ขอแก้ไขกำหนดการสำคัญ....
วันเพิ่มกระบวนวิา ผ่านภาควิชา ขอแก้ไขเป็น วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2558 สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี


<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์