ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 (ช่วงที่ 3) คลิกที่นี่..เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลคะแนนโควตา พิมพ์ score วรรค เลขที่บัตรประชาชน วรรค เลขที่นั่งสอบ
เช่น score 15099xxxxxxxxxx 201xxxx
ส่ง sms มาที่หมายเลข 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
for Undergraduate Students