รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ให้นักศึกษาตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา และปฏิบัติดังนี้
    ติดต่องานบริการการศึกษาของคณะที่นักศึกษาสังกัด เพื่อยื่นคำร้องขออนุมัติลงทะเบียนน้อยกว่าข้อบังคับฯ กำหนด ต่อคณบดี
    หากนักศึกษาไม่ขออนุมัติลงทะเบียนน้อยกว่าข้อบังคับฯ ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
    ทุกกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน ซึ่งผิดเงื่อนไขตามข้อบังคับฯ จะเป็นโมฆะ และได้รับอักษรลำดับขั้น W

ไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนซ้ำฯ (สำหรับคณะ) [Download]

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว หน่วยกิต ชื่อคณะ สาขาวิชา
นาย ธนะ โกกนท 4601027 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ปิยะพงษ์ มะโนคำ 4701125 3 มนุษยศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
นาย สฤษดิ์ อัศวพิศาลบูลย์ 4701185 3 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย เรวัต ราฮามัน 4701434 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. ประภาพรรณ ดาวราม 4801194 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นาย วชิรวิทย์ พิกุลปาน 4801416 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ธนภัทร พระเทพ 4801438 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นาย พิณทนา สิงหภาคภูมิ 4801533 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศิรินภา อุตตะโม 4801534 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วิภาวี เลิศพูนวิไลกุล 4801536 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วิจิตรา จันทวงศ์ 490110083 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. แพรรุ้ง พงษ์ไพบูลย์ 490110173 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
น.ส. พิมพิไล ศรีทอง 490110207 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย วรพจน์ วงษ์ชัย 490110247 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ธีรภัทร์ บุญอินทร์ 490110310 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
นาย ศุภฉันท์ ธนะปัด 490110399 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. อารดา ทองชุมสิน 490110408 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. จันทิมา เลือดทหาร 490110412 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
น.ส. ลลิดา สังข์สะนา 490110429 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
น.ส. รัฐภรณ์ เขื่อนศรี 490110479 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. กนกวรรณ สัมพันธ์ 500110004 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. กุลธิดา ลี้บุตร 500110013 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ดรุณี พจน์มณีไพฑูรย์ 500110029 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. นฤมล บุญทา 500110048 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ปริชญา มากมาสิน 500110055 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู 500110066 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. มุทิตา ชินภักดี 500110073 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. รพีรัตน์ ศรีธิ 500110074 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. รัชวรรณ์ เลาหเจริญยศ 500110076 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย วรุตม์ คู่พิทักษ์ขจร 500110085 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต 500110086 3 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วิภา ดอยกิ่ง 500110090 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. วิไลวรรณ ม่านมุงศิลป์ 500110092 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ศิริมาส แซ่เจ้า 500110095 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อภิญญา ห่านตระกูล 500110108 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. อรุณี บุญมี 500110112 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. เอนิการ์ พลอยสมบูรณ์ 500110115 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย คุณากร กากูล 500110197 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. จีรนันท์ บุญลอง 500110200 6 มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
น.ส. กฤติยา วาทกิจ 500110236 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. ฉัตรระวี สร้อยมณีวรรณ์ 500110239 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 500110242 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
นาย ธีระพงษ์ ยานะพรหม 500110244 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. ปวีณา ไชยศรี 500110246 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. พรพรรณ สายบุญเรือง 500110248 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. มัทนา คงสำราญ 500110253 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. วราพร บุญยศ 500110255 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. ศุภกัญญา เชื้อช่าง 500110261 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
นาย สมภพ พรมพัง 500110262 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วรวรรธนพร วิลัยรักษ์ 500110264 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
นาย สุพจน์ มหาสมุทร 500110268 3 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. แสงระวี ตำหนิดี 500110270 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. เพ็ญรัศมี พงษ์สวัสดิ์ 500110328 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. หทัยรัตน์ จีรวิทย์ขจร 500110341 6 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. กรกนก ทองพินิจ 500110344 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. กฤตยา ปัญญาหลี 500110345 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. จิรรัชยา ศรีทอง 500110346 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. จุฑามาศ มั่นโหมด 500110347 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. จุฬารัตน์ ใจมูล 500110348 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ดารารัตน์ พันธวงค์ 500110349 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ธน บูชาชัย 500110350 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ธนัชพร บำรุง 500110351 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ธนิตา ทิวงศ์ษา 500110352 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. นาถคณา คุณาสวัสดิ์ 500110354 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. นาถชนก นิ่มจรรยา 500110355 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย บวรนันท์ พิมพ์โพธิ์ 500110356 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. บุษบัน เดชตรัยรัตน์ 500110357 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ปานชนก เวียงนาค 500110361 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ปิยนุช ชมภูกาศ 500110362 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย เปี่ยมศักดิ์ เหล่าพิเชียรพงษ์ 500110363 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. พรทิพย์ บุญประเสริฐ 500110364 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. พิชชาพร ดอกไม้ 500110366 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. พิมนรา ขัดผาบ 500110367 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. เพ็ญนภา กมลแสง 500110368 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ภควัต มาตยาบุญ 500110369 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ภาณุพงศ์ กาญจนอุดมชัย 500110370 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ภานิดา แสงคำ 500110371 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. รสสุคนธ์ ผลคำแปง 500110372 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. รักษิณา พรมทองบุญ 500110373 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วรนุช สุขแสง 500110375 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. วริษา ด้วยดี 500110377 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. ศรัญญา ขัติยะ 500110378 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. สุภาณี อุตส่าห์ 500110381 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย อธิณัฐ ชัยศรี 500110384 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. อภิญญา ทะอินทร์ 500110385 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
น.ส. สุณิสา จันทิมา 500110386 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย เหมชนน จินาโส 500110429 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. นิโลบล วาสสนิท 500110473 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. กนกกานต์ นันต๊ะ 500110499 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. กนกวรรณ กันแก้ว 500110500 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. กนกวรรณ สมบูรณ์ชัย 500110501 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. กรัณยรัตน์ สมเก๋ 500110502 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย กฤษฎา เศรษฐกุดั่น 500110503 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. กุลยา ปัญญาธรรม 500110504 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย คงไคย หล่อวงค์ 500110505 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. จิรนันท์ มหาเสนา 500110507 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. จิราพร เทสมุทร์ 500110508 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. จุฑาพร ปันธะนะ 500110509 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. จุฑามาศ ชัยชนะ 500110510 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ฉัตรสุดา แดงบุญ 500110512 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชนิดา แซ่ซือ 500110513 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชนิตา สาใจ 500110514 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชมพูนุช กลับสงวน 500110515 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชลิตา เครื่องคำ 500110516 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ฐิตาภา พนาสหธรรม 500110517 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ณชนก สังข์ด้วง 500110518 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ณัฏฐนันท์ สีหราช 500110519 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ดรุณี ลางคำ 500110520 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ดาว เมธา 500110521 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. เดือน เมธา 500110522 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ทัศนานุตร โตบุญช่วย 500110523 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ธารินี ตางแกปิน 500110524 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ธิมาภรณ์ เทพภักดี 500110525 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ธีราวัฒน์ ประดับผล 500110526 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. นันท์นภัส ทองกั๊ก 500110527 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. นินนาท ดาวรัตนหงษ์ 500110528 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. นิภารัตน์ ยอดขอด 500110529 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. พรทิพย์ ปิงสอน 500110532 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. พรสุดา หงษ์สง่า 500110533 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย พฤทธิเชษฐ์ นามปน 500110534 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชุติกาญจน์ สิริวรธันย์ 500110535 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ณปภัช จันทร์เทพ 500110536 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ชนิกาณต์ นิ่งน้อย 500110537 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ภัทราพร ใจมั่น 500110538 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ภัทรินญา สุรินทร์ตา 500110539 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ภาสกร แก้วตัน 500110540 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ภูมินทร์ ขยันกิจ 500110541 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. รติญาภรณ์ กองสอน 500110543 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. วณิชชา รอดโพธิ์ทอง 500110544 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. วรานันท์ เอื้องไพโรจน์ 500110545 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย วรุฒ เจริญธรรม 500110546 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย วิทวัส ธรรมมา 500110548 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. วิภาพร จิตรการฤดี 500110550 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. วิรัญญา อภิชนาธง 500110551 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. วิรันดร์ตรี มณีฝั้น 500110552 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ศราวุธ จันทาพูน 500110554 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ศิวะรัช คงทน 500110556 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ศุกลรัตน์ นามแดง 500110557 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นาย ศุภชัย สิทธิใหญ่ 500110558 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. สรวงสุรีย์ ศรีบุญเรือง 500110559 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. สาริตา เต็มพร้อม 500110560 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ภัทรพรรณ พรมน้อย 500110562 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. สุวิมล หมาดบู 500110564 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. อักษรลักษณ์ ทิพย์อักษร 500110566 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. อังศุมาลิน จุมปา 500110567 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. อัญชุลิกา พวงทอง 500110568 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ประพิชญา ตาคำ 500110570 6 มนุษยศาสตร์ บ้านและชุมชน
น.ส. เหมือนกมล ศรีรัตน์ 500110576 6 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ทศพร อยู่ศรี 500110577 6 มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส. ธนาภรณ์ ธนัญชัย 500110578 6 มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา
นาย ตุลย์ บุญศิริ 530110321 3 มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
น.ส. วิมลธา นิ่มหนู 4702046 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นาย ณัฐวุฒิ ศรีสุข 4702129 3 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. นิตยา ตู้แก้ว 4702131 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย สันติภาพ ไพรัตนวงศ์ 4702142 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. เจนจิรา โสภณจิตร 4802041 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. รังษิยา รัตตนิทัศน์ 4802075 5 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย ภรัณยู สกุลชิต 4802125 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ภูวนัย พูนสุขเจริญวาณิช 4802126 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. วราภรณ์ อุพิริ 4802134 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. วัสยา จันทร์ดิษฐ 4802200 5 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุรัสวดี ต๊ะพันธ์ 4802220 5 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
น.ส. โชติกา จินศุจี 4802261 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย กฤษฎา อินไผ่ 490210001 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. กัญญาณัฐ ปร๊ะย่อ 490210002 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย กิตติศักดิ์ สมคิด 490210003 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. จริยาภรณ์ รัตนประภา 490210004 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. บุณฑริก ซื่อสัตย์ 490210008 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. เบญจวรรณ บัวบาน 490210011 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ปริศนา ปัญญาสอน 490210012 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. พัชราภรณ์ หงษ์เขียว 490210015 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. พัชราภรณ์ อินติ๊บ 490210016 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. วาริณี คำร้อย 490210019 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. วารินทร์ อินแก้ว 490210020 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ 490210021 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ศิวาภรณ์ จันทกลาง 490210022 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. สรัญญา ปุกปินกาศ 490210023 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. สิริกาญจน์ พรหมวงศ์ 490210024 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. อัจฉรา กันทาท้าว 490210025 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. อัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น 490210026 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. อิสราภรณ์ อภิวงค์งาม 490210027 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. กรองกาญจน์ กันกา 490210028 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ขวัญนภา กุณาวงศ์ 490210029 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ชญานี ศรีประเสริฐ 490210030 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พรภวิษย์ ธูปเทียนมณี 490210031 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พรวิสาข์ ศรีพรม 490210032 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. มณฑิรา แก้ววิจิตร 490210033 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. มยุรา ประดิษฐ์ษร 490210034 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. รัตนา ฟองนันตา 490210035 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. เรณู มูลงาม 490210036 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. วราภรณ์ ฟองศักดิ์ 490210037 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. สรารัตน์ สมศักดิ์ 490210038 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. สาวิตตรี ตั๋นตุ้ย 490210039 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. อังคณา เมล์ทาง 490210040 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. กุลนันทน์ โตสิตารัตน์ 490210041 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. เกษรา กันทะจักร์ 490210042 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. เกษศรินทร์ นะที 490210043 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. จุฑารัตน์ พรมบ่อ 490210044 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. ณัฐธิดา สิทธิเจริญ 490210045 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พัชรินทร์ ใหม่แก้ว 490210046 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. พิมพ์ธิวา วงค์ชมภู 490210047 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. สุชาดา พันธุ์ฉนวน 490210048 6 ศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
น.ส. จุรีพร เป็งวัง 490210051 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. นริศรา ตาสุวรรณ 490210054 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ประภัสสร อ่อนน้อม 490210055 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ปัญญาพร บุญเนตร 490210056 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. พิมพ์พิศา กัลยาณจารี 490210061 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ภัทรพี สันใหญ่ 490210062 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ภาวิณี คำสุข 490210063 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. วรางคณา ปินนะ 490210066 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. ศุภวรรณ สินโสภณกิจ 490210068 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
น.ส. อรุณี เที่ยงธรรม 490210072 6 ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ
นาย กฤษณพงศ์ นาทิพย์ 490210074 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย คงศักดิ์ เชิดธรรม 490210075 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. จตุพร วงค์ชมภู 490210076 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย จิรศักดิ์ เอมละออ 490210077 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. จุฑารัตน์ ดาวเมฆรับ 490210078 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ชณัณท์วรัตต์ ศิรนันทพัฒน์ 490210079 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย ทัพพ์ ชุมทอง 490210080 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย ปาณภัทร มณีวรรณ 490210082 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พรวิภา สุกาวิระ 490210083 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. พัสชาภรณ์ พวงสมบัติ 490210084 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ยุพาพร แก้วดำ 490210085 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. รัฐพร หมั่นแสวง 490210086 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ลลิตา จุลรังสี 490210087 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. วิจิตรา พลอยประพัฒน์ 490210088 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ศยามล มาฆะสุข 490210089 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. ศิรินันท์ ปัญญาแก้ว 490210091 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. สุชาดา เชื้อสะอาด 490210093 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. สุชาวดี ถมเพ็ชร 490210094 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
น.ส. อิสยาภรณ์ การอง 490210098 6 ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
นาย วันวลิต มีรสล้ำ 490210103 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
นาย ศักดิ์ณรงค์ วงค์ไทย 490210104 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. จันทนิภา ศรีวิชัย 490210105 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
นาย เชาวลิต แก้ววิเชียร 490210106 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
นาย ณัฐกร กันทะวัง 490210107 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. ประกายมาส อิ่นแก้ว 490210109 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. เพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ 490210110 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย ศรัญญู ภู่สวัสดิ์ 490210111 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. อัจฉรียา นามจันทร์ 490210113 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. อิงกินันท์ พันธุ์แก้ว 490210114 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล 490210115 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. จิตรลดา ติวุตานนท์ 490210116 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ณัฐวรรธน์ สมอคำ 490210118 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ธนวัฒน์ บวงสรวง 490210119 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ธนิสร ปรีชานุกูล 490210121 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม 490210122 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ปิยะพงษ์ วุฒิ 490210126 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย กิตติ เรือนคำ 490210130 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย กิตติภัทร บารมีรัตนชัย 490210131 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย กิตติภูมิ วิจิตร 490210132 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย เขมณัฐ จูแวน 490210133 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง 490210136 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. ธนาภรณ์ คงคาสุวรรณ 490210139 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ธวัชชัย ขะยอม 490210140 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ 490210142 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. นันทพร แก้วเสน 490210143 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ปรินซ์ มัทธุรศ 490210144 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. ปวีณา คำฟู 490210145 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย พงศกร นิยมศิลป์ 490210146 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. เพชร ก๋าวงศ์ 490210148 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. เพียงตะวัน ชัยชมภู 490210149 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ภคิน วัฒนสุนทร 490210151 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย รชานนท์ วะไลศรี 490210152 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย วัชรพรรณ เขียวรอดไพร 490210153 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย อัคเรศ ทรัพย์เจริญ 490210159 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. อัลิปรียา อมรพุทธิพันธ์ 490210160 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย เอกลักษณ์ แสนใบ 490210161 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. จันจิรา จักขุเรือง 490210163 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. จุไรรัตน์ สวนต๊ะ 490210164 7 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย เจษฎา แสงผึ้ง 490210165 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย เชาวลิต หล่อเถิน 490210166 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ดวงพร เชื้อพรมศรี 490210167 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ดาราพร มะโนนำ 490210168 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย ธนากร จันต๊ะวงค์ 490210169 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. นันทพร ปี่แก้ว 490210170 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. นารีรัตน์ เดชอุดม 490210171 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. พิมผกา อ้อมอารี 490210172 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ภัทราวดี สุขกำลังมา 490210173 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ฤทัยรัตน์ วิธุรัตน์ 490210175 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ 490210176 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย วรกร ไชยวรรณ 490210177 6 ศึกษาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา
น.ส. วัชราภรณ์ จันทร์จรมานิตย์ 490210179 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย วัลลภ นันตา 490210180 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. ศศิธร พาหุรัตน์ 490210181 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย สถาปนา กาสุยะ 490210183 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
นาย โสมนัส ม่องเผือก 490210184 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. อัจฉรีย์ คงกิจติเจริญ 490210185 6 ศึกษาศาสตร์ สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
น.ส. กนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์ 490210187 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. จันทิมา ก๊กศรี 490210188 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม 490210189 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. ลลดา อู่สุวรรณ 490210191 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. วิชุดา ไชยวงศ์ 490210192 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย วีรพงศ์ เกรียงไกรเวช 490210193 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย วีรยุทธ วีระคำ 490210194 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ศราวุธ เตมีศักดิ์ 490210195 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. ศิรินภา ก้อนธิมา 490210196 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. อภิญญา ฤทธิโพธิ์ 490210197 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. กานต์ธิดา ขวัญมงคล 490210199 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
น.ส. กมลพร ทองธิยะ 490210201 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ 490210202 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย ศกุนต์ คุณยศยิ่ง 490210203 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
นาย สุชาติ ไชยวัณ 490210204 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. จิตรลัดดา เย็นจิตร 490210206 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ธีรภรณ์ ไชยเวช 490210209 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย นพคุณ อุ่นใจ 490210210 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. นัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ 490210211 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. นารี สันตินามชัย 490210212 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. บงกชกร จอมเตปิน 490210213 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พจนีย์ กิตติกมลพันธุ์ 490210214 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. พรรณนิภา ชัยชนะ 490210215 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ภาณุมาศ พลวิทย์ 490210216 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. มณฑลี เศรษฐวนิชย์ 490210217 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. มุทิตา อุดรแผ้ว 490210218 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย รัฐพล ศรีชัยวงศ์ 490210220 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. รัศมี วชิรอาภา 490210221 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ศศิวิมล อินต๊ะเนตร 490210224 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ศิวดี อัครโพธิ 490210225 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย ศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์ 490210226 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. สุพัตรา แก้วแกมเกษ 490210230 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. แสงดาว บัวอินทร์ 490210231 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย อัครพล คำขัติ 490210232 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย อิทธิชัย ทองเจริญ 490210236 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. กอแก้ว ทวิชศรี 490210237 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. ชลธิชา ทิพย์ดวงตา 490210241 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. ดวงกมล บุญประเสริฐ 490210242 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย 490210243 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ประภารัตน์ จันทร์เสนา 490210246 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย ประเสริฐพร เทียนแดง 490210247 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. วาสนา คำอุดหนุน 490210250 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. วีรยา ตันอุดม 490210251 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
นาย สมิธ คำฝั้น 490210253 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
นาย สุรพงศ์ ไชยวงค์ 490210254 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. สุรีย์พร แก้วมา 490210255 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. อัจฉราพรรณ นิวรัตน์ 490210256 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส
น.ส. กรรณิการ์ พุ่มพวง 490210257 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย กิตติศักดิ์ น้อยคำ 490210258 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย เกรียงไกร หลวงเขียว 490210259 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย นที บุญสูง 490210260 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า 490210261 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. มณฑิรา จินะโสติ 490210262 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล 490210263 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วิภาดา สิทธิกล 490210264 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย สันติพงษ์ กันทะ 490210266 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย อัฐศิษฎ์ จันทรบุปผา 490210267 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. กชกร ทำนุพันธุ์ 490210268 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. จุฑารัตน์ พอจิต 490210269 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย เฉลิมคุณ มัดฉิมา 490210270 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ณัฐพร เทือกเถาสาร 490210271 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. พิชญาพรรณ พากเพียร 490210272 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. พิมล ธนกรสกุล 490210273 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. วรพร ท้าวธงชัย 490210274 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. ศิริวรรณ กาศอุดม 490210276 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
นาย ศุภสัณห์ กันทะตา 490210277 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. อัจฉราวรรณ ปิ่นม่วง 490210278 6 ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
น.ส. กรรณิกา อินกาวี 490210279 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. กิ่งลดา แสนคำฟู 490210280 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เกรียงไกร ปั๋นพันธ์ 490210281 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ขนิษฐา ประเทศ 490210282 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. จงรักษ์ อวดห้าว 490210283 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เฉลิมพล ติ๊บมณี 490210284 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ชนุพร คำอ้าย 490210285 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย เทวฤทธิ์ เขื่อนคำ 490210288 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ธนกฤต อั้งน้อย 490210289 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ธนพรรณ ซื่อตรง 490210290 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. เบญจมาศ มะณีชัย 490210291 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. เปรมฤดี ไชยรัตน์ 490210292 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. เพลิน ใจแก้ว 490210294 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ภัสราภรณ์ ชัยเดช 490210295 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. รดาการ เวียงมูล 490210296 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. วลัยพร วันแก้ว 490210297 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย วันเฉลิม ระลาธิ 490210298 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ศศิภา ศรีสม 490210299 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. ศิรินันทร์ นวลมา 490210300 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย สิทธิชัย ผ่องใส 490210301 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. สิริพรรณ โตวิเชียร 490210302 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. สุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ 490210303 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. กัลยาณี วีระคำ 490210304 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. กิตติยา วงค์รินทร์ 490210305 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ชลดา สุมา 490210308 6 ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
น.ส. ธรัชภรณ์ สายสุธนาวิชญ์ 490210309 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย นเรศ ล้ำเลิศวัฒนา 490210310 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ปณิธาน มั่นคง 490210311 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ปัชมาภรณ์ ยืนนาน 490210312 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย พิพัฒน์ อุตะมะ 490210313 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. เยาวลักษณ์ เจดีย์กัน 490210316 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. ฤทัยรัตน์ เรือนคำแปง 490210317 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย วัชระ ขันสังข์ 490210318 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. วันวิสา เป็กกันใจ 490210319 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย สมเจตน์ เนียมก้อน 490210320 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. สุกัญญา ผกาภิวัฒน์ 490210321 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. สุทธินี ชาวรัตนพันธุ์ 490210322 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. สุพรรษา งามเขียว 490210323 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
นาย อภิรัตน์ เชียงหนุ้น 490210326 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. อัมพร อินต๊ะป๊ก 490210328 6 ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
น.ส. จารุภรณ์ ศรีจันทร์ 490210329 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
นาย ธีระศักดิ์ ศรีสุวรรณ 490210331 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
นาย ปราบ ปราบภัย 490210332 6 ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา
นาย ดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา 490210335 6 ศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. เบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ 490210336 6 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
น.ส. สุพิศ มีทรัพย์มั่น 490210337 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. อรนุช จะซา 490210338 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. จรรยา แก้วกูลา 490210339 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. กนกวรรณ บุญเรือง 490210401 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. อัจฉรา คำจาย 490210402 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. นลินี ใจกลม 500210009 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. วนารัฐ พาคำ 500210015 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. วัชรี พงษ์พิชิต 500210017 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
น.ส. ศรีวลัย ไตรแก้ว 500210018 6 ศึกษาศาสตร์ ประถมศึกษา
นาย ฐิติวัชร์ อัครบริรักษ์ 500210130 2 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ชนะชัย ภมรชัยสกุล 500210149 8 ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา
นาย ทศพล จาวสถาพร 500210358 6 ศึกษาศาสตร์ เกษตรกรรม
น.ส. TANAKA SAKI 530214001 5 ศึกษาศาสตร์
น.ส. KOTONO OIKE 530214002 8 ศึกษาศาสตร์
น.ส. กัณทิมา หมวกสันเทียะ 4403035 3 วิจิตรศิลป์ ประติมากรรม
นาย รณชัย จันทรัตน์ 4703078 6 วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
น.ส. อนัญญา ติลกวัฒโนทัย 4803008 3 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
นาย คมสัน สวัสดิรักษา 4803015 3 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นาย วิชญ์รวี จีโน 4803026 6 วิจิตรศิลป์ จิตรกรรม
นาย กาพปรีดี ฉัตรโชติกวงศ์ 490310001 8 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
น.ส. ดิษวรรณ สุทัศน์สันติ 490310005 6 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
น.ส. ณิชานันทน์ มณีกุล 490310071 3 วิจิตรศิลป์ การออกแบบ
นาย ณัฐพงศ์ เมนะรุจิ 500310117 8 วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์
นาย ศุกรี แสนไชย 4704059 3 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นาย คณสณันท์ สีสุข 490410067 3 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
น.ส. ปฐมาพร เกษสุวรรณ 490410128 3 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ธนาภรณ์ สุ่มใจยา 500410031 6 สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์
นาย เฟื่องวุฒิ วงศ์ไข่ 500410146 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นาย วรรณเกียรติ กิริยา 500410159 6 สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
น.ส. ณัฐธิดา ดวงแก้ว 500410193 6 สังคมศาสตร์ ไทยศึกษา
นาย ศศิวัฒน์ ดิลกสุทธิพันธ์ 4605050 3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
นาย วัชรศักดิ์ สีโน 4605502 3 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
นาย ทัศไนย กุลวิทิต 4705712 1 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย กฤษฎาเดช สันโดษ 4805029 4 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. กีรติกานต์ ไชยโคตร 4805035 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ณัฐสุดา นันธิกุล 4805054 7 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ศุภษร เหลืองสุวรรณ 4805334 5 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
นาย ปรัชญา ใจน้อง 4805414 8 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
นาย จรัสพงษ์ สมศิริ 4805644 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ณัฐคณิน พิมพ์น้อย 4805666 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย นพดล นุรังษี 4805683 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ภาสกร วรกมล 4805707 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย สนธยา หินปรีชา 4805724 8 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. ชลธิชา ใชยยา 490510044 6 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. ปิยธิดา เรือนคำ 490510088 8 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. นภาภร มณีเกี๋ยง 490510479 6 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
นาย นววัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ 490510482 3 วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
น.ส. พรนิดา สิงห์สุธี 490510510 6 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
นาย ภัคพงษ์ ศรีบัวทอง 490510534 3 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
น.ส. เนนที ถนัดค้า 490510710 4 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย กิตติ์ชนม์ รัตนประเสริฐ 490510727 6 วิทยาศาสตร์ สถิติ
น.ส. วิภาวดี บริบูรณ์ 490510746 3 วิทยาศาสตร์ สถิติ
นาย ณัฐพงษ์ มังคละศรี 490510821 2 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. วัชราพร มะโนปิง 500510017 6 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นาย วุฒิเกียรติ จุลมานพ 500510018 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. กุลทิพย์ เครือคำอ้าย 500510030 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ญารวี นาจรัส 500510055 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ณัฐพร สอนนา 500510063 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
นาย ณัฐวุฒิ ชัยชมภู 500510067 8 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. นุสราภรณ์ ตรีตรึก 500510087 7 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. ปภาวี กันทะไชย 500510096 4 วิทยาศาสตร์ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
น.ส. พรชนก จินะแปง 500510112 5 วิทยาศาสตร์ เคมี
น.ส. วรรษมล เลิศจตุรานนท์ 500510147 7 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
นาย อักษร หัดระสา 500510181 4 วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
น.ส. วราภรณ์ สิทธิยศ 500510525 5 วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
น.ส. ศิริพร นามวงค์ 500510546 2 วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
น.ส. กิตติยา สาระ 500510621 6 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย ทรงพล ดวงจิตร์ 500510662 6 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
น.ส. พิมพ์ชนก ทะเสรี 500510691 7 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
นาย นภัส สิงขรัตน์ 500510772 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. อินทร์ธารี จรัสศุภเกียรติ 500510779 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. ภัทรสุดา ชุติมันต์กุลดิลก 500510834 5 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย รักษ์ เจริญเมือง 500510840 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
น.ส. อรุณี คีรีสัตยกุล 500510866 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ราเชนทร์ ทิพยศ 520510816 3 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย กันตพงศ์ ทวีสิงห์ 530510031 8 วิทยาศาสตร์
น.ส. นภเกตน์ ธนทรัพย์เกษม 530510563 7 วิทยาศาสตร์
นาย อานันท์ นิลสนธิ 530510904 6 วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ศุภฤกษ์ สมบูรณ์ชัย 4806184 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย เมธัส ทาริยะ 4806330 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ชาญ ตั้งมั่นคงวรกูล 4806404 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ณรงค์ศักดิ์ ช้อยอนุรักษ์ 4806409 8 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ธนา ภูสมมาตร์ 4806426 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ธนาคาร ศรีฝั้น 4806427 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย ศุภกร ดวงอินทร์ 4806618 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย กรวิทย์ มาสง่า 490610004 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ยศยง ศรีวิเชียร 490610167 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย รุจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 490610369 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย กิตติภูมิ สัจสัญญาวุฒิ 490610430 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย สิทธิพงศ์ พร้อมเพรียง 490610601 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย จักรกฤษ ยามรัก 490610678 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
น.ส. จิราพร จุมปาคำ 490610682 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่
นาย อรรถกร สามาลา 490612042 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
น.ส. จุฬาเนตร ใจคำลือ 490612054 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย วสันชาย สุขทิน 490612094 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. สุกัญญา กั้งกางกูล 490612106 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. ธิติมา ประภาศิริสุลี 490612236 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. ศรัณญา ปัญเจริญ 490612242 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส. ณัฐญาณี เอ็งไพบูลย์ 500610066 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย นฤเบศร์ ลิ้มตระกูล 500610696 7 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
นาย กรกฎ อ่างแก้ว 500612083 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส. รภา บุษกรเรืองรัตน์ 500612101 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ณัชพล พรหมเสน 500612208 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ธิติ ชัยยาคำ 500612212 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย นรินทร์ จันทรประภา 500612214 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย มรุพงศ์ จันทรัตน์ 510610199 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย กีฬาวุธ บุญทา 510610490 6 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
นาย สิทธิกร คำผาย 510612061 2 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย วีระศักดิ์ สุดสวาท 530610191 7 วิศวกรรมศาสตร์
นาย อนุพล แก้วผดุง 530612060 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นาย ปรีดิกร บูรณุปกรณ์ 530612101 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
นาย ชนากร โถดี 4708106 5 เกษตรศาสตร์ กีฏวิทยา
นาย ภัทรพล เนตรวินิจ 4808209 6 เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
นาย โสรัจ เครือสตอย 4808313 1 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
น.ส. สุภลักษณ์ ไชยขันธ์ 490810051 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
น.ส. อุทัยวรรณ งามหมู่ 490810054 3 เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
นาย เจษฎา ไชยอะโน 490810097 7 เกษตรศาสตร์ พืชสวน
น.ส. อรวรรณ ฉัตรตันใจ 490810353 8 เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
น.ส. ศศิกานต์ ดวงทิพย์ 500910086 5 ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
น.ส. เกวลิน โฆษิตชัยวัฒน์ 530910011 3 ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
น.ส. สุวิตรา สุพร 491010107 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. เกษวราภรณ์ วงษ์พิมพ์ 491012005 6 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ณัฐวดี เลิศจิตติคุณ 491012017 8 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
น.ส. ศษิกุล เนือนสกุล 491012048 4 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย สุรศิษฎ์ วงศ์สุวรรณะทัต 501012066 3 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย อนุวัฒน์ ยศบุตร 531010150 6 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
นาย เรืองเดช ธรรมใจกูล 4711219 3 เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด
นาย บริพัฒน์ หน้างาม 4811290 2 เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
นาย ชัยพัฒน์ ศรีรักษา 501110244 8 เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
นาย พิชัย ลาภเกิด 501110264 7 เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด
น.ส. จตุพร บุญก้ำ 501210022 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
นาย วิฑูรย์ จอมแปง 501210143 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. จุฬาลักษณ์ กุลมาเมือง 511210033 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ปสุตา แหลมคม 511210096 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. วราพรรณ อินสุริยา 511210134 6 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. สุปรียา ไชยยงค์ 511210168 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. สุเปญญา สาปคำ 511210169 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
นาง สุพิน สุวรรณจันทร์ 511210174 7 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. พัชรินทร์ อุ่นใจ 521210090 5 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. QIANYISU WANG 521215501 8 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
น.ส. ณิชกานต์ ไชยชมภู 4713089 6 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
น.ส. ธนาลักษณ์ รังสี 491310275 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นาย นพฉัตร อุดร 491310277 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นาย นพฤทธิ์ พงษ์สุวรรณ 491310278 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. นิชนันท์ จันทร์คำ 491310280 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. พชรมณ พริ้วขำ 491310281 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
นาย ประดิพงศ์ เดชคำรณ 491310282 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. ผการินทร์ แสนอินทร์ 491310284 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. ศิริวิภา หลวงไผ่ 491310298 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. เอื้อมลดา เอี่ยมสำอางค์ 501310053 6 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส. สุรนันท์ ทนันชัย 501310369 8 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
น.ส. จตุพร กันทะวงค์ 511310154 7 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นาย พงษ์พันธ์ ใจทาหลี 521310136 8 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
น.ส. ศิวาพร ทองสุกดี 531310160 3 อุตสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
น.ส. อรพรรณ ปิงธิ 4815652 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. ปรียานาถ หน่อสุวรรณ 491510147 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย กรกช เกรียงเกตุกมล 491512001 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย กรภัทร์ ไวกวี 491512002 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย ชนปทิน กิจวงศ์ภักดิ์ 491512008 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย ธนัยนันท์ จิตรวรพงษ์ 491512040 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. สุวรรณี ฤกษ์อรุณรุ่ง 491512070 6 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย เศรษฐการ จักรอิศราพงศ์ 491512145 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
นาย จรุงวิทย์ แจ่มใส 491512173 3 บริหารธุรกิจ
น.ส. จิราพร หล่อตระกูลงาม 501510026 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. มาลินี สุขลักษณ์ 501510183 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. วทันยา จันทร์ผึ้ง 501510200 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. ศรารัตน์ กาบแก้ว 501512128 6 บริหารธุรกิจ บัญชี
น.ส. ศิวนาถ ไชยกันทา 521512156 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
นาย ไชยวุฒิ หอมแก่นจันทร์ 521512213 3 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ
น.ส. วรพรรณ ยศวัฒนากุล 4816500 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย เจตนารมณ์ อัตถาวงศ์ 501660042 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
นาย วีระพล นุพพล 521612098 3 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
น.ส. กาญจนาถ ทองชัยประสิทธิ์ 501710002 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. กานต์เมธี ลี้ประเสริฐ 501710003 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ชมพูนุท คงพุนพิน 501710014 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. เณย์ โอจรัสพร 501710019 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. นวพร อินชัย 501710029 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. นิยดา สุภาวรรณ์ 501710031 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาย ปรเมษฐ์ ทาเขียว 501710034 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ปวีณา ประวะศรี 501710037 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ภัทร์ชนก ก้อยชูสกุล 501710045 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ลลิตา จรัสกร 501710054 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. วรางคณา จวงจันดี 501710058 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
นาย ภกช ตันสุวัฒน์ 501710062 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. สุจิตรา พิมพิสุทธิ์ 501710066 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. สุธาสินี ศูนย์ตรง 501710067 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. อาภาภรฌ์ วงศ์ลักษฌพันธ์ 501710073 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. อาลิตา ฉลาดดี 501710074 6 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
น.ส. ชมพูนุท กองพิทักษ์ 4818298 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ทิพาภรณ์ ทองสง่า 4818313 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สุวัฒน์พงษ์ รักษาธรรม 4818390 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กุลตรี ทิพย์ประยูร 491810009 2 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เขมปิยวลี ศักดิ์ธรรมเจริญ 491810060 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มัลลิกา ศีละวงษ์เสรี 491810085 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เมทินี ใคร้วานิช 491810086 6 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สมปรารถนา สุขใจ 491810107 3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย เอกสิทธิ์ เจตมะณีรัตน์ 491810136 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ศุภรวี ภัทราวณิชย์ 491810149 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อติภา พิสณฑ์ 491810150 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อาภาวรรณ อวัยวานนท์ 491810152 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กนกวรรณ ภูเขา 501810001 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กมลกานต์ โกศลกาญจน์ 501810002 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กมลกานต์ มะหมัดเหม 501810003 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กรรณิกา พุฒพนาทรัพย์ 501810004 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กฤตพุทธิ คำบุญเรือง 501810005 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กษมา หิรัณยรัชต์ 501810006 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กัณฐนุช บุญหล่อ 501810007 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กัมพล พัฒนผล 501810008 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กิตติกร สัตกุลพิบูลย์ 501810009 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กิติยา คำดี 501810010 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กีรติ กันไท้ 501810011 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กุลลดา กำแพงแก้ว 501810012 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กุลศิริ ตาฬวณิช 501810013 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย เกษมสันต์ บัวศรี 501810014 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย นันทิพัฒน์ วงค์สวย 501810015 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย จักรพงษ์ สุ่มสี 501810017 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย จักรพันธ์ โนจ๊ะ 501810018 3 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จามจุรี สร้อยสังวาลย์ 501810019 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จิตต์พิสุทธิ์ บุญดี 501810020 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จินตนา ยี่ฝั้น 501810021 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย จิรัชย์ ใจวงศ์ 501810024 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. จุฑารัตน์ บรรเจิด 501810025 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ชนาภา ณรงค์ทิพย์ 501810030 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ณัฐกรณ์ กิตติอนันตกุล 501810037 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณัฐวลัย บูรณพัฒนา 501810039 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ณิชารีย์ เพ็ชรรัตน์ 501810040 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ตะวันฉาย พลโยธี 501810042 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ทศพล เลิศชัยพิทักษ์ 501810044 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ทิวาพร สังข์มูล 501810046 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ทูนธรรม เหรียญทอง 501810047 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธนัชพร ผลเจริญรัตน์ 501810049 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธนาภรณ์ เพ็งสอน 501810050 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล 501810051 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค์ 501810052 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ธิดารัตน์ คันใจ 501810053 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. นราภัทร กอบกำ 501810055 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย นิติพงษ์ ยวนตระกูล 501810056 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย เนติ มีโอสถ 501810057 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เบญจมาศ รัตนพัวพันธ์ 501810058 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เบญจวรรณ สารีอินทร์ 501810059 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปฐมาภรณ์ วิริโยทัย 501810060 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปดิวรัดา คำวิเศษ 501810061 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปรียาธิดา จันทร์ด้ง 501810062 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปัญญ์ชลี พิมลวงศ์ 501810063 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปาริชาติ เทพพิมาน 501810065 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ผณินทร สิทธิพงศ์ 501810067 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พงศธร พลอยทอง 501810068 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พรพรรณ จรรยาศิริ 501810070 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พลอยภัทรา ตระกูลทองเจริญ 501810071 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พวงเพชร ธนัญชัย 501810072 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พันธกานต์ หินหล้า 501810074 5 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พันธุ์ทิพย์ ชัยรุ่งเรืองกุล 501810075 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พาสิรี ธนสิน 501810076 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พิชญาพร สันติชาติ 501810077 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พิมพลักษณ์ เนตรสว่าง 501810078 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พุทธิมน ตันติธนานนท์ 501810080 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พุทธิรักข์ เขียวบำรุง 501810081 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภควดี จิตตเสถียร 501810082 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภรณ์ทิพย์ หิตเทศ 501810083 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภรณ์แพร ตุ้มทอง 501810084 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภาคภูมิ วชิรธาราภาดร 501810086 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภาคภูมิ ศรีสุข 501810087 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภาวิณี ท้าวก๋า 501810089 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มนธิรา สมัครธัญกิจ 501810092 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มัทนา จริยาคุณา 501810093 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. มัธรินทน์ พงศ์สุวภัทร 501810094 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เมรี แม่นมั่น 501810095 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รตวรรณ การิยา 501810096 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รัษดาวรรณ สุดใจ 501810097 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รุ้งทอสี จินะปัญญา 501810099 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ลดาพรรณ สิงคิบุตร 501810100 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย วชร กรองทอง 501810101 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย วชิร ก้อนแก้ว 501810102 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วรรณนารี พันธุ์เกษม 501810103 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. วรรณวิภา มุตยา 501810105 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย วีรวรรธน์ โรจน์วิรุฬห์ 501810111 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย วุฒิพงษ์ ภาชนนท์ 501810112 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ศศิวิมล พวงย้อยแก้ว 501810113 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สรญา ทองส่งโสม 501810115 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สราวุธ ชาญเชี่ยว 501810116 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สิทธิชัย ไชยชนะ 501810117 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ณณฐ โชคเสมอบุญ 501810118 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สิทธิโชค ปิยวชิรอัมพร 501810119 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ภัทรธมน ไตรยานุภาพ 501810120 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย สุภชาติ เล็บนาค 501810122 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. เสาวลักษณ์ ฝั้นสาย 501810124 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. แสงทิพย์ วงศ์ใหญ่ 501810125 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อธิป นิคม 501810126 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อนุธิดา วงศ์แก่น 501810127 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อนุธิดา หงษ์สิบเจ็ด 501810128 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย พีรวัส กันธา 501810129 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อริญา พันธุมโกมล 501810131 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อรุณชัย วินโกมินทร์ 501810132 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อังกูร ตะวันวง 501810133 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อัญชิษฐา วันเที่ยง 501810134 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อัมพิกา ต๊ะโปง 501810135 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อาทิตยา คำภีระ 501810136 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย อุกฤษฎ์ ปริยธาดา 501810139 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย โอชิษษ อมรถกลสุเวช 501810140 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย กันตคุณ วงศ์อาษา 501810141 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ชัญญาภัค สุขแสง 501810145 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ณัฐพล ใจคำ 501810146 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. รัตติยา เรืองขจร 501810149 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. กุลชนา อินทนันท์ 501810150 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ปาจรีย์ เสงี่ยมจิตร 501810151 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. พิชญาภา ไพจิตรกาญจนกุล 501810152 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. ศศิวิมล ภูอัครพรพงศ์ 501810153 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. สิริกุล บวรเรืองฤทธิ์ 501810154 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
น.ส. อนุสรา ขันนารัตน์ 501810155 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ภิญญาพัชญ์ ฝึกหัด 501810156 8 การสื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน
นาย ฐิติพงษ์ กาญจนวงศ์ 4719097 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พนิตลักษณ์ วงศ์แสน 4819096 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ชัยพิสิฐ นิธิชยานันต์ 4819307 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ภุชงค์ สกุลพาณิชเจริญ 491910052 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พิชญ์พร ทายะมหา 491910149 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย โกวิทย์ โป่งใจ 501910007 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย คฑาวุธ วรรณกูล 501910008 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ชฎาภรณ์ กมลจิตนุกูล 501910014 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ชลิตา ขัติยสุรินทร์ 501910015 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ฐานิดา ไชยเขียว 501910018 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ฐิติศักดิ์ วัฒนายน 501910022 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ณฐมน เลิศธนะโภค 501910023 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ถลัชนันท์ ผุยใจ 501910028 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ธนกฤต ขัดทาน 501910030 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ธีรพงค์ พงษ์พานิช 501910035 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ธีรวัฒน์ นันทนพจน์ 501910036 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย ธีรวัฒน์ เอื้ออรุณ 501910037 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย นที อยู่จงดี 501910038 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย พิชญุตม์ พิศลยบุตร 501910050 7 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย รณรงค์ พงษ์สวัสดิ์ 501910060 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
นาย วรากร พาจรทิศ 501910064 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ศุภราภรณ์ ผัดขัน 501910074 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. อภิวันท์ รุจิเสถียร 501910087 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. กนกพร หมื่นเที่ยง 501910090 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. กัญญา ชาวส้าน 501910091 8 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. กัญญาภัค บุญนิ่ม 501910092 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย กิตติพงษ์ กันจินะ 501910094 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. จริยาภรณ์ วงศ์มา 501910098 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. พิชญาภร ต๊ะสิงห์ 501910102 8 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. จารุวรรณ อุทาปา 501910103 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. จุฑาภรณ์ ทองรวย 501910106 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ ศรีวงศ์ราช 501910108 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ชิดชนก สิทธิกัน 501910110 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ชุติมา พรหมาวัฒน์ 501910113 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ฐิตาภา โอดมัง 501910115 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ดารินทร์ ปัญญาเจริญ 501910123 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ดุษฎี กระพิลา 501910124 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย เทวัญ ขุนสวัสดิ์ 501910126 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ธีรวัฒน์ ณะลำพูน 501910132 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. บุญญพัศม์ ขุนโต 501910134 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. นิธิมา หาญคำ 501910135 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. บุษญาพร พันธุ์ดี 501910138 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ประคัลภ์ อินทรมาศ 501910141 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ประภัสสร พรหมทะนันท์ 501910142 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ 501910143 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ปานมนัส โปธา 501910144 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พิชิตชัย กิ่งพวง 501910149 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ภาราดา เสวกพันธ์ 501910152 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ภัทริน เต่าทอง 501910154 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ภัทลีวรรณ ไชยสิทธิ์ 501910155 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย รณชัย สินอ้วน 501910158 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. รัตน์ติกานต์ ชุมภูวิลาส 501910160 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. วนารินทร์ อินทรพันธ์ 501910163 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. วรวรรณ จันต๊ะชมภู 501910165 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. วิลาสินี วุฒิคุณ 501910168 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วีรวัฒน์ วรนิวัฒน์ 501910169 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ศุภกิจ อินต๊ะวัง 501910173 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ศุภวัฒน์ รอดสวัสดิ์ 501910175 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. สายสุนีย์ ทุ่งวงค์ 501910177 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย อธิวัฒน์ ต๊ะมัง 501910185 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
น.ส. ณีรนุช วงจันป๊อก 501910200 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. ประภาศรี ยืนศักดิ์ 501910202 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. สุจิตรา อูปทอง 501910203 6 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พรรษา คำเขื่อน 501910204 3 รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
น.ส. พุธิตา ชัยอนันต์ 492012035 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
น.ส. รวิน ผ่องศรี 492012043 3 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
น.ส. ภัทรา พูนลาภยศ 502012053 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย เกียรติวรรษ ศุภกา 532012010 6 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
นาย กิตติคุณ ปกรณ์รัตน์ 492110006 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
นาย ทัศนัย ใจรักษ์ 492112031 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย รุจน์ เรืองจิตต์ 492112067 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อัฎฮา สุปัญโญ 492112104 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย รัฐพล เซมา 502110059 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. จุฑารัตน์ ทุมา 502110120 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. นุสรา กาปวน 502110149 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. พุทธพร ศรีรัตน์ 502110167 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. รัญชนา พันธุ์ชัชวาล 502110181 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. วธัญญา บุตรดวงติ๊บ 502110183 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. สุธาสินี เทียนชัย 502110206 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย วิเชียร ดอนชาไพร 502112042 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จารุวัฒน์ อิ่นศิริ 502115005 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นาย โชติพงศ์ สรรเสริญ 502115010 3 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นาย เหนือตน คำบุญชู 502115056 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. อมรรัตน์ แก้วผูก 502115059 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นาย พจน์ พรรณเชษฐ์ 512110174 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย อธิกร สงวนศรี 512110228 6 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส. ณัฐวิภา วงค์เวียน 522110149 2 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย ณัฐดนัย บุญมา 532110031 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี แอนนิเมชัน
น.ส. นฤหทัย เกษมรัตน์ 532115044 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. ปิยะหทัย ใจคำลือ 532115056 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. ศุภนาฎ จิตตลีลา 532115091 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. นฤหทัย เกษมรัตน์ 532115044 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. ปิยะหทัย ใจคำลือ 532115056 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์
น.ส. ศุภนาฎ จิตตลีลา 532115091 7 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิศวกรรมซอฟต์แวร์


ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553