บริการสำหรับภาควิชา

Home > บริการสำหรับภาควิชา

ระบบงานทะเบียนให้บริการเกี่ยวกับ

  • ระบบงานทะเบียนการศึกษา
  • ค้นหากระบวนวิชาที่เปิดสอน สถิติข้อมูล
  • ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลกระบวนวิชา
  • ระบบจัดทำตารางเรียนตารางสอน
  • เพิ่ม-ถอน-ย้าย การลงทะเบียนกระบวนวิชาให้ น.ศ.
  • อนุญาต/ไม่อนุญาต นักศึกษาที่ลงทะเบียน แล้วติด Consent
  • ให้ความเห็นชอบในการขออักษรลำดับขั้น I
  • ประกาศและบริการอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา เช่น รายชื่อนักศึกษาที่อยู่ในข่ายพ้นสถานภาพ ที่ต้องแก้ I แก้ P หรือไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการสำคัญ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
กำหนดการสำคัญ สำหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา และ ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง แนวปฏิบัติและกำหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบปลายภาค (สอบไล่) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ตารางสอบกลางภาค โดยภาควิชา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 5
(เปลี่ยนแปลงวันเตรียมสอบและวันสอบกลางภาค 2/67)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 4
(สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 3
(วันสอบ CMU e-Pro)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 2)
(สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-6)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
(สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)


คู่มือ / แนวปฏิบัติ สื่อระบบงานทะเบียนฯ

แนวปฏิบัติ การเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
คู่มือ การตรวจสอบเงื่อนไขกระบวนวิชาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ภาควิชา (Consent/Approved)
คู่มือการใช้ระบบเพื่อให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
คู่มือการใช้ระบบเพื่อให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนดออนไลน์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้ระบบเพื่อให้ความเห็นชอบการลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนดออนไลน์ สำหรับภาควิชา
คู่มือการใช้โปรแกรมการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวปฏิบัติในการให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา (โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มือการใช้โปรแกรมการให้ความเห็นชอบการขออักษรลำดับขั้น V ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน
คู่มือการใช้โปรแกรมการให้ความเห็นชอบการขออักษรลำดับขั้น V ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับภาควิชา
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับอาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา
คู่มือการใช้ระบบการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับคณะเจ้าของกระบวนวิชา
แนวปฏิบัติในการพิจารณาการขอรับอักษรลำดับขั้น I (การวัดผลยังไม่สิ้นสุด) สำหรับคณบดีเจ้าของกระบวนวิชา
คู่มือการใช้ระบบเพื่อให้ความเห็นชอบการขอลาพัก (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

download แบบฟอร์มคำขอทั่วไป
download แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 40 ใบทดลองการลงทะเบียน
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (ที่สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 42 ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่าข้อบังคับฯ กำหนด)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (สำนักทะเบียนฯ ผ่านระบบออนไลน์)
download มชท 44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)
download หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
download แบบฟอร์มขอเปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอปิดกระบวนวิชา
download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
download มชท 46 ใบขอเข้าร่วมศึกษากระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น V (หลังกำหนดกรณีพิเศษ)