แจ้งให้ทราบ..สำนักทะเบียนฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชมุชน เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ช่วงที่1) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย