บุคลากร สำนักงานสำนัก (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)

Home > บุคลากร สำนักงานสำนัก (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)

เลขานุการสำนักทะเบียน

นายมงคล ปินตาโมงค์

นักจัดการงานทั่วไป

mongkol.p@cmu.ac.th
mongkol@reg.cmu.ac.th
0-5394-8906

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางสาวจินตนา สิทธิเทพ

นักการเงินและบัญชี

jintana.si@cmu.ac.th
0-5394-8946

นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ

นักการเงินและบัญชี

หน่วยการเงิน การคลัง

saokaew.sa@cmu.ac.th
0-5394-8912
นายกัมปนาท สาณะเสน

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยการเงิน การคลัง

kampanart.s@cmu.ac.th
0-5394-8947
นางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน่วยการเงิน การคลัง

penjan.s@cmu.ac.th
0-5394-8949

นายจักรพงศ์ คิ้วดวงตา

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยพัสดุ

chakkraphong.k@cmu.ac.th
0-5394-8911
นางสาวเฌอลินณ์ โลนันท์สรัล

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยพัสดุ

cherlyn.l@cmu.ac.th
0-5394-8914
นายรัตนกร ชัยวิรัช

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยพัสดุ

rattanakorn.c@cmu.ac.th
0-5394-8945
นายธีรยุทธ์ คิ้วดวงตา

พนักงานบริการฝีมือ

ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์ (ยานพาหนะ)

theerayut.k@cmu.ac.th
0-5394-8971