ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชมุชน (ช่วงที่1)

  • ประกาศ..รายชื่อผู้ผ่านการสอบสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและเอกซเรย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่คัดเลือกโดยใช้คะแนนทางวิชาการทที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

กำหนดการสำคัญสำหรับการลงทะเบียนฯ สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย