ขั้นตอนการใช้บริการ SMS           

            การให้บริการข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบ Short Message สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่นักศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องต่าง ๆ เช่นผลการลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าธรรมเนียมการศึกษา และบริการอื่นๆ ที่จะดำเนินการต่อไป
บริการผลการลงทะเบียน

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาโดย
1. ที่โทรศัพท์มือถือเลือกรายการ Message หรือ เขียนข้อความ

2. พิมพ์ REG วรรค ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น REG 4896512
จากนั้นส่ง SMS มาที่เบอร์ 4545111

3. ระบบจะส่งผลการลงทะเบียนกลับไป ตัวอย่างดังนี้
751707 081:000 | 751725 083:000
751732 083:000 | 751726 083:000
35000 Baht

บริการผลการศึกษา

การตรวจสอบผลการศึกษา ภาคการศึกษาล่าสุด โดย
1. ที่โทรศัพท์มือถือเลือกรายการ Message หรือ เขียนข้อความ

2. พิมพ์ CMU วรรค ตามด้วยรหัสนักศึกษา วรรค ตามด้วยรหัสดูเกรด
เช่น CMU 4896512 12345 จากนั้นส่ง SMS มาที่เบอร์ 4545111


3. ระบบจะส่งผลการศึกษากลับไป ดังตัวอย่างดังนี้
751707 B+ | 751725 A
751726 A   | 751732 A
OGPA 3.70 | GPA 3.80

หมายเหตุ
1. ข้อความ SMS สามารถรับ/ส่งภาษาอังกฤษได้ 140 ตัวอักษรต่อหนึ่งข้อความ และภาษาไทย 70 ตัวอักษร ต่อหนึ่งข้อความ
2. ค่าบริการข้อความละ 3 บาท

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่