ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง CMU-EdPEx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 >> อ่านเพิ่มเติม..


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักทะเบียนฯ
ประจำปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทาง CMU-EdPEx โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน จะดำเนินการประเมินฯ ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล
โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ประธานฯ
2. ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
3. ผศ.ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร
4. ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์


ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล


ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล


ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง RB 5101 อาคารเรียนรวมหลังที่ 5