การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / Academic Affairs During COVID-19 Situation

Home > การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 / Academic Affairs During COVID-19 Situation

การจัดการการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office Announcements

 • ขยายระยะเวลาการถอนกระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/64 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 [link]
 • Extension of course withdrawal receiving grade W for the first semester, academic year 2021 due to COVID-19 [link]

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5) [link]
 • ตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [link]
 • Chiang Mai University Announcement Revisions of Academic Calendar 2021 (No.2) [link]
 • Final Exam Update for Semester 1/2021 [link]

 • ยกเลิกปฏิทินการศึกษา 2564 ฉบับเดิม แล้วให้ใช้ปฏิทินฉบับนี้แทน   [link]
 • Updated academic calendar 2021  [link]

 • วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563  เปลี่ยนแปลงเป็น จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [link]
 • Registration for graduation period , summer 2020, has been changed to May 3 – 7, 2021 [link]

 • นักศึกษาปริญญาตรี : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอชำระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • For Undegraduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]
 • For Graduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • นักศึกษาปริญญาตรี. ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19-30 เมษายน 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • For Graduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – May 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university
 • For Underraduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2563 วันที่ 20 เม.ย. 64 (09.00 น.) – 25 เม.ย. 64 (23.59 น.) รายชื่อในไมโครซอฟท์ทีมจะถูกเพิ่มในวันถัดไป [link]

For summer session, students can add/drop during April 20 – 25, 2021. Students will be added into Microsoft Teams in the next day. [link]

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรูปแบบการสอนได้จากระบบงานทะเบียนการศึกษา >> ค้นหาข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอน [link] และติดตามข้อมูลอื่นๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้จาก MS Teams (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

For summer session, students can confirm the class arrangement from Registration System >> Search for available course [link]. For class first contact, please access Microsoft Teams with your CMU IT account (please wait at least one day after enrollment)

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก [link]

Due to the COVID-19 situation, Registration Counter Service will be closed April 9-30, 2021. We would like you to contact us via our online services or our website. [link]

ประกาศจากมหาวิทยาลัย
University Announcements

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [link]

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง 90 วัน ที่ https://sis.cmu.ac.th/ 

2. หลังจากลงทะเบียน รอรับรหัสการใช้งาน และรายละเอียดการใช้งาน ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

3. Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 90 วันนับจากวันที่ Activate

[link]

Students can register for 90 days mobile SIM card for online classess at httsp://www.sis.cmu.ac.th. from July 1 to July 15. The activation code and instruction will be sent via CMU Mail within July 25. The service period will be 90 days after activation

[link] (in Thai)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/64 ในช่วงวันที่ 21 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ให้เป็นแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา สำหรับกระบวนการวิชาที่มีนักศึกษาต่างชาติร่วมชั้นเรียน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถ้านักศึกษายังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องทุกกระบวนวิชา ถ้านักศึกษาพำนักในประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้รับชอบกระบวนวิชา [link]

For semester 1/64, all classes will be online during the period of June 21 to July 31, 2021. For foreign students, from August 1, 2021 to the end of semester, if you cannot travel to Thailand, the classes will be online. If you are in Thailand, that will be depended on the instructors. [link] (in Thai)

ระบบทุน COVID-19 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ยื่นคำร้อง 16 พค. – 15 มิ.ย. 2564 ข้อมูลติดต่อ 053-943800 ต่อ 2 หรือที่เว็บไซต์ https://scholarship.mis.cmu.ac.th/

Covid-19 Scholarship for Chiang Mai University will accept applications on May 16 – June 15, 2001, More information contact 053-943800  ext 2 or website https://scholarship.mis.cmu.ac.th/

 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,250 บาท
 2. ลดค่าบำรุงหอพักนักศึกษา 10%

รายละเอียดเพิ่มเติม [link]

 1. Tution fee lowering fro 2,250 BHT
 2. Dormitory fee lowering for 10%

More information (in Thai) [link]

นักศึกษาและบุคลากร ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เมื่อทราบผลตรวจเป็นลบ

ขอให้กักแยกตนเองอย่างเข้มงวดต่อไปจนครบ 14 วัน

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ท้องเสีย
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส กรอกข้อมูลตามลิงก์นี้ https://cmu.to/COVID19MCounseling

หอบ เหนื่อย แจ้งที่เบอร์ 090-892-5623, 064-174-6183 [link]

For CMU students and staffs with high-risk exposure, if you have been contacted by the goverment officers that you have a negative result for COVID-19, please complete your 14 days self-quarantine. If you have any symptom of fever, cough, sore throat, running nose or diarrhea, please fill in your information here https://cmu.to/COVID19MCounseling . If you have problem breathing, please call 090-892-5623, 064-174-6183 [link]

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 เมษายน 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นักศึกษา 1,000 บาท
 • บุคลากร 1,300 บาท

จองคิวก่อนเข้ารับการตรวจ onsite.covidtestcnx.org

ชำระเงิน ณ วันที่เข้ารับการตรวจ โดยการโอนชำระแบบออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [link]
064-3477513
063-8690570
line@:@covidtestcn

Faculty of Associated Medical Science will provide COVID-19 PCR TEST for CMU students (1,000 Baht Fee) at Sala Angkeow on April 16-17, 2021. Please reserve at onsite.covidtestcnx.org or contact 064-3477513, 063-8690570 or line@: @covidtestcn

หากนักศึกษาหรือบุคลากรได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ว่าผลตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ให้อยู่ที่ห้องพักหรือโรงพยาบาลสนาม รอทีมแพทย์ติดต่อกลับ
 2. กรอกข้อมูลตามลิงก์ https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

หากมีอาการเหนื่อยหอบ โทร. 090-892-5623 หรือ 064-174-6183 [link]

For CMU students and staffs, if you have been contacted by the government officers that you have a positive result for COVID-19, please

 1. Stay at your place, waiting for the contact from the medical team
 2. Fill in the form https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

If you’ve breathing problem, please contact 090-892-5623 or 064-174-6183

 1. ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในทุกวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน 2563 ยกเว้นในกรณีจำเป็นให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณา
 2. ให้จัดการสอบในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม [link]

 1. For summer 2020, all classes will be taken online.
 2. All examination will be taken in an appropriate format

More information (in Thai) [link]

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Academic Information

 • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/ For Undergraduate Students [link]
 • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ For Graduate Students [link]

 • ปฏิทินการศึกษาภาษาไทย [link] 
 • Academic Calendar in English [link]

 • สายด่วน COVID-19 / CMU COVID-19 Hotline
  • Tel: 082-097-3957 , 082-017-5724 , 084-013-2624
  • FB: sddcmu [link] , cmuofficial [link]
  • Line@ : @cmuthailand
 • เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา / About Registraiton System
  • ขอเอกสารออนไลน์ /Online Document: [link]
  • ติดต่อทั่วไป/General Inquiries : FB:  [link]  / Tel: 05394-8901
 • เกี่ยวกับ Microsoft Teams/ About Microsoft teams -> ติดต่อ ITSC ที่/ Contact ITSC at ITSC One Stop Service [link]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com