บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

Home > บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว

phiyarat.p@cmu.ac.th
piyarat@reg.cmu.ac.th
0-5394-8923
งานลงทะเบียนไม่ผ่านเงื่อนไข

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุลี กองศรี

sulee.k@cmu.ac.th
sulee@reg.cmu.ac.th
0-5394-8924
งานพ้นสภาพ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์

jantima.tub@cmu.ac.th
jantima@reg.cmu.ac.th
0-5394-8926
งานผลการศึกษา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปวริศรา บุญตันสา

pavarisara.b@cmu.ac.th
pavarisara@reg.cmu.ac.th
0-5394-8927
งานลงทะเบียน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ

jessadaporn.ch@cmu.ac.th
jessadaporn@reg.cmu.ac.th
0-5394-8928
งานลาพัก, ทะเบียนประวัติ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอิ่มบุญ ศักดาศรี

aimboon.s@cmu.ac.th
aimboon@reg.cmu.ac.th
0-5394-8925
งานเพิ่มกระบวนวิชา, ถอนกระบวนวิชา