ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : weenun.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8902

See Google Calendar

อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : pruet.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8905

See Google Calendar

อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : ronachai.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8904

See Google Calendar

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ
อีเมล์ : phrut@eng.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8903

See Google Calendar

นายอำนวย โพธินาม
เลขานุการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amnuay@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8906

นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sangsure@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8907

นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร


ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : wijitkan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8910

นางอัมพร สงค์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : amporn_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นายชัชวาลย์   ทองคำ

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ
อีเมล์ : chatch_c@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8913

นางสาวลักขณา  ทองคำมา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : luckana@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นางสาวชุลีพร   บูรณสมภพ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : chuleeporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8909

นางสาวจินตนา สิทธิเทพ

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : jintana.s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี
อีเมล์ : saokaew@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นายธนากร  ก้อนทองดี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jakkrapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : cherlyn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8911

นางสาวณัฐชยา อินหลง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : natchaya@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8901

นายกัมปนาท  สาณะเสน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kumpanat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นางเพ็ญจันทร์  ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : penchan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8912

นายพงศกร แสงทอง

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pongsakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952

นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : wutthigari@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952

<

นายธีรยุทธ์  คิ้วดวงตา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
อีเมล์ : theerayut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8908

นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
อีเมล์ : phichak@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8952

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร
หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : kitisak.aus@cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8919

นางกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : krabinoi@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8915

นางศิริพร มณีทิพย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : siriporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8922

นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : chonnikarn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8917

นางสาวปณิตา ภูครองแถว

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : panita@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8921

นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : puntamanut@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8916

นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานบริหารหลักสูตร)
อีเมล์ : supitcha@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8921

นางสาวชนัยพร  สิริกุลรัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (งานรับเข้าศึกษา)
อีเมล์ : chanaiporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8918
 
 

นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : piyarat@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8923

นางสุลี กองศรี

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : sulee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8924
 

นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jantima@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8926
 

นางสาวปวริศรา บุญตันสา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pavarisara@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8927

 

นางสาวเจษฎาภรณ์  ชมเสาร์หัศ

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : jessadaporn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8925
 

นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ชำนาญการ)
อีเมล์ : saowal_s@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8929

นายอรรถกร คุณพันธ์


ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : attakorn@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8931

นางธิดาวรรณ คุณพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thidawan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8930

นางสาวปราณี อริยพฤกษ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pranee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8932

นายพงศกร สกุลพรรณ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8932
 

นายมงคล  ปินตาโมงค์
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : mongkol@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8933

นางหยาดนที ปินตาโมงค์
  

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : yardna_t@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8950

นางสาวพิไลศรี  ศรีวิเรือน

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : pilaisri@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8935

นางสาวทัศนีย์  อินทหมื่น

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : tassanee@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8934

นางสาวอำไพ  อภิรมย์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : ampai@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8936

นางธนัษฎา เจริญรักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanadda@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8936

นางสาว ธนัชพร คำเขียว

ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
อีเมล์ : thanutchaphon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8933

นายพิเชฐ จันทรเสนาวงค์
หัวหน้าฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : pichet@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8941

นายธนสาร เมืองสุข
  

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : thanasan@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8940

นายมรกต กาวินจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
อีเมล์ : morakot@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8940

นายนครินทร์ แก้วญานะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nakarin@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8937

นายสังเวียน กุณา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : sungwein@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8939

นางสาวอสมา ต๊ะคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : asama@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8939

นายกันตพล ศรีธิยศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : kantapon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938

นายณัฐพงศ์ ตันหนัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : nattapong@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8937

นายฉัตรชัย บุญเทียมทัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : chatchai.b@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938

นายสิทธิพล สกุลพรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : sitthiphon@reg.cmu.ac.th
เบอร์โทร : 0-5394-8938