นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ชำนาญการ)
อีเมล์ : saowal_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8929

นายอรรถกร คุณพันธ์


ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : attakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8931

นางธิดาวรรณ คุณพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidawan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8930

นางสาวปราณี อริยพฤกษ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pranee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8932

นายพงศกร สกุลพรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8932