reg_brand

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2532

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2507 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยระยะแรกงานนี้ขึ้นอยู่กับกองกลาง เรียกว่า “แผนกทะเบียน” การทำงานทำเป็นลักษณะ 1 หน่วย กล่าวคือ ทำงานผสมผสานกันตั้งแต่งานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานธุรการ งานตรวจสอบและรับรองผล

พ.ศ. 2509 เมื่อมีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้แยกแผนกทะเบียนออกจากกองกลาง แล้วตั้งชื่อใหม่เป็น “กองบริการการศึกษา” สังกัดสำนักงานอธิการบดี แต่การปฏิบัติงานก็ยังเป็น 1 หน่วยเหมือนระยะแรก
พ.ศ. 2518 กองบริการการศึกษา ได้ปฏิบัติงานเป็นการภายใน โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน คือ

1. ฝ่ายธุรการ

2. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

3. ฝ่ายรับลงทะเบียน

4. ฝ่ายบัตรระเบียนถาวร

5. ฝ่ายปริญญาบัตรและหนังสือรับรอง

6. ฝ่ายตารางสอน ตารางสอบ

พ.ศ. 2521 ทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือ ที่ ทม. 0202/22481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 แบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ออกเป็น 4 สายงาน คือ

1.งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

2.งานตรวจสอบและรับรองผล

3. งานหลักสูตรและการสอน

4.งานธุรการ (และบริหารทั่วไป)

พ.ศ. 2527 กองบริการการศึกษา มีภาระงานเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าทางวิชาการ มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศแบ่งส่วนราชการเพิ่มเติมขึ้นภายในกองบริการการศึกษาอีก 3 งาน เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวมากขึ้น คือ

5.งานคัดเลือกและรับเข้าศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2527)

6.งานคอมพิวเตอร์ช่วยระบบทะเบียนการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 กันยายน 2527

7.งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2527)

พ.ศ. 2529 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบในหลักการ เป็น “โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผล” โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะที่ 6 (2530-2534) โดยแบ่งงานออกเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

1.ฝ่ายรับเข้าศึกษาและแนะแนวการศึกษา

2.ฝ่ายตารางสอนและตารางสอบ

3.ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

4.ฝ่ายตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญ

5.ฝ่ายสถิติและประมวลผลการศึกษา

6.ฝ่ายบริหารและธุรการ

พ.ศ. 2532 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 106 ตอนที่ 93 หน้า 9 ถึงหน้า 13 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2532 มีผลบังคับใช้วันที่ 10 มิถุนายน 2532

พ.ศ. 2538 สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ฝ่ายงาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 112 ตอนพิเศษ 50 ง หน้า 3 ถึงหน้า 4 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2538 ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 4. ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา
 5. ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและรับเข้าศึกษา
 6. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอน และตารางสอบ
 7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก หน้า 28 ถึงหน้า 57 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 7 ฝ่าย ดังนี้

 1. สำนักงานสำนัก
 2. ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา
 3. ฝ่ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ
 4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
 5. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
 7. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

พ.ศ. 2553 มีการปรับการแบ่งส่วนงานในสำนักงานสำนัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้

การแบ่งส่วนงานเดิม การแบ่งส่วนงานใหม่
1.  งานบริหารและธุรการ  1. งานบริหารทั่วไป

1) หน่วยสารบรรณ

2) หน่วยการเจ้าหน้าที่

3) หน่วยนโยบายและแผน

4) หน่วยอาคารสถานที่

1) หน่วยธุรการ

2) หน่วยบริหารงานบุคคล

3) หน่วยนโยบายและแผน

4) หน่วยพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

5) หน่วยการเงิน การคลัง

2.  งานคลังและพัสดุ   2. งานบริการและประกันคุณภาพ

1) หน่วยการเงินและบัญชี

2) หน่วยพัสดุและยานพาหนะ

1) หน่วยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2) หน่วยบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ

พ.ศ. 2562 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานสำนัก
 2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
 4. ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี
 5. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
 6. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

และมีการปรับปรุงการแบ่งงานในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้มีงานบริหารทั่วไป ในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2566 มีการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงาน เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลได้รับการแบ่งหน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานสำนัก
 2. ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา
 5. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 6. ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

และมีการปรับปรุงการแบ่งงานในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ให้มีงานบริหารทั่วไป และงานการเงิน การคลังและพัสุด ในสำนักงานสำนักทะเบียนและประมวลผล ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยมีการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน ดังนี้

การแบ่งส่วนงานเดิม การแบ่งส่วนงานใหม่
1. งานบริหารทั่วไป 1. งานบริหารทั่วไป

1) หน่วยธุรการและบริการวิชาการ

2) หน่วยบริหารงานบุคคล

3) หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

4) หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

5) หน่วยการเงิน การคลัง

6) หน่วยพัสดุ และยานพาหนะ

1) หน่วยธุรการและสื่อสารองค์กร

2) หน่วยบริหารงานบุคคล

3) หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

4) หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

2.งานการเงิน การคลังและพัสดุ

1) หน่วยการเงิน การคลัง

2) หน่วยพัสดุ และยานพาหนะ

ปณิธาน

สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

นิยามวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการงานทะเบียนการศึกษาทั้งระบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่สามารถเป็นแบบอย่างจนเกิดเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์งานบริการให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจเกินความคาดหวัง

เป้าหมายวิสัยทัศน์

1. ความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผู้รับบริการ (ประสิทธิผล)

2. การมีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ (ประสิทธิภาพ)

3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการ (ประสิทธิภาพ)

พันธกิจ

1. จัดการและให้บริการระบบรับเข้าศึกษาและระบบทะเบียนการศึกษา

2. จัดการและให้บริการระบบทะเบียนการศึกษา ประกอบด้วย งานทะเบียนประวัตินักศึกษา การบริหารหลักสูตร การลงทะเบียน การประมวลผลการศึกษา และการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา

3. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ค่านิยม RECORDS

ตราสัญลักษณ์องค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

บริการด้วยไมตรี เทคโนโลยีก้าวไกล สร้างสรรค์ความประทับใจ มุ่งมั่นในคุณภาพ
การบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสำนัก มีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการสำนัก มอบหมาย และได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบงานในฝ่ายต่าง ๆ ภายในสำนัก ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร กรรมการ
นายนพพร พิชา กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย เลขานุการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย  ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.รณชัย ปรารถนาผล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ อัศววุฒิไกร กรรมการ
นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์ผล กรรมการ
นายมงคล ปินตาโมงค์ กรรมการ
นายสังเวียน กุณา กรรมการ
นายอำนวย โพธินาม เลขานุการ
นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร