นายอำนวย โพธินาม
เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amnuay@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8906

นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sangsure@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8907

นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร


ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : wijitkan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8910

นางอัมพร สงค์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amporn_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นายชัชวาลย์   ทองคำ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ
อีเมล์ : chatch_c@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8913

นางสาวลักขณา  ทองคำมา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : luckana@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นางสาวชุลีพร   บูรณสมภพ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chuleeporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8909

นางสาวจินตนา สิทธิเทพ

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : jintana.s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : saokaew@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นายธนากร  ก้อนทองดี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jakkrapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : cherlyn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นางสาวณัฐชยา อินหลง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : natchaya@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นายกัมปนาท  สาณะเสน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kumpanat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นางเพ็ญจันทร์  ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : penchan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นายพงศกร แสงทอง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pongsakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952

นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : wutthigari@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952

<

นายธีรยุทธ์  คิ้วดวงตา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
อีเมล์ : theerayut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8908

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : phichak@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952