ประกาศผลสอบข้อเขียน โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ลิงค์ที่ 1 | ลิงค์ที่ 2 | ลิงค์ที่ 3
ประกาศผลทางเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการติดบอร์ดประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพฯ (ช่วงที่2)

กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนฯ สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีAnnouncementแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย