ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : weenun.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8902

See Google Calendar

อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : pruet.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8905

See Google Calendar

อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : ronachai.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8904

See Google Calendar

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : phrut@eng.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8903

See Google Calendar