สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
for Undergraduate Studentsแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์