HOME-nok

Home > HOME-nok

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละกระบวนวิชา ในแต่ละภาค/ปีการศึกษา

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

การโอน / เทียบโอนหน่วยกิต

การขอโอนหน่วยกิต และการขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

บันทึกข้อมูลรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญา

บันทึกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ ให้บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า มช.

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามพันธกิจของสำนักทะเบียน