นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : piyarat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8923

นางสุลี กองศรี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sulee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8924
 

นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jantima@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8926
 

นางสาวปวริศรา บุญตันสา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pavarisara@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8927

 

นางสาวเจษฎาภรณ์  ชมเสาร์หัศ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jessadaporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8925