฏฐตา จิโนเป็ง 490510682 071418 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
จิณัฏฐตา จิโนเป็ง 490510682 206437 206332 or 206331 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ทักษิณา ไชยราช 490510687 053447 053400 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นิลบล กาวิล 490510708 053447 053400 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นิศาชล สิทธิโรจน์ 490510709 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
ปริวัตร มาลี 490510716 206457 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
พัชรินทร์ วงค์คำ 490510722 206457 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
มลทิรา วงค์รินทร์ 490510728 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
ระพีพรรณ สวยสด 490510731 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
รินรชา มุณีกร 490510733 206457 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วัทธิกร ตรีวรรณไพศาล 490510742 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิรินทร์ จริยเศรษฐพงศ์ 490510748 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ศศิธร สรรพจารย์ 490510756 206457 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สมพร มวลจันทร์ 490510764 053447 053400 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สาวิตรี วงศ์ฝั้น 490510766 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ สถิติ
สุทธิพร ทาสีคำ 490510768 053447 053400 or consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อภิรัฐ ใจเที่ยงธรรม 490510777 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
อภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ทับ 490510778 206457 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
อรรถภร อภิธนกุล 490510779 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
อรอิริยา อุทธา 490510780 204482 (206112 or 206203) and 208263 วิทยาศาสตร์ สถิติ
ชัยพร ชัยสุริน 490510786 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฐมพงศ์ ประไพย์ 490510787 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พงศธร ฟองตา 490510788 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มกร แสงขัติยะ 490510789 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กรกฤษณ์ มณีวงศ์ 490510792 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กรกฤษณ์ มณีวงศ์ 490510792 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรณิการ์ กัญญา 490510793 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กลยุทธ ธุระกิจ 490510796 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กาญจนา ศรีนวลอ้าย 490510797 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กิตติศักดิ์ คำแดง 490510799 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ขนิษฐา เพชรจินดา 490510802 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ขนิษฐา เพชรจินดา 490510802 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
คฑาวุฒิ วังใจฟู 490510804 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
คฑาวุธ เมืองสุวรรณ 490510805 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
งามจิต คำปวน 490510807 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
จตุพร ทองลาด 490510808 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
จิรศักดิ์ มูลรังษี 490510809 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เจษฎา ภาชนนท์ 490510810 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชลธิชา ชุมภูกา 490510811 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชลธิชา ชุมภูกา 490510811 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชัคพงศ์ วงศ์คำฟูเจริญ 490510812 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชัยพฤกษ์ วิมลสมบัติ 490510813 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชุติมา เชื้อพูล 490510814 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชูศักดิ์ นันธิกุล 490510815 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐกุล ตุงคนาคร 490510818 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐนันท์ จตุจินดา 490510820 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐพงษ์ มังคละศรี 490510821 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐพล สมณะ 490510822 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐพล สมณะ 490510822 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐวิทย์ วงค์เวียน 490510823 154430 204201 or 204101 or 204105 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐวิทย์ วงค์เวียน 490510823 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ณัฐวุฒิ สิริกุลสัมพันธ์ 490510824 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ดนุวัฒน์ ปัญญาคม 490510825 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ดลฤทัย อุปนันท์ 490510826 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ต้นศักดิ์ สุวรรณพงศ์ 490510827 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทศนันท์ แซ่เตีย 490510830 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทศนันท์ แซ่เตีย 490510830 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ทิพย์อรุณ ไชยเลิศ 490510831 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ธารทิพย์ ทรงคำ 490510833 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ธีรวัฒน์ หิรัญรักษ์วัฒนา 490510834 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นพดล อินทร์พรหม 490510836 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นัฐพล ตันยวม 490510839 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาริศา ชัยวินิจ 490510840 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาริศา ชัยวินิจ 490510840 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
บัญชา สาติยะ 490510841 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
บัญชา สาติยะ 490510841 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
บุญสิทธิ แม่ทรัพย์ 490510842 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปณิธิ พันธุ์วุฒิ 490510843 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ บุตรชา 490510844 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรียาภรณ์ จึงเจริญ 490510846 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปวริศ ยอดคำ 490510847 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปิยนันท์ ทองกรณ์ 490510848 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปิยะณัฐ คูเจริญ 490510849 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พรรณทิพย์ ธรรมสาร 490510852 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พัชรียา โนราช 490510854 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พิชยา ทรายสมุทร์ 490510855 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พิพัฒน์ โพธิ์สวัสดิ์ 490510857 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
พุทธิพร กุลวิจิตรรังสี 490510859 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภรณ์ทิพย์ วงษ์สุรีย์รัตน์ 490510862 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภัทรพงษ์ เกิดคำ 490510863 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มยุรี บานงาม 490510866 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหรรณพ กันทะปัน 490510867 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
มาริษา มหาวันชัย 490510868 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
รณวิทย์ นิ้วยะวงศ์ 490510869 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
รัตน์เก้า กันทะ 490510871 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วทัญญู การกล้า 490510873 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วรรณพร บริบูรณ์ 490510874 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วรัญญา เกาะกลาง 490510875 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วรัญญา เกาะกลาง 490510875 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทิดา สุรพฤกษ์ 490510879 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิลาวัลย์ อิศราพิสิษฐ์ 490510880 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิลาวัลย์ อิศราพิสิษฐ์ 490510880 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิสวัฒน์ สุวรรณแพร่ 490510881 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
วีรยุทธ กันธา 490510883 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิริมล วระมาน 490510885 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิริยาพร ศรีชุม 490510886 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิลา ณ มะหุต 490510887 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐภพ พิจารณ์วณิช 490510888 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สมใจ ฟองธิวงค์ 490510890 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาวิณี แสนคติ 490510891 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาวิณี แสนคติ 490510891 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สืบสกุล สุขลักษณ์ 490510892 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สุธินี กระมุท 490510894 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สุธินี กระมุท 490510894 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อดิศักดิ์ เถาปาอินทร์ 490510898 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อดิศักดิ์ อมรศักดิ์ 490510899 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อลิสา เจริญพานิช 490510902 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อังคณา ปันธิยา 490510904 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อังคณา ปันธิยา 490510904 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อัจฉรินทร์ กล่อมแสร์ 490510905 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สันติสุข ดิดดาวงศ์ 490514001 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
สันติสุข ดิดดาวงศ์ 490514001 204391 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
จิระพงษ์ อารินทร์ 500510003 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
จุฑามณี ทุมา 500510004 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชลันดา มีมุข 500510007 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ณัฐชาติ อึ้งชิมอิ่ม 500510008 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ทศพร ศิริประภา 500510009 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
บัณฑิต โคตรฐิติธรรม 500510011 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วรพรรณ ลาภยุติธรรม 500510016 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศรัญญา มั่งนิมิตร 500510020 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุภาพร ประทำโย 500510021 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กนกพร มโนชมภู 500510025 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
กมลา กมลาสิงห์ 500510027 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เกศริน ใจตั้ง 500510032 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เกศินี มะโนแก้ว 500510033 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล 500510040 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จิรานุวัฒน์ คำก้อน 500510041 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จีรวัฒน์ โชติกะ 500510043 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เจนจิรา สมแก้ว 500510047 203208 203207 and concurrent to 203204 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ชนุฏพร หาญสินอุดม 500510048 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ฐาปนี วิธินันทกิตต์ 500510057 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ณัฐกฤตา สิทธิโรจนกุล 500510058 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ณีรนุช อินต๊ะแก้ว 500510068 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ทิพยรัตน์ วงษ์สง่า 500510070 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธัญญารัตน์ อุปละ 500510073 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธีรวัฒน์ แสนคำหล่อ 500510075 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ธุวานนท์ จิรกาลนุกุล 500510077 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นริศรา ศิริ 500510079 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
นารีรัตน์ เหมโลหะ 500510084 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
นิลุบล ยศทองงาม 500510085 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ประภาสิริ จันทรวงศ์ 500510098 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ประวิทย์ คำชัยยะ 500510099 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปราโมทย์ สิงห์คำ 500510102 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปวีณา ยศวัฒนากุล 500510103 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์ 500510105 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พงศ์ธร ศิริกุลเสถียร 500510106 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พรทิพย์ พิทักษ์กรณ์ 500510114 751100 Not to be counted as Major or Minor; Students who have taken ECON 101, 102 will not allowed to take this course. วิทยาศาสตร์ เคมี
ภรณ์ทิพย์ แต้โอสถ 500510127 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
มณัชยา จิตต์สะอาด 500510130 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
มนัญญา จันทฤาวัฒน์ 500510132 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
มัลลิกา เสียงดัง 500510135 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
เมริสา กล้าผจญ 500510136 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
รัตนภรณ์ โชติจำลอง 500510139 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
รุ่งรัตน์ ปานศิลา 500510140 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ลลิตา สิงห์เชื้อ 500510141 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วรภา เชิงปัญญา 500510145 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วรรษมล เลิศจตุรานนท์ 500510147 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
วสุ รัตนานุรักษ์ 500510150 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
ศศิพรรณ ศิริชุ่ม 500510158 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สมฤทัย มาดี 500510161 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สันติ ใจเมือง 500510164 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาวิตรี สกุลมิตรภาพ 500510165 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สิริลักษณ์ รูปกลม 500510166 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุทธิตา คำเลิศ 500510169 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุนทรี รัตนถาวรกุล 500510171 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุมิตรา สมบูรณ์ 500510174 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุวิชา โสตถิสกุล 500510176 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สุวิมล ตั๋นโน 500510177 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
หัสยา มาระดา 500510178 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
อมรรัตน์ ใจคำปัน 500510180 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อัครเดช ดอกจำปา 500510182 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อังคณา ธิคำมา 500510183 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อัฐพงษ์ แปงคำ 500510185 209203 203104 and 203108 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
จินดารัตน์ ชายจันตา 500510226 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
จินตหรา เกี๋ยงคำ 500510227 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
ณัฐญาณี เตียติวิริยะกุล 500510243 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
ณิชา กาศลังกา 500510248 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
พฤษพร ธารณามัย 500510280 203352 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ เคมี
ทิพย์สุดา พรมรักษา 500510354 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
พิสิฏฐ นิธิยานันท์ 500510360 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ธนพัฒน์ วงศ์บุญเรือง 500510445 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
พัชราภรณ์ ประทุมมัง 500510489 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
มานิตา เขียวเกษม 500510509 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วัชนันท์ เรืองกูล 500510526 210374 3y วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วารีลักษณ์ กำแพงแก้ว 500510531 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
วิทยา ไชยอำมาตย์ 500510534 054317 for minors only วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ศุภวัฒน์ โฆษวรรธนะ 500510550 056444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
เอกลักษณ์ ซุกเชาว์ 500510602 207306 (207102 or (207104 and 207108) or (207118 and 207188)) and (206267 or 206203 or 206342) วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ชนกนันท์ ตาจันทร์ดี 500510642 751100 Not to be counted as Major or Minor; Students who have taken ECON 101, 102 will not allowed to take this course. วิทยาศาสตร์ สถิติ
ชมมนัส สัตย์ต่อชาติ 500510645 751100 Not to be counted as Major or Minor; Students who have taken ECON 101, 102 will not allowed to take this course. วิทยาศาสตร์ สถิติ
ปวีณา สมบูรณ์ 500510679 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ สถิติ
ปวีณา สมบูรณ์ 500510679 751304 (208263 or 208272) and 751102 and (206172 or 206104) วิทยาศาสตร์ สถิติ
ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง 500510693 751301 ((206191 and 206192) or 206171 or 206103 or 206161) and 751101 วิทยาศาสตร์ สถิติ
มลฤดี สีส่อง 500510698 208343 208263 or 208272 or 208264 วิทยาศาสตร์ สถิติ
อำนาจ อริยะจักร์ 500510874 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
อำนาจ อริยะจักร์ 500510874 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
กฤษดา สุขสีทอง 510510037 206171 For Faculty of Economics students วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นริศรา ธูปเพ็ง 510510095 206171 For Faculty of Economics students วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
พิมพ์ชนก ทศศะ 510510123 206112 206111 วิทยาศาสตร์ เคมี
วรรณชัย พีรพัฒนไพบูลย์ 510510153 206171 For Faculty of Economics students วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
อติชาต สีลวานิช 510510192 001104 001103 or 050101 or 001191 วิทยาศาสตร์ เคมี
อติชาต สีลวานิช 510510192 206112 206111 วิทยาศาสตร์ เคมี
สุภาวรรณ เจิดสิริพันธ์พงศ์ 510510336 202112 202111 วิทยาศาสตร์
จริยา คำมุง 510510379 202100 For Humanities, Social Sciences, Education and Fine Arts Students. วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
ภัทร ชิณการณ์ 510510429 207118 207117 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ภัทร ชิณการณ์ 510510429 207188 207187 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ภัทริน มณีรัตน์ 510510430 078444 consent of the instructor วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
วิภาส ฟังสำเนียง 510510450 057242 057241 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ศิริชัย จิระพรกุล 510510458 207118 207117 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
อรรถพงษ์ ถาเล็ก 510510476 206112 206111 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
อรรถพงษ์ ถาเล็ก 510510476 207118 207117 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
อรรถพงษ์ ถาเล็ก 510510476 207188 207187 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
วาทิตย์ จินใจ 510510494 206171 For Faculty of Economics students วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
กัตติกา ตันติสัจจาภิรักษ์ 510510498 206171 For Faculty of Economics students วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
ปริศนา สิงห์ต๊ะ 510510663 206112 206111 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วรัญญู รักสกุลกานต์ 510510700 206112 206111 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชิโนรส ราชพริ้ง 4506097 254424 254323 or 254325 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชิโนรส ราชพริ้ง 4506097 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชลดรงค์ ปัญญา 4606030 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธนวรรฒน์ รังสรรค์ 4606058 254477 254222 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธีรพงษ์ วุฒิงาม 4606068 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นัทธี นพคุณ 4606081 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วรพงษ์ คำดี 4606138 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ศรัณยู ทอดเสียง 4606163 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุบรรณ ทองสุรินทร์ 4606181 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อุรารัตน์ ลีรัมย์ 4606213 001311 001202 or 001204 or 001205 or 001206 or 001292 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อุรารัตน์ ลีรัมย์ 4606213 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณฐพล เสลาหอม 4606301 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เผ่า ไผทพฤกษ์ 4606403 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เผ่า ไผทพฤกษ์ 4606403 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
พรรษวุฒิ รักษาไพร 4606516 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พรรษวุฒิ รักษาไพร 4606516 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
รุ่งวิทย์ งามศักดิ์ 4606519 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิรุฬ สะพรั่ง 4606522 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อิทธินันท์ จักกระโทก 4606527 254413 254214 and 254325 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อิทธินันท์ จักกระโทก 4606527 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พงศ์เทพ ผกากาศ 4606618 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เกียรติชัย ภักดีรอด 4606643 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปรัชญา งามวงค์ 4606655 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ทัศณียา บุญพูลเกิด 4706067 260334 254231 and 254333 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ธาริน เป็กทอง 4706083 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาวี กิตติวงศากุล 4706094 254371 (254211 or 254212 or 254214) and 254231 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ประดิชญา โอมฤก 4706105 254477 254222 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ยิ่งอนันต์ วรรณดี 4706139 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ยุรนันท์ พรมทา 4706141 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
วโรตม์ ตั้งทัศนา 4706157 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วิภูษิต ธรรมสิทธิ์ 4706163 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สมชาย ตากองแก้ว 4706181 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อัษฎาวุฒิ ยมเกิด 4706218 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อัษฎาวุฒิ ยมเกิด 4706218 254422 (254212 or 254214 or (254211 and 254312)) and 254334 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เจษฎา นันทมานพ 4706253 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เจษฎา นันทมานพ 4706253 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชลลดา พรหมทา 4706257 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชลลดา พรหมทา 4706257 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธนากร สถาปิตานนท์ 4706277 203100 For Humanities, Social Sciences, Education and Fine Arts Students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล 4706333 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
สุธิเกียรติ์ จงอภิรัตนกุล 4706333 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เสกสรรค์ กุณณะกัน 4706335 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เสกสรรค์ กุณณะกัน 4706335 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อร่าม ชวเจริญพันธ์ 4706342 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธนพงษ์ เลิศธนาผล 4706398 256491 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปรมัตถ์ ม่วงงาม 4706419 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นัฐกรณ์ เกิดศรี 4706563 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณัฐดนัย สุขลำภู 4706607 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชัยวัฒน์ สุก๋า 4706762 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ณัฏฐกร เถื่อนทิม 4706763 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ดนัย สมราช 4706765 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ดนัย สมราช 4706765 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ธีรนัย กันไชย 4706767 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
พิษณุ สุวรรณกุลไพศาล 4706773 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ไพรวัลย์ ราชศักดิ์ 4706774 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
พงศพัศ พรมปา 4706782 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
พงศพัศ พรมปา 4706782 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อภิเชษฐ์ ชัยวรรณ 4706783 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
จีรศักดิ์ แก้วเงิน 4806027 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ชินวัฒน์ หงษาคำ 4806041 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ฐานันดร อ๋อมใจกาศ 4806043 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ฐานันดร อ๋อมใจกาศ 4806043 254445 254232 and 254333 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ฐานันดร อ๋อมใจกาศ 4806043 254476 254333 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ฐิติ อุปนันท์ 4806044 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณรงค์พล บุษมงคล 4806047 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณัฐพงษ์ ตรีเทพชาญชัย 4806049 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ทินกร ตันกายา 4806066 255421 255201 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนพล ตันติวงศ์ไชยชาญ 4806068 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนารักษ์ ฟองทา 4806074 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธิตินัย ธิมา 4806078 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นพพล อ่อนจำปี 4806086 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นรเศรษฐ์ บุญเหมย 4806091 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
บวร อนุรักษ์กุลกิจ 4806099 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ปณิธาน แดงบุญ 4806103 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ประภัสสร แสงปิ่น 4806104 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ประวิทย์ ตาปัญญา 4806105 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ปิยะ สกุลพาณิชเจริญ 4806110 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พงศ์เทพ กุลชาติชัย 4806111 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พยุงศักดิ์ จี้ระกันทะ 4806119 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
มรุต แซ่หวาน 4806138 251381 254211 or 254212 or 254214 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
รัฐกรณ์ จันทร์ประเสริฐ 4806144 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
รัฐกรณ์ จันทร์ประเสริฐ 4806144 254424 254323 or 254325 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วรเดช อนันตโชติ 4806150 251381 254211 or 254212 or 254214 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วัชระ ชินะวรรณา 4806163 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิรุจน์ จารุชาต 4806169 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ศศิธร แป้งเงิน 4806177 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศานติกร วิจิตร 4806179 057292 057291 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ศานติกร วิจิตร 4806179 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศุภฤกษ์ สมบูรณ์ชัย 4806184 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุดารัตน์ แดงนา 4806197 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุตาภัทร แซ่ต๋วง 4806198 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุทธิเกียรติ นิมมลรัตน์ 4806200 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุนทร กิตติศุภลักษณ์ 4806203 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุนิมิตร กันทาผาม 4806204 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุมิตรา ใหม่น้อย 4806205 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เสกสรร หลวงโปธา 4806206 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อนุพงค์ โยธา 4806216 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อนุพงศ์ อินทรปัต 4806217 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อรุณวตี หิรัญเขว้า 4806229 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อาทิตย์ หน่อคำ 4806233 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กมล หม่อนมา 4806243 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กมล หม่อนมา 4806243 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กฤษฎา เกตุวราภรณ์ 4806244 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กฤษฎา เกตุวราภรณ์ 4806244 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กษิดิศ ระมิงค์วงศ์ 4806245 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
กษิดิศ ระมิงค์วงศ์ 4806245 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กุลนารี วงศ์จักร์ 4806250 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กุลนารี วงศ์จักร์ 4806250 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เกรียงไกร ปัญโญใหญ่ 4806251 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เกรียงไกร พันกันทะ 4806252 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เกรียงไกร พันกันทะ 4806252 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
คฑา เชื้อวิโรจน์ 4806254 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
คฑา เชื้อวิโรจน์ 4806254 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
คฑา เชื้อวิโรจน์ 4806254 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เฉลิมเกียรติ มั่นคง 4806258 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เฉลิมเกียรติ มั่นคง 4806258 204112 204111 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชมนาท รัตนวัฒนาสิน 4806259 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชมนาท รัตนวัฒนาสิน 4806259 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชัยวัฒน์ สมหนู 4806263 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชำนาญ สุรินทร์ศรี 4806265 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชิดพงษ์ คีรีพนา 4806266 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เชษฐพร บุบผาหอม 4806267 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เชษฐพร บุบผาหอม 4806267 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ฐาปกรณ์ ปวนะฤทธิ์ 4806268 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ฐาปกรณ์ ปวนะฤทธิ์ 4806268 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ณิรัชชา เดชพงษ์ 4806273 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ดวงกมล โสกันเกตุ 4806275 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธนชัย โอวิทยากุล 4806279 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธนารักษ์ วงศ์ติปิน 4806283 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธนารักษ์ วงศ์ติปิน 4806283 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธันยากร เกิดสุข 4806285 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธิติพัฒน์ ถนอมสุวรรณ 4806287 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธีรพงศ์ พอพิน 4806288 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ธีระพงศ์ แก้วขวัญ 4806290 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นราวุฒิ บุญสม 4806294 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นฤมล วงศ์สวัสดิ์สุริยะ 4806295 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นัฐพงษ์ ใจอินทร์ 4806298 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นัฐพงษ์ ใจอินทร์ 4806298 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นันทิสา แก้วทองมา 4806299 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นิติ มรกต 4806300 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปภาวี พูลทรัพย์ 4806303 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ประพันธ์ อำพันธุ์ 4806305 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปิยะชัย ศรีธัญญา 4806309 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปิยะชัย ศรีธัญญา 4806309 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปิยะณัฐ หมื่นอภัย 4806310 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปิยะณัฐ หมื่นอภัย 4806310 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พาทิศ พิริยหะพันธุ์ 4806320 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พิทยา แก้วณะศรี 4806322 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พิทยา แก้วณะศรี 4806322 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พีรดล เกษชัย 4806323 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เพียงสิทธิ์ นวลศรี 4806324 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคภูมิ มหาสมบัติกุล 4806325 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภูรีเวธน์ วงศ์ษาสิงห์ 4806328 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภูรีเวธน์ วงศ์ษาสิงห์ 4806328 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภูรีเวธน์ วงศ์ษาสิงห์ 4806328 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
มุนี เชื้อวรสถิตย์ 4806329 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
มุนี เชื้อวรสถิตย์ 4806329 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เมธัส ทาริยะ 4806330 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รุ่งระวี ทรายสมุทร 4806331 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วรรณรวี อินต๊ะจันวงศ์ 4806332 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วรรณรวี อินต๊ะจันวงศ์ 4806332 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัทน์สิริ สิทธิปัญญา 4806333 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วัทน์สิริ สิทธิปัญญา 4806333 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วิชญ อุ่ยตระกูล 4806337 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วิชญ อุ่ยตระกูล 4806337 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วิชญ อุ่ยตระกูล 4806337 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศศิพงษ์ เล็กสวัสดิ์ 4806342 252489 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศศิพงษ์ เล็กสวัสดิ์ 4806342 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศักดิ์นรินทร์ สายเกิด 4806343 252403 252342 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ศักดิ์นรินทร์ สายเกิด 4806343 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
จุฑามาศ ชุมภูคำ 4806345 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
สุมนมาศ ดีอินทร์ 4806352 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อนุสรณ์ ใจมุข 4806354 204100 Enrollments are not permitted for major and minor Computer science students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อริยะ จันทร์ศิริ 4806358 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อาทิตยา ไชยชนะ 4806363 252456 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อาทิตยา ไชยชนะ 4806363 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อานนท์ หวงหิรัณย์ 4806364 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อานนท์ หวงหิรัณย์ 4806364 204112 204111 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อุกฤษ ศิริประยงค์ 4806367 252495 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กฤตวีร์ ศรีจำนงค์ 4806375 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
กฤตวีร์ ศรีจำนงค์ 4806375 206171 For Faculty of Economics students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
กฤษฎา ชุ่มอินทร์ 4806376 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
กาญจนา โลกคำลือ 4806382 010201 MC Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกริก จิตนุยานนท์ 4806385 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
จารุกิตต์ ธงเชื้อ 4806389 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
จารุวัตร วัฒนะธนชาต 4806390 253491 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฑาภรณ์ ผลิตัน 4806396 253491 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เจษฎา มาลี 4806398 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ฐิฏาพร สุภาษี 4806407 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณรงค์ศักดิ์ ช้อยอนุรักษ์ 4806409 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ณัฐพงศ์ ปัญญารักษา 4806411 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ณัฐพงษ์ เรืองเดช 4806412 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ณัฐวัฒน์ อรรถปรียางกูร 4806416 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ธวัช ภูมิดิษฐ์ 4806429 010201 MC Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ธีรวัฒน์ โตเจริญยิ่ง 4806431 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นิติกร ทองทา 4806439 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นิสัชชา มาภรณ์ 4806440 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปฐมพงษ์ จันทร์ตา 4806446 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ประภัสสร สุวรรณมาโจ 4806450 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปวิตร อุปรา 4806453 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พรกมล อ่องประกฤติ 4806460 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
พฤกษ์ ศรีธิพันธุ์ 4806463 251471 251371 and 251372 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
พัณณิตา สุทธิสวาสดิ์ 4806467 253491 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร 4806469 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
พิสุต รอดวินิจ 4806471 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
แพน ศิริจันทร์ชื่น 4806473 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ภูชิต พิมพ์สาร 4806479 251451 251313 and (251431 or 251433 or concurrent to 251431 or concurrent to 251433) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มธุรส แสงบุญมี 4806482 253331 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ยิ่ง ทวีโภค 4806486 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ยุวธิดา จิระเกียรติกุล 4806487 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
รัตติกาล ไหคำ 4806489 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วรรณวนัช ศิริพุฒ 4806496 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วิราวรรณ ยะชะระ 4806503 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วิลาวัลย์ ปันดอน 4806505 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วีรยุทธ พรหมธาดา 4806507 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ศุภชัย เทียนขวัญ 4806514 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ศุภณัฐ สุขสวัสดิ์ 4806515 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สกนธ์วิทย์ พรหมซาว 4806517 253331 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สัจพร อินทร์ประสิทธิ์ 4806520 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สุภรัตน สุริยคำ 4806527 253331 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สุภรัตน สุริยคำ 4806527 253491 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หาญพิทักษ์ กำลังมาก 4806530 253331 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หาญพิทักษ์ กำลังมาก 4806530 253491 Approved by Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อรพรรณ ศรีไม้ 4806534 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รัฐธรรม์ กันใหม่ 4806576 254496 Approval by the department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุรเชษฐ์ กาวงศ์ 4806582 254206 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สุรเชษฐ์ กาวงศ์ 4806582 254214 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กนกศักดิ์ ปัญญาโสภา 4806590 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
กฤติกา ชัยเนตร 4806591 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จตุรงค์ คำเงิน 4806592 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ณัฐนันท์ ทิพย์สถาพร 4806594 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ดนุพล พิทักษ์ชัยอนันต์ 4806596 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ปฏิญญา ปาสิงห์ 4806600 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ปฏิญญา ปาสิงห์ 4806600 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ปริญญา บุญปั๋น 4806601 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
พงค์นรินทร์ ฟองอินทร์ 4806602 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
พุฒิศักดิ์ ข้างจะงาม 4806603 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภคภณ จินานันท์ 4806605 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภคภณ จินานันท์ 4806605 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
มงคลศักดิ์ สิทธิวงค์ 4806607 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
มงคลศักดิ์ สิทธิวงค์ 4806607 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
รัชชานนท์ พินิจวงษ์ 4806608 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
รัตติพงษ์ ใจแก้ว 4806609 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
รัตติพงษ์ ใจแก้ว 4806609 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วรเฉลิม วงค์ปัน 4806610 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วรเฉลิม วงค์ปัน 4806610 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วัชร จักรชัยชาญ 4806612 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วัชร จักรชัยชาญ 4806612 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วาฑิต พุทธปวน 4806613 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วาฑิต พุทธปวน 4806613 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
วิจิตรา วัชรศุภรณ์ 4806614 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
วิจิตรา วัชรศุภรณ์ 4806614 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ศราวุธ เทพา 4806616 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ศศิพงษ์ สุโฆษสมิต 4806617 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ศุภกร ดวงอินทร์ 4806618 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
อัครพงษ์ ศรีนุ 4806624 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
อานนท์ เทือกศิริ 4806625 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
อานนท์ เทือกศิริ 4806625 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
อินทรี สมบูรณ์ 4806626 256416 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อินทรี สมบูรณ์ 4806626 256491 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
สุทัศน์ พุกกะมาน 4806653 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุทัศน์ พุกกะมาน 4806653 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กนกวรรณ รวมชัย 4806661 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชาญวิทย์ สิงห์สัน 4806676 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชุตินันท์ อยู่สุข 4806678 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นันทิศา รินมุกดา 4806699 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เพ็ญวดี จางกิตติรัตน์ 4806712 255427 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เพ็ญนภา แจ่มหม้อ 4806765 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เพ็ญนภา แจ่มหม้อ 4806765 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภัทรพงษ์ ขันมะลิ 4806767 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วรินยา ศรีลาพัฒน์ 4806774 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วรินยา ศรีลาพัฒน์ 4806774 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อัญชสา พงษ์ตา 4806778 255448 255351 or 255350 or 255446 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุรัสวดี จันโท 4806785 206281 206112 or 206104 or 206162 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อัษฎางค์ ทองปัตย์ 4806789 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณัฐกร จอมขันเงิน 4806796 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นัฐพงษ์ นาคประสิทธิ์ 4806798 252403 252342 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
นัฐพงษ์ นาคประสิทธิ์ 4806798 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ปาริฉัตร ดีคำป้อ 4806799 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศิริพันธุ์ ปาลี 4806805 252498 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ดำรงรัฐ ธีรานุพนธ์ 4806822 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ดำรงรัฐ ธีรานุพนธ์ 4806822 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ธิดารัตน์ ทองอ่วม 4806825 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ภูวเมศร์ คำราพิช 4806828 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
พัชรพงษ์ มานิตย์ 4806830 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ศุภชัย อุดสุข 4806832 206362 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ศุภชัย อุดสุข 4806832 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ศุภชัย อุดสุข 4806832 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ASIT APORNSUPAVIT 4806900 254400 Approval by the Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กิตติพงศ์ ทวีคุณ 490610015 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กิตติศักดิ์ บุญวงศ์ 490610018 255422 255321 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
กุลชาติ การย์บรรจบ 490610020 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เกียรติศักดิ์ คำเงิน 490610025 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ขวัญดาว พรมศักดิ์ 490610027 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ขวัญดาว พรมศักดิ์ 490610027 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ขวัญนภา วงค์เจริญ 490610028 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ขวัญนภา วงค์เจริญ 490610028 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เคียงผไท อุเทน 490610033 255340 255320 or 208380 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จักรพล สุขหอม 490610037 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จารุวรรณ มั่นอ่ำ 490610041 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฑาพร เขื่อนคำ 490610046 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชลลดา อนุสรณ์ประดิษฐ์ 490610057 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชลลดา อนุสรณ์ประดิษฐ์ 490610057 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชาลิสา มะลิกำ 490610066 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชาลิสา มะลิกำ 490610066 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ฐาปน ธงไชย 490610070 851201 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณัฐดนัย อุทธจักร 490610076 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐธิดา ณ เชียงใหม่ 490610077 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐธิดา ณ เชียงใหม่ 490610077 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐนีย์ มโนชมภู 490610078 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐนีย์ มโนชมภู 490610078 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐพล เหลี่ยวเรืองรัตน์ 490610082 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
แทนคุณ จิตรแก้ว 490610091 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
แทนคุณ จิตรแก้ว 490610091 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นิกร วงศ์ดาว 490610112 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ปฐมพงศ์ กล้าณรงค์ 490610122 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปรัชญา ห่านตระกูล 490610128 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นฤษร จันทร์เงิน 490610142 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
พิมพร แซ่ลิ้ว 490610153 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พิมพร แซ่ลิ้ว 490610153 254373 252282 or 206362 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พิมพร แซ่ลิ้ว 490610153 254421 206355 and 206362 and (254203 or 254206) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พิษณุ คำพับ 490610154 255422 255321 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เพชรฤกษ์ พงษ์ริยวัฒนา 490610155 255422 255321 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ภูมิ ขัติวงษ์ 490610161 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
มนัฐชัย จิรกิจอนุสรณ์ 490610166 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ยศยง ศรีวิเชียร 490610167 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ยุทธนา ชำนาญการ 490610169 255340 255320 or 208380 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รัฐพล พลจันทร์ 490610174 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วัฒนา วรรณขาว 490610191 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิทวัส เธียรเศวตตระกุล 490610197 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศศิธร ประเสริฐศักดิ์ 490610214 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศักดิ์สิทธิ์ พิศมร 490610215 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ศุภสิริ ตันติวโรดม 490610222 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศุภสิริ ตันติวโรดม 490610222 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สรายุทธ์ หมื่นตาบุตร 490610225 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุกัญญา เถอะจ๋า 490610233 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุทธิพงศ์ ใจอินทร์ 490610237 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
หัสชัย สิทธิบุศย์ 490610249 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อธิป เทพอำนวย 490610253 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อภิชาติ ชนะพิศ 490610256 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กฤษฎา เสริมศรี 490610283 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ชุติมา เสนาธรรม 490610304 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ณฤพล จันทร์วิรัช 490610312 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ธีรพงษ์ บุญทา 490610330 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปรภัทร ทรัพย์ศรี 490610340 252363 252333 or 252331 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ประภาพร นันทะวิชัย 490610341 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
พิศุทธิ์ หน่อแก้ว 490610352 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วรวรรณา ปัญญากดแก้ว 490610376 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วรวิช เล้าอติมาน 490610377 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วันเฉลิม สุวรรณการ 490610379 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ศรัณย์รัตน์ สายปัญญา 490610385 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สุรเชษฐ์ ศรีธรรมชาติ 490610400 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
สุรเชษฐ์ ศรีธรรมชาติ 490610400 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เสกสรร พงษ์สงวน 490610401 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อรรถเชฐ แก้วกลางเมือง 490610404 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อรรถเชฐ แก้วกลางเมือง 490610404 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เอกลักษณ์ มีชัย 490610409 206363 206112 or 206203 or 206261 Enrollments are not permitted for mathematics major students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
กฤษณ์ สิริกุลรัตน์ 490610420 251371 (205275 and 251211) and (251372 or concurrent to 251372) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฑาพล จันทร์อุไร 490610448 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ณัฐชฎา สุดแก้ว 490610469 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นิศาชล แซ่แห่ว 490610509 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นิศาชล แซ่แห่ว 490610509 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปรารถนา สุวิมลเจริญ 490610513 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปรารถนา สุวิมลเจริญ 490610513 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปิยะพงศ์ ต๊ะคำ 490610519 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มนตรี แสนบูราณ 490610543 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ศิวาภรณ์ ยาวีระ 490610585 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศิวาภรณ์ ยาวีระ 490610585 255492 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุรวงค์ เอี่ยมมงคล 490610610 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อัจฉราพรรณ วงศ์เปี้ยจันทร์ 490610624 251371 (205275 and 251211) and (251372 or concurrent to 251372) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อัมพิกา บุญศรี 490610626 251371 (205275 and 251211) and (251372 or concurrent to 251372) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อาฐิตา วิวัฒน์ภิญโญ 490610628 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กัญญารัตน์ หลวงมูล 490610640 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
กัมปนาท พุฒหมื่น 490610653 054317 for minors only วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วัชรพงศ์ พรมพันธ์ 490610662 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
จักรกฤษ รัตนา 490610679 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ศิรกูร พรหมเพ็ชร 490610704 256441 4y or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ศุภฉัตร ดามพวรรณ 490610706 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
สิทธิชัย หนองปิงคำ 490610707 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
สุภาพ สุทธนี 490610710 256441 4y or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
อิสรพงษ์ ไชยสูง 490610712 256462 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
พงศ์ศักดิ์ สุทาพักษ์ 490612021 001203 050102 or 001192 or 001104 or 001107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยา กานต์เภสัชวณิช 490612031 254334 254232 and 254333 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สุรเดช อภิวงค์ 490612038 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธนวัฒน์ อภิโกมลกร 490612068 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนวัฒน์ อภิโกมลกร 490612068 255491 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ปิยวัฒน์ พรสวัสดิ์ 490612081 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ภัทรศักดิ์ ศรีสุบรรณ์ 490612085 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อัศนัย สายตา 490612112 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อัศนัย สายตา 490612112 255491 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เกษตร คำน้อย 490612122 261443 261334 or 261441 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เจษฎา มาเจริญ 490612124 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทัศนพงศ์ เลิศปัญญานุกุล 490612137 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตรีวิทย์ ศิริภคไพศาล 490612140 206281 206112 or 206104 or 206162 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นราวุฒิ สดับพจน์ 490612141 206281 206112 or 206104 or 206162 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นิติทัต เมืองเดช 490612146 261208 261102 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปัฐภูมิ พวงรังษี 490612148 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พันธวัช ปันแก้ว 490612153 252342 252317 or 261371 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภคพงษ์ หอมแย้ม 490612155 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วุฒิกร แก้วตั้ง 490612168 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุลิสา ไกรนรา 490612178 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณัฎวุฒิ สายหยุด 490612195 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
วิจักษณ์ ตั้งปภาวี 490612216 252390 3y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กฤษดา อินต๊ะวิกูล 490612232 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
กฤษดา อินต๊ะวิกูล 490612232 255491 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฏฐ์ แซ่เลี่ยว 490612260 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อนุชา ดาก้อน 490612306 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อนุชา ดาก้อน 490612306 255491 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พลาวัสถ์ เจตะภัย 490615001 254400 Approval by the Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณัฐวุฒิ กันติสินธุ์ 490617002 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ณัฐวุฒิ กันติสินธุ์ 490617002 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ทวีศักดิ์ สุวรรณ 490617003 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ทวีศักดิ์ สุวรรณ 490617003 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
เทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ 490617004 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
เทพศักดิ์ ศศิสุวรรณ 490617004 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นพศร ปัญโญ 490617005 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นิกาย กันธิ 490617006 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นิกาย กันธิ 490617006 254333 254203 or 254206 or 259203 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วราวุธ ศรีสุวรรณ 490617007 254231 (206104 or 206162) and (207102 or (207104 and 207108) or (207106 and 207116)) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
วราวุธ ศรีสุวรรณ 490617007 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
กิรพงษ์ อำไพกิจพาณิชย์ 500610018 206171 For Faculty of Economics students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
แคทริยา วงศ์ศิริ 500610027 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จำรูญ ธีรสาธร 500610037 019222 019221 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ณฐนนท นิยมญาติ 500610063 254211 254107 or 259107 or 254202 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ทศพล คำตั๋น 500610079 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธเนศ เลิศจิตติคุณ 500610091 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธัญญาภรณ์ อินต๊ะ 500610094 206171 For Faculty of Economics students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิญญา ลุนไชยพา 500610118 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พยายาม ทองคำ 500610145 255314 255215 or 255212 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เพียงฤทัย เหลืองทอง 500610161 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ลลิตา ชุมสวัสดิ์ 500610192 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ลลิลลิต เจียมอ่อน 500610193 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศุภเศรษฐ์ กิตติพล 500610232 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
สุนารี ใจมา 500610251 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
อรวรรณ สว่างวงษ์ 500610270 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จักรพงฐ์ พลเจริญสุข 500610298 002191 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
เฉลิมรัช บัวหล้า 500610307 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปฏิทิน ชวพันธุ์ 500610346 206171 For Faculty of Economics students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปรียานุช แซ่เซิ่ง 500610351 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วราภรณ์ ขัตติยะ 500610387 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศรัณย์ ทัฬหพัชรกุล 500610398 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ศุวิล เขตตีวรรณ์ 500610409 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อานนท์ ชัยวงศ์ 500610437 252223 252211 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
อุกฤษ กันทาสุวรรณ์ 500610440 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
กิดากาญจน์ รอถ้า 500610454 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กิดากาญจน์ รอถ้า 500610454 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไกรสร อุดสม 500610463 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ขวัญแก้ว เครือฟู 500610466 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ขวัญแก้ว เครือฟู 500610466 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
คทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค์ 500610468 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เฉลิมชัย แสนติ๊บ 500610485 251211 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เฉลิมชัย แสนติ๊บ 500610485 259203 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ณัฐวุฒิ พุทธิเมืองชื่น 500610505 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ดวงฤดี อุดสม 500610510 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ถิรนันท์ บุญยืน 500610515 053447 053400 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ประจักษ์ ทองปรน 500610552 206171 For Faculty of Economics students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปรารถนา แสงบุญเรือง 500610557 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปรีญาภรณ์ เลาโว้ง 500610558 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปรีญาภรณ์ เลาโว้ง 500610558 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปวรวรรณ ช่างเพชร 500610559 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปัญจโชค จิตราภิรมย์ 500610560 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ภาณุวัฒน์ วังคีรี 500610582 255435 255100 or 259101 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
รวีโรจน์ ลีลาสุขเสรี 500610590 054317 for minors only วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
รัชพล ศรีวิราช 500610592 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เลิศสกุล จักรกฤษณ์ 500610598 251211 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เลิศสกุล จักรกฤษณ์ 500610598 259203 254107 or 259107 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วงศกร มูลอ้าย 500610599 054317 for minors only วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วชิรพงศ์ ธีรสวัสดิ์ 500610600 054317 for minors only วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วนิดา อินปั๋น 500610601 054317 for minors only วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วรภัทร กล่อมเกลี้ยง 500610605 251213 251211 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วรรณวิศา ศิริ 500610607 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ศิริวรรณ โนชัยวงค์ 500610627 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สันติภาพ วารีอุดม 500610639 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สุพรรณษา ปัญญาวิชา 500610649 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อทิตยาต์ ต๋าแปง 500610658 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อิทธิพงษ์ วิงวาท 500610673 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
อิศราพงษ์ สุขสุนันท์ 500610674 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
กุลวัฏ จุลละนันทน์ 500610679 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
พิทยรัตน์ อุปธรรม 500610701 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สุนิสา ชุ่มเมืองเย็น 500610712 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นฤดล บุญญะโสภัต 500610733 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ปิยะพงษ์ เรืองเดช 500610743 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
ทวีวัฒน์ ปัญญาคำ 500612009 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธีรดนย์ ติยะชัยพานิช 500612010 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วสวัฒน์ พงษ์พันธ์ 500612017 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
สัตยา มั่งคั่ง 500612019 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
จักรพันธ์ ศัลยพงศ์ 500612032 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จิรพงศ์ ศัลยพงษ์ 500612035 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธัญชนก ยืนยิ่ง 500612036 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชัชวาลย์ เชิดชูชวลิต 500612037 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชาคริยา จิตวัชรนันท์ 500612040 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ทศพล บูรณพรชัย 500612044 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนพล มณีมัย 500612047 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ภานุพงศ์ โพธิ์ศิรินันทชัย 500612056 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ยุทธนา คงเฉลิมวัฒน์ 500612057 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รณชัย ก๋าเครื่อง 500612058 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
รักษพล ถ้ำสิงห์ 500612059 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
วศิน ภู่เจริญ 500612064 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ศุภชัย วัฒนานุกร 500612070 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
จัตุรงค์ ครองแก้ว 500612086 261208 261102 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชัชพล คุณชมภู 500612089 207116 207115 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ร่มฉัตร ชูโชติ 500612102 204105 Major วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วรัญญู แสงขัติ 500612103 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อรนิตย์ สกุลอินทร์ 500612108 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กฤตยชณ์ เอกสิทธิพงษ์ 500612121 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธณพล จารุวรรณ์ 500612128 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธีระพล ก้อนแก้ว 500612129 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เอกพงษ์ วรเกษ 500612143 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
เติมตระกูล ศิริมาตร 500612160 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนรุจ ขยัน 500612162 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธวัชชัย ยี่คำมี 500612165 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นรกฤต ชินวิมล 500612166 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นิรันดร์ จินา 500612167 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ณัฐธิติ ยอดใส 500612209 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณัฐธิติ ยอดใส 500612209 261208 261102 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วราพงษ์ ชัยชาญวิศิษฏ์ 500612220 206281 206112 or 206104 or 206162 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วัชระพงศ์ พันแสง 500612221 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมภพ วงศ์วัน 500612224 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุวัฒน์ ลังกาพินธุ์ 500612228 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อิศเรศ เกียรติกูล 500612230 261372 206362 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณิศวรา อินต๊ะก๋อง 500612237 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
วรัญญา เย็นบำรุง 500612248 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
หทัยทิพย์ ตั้งสัมฤทธิ์กุล 500612257 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ชัชวาลย์ มังคละกิตติวรรณ 510610059 207106 207105 or 207101 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ชัชวาลย์ มังคละกิตติวรรณ 510610059 207116 207115 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ณัฐยา จันทร์ตาบูรณ์ 510610086 207116 207115 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ทวีพร ณ นคร 510610097 206266 2y Enrollments are not permitted for mathematics major students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี 510610177 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วรางคณา คุณชมภู 510610225 078444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
วรุตม์ ฉัตรทิพากร 510610228 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วาทิศ ขำชุ่ม 510610234 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วาทิศ ขำชุ่ม 510610234 203167 concurrent to 203162 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
โสภาพร ว่องวีรวุฒิ 510610284 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ภูมิ ไตรไทยธีระ 510610422 252201 207106 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โกญจนาท สุทธิทักษ์ 510610492 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
จีราวรรณ มะณีวอ 510610502 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ซีดิก มูซอ 510610508 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ธวัชชัย เปรมจิต 510610529 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาวิน ไชยกาศ 510610537 251332 251341 or concurrent to 251341 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นุกุล สมโน 510610539 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
พลสัณห์ ช่างเหล็ก 510610549 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มงคล ติ๊บเหล็ก 510610556 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
วัฒนชัย โฆษวรรธนะ 510610564 057365 057253 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ศุภณัฐ ทาแก้ว 510610574 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ดนัย สมวงค์ 510610612 057292 057291 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ดนัย สมวงค์ 510610612 057365 057253 or consent of the instructor for higher certificate of physical education students วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
เบญจพล ปัญญาบุตร 510610620 079472 079372 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ปรัชญา ศรีหาวงษ์ 510610621 207100 For Humanities, Social Sciences, Education and Fine Arts Students. วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ศศิวิมล พิทักษ์นัยกุล 510610633 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
อัญชลี ยุทธภัณฑ์ 510610638 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
บัญญพนต์ สุขะปรเมษฐ 510610653 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
พงศกร สมวงศ์ 510610657 252201 207106 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
กฤตพัฒน์ ประสมเพชร 510610673 203104 203103 or 203101 วิศวกรรมศาสตร์
ณัฐพล แสงทอง 510610696 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์
ธนัญชัย ลอยใหม่ 510610701 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์
ภาณุพันธ์ สมพรมงคล 510610723 203108 203107 and concurrent to 203104 วิศวกรรมศาสตร์
ศิริประไพ กุลสุทธิ์ 510610732 057292 057291 วิศวกรรมศาสตร์
สุภาพร วงษ์บุญชา 510610742 057292 057291 วิศวกรรมศาสตร์
คทาวุธ แพรสีนวล 510612008 352314 3y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ธนกิจ เอี่ยมโพธิ์ 510612026 352311 3y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
พชร โชคสุวัฒนสกุล 510612043 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
กฤษณ์ เกตุเมธาวิท 510612085 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
เกียรติศักดิ์ ทนทาน 510612091 207106 207105 or 207101 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ชคทิศ ต๊ะการ 510612100 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธนภัทร โยธา 510612110 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ 510612124 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นิติชาติ เตชะวัชรีกุล 510612134 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พชร วนรัตน์ 510612149 254282 (206104 or 206162) and (207102 or 207104 or 207106) วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พัฒณัฐ เก็บสมบัติ 510612152 207116 207115 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พิชิตชัย พงษ์ธรรม 510612154 259107 206103 or 206161 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พิณ เอมวัฒนะ 510612156 001205 001203 or consent of the English Department วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พิณ เอมวัฒนะ 510612156 255461 4y วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
พีรพงษ์ สิงห์วิภาส 510612158 056444 consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
อทิตยา โมกขาว 510612198 207116 207115 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
กณวรรธน์ พัฒนาวาณิชย์ 510612501 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
กิตติพงศ์ เจริญเกตุ 510612502 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
คเชนทร์ ตั้งเจียมศรี 510612503 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
จำลองลักษณ์ ตนการณ์ 510612504 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
จิรวัฒน์ ติ๊บหลวง 510612505 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
เจษฎา เสมอกิจ 510612506 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ชัยพร เชื้อดวงทิพย์ 510612507 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
เชิดชัย ยาใจ 510612508 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ทศพล ปันมูล 510612510 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ทินกร แก้วพนัส 510612511 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ธนากร ปันทะรส 510612512 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ธนาวุฒิ ยาวิชัย 510612513 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ธีรศักดิ์ ศรีมา 510612514 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ธีระวัฒน์ วิเศษคุณ 510612515 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
นิคม วรรณภิระ 510612516 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
บรรเจิด ซองซะลัย 510612517 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
บุญวัฒน์ สิงห์ตาแก้ว 510612518 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ประชาชาติ ไชยอุปละ 510612520 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ประมวล ปุ๊ดภาษี 510612521 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ประสิทธิ์ ตาจักร์ 510612522 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ประเสริฐ ศรีไชยมูล 510612523 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
พรชัย คำวิลัย 510612524 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
พรศักดิ์ วังคีรี 510612525 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
พลวัฒน์ ธนูมาศ 510612526 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
พิชัย บุตรจุมปา 510612527 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ภัฏพงศ์ มงคลเทพ 510612528 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ภานุวัฒน์ วงค์ชมภู 510612529 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
มนัส วังคำฟู 510612530 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
รสสุคนธ์ เหมือนศิริ 510612531 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
รุ่งตะวัน กันทะอู 510612532 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
รุ่งทิวาห์ อุ่นคำ 510612533 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วรวุฒิ สุใจโรจน์ 510612534 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วัฒนา อิ่มพวง 510612535 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิญญู วงค์ทันใจ 510612536 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิทยากรณ์ กองสถาน 510612537 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิทวน เป็งตา 510612538 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิรัตน์ นุ่นวาระ 510612539 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิวัฒน์ บุญมาทอง 510612540 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
วีระพล จีนาวงค์ 510612542 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ศิริพงษ์. ศรีอำภัย 510612544 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สมพงค์ การเพียร 510612545 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สมศักดิ์ ศรีจันทร์ 510612546 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สหภาพ ปังประเสริฐ 510612547 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สิริทรรศน์ ปัญญาสุรจิต 510612548 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุทธิพันธ์ อินต๊ะปุก 510612549 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุธรรม สุวรรณ 510612550 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุพจน์ ปัญญายิ่ง 510612551 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุรพงษ์ เตจ๊ะสา 510612552 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุรศักดิ์ สิทธิสม 510612553 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
สุวัฒน์ ปาละมี 510612554 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
เสกสรร สาธร 510612555 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
เสรี มาสวัสดิ์ 510612556 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
อดุลย์ สวนป่า 510612557 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
อติชาต ชูวงศ์ 510612558 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
อนันต์ เหมืองจา 510612559 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
อนุวัฒน์ ศิริ 510612560 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
อภิสิทธิ์ หล้าเมา 510612561 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
ทินกร ทองคำปิน 510612562 001209 001208 or consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการงานช่างและผังเมือง
กฤช สิทธิวางค์กูล 510631082 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กัญญาลักษณ์ คำชั่ง 510631083 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ขณิฐา ยะจอม 510631084 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
จุฑามาศ เนตรปัญญา 510631086 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชาญ ศานติตานนท์ 510631087 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชาญชัย อภิรมย์ชัยกุล 510631088 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ชิดชนก จามิกรานนท์ 510631089 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ณรงค์ชัย สถาวรวิจิตร 510631090 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธัญชนิต บรรจงจิตต์ 510631092 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นวรัฐ สัตถาผล 510631094 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พันธศักดิ์ พรรณรังษี 510631096 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พิมลพร มูลรัตน์ 510631097 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภาชินี พยงแย้ม 510631098 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ภาวิตรี ชายครอง 510631099 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ศุภลักษณ์ คำรังษี 510631101 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กรพินธุ์ พรดรัณภพ 510632001 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กุศลิน สังข์นวล 510632003 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
คณาวุฒิ โยธา 510632005 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ฐิติพร กันจันวงศ์ 510632007 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ทศพล ดังควัฒนา 510632009 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
นัยนา คงสุคนธ์ 510632012 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พัชรพรรณ ปานเม่น 510632015 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
รัตนะ เนตรบุตร 510632018 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
อาทิตย์ อ่อนชมจันทร์ 510632024 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กีระติพงษ์ พูลพนา 510632093 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ฐิติพล สุรินทร์ 510632095 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
ธรณิศ ทักษณา 510632096 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
เปรมชัย มูลหล้า 510632097 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
พงศ์ศิริ เร่งเร็ว 510632098 255497 4y and consent of the instructor วิศวกรรมศาสตร์
กมลชนก ไตรคณานุรักษ์ 510710001 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กมลชนก น้อยเต็ม 510710002 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กมลชนก เผ่าประพัฒน์ 510710003 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กรกช บ่อคำ 510710004 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กรองกาญจน์ ผลมานะ 510710006 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กันตภพ ศิวเวทพิกุล 510710009 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กาญจน์ วงศ์กวินวุฒิ 510710010 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กำพต มีศรี 510710011 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ 510710012 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เกรียงไกร บุญญประภา 510710013 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
คงภคิน จันทรวงศา 510710014 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
คณพัฒน์ รัตนนิธิกุล 510710015 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
คฤห มาตรวชิระ 510710016 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
คุ้มครอง คำแดง 510710017 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จริยา เหลือปัญญา 510710019 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จักรกฤษณ์ กีรติเรืองรอง 510710020 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จันทสริ เจริญคงสกุล 510710021 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จารุพจน์ ติรศรีวัฒน์ 510710022 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จิราภา หลิ่มโตประเสริฐ 510710023 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ฉัตรชัย วรศักดิ์กุลชัย 510710025 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เฉลิมพล สุริวรรณ 510710026 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชนินท์ ประคองยศ 510710027 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชนินท์ ประคองยศ 510710027 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชัจชลิต วัฒนากูล 510710029 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชานน สีหะกุลัง 510710031 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ญาณิกา พันธ์ไชยศรี 510710032 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ฐิติพล ศรีสมบูรณ์ 510710034 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐพณณ์ พิทักษ์นรเศรษฐ 510710036 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐวัชร วัฒนินทร 510710038 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐวุฒิ กิตตินานนท์ 510710039 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐวุฒิ แดงศรี 510710040 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณิชา เพียรวิจารณ์พงศ์ 510710042 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ดนัย ตั้งเหล่าเจริญ 510710043 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ต้องกมล สวนลำใย 510710045 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทรงวุฒิ ภู่สว่าง 510710046 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทักษิณา ทินนา 510710047 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทัศวรรณ คำเขียว 510710048 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธงทอง บ่อสุวรรณ 510710049 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธนวัฒน์ แซ่เจี่ย 510710052 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธนินท์ จิรโชติชื่นทวีชัย 510710054 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธาริต มงคล 510710056 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์ 510710059 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นันทพร อัครวงศาพัฒน์ 510710060 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นุชนารถ ไชยกิจ 510710062 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เนตรนภิศ ชัยรังษี 510710064 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เนตรนภิศ ชัยรังษี 510710064 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
บุษบาวรรณ สว่างทรัพย์ 510710065 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เบญจพร ชูโชติ 510710066 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เบญจพร ชูโชติ 510710066 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปภานัน เมธากิจตระกูล 510710068 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ประพิณพร สายัณห์ 510710069 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปัทมาพร ทองสุขดี 510710071 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล 510710072 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พงศ์พันธ์ ศิรินภาพันธ์ 510710074 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พงศ์วิศิว์ พงศ์สุธรรม 510710075 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พงศกร ภัทรโกศล 510710076 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พชร พยัพพนนท์ 510710077 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พฤกษ์ แดงบุบผา 510710080 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พิชญ์วิทย์ บุญนำ 510710081 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พิมลพิมพ์ ปิ่นอินทร์ 510710083 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พีรณัฐ ผลวิชา 510710084 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล 510710085 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พุทธิพงศ์ หริณวรรณ 510710086 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ไพชิต ปัญจพรผล 510710087 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ไพชิต ปัญจพรผล 510710087 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภวิกา ฤกษ์ธรรมกิจ 510710088 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภัทรพงศ์ รัตนธาดากุล 510710089 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภัทรพร ทิสยากร 510710090 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภัทริกา ตะกรุดแก้ว 510710092 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภัทริกา ยะปะนัน 510710093 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภาษา สุขสอน 510710094 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภาสวัต ลลิตวงศา 510710095 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภาสวิชญ์ จวงทอง 510710096 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภูชนะ อุ่นใจ 510710097 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
มธุรมาศ สีเสน 510710098 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
มัณฑนา ศุภวงศ์วรรธนะ 510710099 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
มานิตา พนธารา 510710100 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
รักษ์ธนิน รักษ์ตระกูล 510710102 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
รัฐริญา ปัญญาวชิรโสภณ 510710103 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
รัตน์พล อ่ำอำไพ 510710104 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ลักษณา ภู่สูงเนิน 510710106 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วงศ์ศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร 510710107 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วรกันต์ วรธำรงผไท 510710108 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วรวัฒน์ ตรีวัชรารัตน์ 510710109 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วริษา ประเสริฐทรัพย์ 510710110 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วสวัตติ์ ศิริวัฒนมงคล 510710111 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วสุชล ชัยชาญ 510710112 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วสุวัต ตระกูลศิริศักดิ์ 510710113 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิทวัส ตั้งวิจิตรสกุล 510710116 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิทิตย์ วารีทิพย์ 510710117 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิธินา เตชาเสถียร 510710118 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิภา สุวรรณชีวะศิริ 510710119 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิศรุต ศรีพยัคฆ์ 510710121 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิศว อุบลเจริญ 510710122 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิษณุ โรจน์ตันติกาญ 510710123 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิสสุตา แสนศิริ 510710124 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิสาข์ บัวแจ่มรัตนวงศ์ 510710125 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิสุทธิ จิตนุยานนท์ 510710126 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วีรารัตน์ เหมือนพลอย 510710127 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วุธจิระ ตั้งใจสถาปัตย์ 510710129 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศตวรรษ วงศ์ฉายา 510710131 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศรีสุลักษณ์ คะชา 510710132 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศวิษฐ์ ทนงกิจ 510710133 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศาศวัช จงวิศาล 510710134 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศิรประภา ขรวงศ์ 510710135 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศิวัช คุ้มชาติ 510710136 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล 510710137 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศุภศิต เกิดสุวรรณ 510710138 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศุภเศรษฐ์ วงศ์กังแห 510710139 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กัญญ์ณณัฐ ลัภยานันท์ 510710140 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
โศภิษกาญจน์ ใจเมือง 510710141 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สมธนญ พงศานานุรักษ์ 510710142 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สมหญิง ดำนิล 510710143 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สรณ ยะบุญ 510710144 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สรณัติ์ ลลิตวงศา 510710145 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สายธาร วิริยะเสนา 510710146 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สินี รุ่งรุจิรัตน์ 510710147 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุชฎาวีร์ วงษ์ชัยภวัฒน์ 510710149 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุดาทิพย์ องอาจเอกะวรรณะ 510710150 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุดาลักษณ์ รักษ์ทอง 510710151 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุธี ตรีวัฒนาวงศ์ 510710152 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุปรีชญา พันธุ์เสนีย์ 510710153 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุพิชา กงทอง 510710154 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุภาวรรณ รังษีจำรัส 510710155 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุเมธ โกเมฆ 510710156 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุวรรณวัฒน์ เต็งนุกูลกิจ 510710157 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุวิมล คันธธาศิริ 510710158 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อนัญญา วงศ์นพหิรัญ 510710160 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อภิชญา คล้ายแก้ว 510710161 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อภิสิทธิ์ วงศ์วรรณ 510710162 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อรรถกรณ์ อินบรรเลง 510710163 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อลิน เพชโรภาส 510710165 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อาทิตยา ฉั่วตระกูล 510710167 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อาลิสา ทับทอง 510710169 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อุกฤษฎ์ ประจันตเสน 510710170 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เอกวิทย์ ธนสุทธิพิทักษ์ 510710171 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ 510710173 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กฤตภาส นุ้ยหิรัญ 510710174 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เกรียงไกร ชูสุวรรณรักษ์ 510710176 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จิรวัฒน์ ภู่พานิชเจริญกูล 510710177 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
จิริณี เนตรสุวรรณ 510710178 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เจนวิทย์ ทิพวรรณ์ 510710179 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชนิดา เกษามา 510710180 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
โชฎก พรหมแสนจันทร์ 510710181 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
โชฎก พรหมแสนจันทร์ 510710181 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธนาคาร จินดาหลวง 510710183 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นรุตม์ เสเกกุล 510710184 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นรุตม์ เสเกกุล 510710184 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นลินี จิณเสน 510710185 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นิธิพร จันทร์ขจรชัย 510710186 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นิพนธ์ งูพิษ 510710187 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปรารถนา ดุจติปิยะ 510710188 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปรารถนา ดุจติปิยะ 510710188 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พงศกร พจนาสุคนธ์ 510710189 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พรขวัญ ตัณฑ์จิตานนท์ 510710190 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พรรณิกา เทือกตา 510710191 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ภิญญดา ถานะวุฒิพงศ์ 510710192 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ยงวิทย์ พิงคะสัน 510710193 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เรืองนิพนธ์ พ่อเรือน 510710194 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วรางคณา มาแจ่ม 510710195 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วริศวงศ์ นาต๊ะ 510710196 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วาริท พิสิษฐ์กุล 510710197 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สโรชา พ่วงรักษา 510710198 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สหภาพ ตาดี 510710199 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สืบสกุล ธรรมขันธ์ 510710200 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อุมารินทร์ คำพูล 510710202 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กมลวรรณ เจริญพันธ์ 510710203 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กรกนก กันทา 510710204 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กฤษดา พละทรัพย์ 510710205 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
กิตติศักดิ์ สุธิบุตร 510710206 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เกวลี แสดงฤทธิ์ 510710207 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ข้าวขวัญ เดชปัญญา 510710208 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
คุณัช อภิเดชากุล 510710209 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เฉลิมพร บำรุงรส 510710211 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ชญาดา ใจแดง 510710212 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ญาณิกา จินดาไมล์ 510710213 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฏฐ์ บุณยะวิโรจ 510710214 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฏฐวดี นันตา 510710215 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐพร ตันเครือ 510710216 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ณัฐพล ทิเขียน 510710217 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ดาราวรรณ วงศ์พรหมเมศร์ 510710218 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธนพร แสนชนะ 510710219 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธนาคาร ศรีพนม 510710220 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธีร์วรา ธินันท์ 510710221 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ธีรวัฒน์ แสนมังกาละ 510710222 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นริศษา โสภะ 510710223 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
นวลจุฑา ตาคำ 510710224 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปฏิพัทธ์ จินะธรรม 510710225 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ปิยะณัฐ ธนัญชัย 510710226 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พนิดา วิจารณ์ 510710227 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พาณิพร มณีวัฒนพร 510710228 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พิจิตรา บุญเจริญ 510710229 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
พิเศษ จอมจักร์ 510710230 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
เยาวลักษณ์ ช่างรัตนกร 510710231 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
รพีพรรณ จันทรชิต 510710232 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
รัชนีวรรณ ปันศรี 510710233 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วรางคณา หมั่นไร่ 510710235 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วริยา เหมืองจา 510710236 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วัชรินทร์ รัตนเกษตรสิน 510710237 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
วิวรรธนวีย์ หาญณรงค์ 510710238 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศรัณยู ศรีภูษณาพรรณ 510710239 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศศินทร์ หมวกกุล 510710240 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศิริพงศ์ ไทยใหม่ 510710241 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศุภสิน วงศ์บุญตัน 510710242 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สันต์ธีร์ ติยะธะ 510710243 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สาธินี ชัยทนุวงศ์ 510710244 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 510710245 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สุทิวัส วงศ์บาตร 510710246 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
หทัยชนก ซื่อสัตย์ 510710247 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อภิวิช มงคลกำธร 510710248 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อมรรัตน์ คำสร้อย 510710249 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อรรจน์ พันธุ์เจริญ 510710250 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อัครชัย เผือกวัฒนะ 510710251 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อัญญา โชติปฏิเวชกุล 510710252 001204 001203 or consent of the English Department แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
อัญญา โชติปฏิเวชกุล 510710252 206171 For Faculty of Economics students แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์
สิริมา นพดล 4608288 360102 for non-agricultural students เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
สิริมา นพดล 4608288 361201 Agricultural Economics Students and Non-Agricultural Students เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ไวณวิณ รังกลาง 4708260 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ศรัณยา ยศถาวร 4808034 206100 Enrollments are not permitted for Science-based students. เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
กนกพร เตชะติ 4808052 104320 104201 เกษตรศาสตร์ พืชสวน
เกียรติศักดิ์ แสนสุข 4808070 078444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ พืชสวน
จิตรกานต์ ภควัฒนะ 4808081 104320 104201 เกษตรศาสตร์ พืชไร่
จินดาวรรณ คำโมนะ 4808083 203250 203104 and 203113 or equivalent เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
จุฬารัตน์ ศิริวรรณ 4808091 078444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
ณัฐฐิยา ศรีฉ่ำพันธ์ 4808110 078444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
ณัฐณิชา แปงบุญเลิศ 4808111 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา
เดชนรินทร์ อินต๊ะปัน 4808119 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา
รชนีกร ปิมปา 4808221 053447 053400 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
รัชนี ตรีเลิศลัญจกร 4808223 078444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
รุ่งอรุณ กันธะปา 4808230 056444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
วาสนา สิทธิเวช 4808255 056444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
ศิวพงษ์ กวางวิจิตรกุล 4808286 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
สุดารักษ์ ไชยนวล 4808296 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา
สุดารัตน์ อิ่นคำ 4808297 053447 053400 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ โรคพืช
อนุชา จายหลวง 4808322 010201 MC Major เกษตรศาสตร์ พืชสวน
อัจฉรา เดชวงค์ญา 4808336 361201 Agricultural Economics Students and Non-Agricultural Students เกษตรศาสตร์ พืชสวน
กวินันท์ อนุกุล 490810062 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เกษมสันต์ ทาศักดิ์ 490810069 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เกสร คณิตชยานันท์ 490810070 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เกียรติศักดิ์ โปทากาศ 490810071 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
จักรพันธ์ ศรีวิชัย 490810081 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
จารุวรรณ คำทอง 490810086 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
จุฑามาศ พรมยวง 490810091 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เจษฎา เดชบุญ 490810098 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เจษฎาพร ทิพย์ศักดิ์ 490810100 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ฉัตรนภา ประเสนมูล 490810101 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ชัยวัฒน์ ยาวิราช 490810110 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ฐิตินันท์ นูนเมือง 490810119 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ฑิตยา บำรุงรัตน์ 490810123 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ถรรจวรรณ ทาระวา 490810142 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ทิพวรรณ อาริย 490810145 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ธนากิต เคหา 490810151 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ธีระ วนิชาชีวะ 490810158 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
นกุล จิ่งต่า 490810161 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
นฤนาท เกตุอำไพ 490810171 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
นันทพร สุทธิ 490810175 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
นิรมล แก้วลังการ์ 490810179 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
เบญจวรรณ ปินไชย 490810187 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ปยุต ทรงสิริอาชา 490810190 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พัทธพร วรรณใส 490810215 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พิราช บูลย์ประมุข 490810219 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พีระพงษ์ กัณทาพันธุ์ 490810220 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พุฒิพงษ์ ปู่น้อย 490810222 356331 356303 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พุฒิพงษ์ ปู่น้อย 490810222 356441 356303 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พุฒิพงษ์ ปู่น้อย 490810222 356442 356303 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พุฒิพงษ์ ปู่น้อย 490810222 356444 356303 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พุฒิพงษ์ ปู่น้อย 490810222 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พูนทิพย์ แสนธิไชยยา 490810223 154430 204201 or 204101 or 204105 เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
ภพพร ตั้งฑีฆะรักษ์ 490810227 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ภัทรพงศ์ กาพรม 490810229 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ พืชสวน
ภานุมาส กาศเกษม 490810233 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ภูวนนท์ ปวงคำ 490810237 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ยุพาพรรณ ทองหล่อ 490810244 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
รัตชนีย์ ชำนาญ 490810249 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ราตรี บุญมาปะ 490810255 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วรรักษ์ หน่อสีดา 490810261 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วรวิทย์ สิทธิดง 490810262 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วันเพ็ญ ตันติวัฒนะผล 490810270 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วิไลพร ทัณฑะรักษ์ 490810274 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วิวัฒน์ รัตนเขื่อน 490810276 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
วีระยุทธ์ ตันติเกียรติ์ 490810280 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ศิระญาณ์ เทียมภู่ 490810289 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ศิริขวัญ มะโนจิตต์ 490810290 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ศิริจรรยา อายุมั่น 490810291 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
ศุภกิจ ใจสุข 490810300 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สิทธัตถ์ สุตะวงค์ 490810307 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สินีนาฎ เจือจันทร์ 490810310 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สุกัญญา ยอดสร้อย 490810315 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สุจารุนันท์ เลาหทวีกูล 490810316 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สุทธิดา ชำนาญการ 490810318 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
สุนิตย์ สนโชติ 490810320 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ พืชสวน
เสกสรร โพธิ์ศรี 490810331 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อดุลย์ เวียงนาค 490810334 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อนุศาสน์ เทียมแสง 490810338 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อภิชัย ปัญญา 490810341 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อภิชาติ ศรีแสง 490810342 205216 205103 and 205193 เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อภิชาติ ศรีแสง 490810342 361497 4y เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อภิชาติ ศรีแสง 490810342 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อภิวัฒน์ โพธิสมบัติ 490810345 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อมรรัตน์ เสาร์มณี 490810346 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อรรถพล ชัยจันทร์ดี 490810352 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อรวรรณ ฉัตรตันใจ 490810353 361461 361201 or 361211 or 361212 เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อรวรรณ ฉัตรตันใจ 490810353 362441 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
อัจฉรา อันสมศรี 490810355 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
อานนท์ เทิดไพรพนาวัลย์ 490810362 356497 4y or consent of the instructor เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
พิทักษ์ บุญปั๋น 500810036 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
พิมพ์สิริ บุญเรือง 500810037 056444 consent of the instructor เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ศิริรัตน์ น้อยสะปุ๋ง 500810052 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
เกศกนก คำอ้ายล้าน 500810092 053447 053400 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์
เกศริน มิ่งสกุล 500810093 053447 053400 or consent of the instructor เกษตรศาสตร์
ฉันฑวัฒน์ เนตรศักดิ์เกษม 500810119 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์
ฉันฑวัฒน์ เนตรศักดิ์เกษม 500810119 361201 Agricultural Economics Students and Non-Agricultural Students เกษตรศาสตร์
อังคณา พุทธโส 500810387 361201 Agricultural Economics Students and Non-Agricultural Students เกษตรศาสตร์
กิจดำรงค์ วันทา 500810405 352332 3y เกษตรศาสตร์
ชลิตดา เชน 510810015 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ณรงฤทธิ์ หนูสิงห์ 510810017 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ธนาภรณ์ เชื้อบุญมี 510810023 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
บรรชา สูงกลม 510810033 079444 3y เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
ลัดดาวัลย์ จันตัน 510810050 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
วัตรนันท์ โอชะสุนทร 510810055 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
สุภาวดี ธิมา 510810064 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
หิรัณย์ ชาญเชิงพานิช 510810066 206171 For Faculty of Economics students เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
เจษฎา ตรีตราพันธ์ 510810118 203108 203107 and concurrent to 203104 เกษตรศาสตร์
ภควัส ศิริกันรัตน์ 510810214 203104 203103 or 203101 เกษตรศาสตร์
ภควัส ศิริกันรัตน์ 510810214 203108 203107 and concurrent to 203104 เกษตรศาสตร์
ภควัส ศิริกันรัตน์ 510810214 206104 206103 or 206171 or 206101 เกษตรศาสตร์
ศิรัญญา ตินะราช 510810269 203108 203107 and concurrent to 203104 เกษตรศาสตร์
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ 510810302 001104 001103 or 050101 or 001191 เกษตรศาสตร์
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ 510810302 202109 202108 Enrollment is permitted only for students from the Faculties of Agriculture and Pharmacy เกษตรศาสตร์
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ 510810302 203104 203103 or 203101 เกษตรศาสตร์
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ 510810302 203108 203107 and concurrent to 203104 เกษตรศาสตร์
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ 510810302 206104 206103 or 206171 or 206101 เกษตรศาสตร์
ธารินี พฤกษ์ชินวร 4809037 010201 MC Major ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
บูรญา ศรีธิดวง 510910047 160336 159101 or 160101 ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
สิริขวัญ สงวนผล 4510141 462499 462431 and consent of the department เภสัชศาสตร์
สิริขวัญ สงวนผล 4510141 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
วรวรรณ ชาญสุวรรณชัย 4610101 451587 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
มัทรีญา เภาศรี 4610167 462499 462431 and consent of the department เภสัชศาสตร์
ภัทรภา สมวงศ์ 4610171 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
อังคณา วงค์วรรณ 4610501 462531 457221 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
อังคณา วงค์วรรณ 4610501 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กนกพร เด็ดแก้ว 4710001 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กมลชนก ตันติศักดิ์ 4710003 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กรรณ์นิกา จันต๊ะวงค์ 4710004 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
กรรณิการ์ สอิ้งแก้ว 4710005 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กฤษณา วัลลิภากร 4710007 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
กันยารัตน์ บุตทนุ 4710008 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กานต์รวี ทองต้น 4710010 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กิติพงค์ ภิระบัน 4710011 462592 462491 and consent of the department เภสัชศาสตร์
กิติพงษ์ อุ่นคำมี 4710013 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
กุลนันท์ นาถเจริญกิจ 4710014 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
คัมภีร์ จิระวิณิจ 4710016 461579 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
จตุพร วงศ์หล้า 4710017 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
วิรินมาศ ศรีเขียว 4710022 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
จุไรรัตน์ บัวสุวรรณ 4710023 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
จุฬาลักษณ์ แสนสม 4710024 462505 320343 and 461353 and consent of the instructor เภสัชศาสตร์
ชวลิต ร่มเย็น 4710025 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ชาครีย์ วัฒนศิริ 4710027 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ชุติภรณ์ จันทร์แยง 4710028 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
เชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ 4710029 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ฐิติพร ใจปินตา 4710030 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ฐิติยา สมหนุน 4710031 462599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัชชา โอสถาพร 4710032 461579 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐกร นิมาชัยกุล 4710033 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐณิช จินะ 4710034 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐพร เรือนสอน 4710035 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐพร วิชญวรรณกุล 4710036 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐพล ทิมนาค 4710037 461599 consent of the department เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
ณัฐพันธ์ พงศ์สังกาจ 4710038 462599 consent of the department เภสั