สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Academic Information

 • สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี/ For Undergraduate Students [link]
 • สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/ For Graduate Students [link]

 • ปฏิทินการศึกษาภาษาไทย [link] 
 • Academic Calendar in English [link]

 • สายด่วน COVID-19 / CMU COVID-19 Hotline
  • Tel: 082-097-3957 , 082-017-5724 , 084-013-2624
  • FB: sddcmu [link] , cmuofficial [link]
  • Line@ : @cmuthailand
 • เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา / About Registraiton System
  • ขอเอกสารออนไลน์ /Online Document: [link]
  • ติดต่อทั่วไป/General Inquiries : FB:  [link]  / Tel: 05394-8901
 • เกี่ยวกับ Microsoft Teams/ About Microsoft teams -> ติดต่อ ITSC ที่/ Contact ITSC at ITSC One Stop Service [link]