รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
Untitled Document

 

 


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2549

ระดับ บัณฑิตศึกษา คณะ สังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 53 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
วันที่จบ 
1
4584535
พันตำรวจโท จรัญ สุวรรณเวช
23 มิถุนายน 2549
2
4684026
นางสาว ณัฐชไม เงินปาน
23 มิถุนายน 2549
3
4684045
นาย นพดล เกิ้งบุรี
27 ตุลาคม 2549
4
4684050
นาง นลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
27 ตุลาคม 2549
5
4684102
นางสาว ละอองดาว ปานโปร่ง
27 ตุลาคม 2549
6
4684107
นางสาว วาทินี ภาวสุทธิกุล
27 ตุลาคม 2549
7
4684134
นาย สนิท เทพวัลย์
08 กันยายน 2549
8
4684143
นาย สิทธิชัย ปริญญาขจร
27 ตุลาคม 2549
9
4684162
นาง อัญชลี ปริญญาขจร
27 ตุลาคม 2549
10
4684164
นางสาว ธนภร เพิ่มบุญเย็น
27 ตุลาคม 2549
11
4784001
ร้อยเอก กนกธรรม เล็กตระกูล
27 ตุลาคม 2549
12
4784002
นางสาว กนกวรรณ สมนา
27 ตุลาคม 2549
13
4784003
นาง กมลชนก กาวิล
27 ตุลาคม 2549
14
4784009
นาย เกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
11 ตุลาคม 2549
15
4784011
จ่าสิบตรี คชลธร แก้วฟอง
27 ตุลาคม 2549
16
4784014
พันตำรวจเอก จรัญ เริงธรรม
08 กันยายน 2549
17
4784019
นาย เฉลิมพล เจียตระกูล
27 ตุลาคม 2549
18
4784024
สิบเอก ชาติ พุ่มพวง
27 ตุลาคม 2549
19
4784025
นาย ชาลี ติยายน
27 ตุลาคม 2549
20
4784026
นาย ชูชีพ ศิริ
27 ตุลาคม 2549
21
4784028
นางสาว ณัฐนพิน ขันนาแล
27 ตุลาคม 2549
22
4784029
นางสาว ณัฐิกา รังศิริ
27 ตุลาคม 2549
23
4784036
นางสาว ทัศนีย์ ถวี
25 สิงหาคม 2549
24
4784048
ว่าที่ร้อยเอก นิธิวรรธน์ โทวรรธนะ
27 ตุลาคม 2549
25
4784050
นางสาว นิยมล ยาวินัง
11 ตุลาคม 2549
26
4784055
นาย ประจักษ์จิตร สายนะที
08 กันยายน 2549
27
4784056
นาย ประพันธ์ แก้วเก๋
27 ตุลาคม 2549
28
4784066
นางสาว พนิดา มหายศนันท์
11 ตุลาคม 2549
29
4784074
นาย พิเชิด โปธิมา
27 ตุลาคม 2549
30
4784075
นางสาว พินิตา ใจแก้ว
27 ตุลาคม 2549
31
4784076
นาย พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
27 ตุลาคม 2549
32
4784077
นางสาว ภาวนียา ไชยคำ
27 ตุลาคม 2549
33
4784085
นาง มนัชญา ดำรงค์รักษ์
11 ตุลาคม 2549
34
4784087
นางสาว เยาวลักษณ์ แรกข้าว
27 ตุลาคม 2549
35
4784090
ร้อยตำรวจโท วชิรศักดิ์ ศรีประสม
27 ตุลาคม 2549
36
4784092
นาย วรพงษ์ บุญเคลือบ
11 ตุลาคม 2549
37
4784094
ร้อยเอก วรวิทย์ พิพิธภัณฑ์
27 ตุลาคม 2549
38
4784098
นาง วัชรี พรรณเรืองรอง
28 กรกฎาคม 2549
39
4784103
ดาบตำรวจ วิทยา สิงห์มณี
27 ตุลาคม 2549
40
4784104
นาย วิบูลย์ มะลิวัลย์
27 ตุลาคม 2549
41
4784110
พันตำรวจโท วุฒิชัย กลิ่นสิงห์
27 ตุลาคม 2549
42
4784119
นาย สมเดช สายสุด
27 ตุลาคม 2549
43
4784122
นาย สมมาตร โตโพธิ์ไทย
11 ตุลาคม 2549
44
4784125
นาย สมศักดิ์ นาคกลิ่นกูล
28 กรกฎาคม 2549
45
4784127
นาย สวัสดิ์ จิรวัฒน์
27 ตุลาคม 2549
46
4784129
นาย สักการ ณิยกูล
27 ตุลาคม 2549
47
4784134
นาง สุพัตรา จันทร์ศิริ
27 ตุลาคม 2549
48
4784135
นาง สุมิตรา สุวรรณรงค์
27 ตุลาคม 2549
49
4784138
นาย สุรพล แสงโสม
27 ตุลาคม 2549
50
4784145
นาย เอกพิชญ์ ชินะข่าย
11 ตุลาคม 2549
51
4784147
นาย วรพงษ์ น้อยสุขเสริม
27 ตุลาคม 2549
52
4784149
นาง สมพิศ สุพรศิลป์
27 ตุลาคม 2549
53
4784150
นาย ณรงค์ชัย เป็งภีระ
11 ตุลาคม 2549