นักศึกษาระดับปริญญาตรี

Home > นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ

ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน, ระบบลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา, ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย, สรุปผลการลงทะเบียน ดูผลการศึกษา(ดูเกรด), พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียน(มชท.50), ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, ระบบลาพักการศึกษา ลาออกจากการเป็นนักศึกษา, ระบบขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W, ระบบขอเข้าร่วมศึกษาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น V, ระบบขอวัดและประเมินผลโดยได้รับอักษรลำดับขั้น I, ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ, บริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา โดยการ Login with CMU Account ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ประกาศ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศสำนักทะเบียนฯ เรื่องขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ผ่านระบบออนไลน์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และ ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบกลางภาค โดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 5
(เปลี่ยนแปลงวันเตรียมสอบและวันสอบกลางภาค 2/67)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 4
(สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3
(วันสอบ CMU e-Pro)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2)
(สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)


คู่มือ / แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา สื่อระบบงานทะเบียนฯ

แนวปฏิบัติ การเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
คู่มือการขอรับบริการ
คู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
คู่มือการลงทะเบียนเรียน(มชท.30) ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน (มชท.30) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา
คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
คู่มือการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาผ่านภาควิชาออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดออนไลน์
คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดออนไลน์
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
ขั้นตอนการขอเสนอพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
คู่มือการใช้โปรแกรมการขออักษรลำดับขั้น V ผ่านระบบออนไลน์
คู่มือการใช้โปรแกรมการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W)
คู่มือการใช้โปรแกรมการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติในการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด)
แนวปฏิบัติการเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาที่ไปลงทะเบียนเรียนและผ่านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (สำหรับระดับปริญญาตรี)
คู่มือการขอลาพักเพื่อรักษาสถานภาพระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา(สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาพักการศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับระดับปริญญาตรี)
แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

download แบบฟอร์มคำขอทั่วไป
download แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 40 ใบทดลองการลงทะเบียน
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ กำหนด)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
download แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
download มชท 46 ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)