ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
Registration Office Announcements

 • ขยายระยะเวลาการถอนกระบวนวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/64 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 [link]
 • Extension of course withdrawal receiving grade W for the first semester, academic year 2021 due to COVID-19 [link]

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5) [link]
 • ตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [link]
 • Chiang Mai University Announcement Revisions of Academic Calendar 2021 (No.2) [link]
 • Final Exam Update for Semester 1/2021 [link]

 • ยกเลิกปฏิทินการศึกษา 2564 ฉบับเดิม แล้วให้ใช้ปฏิทินฉบับนี้แทน   [link]
 • Updated academic calendar 2021  [link]

 • วันรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2563  เปลี่ยนแปลงเป็น จันทร์ที่ 3 – ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [link]
 • Registration for graduation period , summer 2020, has been changed to May 3 – 7, 2021 [link]

 • นักศึกษาปริญญาตรี : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอชำระค่าธรรมเนียม, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: การขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา, การขออักษรลำดับขั้น V และการขอเปลี่ยนตอนหลังกำหนด [link]
 • For Undegraduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]
 • For Graduate Students: Late Tuition Fee Payment, Late Course Enrollment, Late University Service Enrollment, Late Course adding, Late Section Changing and Enrollment for Grade V [link]

 • นักศึกษาบัณฑิตศึกษา: ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • นักศึกษาปริญญาตรี. ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ [link] วันที่ 19-30 เมษายน 2564 ชำระเงินผ่าน QR Code ผ่านระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการฯ หรือ บัตรเครดิตที่กองคลัง
 • For Graduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – May 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university
 • For Underraduate Students: Enroll at Registration System  [link] during April 19 – 28, 2021. Pay with QR Code on the website or with credit card at Finance division, Office of the university

เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา/ลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2563 วันที่ 20 เม.ย. 64 (09.00 น.) – 25 เม.ย. 64 (23.59 น.) รายชื่อในไมโครซอฟท์ทีมจะถูกเพิ่มในวันถัดไป [link]

For summer session, students can add/drop during April 20 – 25, 2021. Students will be added into Microsoft Teams in the next day. [link]

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรูปแบบการสอนได้จากระบบงานทะเบียนการศึกษา >> ค้นหาข้อมูลกระบวนวิชาที่เปิดสอน [link] และติดตามข้อมูลอื่นๆ จากอาจารย์ผู้สอนได้จาก MS Teams (โปรดรอหลังลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

For summer session, students can confirm the class arrangement from Registration System >> Search for available course [link]. For class first contact, please access Microsoft Teams with your CMU IT account (please wait at least one day after enrollment)

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-30 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการให้ใช้ช่องทางการติดต่อแบบออนไลน์เป็นหลัก [link]

Due to the COVID-19 situation, Registration Counter Service will be closed April 9-30, 2021. We would like you to contact us via our online services or our website. [link]