บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบทะเบียนการศึกษา รูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

ความท้าทายของงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์คำประกอบ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินงาน งานทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ข้อมูลและแนวปฏิบัติงานทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับบัณฑิตศึกษา

  โดย อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล