รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 50

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลคะแนนโควตา พิมพ์ score วรรค เลขที่บัตรประชาชน วรรค เลขที่นั่งสอบ
เช่น score 15099xxxxxxxxxx 201xxxx
ส่ง sms มาที่หมายเลข 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
for Undergraduate Students