บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

Home > บุคลากร ฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวปิยรัตน์ พุทธหน่อแก้ว

phiyarat.p@cmu.ac.th
0-5394-8928

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสุลี กองศรี

sulee.k@cmu.ac.th
0-539 4-8924
งานพ้นสภาพ

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวจันทิมา ทับไธสงค์

jantima.tub@cmu.ac.th
0-539 4-8926
งานผลการศึกษา

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวปวริศรา บุญตันสา

pavarisara.b@cmu.ac.th
0-539 4-8927
งานลงทะเบียน

พนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวเจษฎาภรณ์ ชมเสาร์หัศ

jessadaporn.ch@cmu.ac.th
0-539 4-8925
งานลาพัก, ทะเบียนประวัติ