ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
for Undergraduate Students