รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
Untitled Document

 

 


รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 46 ปีการศึกษา 2553 ถึง 2554
ปริญญา จำนวน 261 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ - เมเจอร์
1
4608172
นาย ปัฏฐพงศ์ มานะจุติ เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
2
4708106
นาย ชนากร โถดี เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
3
4808209
นาย ภัทรพล เนตรวินิจ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
4
4808272
นางสาว ศศิธร นิ่มเฉลิม เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
5
4808339
นาย เอกอาทิตย์ มูลชีพ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
6
490810027
นางสาว เพียงฤทัย แก้วดวงตา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
7
490810054
นางสาว อุทัยวรรณ งามหมู่ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
8
490810097
นาย เจษฎา ไชยอะโน เกษตรศาสตร์-พืชสวน
9
490810102
นาย เฉลิมนาถ พรมมาแบน เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
10
490810105
นางสาว ชนินทร ตียวรุณกรณ์ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
11
490810252
นางสาว รัตนาภรณ์ อ่อนคำ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
12
490810319
นางสาว สุธาทิพย์ แสงสุข เกษตรศาสตร์-โรคพืช
13
490810331
นาย เสกสรร โพธิ์ศรี เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
14
490810370
นาย เอกพันธ์ สุวรรณโน เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
15
500810001
นางสาว กนกวรรณ เพียรไทย เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
16
500810002
นางสาว กรกช ศรีบุญกอง เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
17
500810003
นางสาว กรรณิการ์ ช่อทับทิม เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
18
500810004
นางสาว กันยารัตน์ พรหมลา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
19
500810006
นางสาว กาญจนา อ้นภู่ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
20
500810007
นาย เกษม นันทะเสน เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
21
500810008
นางสาว ขวัญฤทัย โอตอุโมงค์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
22
500810011
นางสาว จุฑามาศ จินะนา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
23
500810013
นาย เฉลิมวุธ ทะไชย เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
24
500810016
นาย ณรงค์ สุริวงษ์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
25
500810018
นางสาว ดวงมณี พวกพล เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
26
500810019
นางสาว ดาวประกาย กันทะรี เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
27
500810028
นาย ปฏิพัทธ์ วงศ์วาน เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
28
500810029
นางสาว ปนัดดา แก้วเหรียญทอง เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
29
500810032
นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีจามร เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
30
500810033
นางสาว ปิยะพร บุนนาค เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
31
500810034
นางสาว ผกามาศ พลประอินทร์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
32
500810035
นางสาว พนิดา วงศ์อาณา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
33
500810036
นาย พิทักษ์ บุญปั๋น เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
34
500810037
นางสาว พิมพ์สิริ บุญเรือง เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
35
500810039
นางสาว รัชฎาภรณ์ มาคำ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
36
500810041
นางสาว วรรณภา ผ่านพัฒนาสวัสดิ์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
37
500810043
นางสาว วรัญญา มหาคำ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
38
500810045
นางสาว วัชราภรณ์ จำปา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
39
500810046
นางสาว วันวิสา หล้าตัน เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
40
500810047
นาย วิทวัส โตวรานนท์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
41
500810048
นางสาว วิไลลักษณ์ แก้วคำมา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
42
500810050
นางสาว ศศิวิมล ตาลน้อย เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
43
500810051
นางสาว ศิริรัตน์ คำยันต์ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
44
500810053
นาย ศุภเชษฐ์ เขื่อนเพชร เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
45
500810056
นางสาว สรารัตน์ วงค์คม เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
46
500810057
นางสาว สาวิตรี ชุมภูศรี เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
47
500810060
นางสาว พิมพ์พิศา จันทร์ติ๊บ เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
48
500810061
นางสาว สุธาทิพย์ ไชยธวัช เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
49
500810062
นางสาว สุรีย์พร ดวงแค เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
50
500810063
นางสาว สุรีย์รัตน์ จันทร เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
51
500810065
นาย อภิรักษ์ มาละดา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
52
500810066
นาย อัครเดช มุ่งทา เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
53
500810068
นางสาว อิสรา ปิ่นแก้ว เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
54
500810069
นาย อุกฤษฏ์ วนิชยาโกศล เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
55
500810070
นาย เอกอนันท์ ยะปะนัน เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
56
500810074
นางสาว กนิษฐา กรวยทอง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
57
500810077
นางสาว กรรณทิพย์ สุวรรณมิตร เกษตรศาสตร์-พืชสวน
58
500810078
นางสาว กรรณิการ์ ปันผสม เกษตรศาสตร์-พืชสวน
59
500810079
นางสาว กรรณิการ์ สิงห์สุภา เกษตรศาสตร์-พืชสวน
60
500810081
นาย ธนกร นิยมสำรวจ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
61
500810083
นางสาว กัตติกา กันทะด้วง เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
62
500810084
นางสาว กันต์กมล ยะกันโท เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
63
500810085
นางสาว กัลยาณี ศรีจันทร์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
64
500810086
นาย กาญจนวัฒน์ ชาติเหมาะ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
65
500810087
นางสาว กาญจนา จูสิงห์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
66
500810088
นางสาว กาญจนา ศรีไม้ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
67
500810089
นางสาว กาญจนา อุ่นใจ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
68
500810090
นาย กำจร กาวิตา เกษตรศาสตร์-พืชสวน
69
500810092
นางสาว เกศกนก คำอ้ายล้าน เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
70
500810093
นางสาว เกศริน มิ่งสกุล เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
71
500810094
นางสาว เกศินี ทาวงศ์ญาติ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
72
500810095
นางสาว เกศินีย์ สกุลดี เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
73
500810096
นางสาว แก้วตา ขันธวงค์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
74
500810097
นาย โกศลา สาสุจิตร เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
75
500810098
นางสาว ขวัญฤดี อุตะลิ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
76
500810099
นางสาว คนึงนิตย์ พยาวัง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
77
500810100
นางสาว เขมจิรา งามดี เกษตรศาสตร์-พืชสวน
78
500810101
นาย จตุพจน์ แสนคำ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
79
500810102
นางสาว จริยา สีดวงแก้ว เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
80
500810103
นางสาว จันทร์ฉาย จันธิมา เกษตรศาสตร์-โรคพืช
81
500810104
นาย จิรวัฒน์ ทิน่าน เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
82
500810105
นาย จิรศักดิ์ ปาก๊ะ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
83
500810106
นางสาว จิราพร เก่งกล้า เกษตรศาสตร์-โรคพืช
84
500810108
นางสาว จิราภรณ์ จันทวงศ์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
85
500810109
นางสาว จิราภรณ์ ประกอบกิจ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
86
500810110
นางสาว จิราภรณ์ วิริยา เกษตรศาสตร์-โรคพืช
87
500810113
นางสาว จุฑาทิพย์ ศักดิ์เจริญ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
88
500810114
นางสาว จุไรรัตน์ ไชยนันต์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
89
500810116
นาย เจตภูมิ เขียวสุภา เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
90
500810118
นางสาว ฉวีวรรณ มุกทา เกษตรศาสตร์-โรคพืช
91
500810119
นาย ฉันฑวัฒน์ เนตรศักดิ์เกษม เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
92
500810121
นางสาว โฉมสุภางค์ ภู่บัว เกษตรศาสตร์-พืชไร่
93
500810123
นางสาว ชัชฎา พูลศรี เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
94
500810124
นาย ชัยพร ขัดสงคราม เกษตรศาสตร์-โรคพืช
95
500810125
นาย ชัยพร เลาหล้า เกษตรศาสตร์-พืชไร่
96
500810126
นาย ชัยยุทธ ภูครองแถว เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
97
500810128
นาย ชิงชัย ไชยศิริ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
98
500810131
นางสาว ชุติมา ต๊ะเสาร์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
99
500810132
นางสาว ชุลีรัตน์ รังสรรค์ เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
100
500810135
นางสาว ฐิติพร ทนันชัยชมภู เกษตรศาสตร์-พืชสวน
101
500810136
นางสาว ฐิติมา วงษ์วาน เกษตรศาสตร์-โรคพืช
102
500810140
นางสาว ณัฐญา แก้วแสง เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
103
500810143
นาย ณัฐพงษ์ ใจก๋องแก้ว เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
104
500810145
นาย ณัฐพล แก้วประภา เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
105
500810146
นางสาว ณัฐวดี ปันต๊ะ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
106
500810147
นาย ณัฐวุฒิ กุยสิงห์ เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
107
500810148
นางสาว ณิชกานต์ สิทธิสังข์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
108
500810149
นางสาว ณิชารีย์ สิงห์แก้ว เกษตรศาสตร์-พืชสวน
109
500810150
นาย ดนุภพ ทาบุญ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
110
500810151
นางสาว ดลนภา แปงปวน เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
111
500810152
นางสาว ดวงกมล แสงตึง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
112
500810153
นาย ตวงสิทธิ์ รัตนภาค เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
113
500810157
นางสาว ทัศนียา ก๋าแก่น เกษตรศาสตร์-พืชสวน
114
500810161
นางสาว เทียนงาม ดวงเป็ง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
115
500810162
นางสาว เทียนนภา ปาละอาจ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
116
500810163
นาย ธนกร พรหมดวงดี เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
117
500810165
นาย ธนบัตร วงศ์อ้าย เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
118
500810166
นาย ธนพล จอมจันทร์ยอง เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
119
500810167
นาย ธนพัฒน์ พิงคะสัน เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
120
500810168
นางสาว ธนาภรณ์ ปัญญาวัย เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
121
500810169
นาย ธราดล ชำนิชัชวาล เกษตรศาสตร์-พืชสวน
122
500810170
นางสาว ธัญญลักษณ์ ลิ้มประเสริฐ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
123
500810171
นางสาว นภาพร จินดาธรรม เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
124
500810172
นาย นรากร เชยวัดเกาะ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
125
500810173
นาย นเรศ ปินตาเลิศ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
126
500810176
นางสาว นันทนา โปธาคำ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
127
500810177
นางสาว น้ำหวาน พยอม เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
128
500810178
นาย นิพนธ์ กิติดี เกษตรศาสตร์-พืชสวน
129
500810179
นางสาว นิภาพร เชื้อชนบท เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
130
500810180
นางสาว นิภาพรรณ อุ่นต๊ะ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
131
500810181
นางสาว นิลุบล ตาจุมปา เกษตรศาสตร์-พืชสวน
132
500810183
นางสาว นุชฉรา สมรัตน์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
133
500810184
นางสาว นุ่น เรืองชัยเดชะ เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
134
500810186
นาย เนติกร ทิพย์ดวง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
135
500810187
นาย บวร ท้าวหล้า เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
136
500810188
นาย บุญชัย เลาว้าง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
137
500810189
นางสาว เบญจมาศ ไชยเตจ๊ะ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
138
500810190
นางสาว เบญจมาศ ปันแปง เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
139
500810195
นาย ประดับพันธ์ คำเปียน เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
140
500810196
นาย ประดิษฐ์ สุธรรมมา เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
141
500810197
นางสาว ประภารัศมิ์ เป็งวัน เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
142
500810198
นาย ปรัชญา ต๊ะสุ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
143
500810199
นางสาว ปรารถนา คชสีห์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
144
500810200
นางสาว ปริศนา อินจันทร์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
145
500810201
นางสาว ปรียานุช คุ้งวารี เกษตรศาสตร์-พืชสวน
146
500810203
นางสาว ปรียานุช มหาพรหม เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
147
500810205
นาย ปวริศ ใจคำ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
148
500810207
นางสาว ปวีนันท์ ดวงจิตร เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
149
500810208
นางสาว ปาริฉัตร จอมนงค์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
150
500810210
นางสาว ปิติพร ทองจำรูญ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
151
500810211
นางสาว ปิยวรรณ ผู้ผ่อง เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
152
500810212
นางสาว ปิยะธิดา มหาวงศ์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
153
500810213
นาย ปิยะพงษ์ พรมละอองวัน เกษตรศาสตร์-พืชไร่
154
500810214
นาย พงศ์ศิริ ตารินทร์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
155
500810215
นาย พงษ์พัฒน์ ชุมภู เกษตรศาสตร์-พืชไร่
156
500810217
นาย พชรมงคล เกิดคล้าย เกษตรศาสตร์-พืชสวน
157
500810218
นางสาว พรทิพย์ แสนยอง เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
158
500810219
นางสาว พรพรรณ มูลตัน เกษตรศาสตร์-พืชสวน
159
500810221
นางสาว พรรณวดี ฝั้นเต่ย เกษตรศาสตร์-พืชไร่
160
500810223
นางสาว พฤศจิกา สังข์วรรณะ เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
161
500810225
นาย พลศิลป์ ลัมมะวิไชย เกษตรศาสตร์-พืชสวน
162
500810226
นางสาว พวงทอง ประพฤติ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
163
500810227
นางสาว พวงผกา เครือวัลย์ เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
164
500810228
นางสาว พอฤทัย เบิกบาน เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
165
500810230
นางสาว พัชราภรณ์ พุทธวงษ์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
166
500810231
นางสาว พัชรินทร์ คำดาวแสน เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
167
500810232
นาย พัฒนา แก้วบัวดี เกษตรศาสตร์-พืชไร่
168
500810234
นาย พิทักษ์พงศ์ จันทร์เดช เกษตรศาสตร์-พืชไร่
169
500810235
นางสาว พิมพ์พร สบฤกษ์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
170
500810236
นางสาว พิมพารัตน์ เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์-พืชไร่
171
500810237
นางสาว พิมพิไล คร่องไหม เกษตรศาสตร์-พืชไร่
172
500810238
นาย พิสิษฐ์ ปัญญาทิพย์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
173
500810240
นาย พุทธพงศ์ มะโนคำ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
174
500810241
นาย ไพโรจน์ ศิริตัน เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
175
500810242
นางสาว ภรณ์ทิพย์ วรรณแดงงาม เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
176
500810243
นางสาว ภรณ์สุดา ปัญญานิล เกษตรศาสตร์-พืชสวน
177
500810245
นางสาว ภาณุมาศ โปธายะ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
178
500810247
นาย ภานุพันธุ์ ชาญเดช เกษตรศาสตร์-พืชไร่
179
500810250
นาย ภูวดล ไชยวุฒิ เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
180
500810252
นางสาว มธุรส คุ้มภัย เกษตรศาสตร์-โรคพืช
181
500810253
นาย มนตรี แสงตามี เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
182
500810255
นาย มังกรทอง เรือนแก้ว เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
183
500810257
นางสาว มิ่งขวัญ เจียวัฒนะ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
184
500810259
นางสาว มุจลินทร์ เมฆวิไล เกษตรศาสตร์-พืชสวน
185
500810260
นาย ยิ่งศักดิ์ วงค์แก้ว เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
186
500810263
นาย รชาวุฒิ โสมนัส เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
187
500810264
นางสาว รติยา นันทานนท์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
188
500810270
นางสาว รัตนาภรณ์ ใจฟู เกษตรศาสตร์-พืชไร่
189
500810271
นางสาว ราตรี ทิพเนตร เกษตรศาสตร์-พืชไร่
190
500810272
นางสาว ราตรี สิงห์แก้ว เกษตรศาสตร์-พืชสวน
191
500810273
นางสาว รุ่งทิพย์ สุธรรม เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
192
500810274
นางสาว รุ่งทิวา กันทะณีย์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
193
500810275
นางสาว รุ่งนภา หะวัน เกษตรศาสตร์-พืชสวน
194
500810277
นางสาว ลลิตา จ๊ะเงา เกษตรศาสตร์-พืชสวน
195
500810279
นาย วรพล ไชยปัญโญ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
196
500810285
นาย วรวุฒิ มีสูงเนิน เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
197
500810286
นางสาว วรัญญา พรมแดง เกษตรศาสตร์-โรคพืช
198
500810287
นาย วรัญญู พิสฐศาสน์ เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
199
500810289
นางสาว วราพรรณ์ ใจเย็น เกษตรศาสตร์-โรคพืช
200
500810290
นาย วสันต์ ราษี เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
201
500810291
นาย วัชรพงษ์ กามะวิถี เกษตรศาสตร์-พืชไร่
202
500810292
นางสาว วัชราภรณ์ รัตนพรม เกษตรศาสตร์-โรคพืช
203
500810295
นางสาว วิจิตรา พันธุ์โพธิ์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
204
500810296
นางสาว วิชุดา จำปาทอง เกษตรศาสตร์-โรคพืช
205
500810300
นางสาว วิภาวรรณ เมธากูล เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
206
500810302
นางสาว วิไลพร กุณะ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
207
500810303
นางสาว วิไลรัตน์ สิทธิวงศ์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
208
500810304
นางสาว วิไลวรรณ ดอกจำปา เกษตรศาสตร์-โรคพืช
209
500810307
นาย วีรยุทธ มาปินตา เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
210
500810309
นาย วุฒินันท์ ปัญญาสุ เกษตรศาสตร์-กีฏวิทยา
211
500810312
นาย ศรายุทธ ตัดแก้ว เกษตรศาสตร์-พืชไร่
212
500810315
นางสาว ศศิประภา ตาอุ่นใจ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
213
500810316
นางสาว ศศิพร ศิริวงศ์ตระกูล เกษตรศาสตร์-พืชไร่
214
500810317
นางสาว ศิริกานต์ ภักดี เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
215
500810322
นางสาว ษมาภรณ์ เอื้ออำนวย เกษตรศาสตร์-โรคพืช
216
500810324
นาย สมชาย กันเงิน เกษตรศาสตร์-พืชสวน
217
500810327
นาย สาธิต มิตรหาญ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
218
500810329
นางสาว สาวรีย์ จันทร์คำ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
219
500810331
นาย สำเริง ก๋องเขียว เกษตรศาสตร์-โรคพืช
220
500810332
นาย สิทธิพงษ์ ปรังการ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
221
500810336
นางสาว ณิชตา เป็งทินา เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
222
500810337
นาย สุกฤษฎิ์ กิตติสารกุล เกษตรศาสตร์-พืชสวน
223
500810338
นางสาว สุกัญญา กาชัย เกษตรศาสตร์-พืชไร่
224
500810340
นางสาว สุกานดา ปาลี เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
225
500810341
นางสาว สุจริตพรรณ บุญมี เกษตรศาสตร์-โรคพืช
226
500810344
นางสาว สุชาดา จำรัส เกษตรศาสตร์-พืชไร่
227
500810345
นางสาว สุณิสา จำรัส เกษตรศาสตร์-โรคพืช
228
500810348
นางสาว สุนิสา ครองมี เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
229
500810349
นาย สุพพัตพงศ์ เขื่อนแก้ว เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
230
500810350
นางสาว สุพรรณี ชุมภูชนะภัย เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
231
500810352
นางสาว สุพรรษา ศรีทุมมา เกษตรศาสตร์-โรคพืช
232
500810353
นางสาว สุภานัน ปันทิพย์ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
233
500810355
นางสาว สุภาพร วงค์พุฒ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
234
500810357
นาย สุเมธ เสาตอ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
235
500810359
นางสาว สุรนันท์ ทองสุข เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
236
500810363
นางสาว สุรีรัตน์ ถือแก้ว เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
237
500810364
นาย สุวภัฏ สูรยกานต์กูล เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
238
500810366
นางสาว สุวรรณา บุญคง เกษตรศาสตร์-พืชไร่
239
500810367
นางสาว สุวีนา ลิ้มคงงาม เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
240
500810369
นางสาว โสภาพร ไชยวงค์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
241
500810370
นางสาว โสภิต พรมมา เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
242
500810371
นางสาว โสรยา ต๊ะวงค์ เกษตรศาสตร์-พืชไร่
243
500810372
นางสาว อทิตยา พุ่มเรียบ เกษตรศาสตร์-โรคพืช
244
500810373
นางสาว อนุธิดา เทพา เกษตรศาสตร์-พืชสวน
245
500810374
นาย อนุสรณ์ จันทรา เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
246
500810375
นาย อนุสรณ์ เอี่ยมผดุง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
247
500810377
นาย อภิชาติ สันต๊ะวงศ์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
248
500810378
นางสาว อภิญญา ศรีเรือง เกษตรศาสตร์-โรคพืช
249
500810379
นาย อภินันท์ มณีแก้ว เกษตรศาสตร์-พืชสวน
250
500810380
นาย อภิสิทธิ์ สายพิมพ์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
251
500810381
นาย อมรเทพ ทองหล้า เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
252
500810386
นาย อัครพล แก้ววังชัย เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
253
500810387
นางสาว อังคณา พุทธโส เกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์เกษตร
254
500810390
นางสาว ปวริศา ทิพวรรณ์ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
255
500810392
นางสาว อัญชลี หนองหลิ่ง เกษตรศาสตร์-พืชสวน
256
500810393
นางสาว อัญชลี อนาวรรณ์ เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
257
500810394
นางสาว อามีนา เส็นแอ เกษตรศาสตร์-พืชสวน
258
500810397
นาย อุตสาหะ ชาววิวัฒน์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
259
500810398
นาย อุทิศ เยเปียว เกษตรศาสตร์-พืชไร่
260
500810399
นางสาว อุมาพร ศิริวัฒนกุล เกษตรศาสตร์-โรคพืช
261
500810401
นาย เอกลักษณ์ อุ่นเรือนพิงค์ เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์