บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

Home > บุคลากร ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

พนักงานปฏิบัติงาน

นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร

kitisak.aus@cmu.ac.th
0-5394-8919

งานรับเข้าศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นางกานต์พิชชา วิมลสกุลตรา

karnphitcha.k@cmu.ac.th
0-539 4-8915

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวชนนิกานต์ เครือยั่งยืน

chonnikarn.k@cmu.ac.th
0-539 4-8917

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวพันธมนัส กฤทศิลป์

puntamanut.kid@cmu.ac.th
0-539 4-8916

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวชนัยพร สิริกุลรัตน์

chanaiporn.c@cmu.ac.th
0-539 4-8918

งานบริหารหลักสูตร

พนักงานปฏิบัติงาน

นางศิริพร มณีทิพย์

siriporn.nora@cmu.ac.th
0-539 4-8922

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวปณิตา ภูครองแถว

panita.p@cmu.ac.th
0-539 4-8921

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวสุพิชฌาย์ จางวิบูลย์

supitcha.jangviboon@cmu.ac.th
0-539 4-8920