วิธีดูผลคะแนนโควตาภาคเหนือรายบุคคล ปีการศึกษา 2560

 • โดยการส่ง SMS พิมพ์ ข้อความดังนี้ ... SCORE วรรค ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก วรรค ตามด้วยเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก เช่น SCORE 1509912345678 1010000 แล้วส่งมาที่เบอร์ 4545111 ระบบจะส่งข้อมูลคะแนนโควตารายบุคคล
  กลับไปยังโทรศัพท์มือถือ ดังนี้ ภาษาไทย = 39, สังคมศึกษา = 38, ภาษาอังกฤษ = 39, วิทยาศาสตร์ 1 = 67,
  คณิตศาสตร์ 1 = 27, ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ = 90
  หมายเหตุ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท

สาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ติดโควตา

 1. คะแนนรวม 5 วิชาหลักไม่ถึงค่าเฉลี่ยของกลุ่มในปี 2560 คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มวิทย์ 231.20 คะแนน กลุ่มศิลป์ 176.56 คะแนน
 2. คะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะที่เลือก
 3. คะแนนรวม 5 วิชาหลัก ไม่ได้ที่นั่งโควตาจังหวัด หรือโควตาภาคเหนือ
 4. คะแนนรวมเข้าคณะที่เลือกอยู่ในลำดับที่มากกว่าจำนวนที่คณะรับ


กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนฯ สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย