โรงเรียนอุดมดรุณี มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 39 คน
ลำดับ มหาวิทยาลัย จำนวน แยกประเภท
1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 คณะ/สาขา
2 มหาวิทยาลัยพายัพ 0 คณะ/สาขา
3 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 0 คณะ/สาขา
4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 0 คณะ/สาขา
5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 คณะ/สาขา
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 คณะ/สาขา
7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1 คณะ/สาขา
8 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2 คณะ/สาขา
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 5 คณะ/สาขา
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 คณะ/สาขา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 คณะ/สาขา
12 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3 คณะ/สาขา