บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการ)

นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล

saowaluck.s@cmu.ac.th
saowal_s@reg.cmu.ac.th
0-5394-8929

นักจัดการงานทั่วไป

นายอรรถกร คุณพันธ์

attakorn.k@cmu.ac.th
attakorn@reg.cmu.ac.th
0-5394-8931
งานทะเบียนประวัติ / TR

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปราณี อริยพฤกษ์

pranee.a@cmu.ac.th
pranee@reg.cmu.ac.th
0-5394-8932
งานข้อมูลหลักสูตร / ลงทะเบียนเกิน

นักจัดการงานทั่วไป

นายพงศกร สกุลพรรณ์

pongsakorn.sk@cmu.ac.th
pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th
0-5394-8957
งานบันทึกลำดับขั้น / เทียบโอน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสุธาลี ทองมี

suthalee.t@cmu.ac.th
0-5394-8960

นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา

krittaphat.k@cmu.ac.th
0-5394-8965

นักจัดการงานทั่วไป

นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม

kongdet.p@cmu.ac.th
0-5394-8959

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์

prapaiphan.s@cmu.ac.th
0-5394-8964

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายวงศกร ศรีวงค์

wongsakorn.s@cmu.ac.th
0-5394-8958