นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร
หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kitisak.aus@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8919

นางกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : krabinoi@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8915

นางศิริพร มณีทิพย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : siriporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8922

นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : chonnikarn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8917

นางสาวปณิตา ภูครองแถว

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : panita@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8921

นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : puntamanut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8916

นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : supitcha@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8921

นางสาวชนัยพร  สิริกุลรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : chanaiporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8918