คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1 รายละเอียด
ประวัติและความเป็นมา
บุคลากร
ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบ
แนวทางการประเมิน
ระดับการพัฒนา
ส่วนที่ 3 การดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ผล
จุดอ่อน จุดแข็ง
การประเมินตนเอง
ส่วนที่ 5 ภาคผนวก
ข้อมูลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารประกอบ
กรรมการประกันคุณภาพ
 


March 2004

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์
email : thitirat@reg.cmu.ac.th
โทรศัพท์ (053) 943071 # 135
โทรสาร (053) 943088

 

Untitled Document

องค์ประกอบที่ 2: การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 

2.1 ทรัพยากรบุคคล

2.1.1 ระเบียบปฏิบัติในการรับสมัครและคัดเลือกบุคลากร

 • มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ตำแหน่ง สาย ข และ ค ตามที่ อ.ก.ม.กำหนด
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.1)
 • มีหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.2)
 • มีระบบการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.3)
 • มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.4)
 • มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อรับราชการในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.5)

2.1.2 การกำหนดคุณสมบัติและภาระงานของบุคลากร

 • มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.ม. ตามข้อ 13 แห่งกฏทบวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) สำหรับข้าราชการสายงานต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและความรู้ความสามารถที่ต้องการ
  (เอกสารหมายเลข 2.1.2.1)
 • มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) ตามประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.)
  (เอกสารหมายเลข 2.1.1.3)
 • มีการกำหนดภาระงานของบุคลากรในระเบียบปฏิบัติ
  (เอกสารหมายเลข 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.2.7, 1.1.2.8, 1.1.2.9)
 • มีการจัดทำแฟ้มสะสมงานของบุคลากร
  (เอกสารหมายเลข 2.1.2.2)
 • ทุกฝ่ายได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกงานในฝ่ายตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI)
  (เอกสารหมายเลข 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7, 2.1.2.8, 2.1.2.9)

2.1.3 การประเมินบุคลากร

 • มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.1)
 • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 โดยใช้แบบ ขต./งด.
  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4)
 • มีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการ ซึ่งในรอบระยะเวลาการประเมินนี้ มีข้าราชการเสนอขอเลื่อนระดับจำนวน 5 ราย
  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.5)
 • มีการประเมินเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ ซึ่งในรอบระยะเวลาการประเมินนี้ มีข้าราชการเสนอขอเปลี่ยนตำแหน่งจำนวน 1 ราย
  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.6)
 • มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) โดย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานภารกิจที่กำหนดไว้ตามประกาศ ก.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจ้างอัตราจ้างและการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและดำเนินการจ้างบุคคล (เอกสารหมายเลข 2.1.3.7, 2.1.3.8, 2.1.3.9)
 • มีการประเมินเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
  (เอกสารหมายเลข 2.1.3.10)

2.1.4 การพัฒนาความสามารถของบุคลากร

 • สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
  (เอกสารหมายเลข 2.1.4.1)
 • มีการจัดสัมมนาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  (เอกสารหมายเลข 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 2.1.4.6, 2.1.4.7, 2.1.4.8)

2.2 ปัจจัยเกื้อหนุน

2.2.1 การจัดสรรงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงาน

 • มีการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้สำหรับการดำเนิน งานด้านการบริหารและจัดการในสำนักทะเบียนและประมวลผล
  (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1 – 2.2.1.2)

2.2.2 สถานที่และครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงาน

 • มีการจัดห้องทำงานให้ฝ่ายต่างๆ เป็นสัดส่วน
  (เอกสารหมายเลข 2.2.2.1 - 2.2.2.2)
 • มีครุภัณฑ์ อำนวยความสะดวกเพียงพอให้แก่บุคลากรในการทำงาน (เอกสาร
  หมายเลข 2.2.2.3)
2.2.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 • มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
  (เอกสารหมายเลข 2.2.3.1)
 • มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและการบริหารงาน โดยมีการพัฒนาระบบการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
  (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3 หน้า 41 - 46)
 • มีฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับในมหาวิทยาลัย
  (เอกสารหมายเลข 2.2.3.2)
 • มีฐานข้อมูลระบบงานคลังและพัสดุสำหรับการบริหารและจัดการ
  (เอกสารหมายเลข 2.2.3.3)
 • มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ Internet ที่ http://www.reg.cmu.ac.th
  (เอกสารหมายเลข 2.2.3.4)
 • มีฐานข้อมูลเพื่อใช้โปรแกรมข้อมูลเงินเดือนงานบุคคล
  (เอกสารหมายเลข 2.2.3.5)
 • มีระบบโทรศัพท์และระบบโทรสาร
  (เอกสารหมายเลข 1.1.1.3 หน้า 41 - 46)

2.3 กระบวนการปฏิบัติงาน

2.3.1 การวางแผนดำเนินการสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

 • มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักทะเบียนและประมวลผลผล
  (เอกสารหมายเลข 1.3.2.1 – 1.3.2.2)
  และจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล
  (เอกสารหมายเลข 1.3.2.3)
 • มีแผนการดำเนินงานของทุกกิจกรรมในรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ใน ภาระงานของทุกฝ่ายเป็นประจำทุกปี
  (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7)

2.3.2 การดำเนินการตามแผนที่กำหนด

 • มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ในรายงานการศึกษาตนเองของทุกฝ่าย (SSR)
  (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7)

2.3.3 การประเมินผลการดำเนินการ

 • มีการประเมินผลการดำเนินงานในรายงานการศึกษาตนเองของทุกฝ่าย (SSR)
  (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7)
 • มีการประเมินผลโดยการจัดสัมมนาเรื่องการประเมินแผนการดำเนินงานในรอบปี
  (เอกสารหมายเลข 1.3.4.1)
 • มีการประเมินผลโครงการของทุกงานที่ได้ดำเนินการ
  (เอกสารหมายเลข 1.3.4.2)

2.3.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ

 • มีการนำผลการประเมินการดำเนินงานของทุกฝ่ายในรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) มาประกอบการพิจารณาในการดำเนินการครั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
  (เอกสารหมายเลข 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.3.1.6, 2.3.1.7)
 • มีการประเมินผู้ใช้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผลทุกระดับ อาทิเช่น รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษาคณะ โดยใช้แบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจในระดับดี
  (เอกสารหมายเลข 2.3.4.1)

2.4 การวิจัย

2.4.1 การวางแผนดำเนินการ

 • ทุกฝ่ายมีแผนดำเนินงานเพื่อจัดทำวิจัย
  (เอกสารหมายเลข 2.4.1.1)

2.4.2 การดำเนินการตามแผน

 • มีการดำเนินงานตามแผน ดังนี้
 • มีงบประมาณสนับสนุนโดยในปีงบประมาณ 2546 ได้รับการจัดสรร จำนวน 11 โครงการ
  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.1)
 • มีข้อตกลงในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.2)
 • มีการจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.3)
 • มีการเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย สืบค้นได้จาก http://www.reg.cmu.ac.th หัวข้อ “ งานวิจัย “
  (เอกสารหมายเลข 2.4.2.4)

2.4.3 การประเมินผลการดำเนินการ

 • มีการสัมมนาบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยและประเมินผลการวิจัย ประจำปี 2546 ตลอดจนเสนอหัวข้องานวิจัย ประจำปี 2548
  (เอกสารหมายเลข 2.4.3.1)

2.4.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ

 • ทุกฝ่ายมีการจัดทำวิจัยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยจัดทำเพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยสถาบัน
  (เอกสารหมายเลข 2.4.4.1)

2.5 การบริการวิชาการแก่ชุมชน

2.5.1 การวางแผนดำเนินการ

 • มีแผนปฏิบัติการการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.1.1)

2.5.2 การดำเนินการตามแผน

 • มีการดำเนินงานตามแผน ดังนี้
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.1)
 • ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา บุคลากรงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2547 (เอกสารหมายเลข 2.5.2.2)
 • มีการจัดโครงการประชุมผู้บริหาร อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.3)
 • มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.4)
 • ผู้บริหารและข้าราชการได้รับเชิญเป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย ณ หน่วยงานต่างๆ
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.5)
 • ให้บริการการใช้อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 และ 5 แก่ส่วนราชการอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.6)
 • ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาศึกษาดูงาน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.7)
 • ให้บริการการตรวจกระดาษคำตอบด้วย OMR ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานส่วนตำบล ในจังหวัดภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และน่าน เป็นต้น
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.8)
 • ให้บริการวิชาการโดยการให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสอบเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระบบต่างๆ
  (เอกสารหมายเลข 2.5.2.9)

2.5.3 การประเมินผลการดำเนินการ

 • มีการประเมินผลการจัดประชุม/โครงการ โดยผู้เข้าสัมมนา
  (เอกสารหมายเลข 2.5.3.1)
 • มีการประเมินผลการดำเนินการด้านอาคารสถานที่
  (เอกสารหมายเลข 2.5.3.2)
 • มีการประเมินผลการเข้าศึกษาดูงานโดยผู้เข้าศึกษาดูงาน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.3.3)
 • มีการประเมินผลการดำเนินการด้านการตรวจกระดาษคำตอบด้วย OMR ตามแบบประเมินผลการดำเนินงาน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.3.4)
 • มีการประเมินผลการดำเนินการด้านการให้คำปรึกษาโดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงาน
  (เอกสารหมายเลข 2.5.3.5)

2.5.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการ

 • มีการส่งผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานครั้งต่อไป
  (เอกสารหมายเลข 2.5.4.1)