โรงเรียนจักรคำคณาทร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน คน
รหัสคณะ คณะ จำนวน