บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

Home > บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

นักจัดการงานทั่วไป

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร

kitisak.aus@cmu.ac.th
0-5394-8919

งานรับเข้าศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา

karnphitcha.k@cmu.ac.th
0-539 4-8915

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน

chonnikarn.k@cmu.ac.th
0-539 4-8917

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์

puntamanut.kid@cmu.ac.th
0-539 4-8916

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชนัยพร สิริกุลรัตน์

chanaiporn.c@cmu.ac.th
0-539 4-8918

งานบริหารหลักสูตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางศิริพร มณีทิพย์

siriporn.nora@cmu.ac.th
0-539 4-8922

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปณิตา ภูครองแถว

panita.p@cmu.ac.th
0-539 4-8921

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

supitcha.jangviboon@cmu.ac.th
0-539 4-8920