โรงเรียนจักรคำคณาทร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 20 คน
รหัสคณะ คณะ จำนวน
1001 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1
1006 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 1
1015 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) 1
1018 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
1021 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
1024 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ 2
1029 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด 2
1037 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ แบบที่ 2 3
1039 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) แบบที่ 2 1
1044 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1
1045 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1
1046 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 2
1048 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) 1
1050 สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 1