ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

รองศาสตราจารย์
ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย

phrut.s@cmu.ac.th
0-5394-8902
See Google Calendar

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

อาจารย์
ดร.รณชัย ปรารถนาผล

ronachai.p@cmu.ac.th
0-5394-8904
See Google Calendar

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

รองศาสตราจารย์
ดร. ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

piyaluk.b@cmu.ac.th
0-5394-8903
See Google Calendar

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

dussadee.p@cmu.ac.th
0-5394-8905
See Google Calendar

รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ

อาจารย์
ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

chinawat.i@cmu.ac.th
0-5394-8972
See Google Calendar