ระบบรับฟังข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติงาน

logo image

ข้อตกลงการใช้ระบบ

  1. ระบบนี้เป็นช่องทางที่จัดทาขึ้นเพื่อรับฟังเสียงจากนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป โดยจะรวบรวมข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินงาน ความไม่โปร่งใสและไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
  2. การแจ้งข้อร้องเรียนหรือพบปัญหาการใช้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อ-สกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อเท็จจริงที่พบปัญหา วันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ และรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และเพื่อให้การตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาแก่ผู้รับบริการทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  3. ข้อความที่ใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ เป็นไปตามทำนองคลองธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
  4. กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอหรือไม่เปิดเผยตัวตน และสำนักฯ ไม่สามารถติดต่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ สำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว แต่หากเป็นข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ สำนักฯ มีความยินดีที่จะรับเรื่องดังกล่าวไปพัฒนาการให้บริการให้ดีที่สุดต่อไป
  5. หลังจากที่ได้รับเรื่องจากผู้แจ้งแล้ว หากผู้แจ้งได้ให้อีเมลไว้ สำนักฯ จะรายงานผลการพิจารณาหรือข้อสรุปการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้แจ้งทราบโดยเร็วผ่านทางอีเมลของผู้แจ้ง
  6. ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ
  7. กรณีที่ไม่ใช่ข้อร้องเรียนอันเกี่ยวเนื่องกับสำนักทะเบียนและประมวลผล กรุณาแจ้งข้อร้องเรียนที่ ระบบ voice of customer สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  8. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล สามารถสอบถามได้ที่ Registration Office Chiang Mai University
  9. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสอบถามได้ที่