บุคลากร สำนักงานสำนัก (งานบริหารทั่วไป)

Home > บุคลากร สำนักงานสำนัก (งานบริหารทั่วไป)

เลขานุการสำนักทะเบียน

นายมงคล ปินตาโมงค์

นักจัดการงานทั่วไป

mongkol.p@cmu.ac.th
mongkol@reg.cmu.ac.th
0-5394-8906

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางแสงสุรีย์ คำตุ้ย

นักจัดการงานทั่วไป

sangsuree.k@cmu.ac.th
0-5394-8907

นายธนากร ก้อนทองดี

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยธุรการและสื่อสารองค์กร

thanakorn.k@cmu.ac.th
0-5394-8901
นางสาวณัฐชยา อินหลง

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยธุรการและสื่อสารองค์กร

natchaya.i@cmu.ac.th
0-5394-8908
นายณฐพัชร์ อินพูลใจ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยธุรการและสื่อสารองค์กร

nataphat.in@cmu.ac.th
0-5394-8901

นางสาวชุลีพร บูรณสมภพ

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยบริหารงานบุคคล

chuleeporn.b@cmu.ac.th
0-5394-8909
นางวิจิตรกานต์ อัศววุฒิไกร

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

wijitkan.aus@cmu.ac.th
0-5394-8910

นายชัชวาลย์ ทองคำ

ช่างเทคนิค ระดับชำนาญงานพิเศษ

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

chatchawan.t@cmu.ac.th
0-5394-8913
นายพงศกร แสงทอง

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

pongsakorn.sa@cmu.ac.th
0-5394-8952
นายวุฒิไกร สิทธิราษฏร์

นักจัดการงานทั่วไป

หน่วยอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

wutthigari.s@cmu.ac.th
0-5394-8951
นายพิจักษณ์ ปัญญาทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

หน่วยอาคารสถานที่

phichak.panyathong@cmu.ac.th
0-5394-8950