ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คำประกาศความเป็นส่วนตัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Notice)

นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการของสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (REG Privacy Notice)