บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

Home > บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว

phiyarat.p@cmu.ac.th
0-5394-8923

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุลี กองศรี

sulee.k@cmu.ac.th
0-539 4-8924
งานพ้นสภาพ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์

jantima.tub@cmu.ac.th
0-539 4-8926
งานผลการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปวริศรา บุญตันสา

pavarisara.b@cmu.ac.th
0-539 4-8927
งานลงทะเบียน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ

jessadaporn.ch@cmu.ac.th
0-539 4-8928
งานลงทะเบียนไม่ผ่านเงื่อนไข

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน

tassanee.deewan@cmu.ac.th
0-539 4-8925
งานลาพัก, ทะเบียนประวัติ