สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
for Undergraduate Students<<<<แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย>>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์