ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน

ค้นหา ดูรายละเอียดของแต่ละกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในแต่ละภาค/ปีการศึกษา

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

การโอน / เทียบโอนหน่วยกิต

การขอโอนหน่วยกิต และการขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

บันทึกข้อมูลรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญา

ตรวจสอบรายชื่อ และบันทึกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ ให้บริการสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากนักศึกษาไม่ประสงค์เข้ารับคำปรึกษาที่สำนักทะเบียนและประมวลผล สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านระบบ Zoom ได้!! พร้อมแล้วทำการจองคิวขอรับคำปรึกษาได้เลยครับ