วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นิยามวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการงานทะเบียนการศึกษาทั้งระบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างจนเกิดเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์งานบริการให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหวัง

เป้าหมายวิสัยทัศน์

1. ความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ (ประสิทธิผล)

2. การมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ (ประสิทธิภาพ)

3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการ (ประสิทธิภาพ)

พันธกิจ

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา

2. จัดการและให้บริการระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา

3. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ


ปรัชญา
พัฒนาองค์กรและใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

ปณิธาน
สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต

สมรรถนะหลัก
ความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การจัดการระบบงานทะเบียนการศึกษา และการบริการทะเบียนนักศึกษา

ใส่ความเห็น